Методичні вказівки щодо виконання практичних робіт, обов’язкового домашнього завдання та курсової роботи icon

Методичні вказівки щодо виконання практичних робіт, обов’язкового домашнього завдання та курсової роботи
НазваМетодичні вказівки щодо виконання практичних робіт, обов’язкового домашнього завдання та курсової роботи
Сторінка1/6
Дата24.05.2013
Розмір0.87 Mb.
ТипМетодичні вказівки
  1   2   3   4   5   6

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ


До друку та в світ

дозволяю на підставі

"Єдиних правил",

п. 2.6.14


Заступник першого проректора –

начальник організаційно-методичного

управління В.Б.Юскаєв


МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

ЩОДО ВИКОНАННЯ ПРАКТИЧНИХ РОБІТ, обов’язкового домашнього завдання та курсової роботи З ДИСЦИПЛІНИ „Внутрішній економічний механізм підприємства” ,

для студентів факультету економіки та менеджменту

денної та заочної форм навчання


Усі цитати, цифровий,

фактичний матеріал

та бібліографічні

відомості перевірені,

написання одиниць

відповідає стандартам


Укладачі Є.В. Мішенін

Н.В. Мішеніна

Є.В. Коваленко

Г.А. Мішеніна

Відповідальний за випуск Л.Г. Мельник


Декан факультету

економіки та менеджменту О.І. Карпіщенко


Суми

Вид-во СумДУ

2006


Навчальне видання


Методичні вказівки


Щодо виконання практичних робот, обов’язкового домашнього завдання та курсової роботи з дисципліни „Внутрішній економічний механізм підприємства” ,

для студентів факультету економіки та менеджменту

денної та заочної форм навчання


Укладач Є.В. Мішенін

Н.В. Мішеніна

Є.В. Коваленко

Г.А. Мішеніна


Редактор Н.О.Кравченко

Відповідальний за випуск Л.Г. Мельник


Комп’ютерний набір Є.В. Коваленко

Г.А. Мішеніна


Підп. до друку поз.

Формат 60х84/16. Папір офс. Друк офс.

Ум. друк. арк. Обл.-вид.арк.

Тираж 120 прим.

Зам. №


Видавництво СумДУ при Сумському державному університеті

40007, м. Суми, вул. Р.-Корсакова, 2

Свідоцтво про внесення суб’єкта видавничої справи до Державного реєстру

ДК №2365 від 08.12.2005.

Надруковано в друкарні СумДУ

40007, м. Суми, вул. Р.-Корсакова, 2


Міністерство освіти і науки України

Сумський державний університет


Методичні вказівки
Щодо виконання практичних робот, обов’язкового домашнього завдання та курсової роботи з дисципліни „Внутрішній економічний механізм підприємства”, для студентів факультету економіки та менеджменту денної та заочної форм навчання


Суми

Вид-во СумДУ

2006


Методичні вказівки щодо виконання практичних робот, обов’язкового домашнього завдання та курсової роботи з дисципліни „Внутрішній економічний механізм підприємства”

/ Укладачі Є.В.Мішенін, Н.В.Мішеніна, Є.В. Коваленко, Г.А.Мішеніна – Суми: Вид-во СумДУ, 2006. –___с.


Кафедра економіки


Зміст


1

^ Мета і завдання дисципліни «Внутрішній економічний механізм підприємств»
2

Тематика та зміст практичних занятьТема 1: „Вступ до дисципліни”Тема 2: „Філософія функціонування господарського механізму”Тема 3: „Політекономічні аспекти функціонування господарського механізму”Тема 4: „Еволюція розвитку господарського механізму”Тема 5: „Структура та зміст складових господарського механізму”Тема 6: „Методи управління”Тема 7: „Механізм ціноутворення”Тема 8: „Механізм планування на підприємстві”Тема 9: „Виробнича програма та її ресурсне обґрунтування”Тема 10: „Механізм контролю та стимулювання діяльності на підприємстві”Тема 11: „Механізм економічної відповідальності”
3

Обов’язкове домашнє завдання (курсова робота)3.1 Мета та завдання обов’язкового домашнього завдання (курсової роботи)3.2 Організація виконання обов’язкового домашнього завдання (курсової роботи)3.3 Тематика обов’язкових домашніх завдань (курсових робіт)3.4 Структура і зміст обов’язкового домашнього завдання (курсової роботи)3.5 Методичні вказівки до виконання обов’язкового домашнього завдання (курсової роботи)3.6 Нормативні вимоги до оформлення і захист обов’язкового домашнього завдання (курсової роботи)3.7 Список рекомендованої літературиДодатки
1 Мета і завдання дисципліни

«Внутрішній економічний механізм підприємств»


Потреба в розгляді господарського механізму виникає з об’єктивної необхідності цілісного сприйняття процесів та явищ, що мають місце в економіці підприємства. Дисципліна „Внутрішній економічний механізм підприємства ” вивчає такі економічні відносини всередині підприємства, які формуються згідно з його виробничою та організаційною структурою.

В узагальненій формі, господарський механізм є ні чим іншим, як управляючою та регулюючою підсистемою економічної системи в цілому. Організаційно-економічний (економічний) або господарський механізм підприємства можна представити як сукупність способів, форм, методів, кількісних та якісних показників, за допомогою яких використовуються закони виробничих, економічних, соціальних та політичних відносин.

Предметом вивчення курсу є теорія, методи, форми управління господарською діяльністю на різних рівнях народногосподарської ієрархії, що утворюють в їх сукупності загальний інструмент управління економікою підприємств – господарський механізм.

Мета вивчення дисципліни – оволодіти знаннями про структуру, принципи побудови та закономірності функціонування внутрішнього економічного механізму підприємства.


^ Основні задачі дисципліни:

 1. Розкриття механізму взаємодії економічних, науково-технічних, соціальних, правових та екологічних (внутрішніх і зовнішніх) факторів в умовах формування ринкової економіки.

 2. Вивчення організаційно-економічних основ функціонування господарського механізму підприємств в умовах реалізації багатоманітних форм власності та ринкового господарювання.

 3. Вивчення структури господарського механізму та закономірностей взаємодії його елементів.

 4. Конкретизація та розкриття змісту (окремих складових) господарського механізму підприємства.

В результаті вивчення дисципліни, студент повинен: знати структуру та форми внутрішнього економічного механізму; способи формування цін; методи планування, контролю, оцінки діяльності підрозділів, а також матеріального (економічного) стимулювання їх колективів; вміти – обґрунтувати форми внутрішнього економічного управління; обчислювати планові показники діяльності підрозділів, оцінювати рівень їх виконання; опрацьовувати системи стимулювання ефективної діяльності та розвитку.


^ 2 Тематика та зміст практичних занять


ТЕМА 1 : „Вступ до дисципліни”


Питання для обговорення


Предмет та задачі дисципліни. Значення вивчення господарського механізму економіки в системі підготовки економістів. Специфіка вивчення господарських механізмів. Зв’язок з іншими дисциплінами.


^ Теми доповідей


 1. Концептуальні напрямки трансформації виробничої структури великих підприємств.

 2. Сучасні зміни структури підприємства під впливом ринкової кон’юнктури та рівня кооперування.


Перелік контрольних питань до теми


 1. В чому полягає термінологічне взаєморозуміння термінів – синонімів: “господарський механізм” та “економічний механізм”?

 2. Особливості пізнання та вивчення господарського механізму управління економікою.

 3. Особливості пізнання та вивчення організаційно-економічного механізму функціонування підприємств.

 4. Особливості пізнання та вивчення внутрішнього економічного механізму підприємства.

 5. Підприємство як складна виробнича система з горизонтальними та вертикальними зв’язками

 6. Перелічіть основні складові наукового аналізу економічної категорії “господарський механізм”.

 7. Основні існуючі погляди на сутність та зміст господарського механізму

 8. Предмет та мета вивчення дисципліни ВЕМП.

 9. Задачі вивчення дисципліни ВЕМП.

 10. Значення вивчення дисципліни ВЕМП.

 11. Загальна схема функціонування господарського механізму підприємства.

 12. Охарактеризуйте поняття “механізм”.

 13. Два основних методологічних підходи до наукового аналізу господарського механізму.

 14. Поняття “економічного механізму” як економічного механізму економічних явищ.

 15. Зв’язок дисципліни ВЕМП з іншими дисциплінами.


Рекомендована література


 1. Грещак М.Г., Гребешкова О.М., Коцюба О.С. «Внутрішній економічний механізм підприємства», - К.: КНЕУ, 2001.-228с.

 2. Москаленко В.П., Шипунова О.В. Развитие финансово-экономического механизма на предприятии./ Курс лекций . – Сумы : ИПП «Мрия-1» ЛТД, 2003.-106с.

 3. Осипов Ю.М. Опыт философии хозяйствования. - М.: Изд-во МГУ, 1990. – 382с.

 4. Райзберг Б.А., Фатхутдинов Р.А. Управление экономикой: Учебник. – М.: ЗАО «Бизнес-школа», «Интел-синтез», 1999.- 784с.

 5. Хміль Ф.І. Основи менеджменту: Підручник. – К.: Академвидав, 2003. – 608с.ТЕМА 2 : „Філософія функціонування господарського механізму”


Питання для обговорення


Організація виробництва як механізм. Господарювання: сутність та зміст. Поняття та зміст господарського механізму. Немеханічний механізм. Зародження, становлення та розвиток господарського механізму. Закономірності та протиріччя господарського механізму.


^ Теми доповідей


 1. Тенденції розвитку внутрішніх економічних відносин на зарубіжних фірмах.

 2. Організаційні передумови функціонування внутрішнього економічного механізму підприємства


Перелік контрольних питань до теми


 1. Механізм та організація як єдине ціле.

 2. Описання механізму: “організаційне” та “закономірне”.

 3. Типи відносин в процесі організації відносин.

 4. Поняття “господарювання”.

 5. Спосіб господарювання та спосіб виробництва.

 6. Основні структурні елементи ГМ та конкретні форми господарських відносин.

 7. Немеханічний механізм.

 8. Роль суб’єкта-творця в процесі створення та становлення господарського механізму: природно-еволюційний шлях та штучний (революційний).

 9. Зміна механізмів на основі “діалектичного заперечення” .

 10. Поняття господарського механізму: абстрактне, змістовне та як система інформаційно-вирішувальних центрів.

 11. Якість механізму та середа функціонування господарського механізму.

 12. Якісно-структурні закономірності та протиріччя господарського механізму.

 13. Ціле-функціональні закономірності та протиріччя господарського механізму. Протиріччя “будівлі” та функціонування господарського механізму як закон.

 14. Організаційно-функціональні закономірності та протиріччя господарського механізму.

 15. Основні організаційні протиріччя. Основні виробничі протиріччя. Основні господарські протиріччя.


Рекомендована література

 1. Алексеев И.В. и др. Экономический механизм управления развитием предприятий. – Львов: Світ, 1991. – 154с.

 2. Осипов Ю.М. Основы теории хозяйственного механизма. – М.: Изд-во МГУ, 1994. – 368с.

 3. Осипов Ю.М. Опыт философии хозяйствования. М.: Изд-во МГУ, 1990. – 382с.ТЕМА 3 : „Політекономічні аспекти функціонування господарського механізму”


Питання для обговорення


Сутнісна та змістовна характеристика господарського механізму як способу функціонування економічних відносин. Взаємозв’язок економічних законів та господарського механізму. Господарський механізм як система організаційно-економічних форм. Взаємозв’язок господарського механізму та економічної політики. Економічна основа функціонування та удосконалення ГМ. Блочна система моделей ГМ.


^ Перелік контрольних питань до теми


 1. Чому вивчення сутності господарського механізму потребує аналізу системи виробничих (економічних) відносин?

 2. П’ять рівнів структурної організації економічних відносин.

 3. Співвідношення виробничих відносин, економічних законів та господарського механізму (схема).

 4. Концепція двох сторін виробничих відносин.

 5. Дайте визначення поняття «господарський механізм».

 6. Господарський механізм в структурі способу виробництва та суспільно – економічної формації (схема).

 7. Господарський механізм як інтегративна форма проявлення економічних законів.

 8. Чому вивчення сутності господарського механізму потребує аналізу економічних законів?

 9. Механізм дії та механізм використання економічних законів.

 10. Функції господарського механізму. Єдина інтегративна функція господарського механізму.

 11. Три структурно-функціональні підсистеми господарського механізму.

 12. Характерні моменти у механізмі дії, взаємодії та взаємообумовленості економічних законів.

 13. Точки «співдотику» господарського механізму з економічною політикою.

 14. Поняття «економічна політика», її стратегія й тактика. Тактика економічної політики та господарського механізму.

 15. Характерні моменти, що відображують економічну основу функціонування та вдосконалення господарського механізму (відносини власності).

 16. Поняття власності.

 17. Форми (функції власності): користування, володіння, розпорядження.

 18. Функціонуючий (реальний) господарський механізм та законодавчо оформлений господарський механізм.

 19. Об’єктивні основи розвитку багатомманіття форм власності. Значення багатоманіття форм власності.

 20. Процесс формування варіанту господарського механізму (схема).

 21. Блочна система господарського механізму: загальні функціональні підсистеми.

 22. Блочна система господарського механізму: спеціальні функціональні та функціональні підсистеми забезпечення.

 23. Блочна система господарського механізму: вертикаль (лінійний розріз) господарського механізму.

 24. Блочна система господарського механізму: теріторіальний та програмний розрізи.


Рекомендована література

 1. Абалкин Л.И. Хозхяйственный механизм развитого социалистического общества. - М.: Мысль, 1973. – 263с.

 2. Беляев А.А. Механизм хозяйствования: сущность и формы проявления. – К.: Вища школа. 1990. – 147с.

 3. Осипов Ю.М. Опыт философии хозяйствования. М.: Изд-во МГУ, 1990. – 382с.ТЕМА 4 : „Еволюція розвитку господарського механізму”


Питання для обговорення


Основні етапи розвитку господарського механізму. Особливості та недоліки адміністративного господарювання. Сутність та зміст господарського (комерційного) розрахунку.


Перелік контрольних питань до теми


 1. Які відмінні риси господарського механізму характерні для різних етапів соціально-економічного розвитку?

 2. Сутність політики “воєнного комунізму”.

 3. Сутність політики НЕП.

 4. Особливості механізму господарювання в 50-х роках XX ст.

 5. Реформи 1965 р.

 6. Основні напрямки реформи 1979р.

 7. Особливості реформи 1987р.

 8. Загальні висновки по економічних реформах 1921-1987р.

 9. Особливості й недоліки господарського механізму адміністративної спрямованості.

 10. Поняття господарського розрахунку.

 11. Поняття комерційного розрахунку.

 12. Принципи госпрозрахунку: господарська самостійність; самооплатність і самофінансування.

 13. Принципи госпрозрахунку: економічна зацікавленість; матеріальна відповідальність і фінансовий контроль.

 14. Принципова схема руху фінансів підприємства при госпрозрахунку.

 15. Напрямку використання фондів нагромадження й фондів споживання.


Рекомендована література

 1. Павлов В.І., Кривов'язюк І.В. Економічний механізм функціонування підприємства. – Луцьк: Надстир’я, 1999. -120с.

 2. Хозяйственный механизм предприятия: концепция, методы, практика/ Э.С. Минаев, А.Р. Винес, Л.Р. Забредина и др.; Под ред. Э.С. Минаева, А.Р. Винес.- М.: Издательство МАИ, 1991-208с.^ ТЕМА 5 : „Структура та зміст складових господарського механізму”


Питання для обговорення


Сутність поняття „господарський механізм”. Структура господарського механізму. Лінійно-функціональна модель господарського механізму. Господарський механізм підприємства в категоріях управління. Складові економічного, мотиваційного, організаційного, правового та інформаційного механізмів.


Перелік контрольних питань до теми


 1. Визначення господарського механізму, пов'язане з управлінням підприємства.

 2. Структурно орієнтоване визначення господарського механізму.

 3. Структура господарського механізму як сукупність елементів єдиного механізму.

 4. Структура господарського механізму як сукупність окремих механізмів.

 5. Господарський механізм у категоріях керування: елементи механізму керування й елементи організації керування.

 6. Напрямку впливу механізму керування (схема).

 7. Структура мотиваційного механізму.

 8. Структура економічного механізму.

 9. Структура організаційного механізму.

 10. Структура правового механізму.


Рекомендована література

 1. Грещак М.Г., Гребешкова О.М., Коцюба О.С. «Внутрішній економічний механізм підприємства», - К.:КНЕУ, 2001.-228с.

 2. Москаленко В.П., Шипунова О.В. Финансово-экономический механизм промышленного предприятия./ Под ред. д.э.н., проф. В.П. Маскаленко.- Сумы: Издательство «Довкілля», 2003.-176с.

 3. Осипов Ю.М. Основы теории хозяйственного механизма. – М.: Изд-во МПУ, 1994. – 368 с.

 4. Павлов В.І., Кривов'язюк І.В. Економічний механізм функціонування підприємства. – Луцьк: Надстир’я, 1999. -120с.ТЕМА 6 : „Методи управління”


Питання для обговорення


Зміст поняття „метод управління”. Економічні методи. Адміністративні методи. Соціально – психологічні методи


Перелік контрольних питань до теми


 1. Поняття “методи управління”.

 2. Поняття „економічні методи управління”.

 3. Порядок формування економічних методів керування (схема).

 4. Два аспекти реалізації економічних методів управління.

 5. Економічні інтереси.

 6. Поняття „адміністративні методи керування”.

 7. Організаційний вплив.

 8. Розпорядницький вплив.

 9. Поняття „соціально-психологічні методи керування”.

 10. Ціль застосування соціальних методів залежно від специфіки управління.

 11. Психологічні методи управління.

 12. Поняття „правові методи керування”.

 13. Правові відносини.

 14. Правові акти господарського та трудового законодавства.

 15. Персоніфікація соціального розвитку працюючих.


Рекомендована література

 1. Грещак М.Г., Гребешкова О.М., Коцюба О.С. «Внутрішній економічний механізм підприємства», - К.:КНЕУ, 2001.-228с.

 2. Козловський В.А. и др.. производственный и операционный менеджмент. – М., 1998.

 3. Макаренко М.В., Махалина О.М. Производственный менеджмент: Учеб. пособие. – М.: Приор, 1998.- 384с.

 4. Осипов Ю.М. Основы теории хозяйственного механизма. – М.: Изд-во МПУ, 1994. – 368 с.

 5. Павлов В.І., Кривов'язюк І.В. Економічний механізм функціонування підприємства. – Луцьк: Надстир’я, 1999. -120с.ТЕМА 7 : „Механізм ціноутворення”


Питання для обговорення


Сутність та види цін. Методи ціноутворення. Методи формування внутрішніх цін. Внутрішні ціни як інструмент організації внутрішньовиробничих економічних відносин.


^ Задачі для самостійного розв’язання


Задача 1

Виробнича собівартість верстата 5000 грн. витрати на реалізацію продукції за рік становлять 3216 грн. Прибуток, запланований в розмірі 6 %, річний план реалізації верстатів 1000 шт.

Потрібно: визначити вільну відпускну ціну з ПДВ та суму ПДВ, що належить виплаті до бюджета.


Задача 2

Калькуляція собівартості продукції підприємства представлена в таблиці.
Найменування статті

Сума, грн.Вартість основних і допоміжних матеріалів (за мінусом повернутих

93,6Куповані напівфабрикати

73,5Паливо і енергія на технологічні цілі

58,2Заробітна плата основна виробничих робітників

29,5Заробітна плата додаткова виробничих робітників

2,3Відрахування на соціальні заходи

3,1Витрати на утримання і експлуатацію обладнання

56,7Цехові витрати

20,2Загальнозаводські витрати

33,8Інші виробничі витрати

0,8
Всього виробнича собівартість


Позавиробничі витрати

5,3
Повна собівартість
Рівень рентабельності запланований в розмірі 18%.

Потрібно: обчислити вільну відпускну ціну з ПДВ та суму ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету.


Задача 3

Підрозділ А виробляє блоки внутрішньокоопераційного призначення. Підрозділу Б необхідно отримати 5000 бло­ків, які може поставити лише підрозділ А. Витрати на виробниц­тво одного блока підрозділом А становлять 28 грн. Якщо підроз­діл А погодиться на поставку такої партії блоків для підрозділу Б., тоді йому необхідно зменшити продаж на зовнішньому ринку на 3500 блоків за рік. Ціна блока, що реалізується на зовнішньому ринку, становить 45 грн. Повні витрати на один блок — 35 грн. Взяти до уваги, що виробничі потужності підрозділу А викорис­товуються на 100 %.

Потрібно:

 • визначити верхню та нижню межі внутрішньої ціни блока;

 • розрахувати внутрішню ціну блока з урахуванням утраче­ного прибутку від зменшення обсягів реалізації на зовнішньому ринку.


Задача 4

Керівництво підприємства вирішило розширити застосування економічних методів управління підрозділами і впровадити стимулювання колективів цехів з предметно – замкнутим циклом через показник прибутку. Для цього потрібно визначити планово-розрахункові ціни на їх продукцію з включенням прибутку. У цьому разі йдеться про механоскладальний цех, планово-обліковими одиницями якого є готові прилади.


Витрати на прилад № 1 за статтями

Грн.

1.

Основні матеріали та купівельні напівфабрикати

65,00

2.

Напівфабрикати інших цехів

32,00

3.

Енергія технологічна

13,10

4.

Основна зарплата виробничих робітників

21,20

5.

Додаткова зарплата виробничих робітників

3,00

6.

Відрахування на соціальні потреби

13,00

7.

Витрати на утримання та експлуатацію машин і устаткування

28,70

8.

Загально виробничі витрати

15,00


Ціна готової машини, в яку входить прилад, - 1000 грн., повна собівартість – 800 грн., виробнича собівартість 700 грн., вартість обробки (повна собівартість без прямих матеріальних витрат) – 400 грн. На підприємстві в цехах до останнього часу застосовувався безнапівфабрикатний облік витрат. Річна виробнича собівартість продукції цеху – 5000 тис. грн., собівартість без прямих матеріальних витрат – 3000тис. грн. Витрати прибутку підприємства на стимулювання колективу цеху, його соціальні потреби становлять приблизно 400 тис. грн. на рік.

Потрібно:

 • вибрати модель планово-розрахункової ціни на продукцію цеху;

 • на підставі обраної моделі обчислити цю ціну;

 • дати схему обчислення і розподілу прибутку цеху.


Задача 5

Питомі витрати виробництва товару становлять 70 грн. За ціни 100 грн. підприємство може виробити і реалізувати 7000 од. на місяць. Відсоток завантаження виробничих потужностей становитиме 70 %. За ціни 90 грн. обсяги виробництва та реалізації можуть зрости до 10 000 од., а виробничі потужності будуть завантажені на 100 %.

Потрібно: визначити яку ціну (100 грн., чи 70 грн. чи диференційовану) має запропонувати підприємство ринку, щоб отримати максимальний прибуток.


Задача 6

Виробнича собівартість виробу 38,5 грн., невиробничі витрати – 8%, планова рентабельність – 19 %, ПДВ – 20%, націнка збутових організацій – 3%, націнка торгівельних організацій – 3,5 %.

Потрібно: розрахувати роздрібну ціну на виріб.


Задача 7

Підприємство спеціалізується на виробництві однопрофільної продукції, змінні витрати якої на одиницю продукції 156 грн., а постійні витрати на виготовлення цієї продукції за рік 25000 грн., сума прибутку , яку належить отримати від продажу цієї продукції за рік, 19600 грн., обсяг продажу цієї продукції за рік становить 1280 шт.

Потрібно: визначити ціну одиниці цієї продукції.


Задача 8

Розрахувати значення точки беззбитковості, якщо відомо, що постійні витрати на виробництво продукції становлять 20 000 грн., відпускна ціна – 100 грн., а питомі змінні витрати становлять 80 грн.


Задача 9

Відомо, що при виготовленні однієї машини витрати на основні матеріали становлять 6500 грн., покупні напівфабрикати - 950 грн., відходи, що реалізуються – 250 грн. Трудомісткість виготовлення машини – 200 нормо-годин. Середній розряд праці – ІІІ. Цехові витрати – 180%, загальнозаводські – 80%. Річна сума невиробничих витрат складає 13000 грн. за реалізації за рік 600 машин. Нормований прибуток складає 54500 грн.

Потрібно: визначити оптову ціну машини.


Задача 10

Підприємство проводить маркетингове дослідження щодо економічної вигідності

Придбання за імпортом і реалізації у роздрібній торговельній мережі України відеокамери за ціною 500 доларів за одиницю. Фрахт до виготовлення до митного кордону становить 40 доларів за одиницю продукції, а податок на імпорт – 10% від суми ціни франко-склад постачальника та вартості фрахту до митного кордону країни-покупця.

Потрібно: економічно обґрунтувати максимально допустиму ціну на імпортні відеокамери, за якою вітчизняне підприємство може їх закуповувати, якщо дохід від комерції має дорівнювати 25% від ціни реалізації.


Перелік контрольних питань до теми


 1. Поняття ціни та функції цін.

 2. Поняття ціноутворення й існуючі підходи до ціноутворення.

 3. Виробничі й споживчі ціни. Їхня класифікація.

 4. Типи модифікованих цін.

 5. Лімітні ціни й ціни „франко”.

 6. Методи ціноутворення : „витрати + прибуток” та одержання цільової норми прибутку.

 7. Методи ціноутворення: на основі ціни споживчої вартості

 8. Методи ціноутворення: пропорційне ціноутворення, метод „очікуваного прибутку”, метод „швидкого повернення витрат”.

 9. Внутрішні ціни, сформовані на договірній основі.

 10. Поняття внутрішніх цін та їхні основні функції.

 11. Два фактори, що впливають на вибір системи внутрішньофірмового ціноутворення.

 12. Внутрішні ціни, визначення на основі фактичної ціни готової (кінцевої продукції).

 13. Внутрішні ціни, визначення за ринковими цінами.

 14. Критерії розподілу частки витрат і прибутку на основі трудомісткості з урахуванням фонду озброєності праці.

 15. Внутрішні ціни: визначення на основі витрат на виробництво. Його недоліки.

 16. Комбіновані методи внутрішнього ціноутворення.

 17. Критерії розподілу прибутку підприємства між його підрозділами й коефіцієнт розподілу прибутку.

 18. Розрахунок внутрішньої планово - розрахункової ціни та прибутку виробничого підрозділу.

 19. Розподіл цін по способу встановлення.

 20. Формування внутрішніх цін з урахуванням якісних параметрів кінцевої продукції.


Рекомендована література

 1. Герасименко В.В. Ценовая политика фирмы. – М.: Финстатинформ, 1995. – 192 с.

 2. Ерухимович И.Л. Ценообразование: Науч. – метод. Пособ.- К.: МАУП, 1998.- 104 с.

 3. Москаленко В.П., Шипунова О.В. Финансово-экономический механизм промышленного предприятия. /Под ред. д.э.н., проф. В.П. Маскаленко.- Сумы: Издательство «Довкілля», 2003.-176с.

 4. Осипов Ю.М. Основы теории хозяйственного механизма. – М.: Изд-во МПУ, 1994. – 368 с.

 5. Уткин Э.А. Цены. Ценообразование. Ценовая политика. – М.: ЭКМОС, 1997. – 224с.


ТЕМА 8 : „Механізм планування на підприємстві”


Питання для обговорення


Основні етапи розвитку господарського механізму. Особливості та недоліки адміністративного господарювання. Сутність та зміст господарського (комерційного) розрахунку.


^ Задачі для самостійного розв’язання

Задача 1

За звітний період обсяг виробництва цеху збільшився на 20%, а сукупні витрати зросли з 400 000 грн. до 460 000 грн.

Потрібно:

 • поділити загальні витрати звітного періоду на змінні та постійні на основі їх динаміки;

 • обчислити планові витрати, якщо обсяг виробництва в пла­новому періоді зросте на 10%.


Вказівка. Розв'язуючі задачу, вважати, що величина постійних витрат у зазначених періодах однакова. У цьому разі вона визначається за допомогою простого рівняння, в якому невідома величина — постійні витрати Сп.

Задача 2

За минулий період обсяг виробництва збільшився на 20%, а сукупні виробничі витрати зросли на 15 %.

Потрібно:

 • визначити частку постійних витрат у їх загальній сумі за минулий період;

 • обчислити, на скільки зростуть сукупні витрати у планово-у періоді, якщо обсяг виробництва зросте на 18%;

 • визначити частку постійних витрат у плановому періоді.


Вказівка. Ця задача за змістом аналогічна попередній задачі, тільки в ній показники виражені відносними величинами. Рів­ня для її розв'язання має такий вигляд:

(100-РспІв +Рсп= 100  Іс,

де Рсп — частка постійних витрат у загальній їх сумі, %;

Ів — індекс зростання обсягу виробництва;

Іс — індекс зміни загальних витрат.


У разі зростання обсягу виробництва в межах наявної виробничої потужності та організаційної структури частка постійних витрат у їх загальній сумі знижується. Тому в динамічному виробництві цей показник нестабільний.


Задача 3

Спеціалізоване підприємство виготовляє один вид продукції А (однопродуктове виробництво). За місяць виготовлено 1000 виробів, з них продано 900, решта, тобто 100 шт., залишилась на складі готової продукції. Запасів готової продукції на складі на початок місяця не було. Ціна продажу одного виробу 100 грн., ви­робнича собівартість — 60 грн. Адміністративні витрати й витрати на збут за місяць відповідно становлять 10 000 і 12 000 грн.

Потрібно:

 • обчислити валовий і операційний прибуток підприємства за місяць при калькулюванні за виробничими витратами.

 • визначити операційний прибуток у тому разі, коли на собі­вартість товарної продукції відносяться всі витрати, окрім витрат на збут.

 • якщо операційний прибуток у цих випадках різний, з'ясувати причини відхилення.

 • обчислити рентабельність продукції (обороту) за місяць.


Вказівка. У цій задачі слід звернути увагу на вплив методики калькулювання (за неповними і повними витратами) на розмір прибутку. Різне охоплення калькулювання витрат призводить до різного розміру прибутку в окремі періоди під час зміни запасів готової продукції.


Задача 4

Виробництво виробу А, зазначеного в попередній задачі, передбачається збільшити в наступному місяці з 1000 до 1300 шт. У зв'язку з цим зростуть витрати на збут на 2000 грн. Загальновиробничі витрати у звітному місяці становлять 15 000 грн., у тому числі змінні — 8000 грн., постійні — 7000 грн. Тобто на один виріб припадає 15 грн. загальновиробничих і 45 — прямих змінних витрат.

Потрібно:

 • обчислити, як вплине на виробничу собівартість виробів збільшення їх виробництва;

 • визначити плановий операційний прибуток у наступному місяці і його зміну порівняно з попереднім періодом, якщо буде продано всі вироби, тобто 1400 шт.


Задача 5

Хімічний завод виготовляє з однієї сировини два продукти (А і Б). Виробничі витрати за місяць становлять 18 200 грн. Продукти А і Б реалізуються без додаткової подальшої обробки. Обсяг виробництва продукту А за місяць становить 1000 л (ціна – 15 грн. за 1 л), продукту Б – 500 л (ціна 22 грн. за 1 л). Адміністративні витрати і витрати на збут – 5000 грн.

Потрібно:

 • обчислити виробничу собівартість одиниці продукції А і Б, розподіливши витрати пропорційно до обсягу виробництва в ринкових цінах;

 • визначити собівартість залишків готової продукції за умови, що на початок місяця продукції на складі не було, а за місяць передбачається продати продукту А – 800 л, продукту Б – 450 л;

 • обчислити валовий та операційний прибуток за місяць.Здача 6

Відомо , що маса основної сировини, яка переробляється за добу – 1000 т, вихід продукції – 1,3, робочий час обладнання протягом доби – 23 год.

Потрібно :розрахувати планову добову потужність поточної лінії безперервної дії.


Задача 7

Кількість обладнання на підприємстві – 50 од., число робочих змін на добу – 3 зміни, планова норма обслуговування обладнання - 4 робітники, календарний фонд робочого часу підприємства – 330 днів, плановий фонд робочого часу одного робітника – 242 дні.

Потрібно: розрахувати необхідну чисельність робітників підприємства.

Задача 8

Розподілити загальнозаводські витрати (загальновиробничі) між цехами підприємства і визначити виробничу собівартість одиниці продукції по основних цехах на основі даних таблиці 1 (див. додаток А).

  1   2   3   4   5   6

Схожі:

Методичні вказівки щодо виконання практичних робіт, обов’язкового домашнього завдання та курсової роботи iconМетодичні вказівки щодо виконання практичних робіт, обов’язкового домашнього завдання та курсової роботи
Щодо виконання практичних робіт, обов’язкового домашнього завдання та курсової роботи з дисципліни „Внутрішній економічний механізм...
Методичні вказівки щодо виконання практичних робіт, обов’язкового домашнього завдання та курсової роботи iconМетодичні вказівки до виконання практичних, самостійних робіт та обов’язкового домашнього завдання
Методичні вказівки до виконання практичних, самостійних робіт та обов’язкового домашнього завдання з дисципліни «Логістика» / укладачі:...
Методичні вказівки щодо виконання практичних робіт, обов’язкового домашнього завдання та курсової роботи iconМетодичні вказівки до практичних занять, самостійної роботи та виконання обов’язкового домашнього завдання з дисципліни
Методичні вказівки до практичних занять, самостійної роботи та виконання обов’язкового домашнього завдання з дисципліни “Економіка...
Методичні вказівки щодо виконання практичних робіт, обов’язкового домашнього завдання та курсової роботи iconМетодичні вказівки до виконання контрольної роботи та обов'язкового домашнього завдання (одз )
Методичні вказівки до виконання контрольної роботи та обов'язкового домашнього завдання ( одз ) з дисципліни “Управління проектами”...
Методичні вказівки щодо виконання практичних робіт, обов’язкового домашнього завдання та курсової роботи iconМетодичні вказівки до виконання обов’язкового домашнього завдання
Методичні вказівки до виконання обов’язкового домашнього завдання з дисципліни Основи програмування та алгоритмічні мови / укладачі:...
Методичні вказівки щодо виконання практичних робіт, обов’язкового домашнього завдання та курсової роботи iconМетодичні вказівки до виконання контрольної роботи та обов'язкового домашнього завдання (одз)
Методичні вказівки до виконання контрольної роботи та обов’язкового домашнього завдання (одз) з дисципліни «Соціальне страхування»...
Методичні вказівки щодо виконання практичних робіт, обов’язкового домашнього завдання та курсової роботи iconМетодичні вказівки до виконання обов'язкового домашнього завдання
Методичні вказівки до виконання обов'язкового домашнього завдання з курсу «Охорона праці»/ укладач В. В. Фалько. – Суми: Вид-во СумДУ,...
Методичні вказівки щодо виконання практичних робіт, обов’язкового домашнього завдання та курсової роботи iconМетодичні вказівки до виконання обов’язкового домашнього завдання та самостійної роботи з дисципліни
Методичні вказівки до виконання обов’язкового домашнього завдання та самостійної роботи з дисципліни «Управління захистом комерційної...
Методичні вказівки щодо виконання практичних робіт, обов’язкового домашнього завдання та курсової роботи iconМетодичні вказівки до виконання обов'язкового домашнього завдання з дисципліни
Методичні вказівки до виконання обов'язкового домашнього завдання з дисципліни «Гідро-і пневмопривід автоматичних ліній і комплексів»...
Методичні вказівки щодо виконання практичних робіт, обов’язкового домашнього завдання та курсової роботи iconМетодичні вказівки для виконання контрольної роботи та обов’язкового домашнього завдання ( од з )

Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи