Методичні вказівки до проведення практичних занять icon

Методичні вказівки до проведення практичних занять
Скачати 438.07 Kb.
НазваМетодичні вказівки до проведення практичних занять
Сторінка1/4
Дата24.05.2013
Розмір438.07 Kb.
ТипМетодичні вказівки
  1   2   3   4


Міністерство освіти і науки України

Сумський державний університет


МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

до проведення практичних занять

з дисципліни "Основи менеджменту"

для студентів фахового напряму 0502 "Менеджмент"

спеціальності 6.050201 "Менеджмент організацій"

денної форми навчання


Суми

Видавництво СумДУ

2007


Методичні вказівки до проведення практичних занять з дисципліни "Основи менеджменту" / Укладачі: О.Ф. Балацький, Ю.В. Тараненко. – Суми: Вид-во СумДУ, 2007. – 35 с.


Кафедра управління

ЗМІСТС.

Вступ.......................................................................................................4

1 теоретична частина практичного заняття.................4

2 ОРГАНІЗАЦІЯ ОБМІНУ ПОВІДОМЛЕННЯМИ.............................13

3 ПРИКЛАДИ ПРАКТИЧНИХ ЗАВДАНЬ.................................................13

Додаток А Робоча програма з дисципліни “Основи менеджменту” для напряму підготовки 0502 "Менеджмент" спеціальності 6.050201 “Менеджмент організацій”........................................................................21ВСТУП


Методичні вказівки для проведення практичних занять з курсу «Основи менеджменту» розроблені з метою поглиблення теоретичних знань з даного курсу, а також набуття студентами практичних навичок розв'язання конкретних ситуаційних задач, виконання необхідних аналітичних розрахунків. Методичні вказівки складаються з програмних питань для письмової роботи зі списком необхідної літератури, а також вміщують у собі приклади практичних ситуацій з розв'язанням.

Методичні вказівки розроблені згідно з робочою програмою з дисципліни "Основи менеджменту" для напряму підготовки 0502 "Менеджмент" спеціальності 6.050201 "Менеджмент організацій" (Додаток А). Практичне заняття складається з трьох частин:

 • перевірки засвоєних знань (теоретичної частини);

 • обміну повідомленнями;

 • практичної частини заняття.^ 1 ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТИНА ПРАКТИЧНОГО ЗАНЯТТЯ


Теоретична частина практичного заняття - письмова робота тривалістю 15 хвилин за темами, розроблена в п'яти варіантах. На аркуші паперу студент зазначає своє прізвище та ім'я, а також прізвище та ім'я бригадира, в команді якого він працює і номер картки. Запитання переписувати необов'язково, відповіді даються чітко, з поясненнями та наведенням прикладів. Необхідним і важливим моментом є особистий підпис студента і дата написання наприкінці роботи.


Тема 1 Економіка та менеджмент


1 Поняття: політика, економіка, екологія, цивілізація.

2 Схарактеризуйте взаємозв'язок таких понять: політика, економіка, екологія, ідеологія, цивілізація.

3 Ринкова економіка, основні характерні риси ринкової економіки.

4 Поняття "управління" та "менеджмент". Відмінність та

подібність.

5 Поняття "менеджер", "керівник", "бізнесмен": відмінність та подібність.

6 Підходи до менеджменту, їх суть.

7 Школа наукового управління.

8 Класична (адміністративна) школа.

9 Школа людських стосунків і науки поведінки.

10 Школа науки управління.

Список рекомендованої літератури

 1. 1 Шегда А.В. Менеджмент: Учебное пособие. - К.: Товариство "Знання", 2004. - 687 с.

 2. 2 Сухарський В.С. Менеджмент: Навч. посібник. – Тернопіль: Астон, 2001. – 340с.

 3. 3 Стефан П. Робінс, Девід А. Де Ченцо. Основи менеджменту / Пер. з англ. А. Олійник та ін. – К.: Видавництво Соломії Павличко „Основи”, 2002. – 671 с.


Тема 2 Види, функції, принципи та методи менеджменту


1 Поняття про види та підвиди управління.

2 Інструменти управління.

3 Принципи управління. Схарактеризуйте основні принципи управління.

4 Методи управління. Наведіть приклад.

5 Поняття про функції управління. Загальні функції управління. Наведіть приклад.

6 Функція "планування" та її склад.

7 Функція "організація" та її склад.

8 Функції "контроль" і "регулювання".

9 Функція "мотивація". Наведіть приклад.

10 Функція "облік". Необхідність застосування цієї функції в менеджменті. Наведіть приклад.

Список рекомендованої літератури

 1. Шегда А.В. Менеджмент: Учебное пособие. - К.: Товариство "Знання", 2004. - 687 с.

 2. Виханский О.С., Наумов А.И. Менеджмент: Учебник для вузов по экон. спец. - 3-е изд. - М.: Гардарики, 2000. – 525 с.

 3. Кабушкин Н.И. Основы менеджмента: Учебник для студентов экон. спец. вузов. - 2-е изд. испр. и доп. - М.: Остожье, 1999. - 334 с.


Тема 3 Економічні й адміністративні методи менеджменту


1 Поняття про економічні методи управління. Їх переваги та недоліки.

2 Метод кругообігу виробничих фондів.

3 Методи економічного аналізу та планування.

4 Методи госпрозрахунку та ціноутворення.

5 Методи конкуренції та стимулювання.

6 Поняття про організаційно-розпорядчі методи, їх місце в загальній структурі методів. Їх цілі та завдання.

7 Метод «структури» як метод організаційного впливу.

8 Методи регламентування, інструктування та дисциплінарні методи.

9 Система штатного розкладу як метод організаційного впливу.

10 Розпорядчі методи.

Список рекомендованої літератури

 1. Андрушків Б.М., Кузьмін О.С. Основи менеджменту. – Львів: Світ, 1995. – 296 с.

 2. Кабушкин Н.И. Основы менеджмента: Учебник для студентов экон. спец. вузов. - 2-е изд. испр. и доп. - М.: Остожье, 1999. - 334 с.


Тема 4 Соціально-психологічні методи управління


1 Поняття про соціально-психологічні методи, навіщо вони потрібні менеджеру?

2 Соціально-психологічні принципи управління.

3 Види соціально-психологічних методів.

4 Анкетування: вимоги до запитань, види анкет, види запитань.

5 Історія та майбутнє соціально-психологічних методів.

6 Темперамент людини.

7 Поняття про лідерство.

8 Формальна та неформальна структури.

9 Психологічний клімат в колективі.

10 Поняття про авторитет і престиж.

Список рекомендованої літератури

 1. Андрушків Б.М., Кузьмін О.С. Основи менеджменту. – Львів: Світ, 1995. – 296 с.

 2. Кабушкин Н.И. Основы менеджмента: Учебник для студентов экон. спец. вузов. - 2-е изд. испр. и доп. - М.: Остожье, 1999. - 334 с.


Тема 5 Організація. Внутрішнє і зовнішнє середовище


1 Поняття про організації. Формальні та неформальні, прості та складні організації.

2 Поняття внутрішнього середовища організації.

3 Цілі та завдання організації.

4 Структура і кадри організації.

5 Технології організації.

6 Поняття зовнішнього середовища організації.

7 Прямий вплив зовнішнього середовища.

8 Непрямий вплив зовнішнього середовища.

9 Характеристики зовнішнього середовища.

10 Охарактеризуйте зовнішнє і внутрішнє середовище конкретного підприємства.


Список рекомендованої літератури

 1. Шегда А.В. Менеджмент: Учебное пособие. - К.: Товариство "Знання", 2004. - 687 с.

 2. Андрушків Б.М., Кузьмін О.С. Основи менеджменту. – Львів: Світ, 1995. – 296 с.

 3. Осовська Г.В. Основи менеджменту: Навч. посібник для студентів вищих навчальних закладів. – К.: Кондор, 2003. – 556 с.


Тема 6 Організаційні структури управління


1 Поняття про структуру організації.

2 Поняття про бюрократію.

3 Лінійна та лінійно-штабна структури.

4 Функціональна структура.

5 Лінійно-функціональна структура.

6 Матрична структура.

7 Дивізійна структура.

8 Продуктова структура та структура, орієнтована на споживача.

9 Структура управління.

10 Структура управління підприємством.

Список рекомендованої літератури

 1. Шегда А.В. Менеджмент: Учебное пособие. - К.: Товариство "Знання", 2004. - 687 с.

 2. Андрушків Б.М., Кузьмін О.С. Основи менеджменту. – Львів: Світ, 1995. – 296 с.


Тема 8 Антикризове управління


1 Поняття антикризового управління.

2 Відмінність антикризового управління від звичайного.

3 Основні фактори розвитку кризових ситуацій на підприємстві.

4 Зобов'язання підприємства.

5 Попередження банкротства.

6 Причини неплатоспроможності.

7 Оцінка кризи.

8 Державне регулювання системи антикризового управління підприємством.

9 Роль людського фактора в кризових ситуаціях.

10 Програма подолання кризи та її реалізація.

Список рекомендованої літератури

 1. Гірняк О.М., Лазановський П.П. Менеджмент: теоретичні основи і практикум: Навч. посібник для студентів вищих закладів освіти. – К.: "Магнолія плюс"; Львів: "Новий світ - 2000", 2003. – 336 с.


Тема 9 ^ Стратегія розвитку фірм


1 Поняття стратегії.

2 Правила для прийняття рішень щодо стратегії.

3 Елементи стратегії фірми.

4 Фактори стратегії фірми.

5 Причини невдач стратегії фірми.

6 Види стратегій.

7 Стратегії в умовах ринку, що змінюється..

8 Стратегії дрібних фірм.

9 Стратегії середніх фірм.

10 Стратегії великих фірм.

Список рекомендованої літератури

 1. Шегда А.В. Менеджмент: Учебное пособие. - К.: Товариство "Знання", 2004. - 687 с.

 2. Юргутіс І.А., Кравчук І.І. Основи менеджменту: Навч. посібник. – К.: Освіта, 1998. – 256 с.

 3. Осовська Г.В. Основи менеджменту: Навч. посібник для студентів вищих навчальних закладів. – К.: Кондор, 2003. – 556 с.


Тема 13, 14 Управлінська праця. Стилі управління


1 Поняття та види управлінської праці.

2 Класифікація управлінського персоналу.

3 Рівні керівників, їх функції.

4 Загальні характеристики управлінської діяльності.

5 Роль керівника та порядок його дій.

6 Поняття стилю управління. Стилі поведінки організації.

7 Прирісна поведінка і прирісний стиль.

8 Підприємницький стиль.

9 Чотири основні типи керівників (японський підхід).

10 Основні конкретні стилі керівництва.

Список рекомендованої літератури

 1. Шегда А.В. Менеджмент: Учебное пособие. - К.: Товариство "Знання", 2004. - 687 с.

 2. Осовська Г.В. Основи менеджменту: Навч. посібник для студентів вищих навчальних закладів. – К.: Кондор, 2003. – 556 с.


Тема 15 Мотивація


1 Поняття та склад мотивації.

2 Види концепцій та теорії мотивації.

3 Первинні та вторинні потреби.

4 Зовнішня та внутрішня винагороди.

5 Потреби за Маслоу.

6 Піраміда Маслоу, задоволення потреб різного рівня.

7 Теорія Мак-Клелланда та Герцберга.

8 Теорія очікування та висновки з неї.

9 Теорія справедливості та висновки з неї.

10 Валентність. Компенсація.

Список рекомендованої літератури

 1. Шегда А.В. Менеджмент: Учебное пособие. - К.: Товариство "Знання", 2004. - 687 с.

 2. Стефан П. Робінс, Девід А. Де Ченцо. Основи менеджменту / Пер. з англ. А. Олійник та ін. – К.: Видавництво Соломії Павличко „Основи”, 2002. – 671 с.

 3. Лебедев О.Т., Каньковская А.Р. Основы менеджмента: Учеб. пособ. – 5-е изд., стереотипное. – Мн.: Новое знание, 2002. – 336 с.

 4. Андрушків Б.М., Кузьмін О.С. Основи менеджменту. – Львів: Світ, 1995. – 296 с.


Тема 16 Контроль


1 Поняття контролю та його склад.

2 Навіщо потрібен контроль?

3 Види контролю.

4 Етапи процедури контролю.

5 Частота та масштаби контролю.

6 Переваги та недоліки прозорості контролю.

7 Переваги та недоліки потайності контролю.

8 Стратегічна спрямованість контролю. Як ви її розумієте?

9 Простота та економічність контролю. Як ви її розумієте?

10 Профілактичний (попереджувальний) контроль.

Список рекомендованої літератури

 1. Шегда А.В. Менеджмент: Учебное пособие. - К.: Товариство "Знання", 2004. - 687 с.

 2. Стефан П. Робінс, Девід А. Де Ченцо. Основи менеджменту / Пер. з англ. А. Олійник та ін. – К.: Видавництво Соломії Павличко „Основи”, 2002. – 671 с.

 3. Виханский О.С., Наумов А.И. Менеджмент: Учебник для вузов по экон. спец. - 3-е изд. - М.: Гардарики, 2000. – 525 с.

 4. Андрушків Б.М., Кузьмін О.С. Основи менеджменту. – Львів: Світ, 1995. – 296 с.


Тема 18 Влада і вплив


1 Поняття влади. Баланс влади.

2 Вплив керівника на підлеглих.

3 Вплив підлеглих на керівника.

4 Види влади.

5 Сутність влади окремих видів (наведіть приклад).

6 Влада, що базується на засадах примусу .

7 Влада, яка базується на засадах винагороди.

8 Законна влада.

9 Еталонна влада.

10 Експертна влада.

Список рекомендованої літератури

 1. Андрушків Б.М., Кузьмін О.С. Основи менеджменту. – Львів: Світ, 1995. – 296 с.

 2. Кабушкин Н.И. Основы менеджмента: Учебник для студентов экон. спец. вузов. - 2-е изд. испр. и доп. - М.: Остожье, 1999. - 334 с.


Теми 19, 20 Управління організаційними перемінами. Психологія керівника в нестабільному середовищі


1 Організаційні переміни.

2 Поняття опору змінам.

3 Види опору.

4 Здійснювання перемін.

5 Ступені перемін.

6 Поняття психологічного стану.

7 Контроль над собою.

8 Типи реакцій менеджера.

9 Впевненість в собі.

10 Профілактика кризових ситуацій.

Список рекомендованої літератури

 1. Шегда А.В. Менеджмент: Учебное пособие. - К.: Товариство "Знання", 2004. - 687 с.

 2. Стефан П. Робінс, Девід А. Де Ченцо. Основи менеджменту / Пер. з англ. А. Олійник та ін. – К.: Видавництво Соломії

Павличко „Основи”, 2002. – 671 с.

 1. Андрушків Б.М., Кузьмін О.С. Основи менеджменту. – Львів: Світ, 1995. – 296 с.

 2. Осовська Г.В. Основи менеджменту: Навч. посібник для студентів вищих навчальних закладів. – К.: Кондор, 2003. – 556 с.

^ 2 ОРГАНІЗАЦІЯ ОБМІНУ ПОВІДОМЛЕННЯМИ


Обмін повідомленнями, виступи з цікавою інформацією. Як джерело можна визначити журнали з менеджменту («Управління персоналом», «Менеджмент в России и за рубежом», «Проблемы теории и практики управления», «Антикризисный менеджмент»), Internet.


^ 3 ПРИКЛАДИ ПРАКТИЧНИХ ЗАВДАНЬ


Завершальною частиною практичного заняття може бути: задача, практична ситуація або ділова гра, які передбачають можливість практичного застосування студентами отриманих знань з курсу «Основи менеджменту».


а) задача має обов'язково формалізоване розв'язання і аналітичні висновки щодо отриманих результатів.

Приклад

Обсяг випуску (тираж) жіночого журналу, що розширює свою аудиторію, минулого року у видавництві становив 540000 екземплярів, у наступному (звітному) році планувався випуск 600000 екземплярів, а фактично річний тираж складає 620000 екземплярів. Собівартість журналу минулого року – 5 грн, у звітному році згідно з планом - 4,8 грн., а фактично – 4,7 грн. Оптова ціна журналу – 6 грн.

Визначити вплив зростання обсягу виробництва і зниження собівартості журналу на величину прибутку та рентабельність.


Розв'язання


Ця задача базується на застосуванні економічного закону – закону спадної граничної продуктивності факторів виробництва: зі зростанням використання будь-якого виробничого фактора (за

незмінності інших) досягається така точка, в якій додаткове застосування змінного фактора призводить до зниження відносного, а надалі і абсолютного обсягів випуску продукції.

1 Отже, визначимо суму прибутку. В минулому році вона становила

(6-5)540000=540000 грн,

у звітному році згідно з планом

(6-4,8)600000=720000 грн,

а фактично

(6-4,7)620000=806000 грн.

Плановий приріст прибутку становить

720000-540000=180000 грн,

фактичний

806000-540000=266000 грн,

у тому числі надплановий приріст прибутку

266000-180000=86000 грн.

2 Визначимо загальну суму економії від зниження собівартості журналів.

Згідно з планом вона становить

(5-4,8 )600000=120000 грн,

фактично

(5-4,7)620000=186000 грн,

у тому числі надпланова економія

186000-120000=66000 грн.

3 Визначимо питому вагу приросту прибутку, отриманого за рахунок зниження собівартості журналу в загальному прирості.

Приріст прибутку від зниження собівартості журналу дорівнює економії за рахунок цього фактора. Таким чином, згідно з планом за рахунок зменшення собівартості продукції прибуток повинен становити 120000 грн із загальної суми планового приросту в 180000 грн, тобто

%.

Фактичний приріст прибутку за рахунок цього фактора становив 39600 грн із загальної суми 45600 грн, тобто

%.

4 Знаходимо розмір приросту прибутку в результаті збільшення обсягу виробництва. Цю величину можна знайти як різницю між

усією сумою приросту прибутку і тією її частиною, яка дорівнює економії від зменшення собівартості.

Тобто за планом питома вага приросту прибутку, отримана за рахунок збільшення обсягу виробництва (якщо вплив інших факторів можна не враховувати), становитиме

100%-66,7%=33,3%.


Фактично 100%-69,9%=30,1%.


Відповідь: у даній ситуації за рахунок зниження собівартості журналу видавець фактично отримав 66,7% приросту прибутку, в той час, як у результаті збільшення обсягу виробництва виробів тільки 33,3% його приросту. Таким чином, вигідніше знижувати собівартість продукції – інтенсивний фактор, ніж обсяг випуску (екстенсивний фактор) саме на даному етапі розвитку видавництва журналу.

б) практична ситуація передбачає розгляд конкретної проблемної ситуації з можливими варіантами її розв'язання за допомогою різноманітних методів і повинна містити аналіз, конкретні висновки і пропозиції.


Приклад

У механоскладальному цеху поруч розташовані дві дільниці: складання вузлів виробу (дільниця №1) і обробка деталей для вузлів (дільниця №2).

Колектив дільниці №1 працює злагоджено, з ентузіазмом. Для кожного члена цього колективу характерне почуття особистої відповідальності за загальну справу. Продуктивність їх праці коливається в межах 110-115%. Дільниця складання спроможна досягти й вищих показників, однак її систематично підводить основний постачальник – дільниця обробки. Більше половини робітників на дільниці складання – ветерани праці, фахівці високої кваліфікації, тому брак продукції – явище, яке трапляється надзвичайно рідко. Три змінних майстри дільниці мають авторитет компетентних і досвідчених керівників. Два з них мають вищу технічну освіту, третій вчиться у вечірньому коледжі. Усіх трьох враховано в резерв на вищі посади.

Дільниця №2 багато в чому відрізняється від дільниці складання насамперед низькою дисципліною праці, нездоровими відносинами між робітниками, між колективом і майстрами, відсутністю зацікавленості в особистому успіху і співпереживання за престиж дільниці. Брак, низька продуктивність праці, простої устаткування, запізнення, самовільне залишення роботи – усе це перетворюється в систему, що негативно впливає на показники всього цеху. З двох змінних майстрів один працює менше місяця, другий має стягнення за появу на роботі в нетверезому стані. На дільниці висока плинність кадрів. Протягом року, як правило, змінюється не менше третини працівників. Не затримуються тут надовго й майстри. Кваліфіковані робітники (а такі є на дільниці) навідріз відмовляються від посади майстра, а призначені на цю посаду з інших цехів чи прийняті «з вулиці» вже через кілька місяців наполягають на звільненні від обов'язків або ж просять переведення на інші дільниці.

Завдання:

 1. оцінити ситуацію в цеху;

 2. сформулювати основні проблеми цеху та шляхи їх вирішення.


Рекомендації


До цієї ситуації в цеху призвів вільний стиль керівництва або, навіть, бездіяльність. Тому, наразі, необхідний автократичний стиль керівництва і налагодження чіткої дисципліни.

Як варіанти розв'язання даної ситуації (напрями можливих заходів) можна виділити такі:

1 Організаційні заходи:

1) об'єднання дільниць (і попереднє звільнення «проблемних» робітників);

2) поділ дільниць на бригади ( і влаштування змагання між ними).

2 Влаштування жорсткого контролю.

3 Мотивація, а також інші економічні методи.

4 Соціально-психологічні методи.


Серед інших, можна назвати такі заходи:

 • Об'єднати дві дільниці в одну й, скоротивши одну ставку змінного майстра, звільнити з роботи майстра дільниці обробки, що не відповідає посаді, яку обіймає.

 • Звільнити майстра, котрий вживає спиртні напої; молодого майстра перевести на дільницю складання, а двох досвідчених майстрів із дільниць складання перевести на дільницю обробки.

 • Виявити на дільниці обробки найбільш недисциплінованих робітників, ініціаторів усіляких сумнівних заходів і звільнити їх з роботи.

 • Про порушників трудової дисципліни, бракоробів поставити питання на виробничих зборах колективу дільниці.

 • Порушити питання про стан дисципліни та ставлення до роботи на дільниці на загальноцехових виробничих зборах.

 • Зібрати колектив дільниці обробки й провести обговорення стану справ разом із цехкомом і керівництвом цеху

 • На дільниці обробки ввести жорстку систему матеріальних і моральних санкцій, що передбачають більш суворі стягнення за провини порівняно з іншими дільницями.

 • Поліпшити на дільниці обробки систему матеріального і морального заохочення, виділивши додатковий преміальний фонд.

 • Протягом півріччя за допомогою відділу кадрів поступово цілком замінити працівників дільниці обробки і розподілити їх за іншими ділянками і цехами.

 • Ввести на дільниці обробки систему безперервного надзвичайного контролю, з-під уваги якого не могла б вислизнути жодна провина, жодний факт несумлінного ставлення до роботи.

 • Провести на дільниці обробки ряд заходів, спрямованих на реорганізацію внутрішнього середовища: пофарбувати устаткування, ввести типові комбінезони й головні убори з емблемами дільниці та ін.

 • Розділити дільницю на дві-три бригади й організувати між ними змагання за підвищення продуктивності праці, якості продукції, за зміцнення дисципліни.

 • Додати на дільницю обробки ще одного досвідченого змінного майстра, затвердити його начальником дільниці.

 • У механоскладальному цеху вивісити стенд, на якому регулярно висвітлювати стан справ і трудової дисципліни в колективі дільниці обробки.

 • Провести для майстрів дільниці обробки спеціальний семінар з організації виробництва й керування колективом.

 • Послати майстрів дільниці обробки на курси підвищення кваліфікації керівних кадрів.

 • Розробити план цілеспрямованої виховної роботи з колективом працівників дільниці обробки.

 • Прикріпити до дільниці обробки досвідченого соціолога-психолога для проведення досліджень міжособистих взаємовідносин, трудової дисципліни, ставлення до роботи з розробкою після цього заходів для вдосконалювання керування колективом.


в) ділова гра поєднує в собі якості гри і навчально-діагностичного процесу. Ділова гра являє собою один із методів навчання, головним мотивом якого є не результат, а сам процес.

Для ділової гри характерна наявність таких факторів:

 • широчінь тематичних рамок;

 • ступінь свободи рішень і дій учасників гри;

 • невизначеність ситуації;

 • розвиток комунікації;

 • межі застосування;

 • відкритість;

 • наявність визначених засобів та інструментів;

 • форма та регламент проведення.

Етапи організації ділової гри – підготовка гри, формування ігрової групи, керівництво грою, контроль її процесу, підведення підсумків і оцінка результатів.


Приклад

Сумська кондитерська фабрика працює з 1946 р.

В 1996 році стала відкритим акціонерним товариством «Сумська кондитерська фабрика».

В 1997 році його викупила фірма, котра була власником багатьох кондитерських підприємств України. Управління фабрикою в цей час проводилося неефективно, бо власника цікавила не ефективна робота, а обладнання, як результат, фабрика опинилась на межі банкрутства.

Після 1999 року, коли акції викупив Міжрегіональний центр фондових технологій, всі борги підприємства були сплачені та збільшені темпи виробництва. Тепер ВАТ «Сумська кондитерська фабрика» (СКФ) ввійшла до складу ДП «Сумипродіндустрія». На підприємстві працює 140 чоловік.

На даному етапі розвитку асортимент продукції ВАТ «Сумська кондитерська фабрика» складається з шести найменувань: вафлі – 76%; зефір – 15,6%; мармелад – 5%; ірис – 1,8%; драже – 1,2%; гірчиця (сезонне виробництво) - 0,3% загального обсягу виробництва.

Головний конкурент фірми – ЗАТ «Укркондитер». Воно складається з 28 великих спеціалізованих підприємств, в тому числі з концерну АВК, в складі якого знаходиться п'ять кондитерських фабрик. В 1999 році ЗАТ «Укркондитер» виготовив 477 тис. тонн кондитерських виробів, причому на всіх кондитерских фабриках України було виготовлено 515 тис. тонн, тобто, приблизно 92,6%. Частка ВАТ «Сумська кондитерська фабрика» в цьому році склала 0,2%.

ЗАТ «Укркондитер» планує придбати акції ВАТ «Сумська кондитерська фабрика», але акції мають високу вартість, бо справи СКФ йдуть добре. Для реалізації поставленої мети ЗАТ «Укркондитер» вирішив «підірвати» становище СКФ на ринку та штучно створити для підприємства кризову ситуацію.


Завдання видається окремо кожній бригаді:

Бригада 1 – менеджмент СКФ – заходи з попередження кризи;

Бригада 2 – акціонери – позиція щодо акцій;

Бригада 3 – менеджмент ЗАТ «Укркондитер» - дії з «підриву» становища СКФ;

Бригада 4 – брокери;

Бригада 5 – банк.


Рекомендації


Основною вимогою до дій учасників ділової гри є реалістичність, доцільність і ефективність, а також дотримання законодавства.


^ ДОДАТОК А

(обов'язковий)

Робоча програма з дисципліни "Основи менеджменту" для напряму підготовки 0502 „Менеджмент” спеціальності 6.050201 "Менеджмент організацій"


^ МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Сумський державний університет


ЗАТВЕРДЖУЮ

Декан факультету економіки та

менеджменту

____________ Карпіщенко О.І.

"____"________________ 2006 р.


  1   2   3   4

Схожі:

Методичні вказівки до проведення практичних занять iconМетодичні вказівки до проведення практичних занять
Методичні вказівки до проведення практичних занять на тему «Кредитування» з дисципліни "Фінанси підприємств" / укладачі: В. Г. Боронос,...
Методичні вказівки до проведення практичних занять iconМетодичні вказівки до проведення практичних занять
Методичні вказівки до проведення практичних (семінарських) занять, самостійної роботи, виконання контрольних робіт із дисципліни...
Методичні вказівки до проведення практичних занять iconМетодичні вказівки для проведення практичних занять
Методичні вказівки для проведення практичних занять та організації самостійної роботи студентів з дисципліни "Менеджмент персоналу"/Укладач:...
Методичні вказівки до проведення практичних занять iconМетодичні вказівки до проведення курсу практичних занять
Методичні вказівки до проведення курсу практичних занять з дисципліни «Гроші та кредит» для студентів спеціальності 050104 «Фінанси»,...
Методичні вказівки до проведення практичних занять iconМетодичні вказівки для проведення практичних занять
Методичні вказівки для проведення практичних занять з дисципліни "Фінансове посередництво" / Укладачі: В. М. Боронос, І. М. Кобушко,...
Методичні вказівки до проведення практичних занять iconМетодичні вказівки до проведення практичних занять, ірс
Методичні вказівки до проведення практичних занять, ірс та самостійної роботи з дисципліни „Економіка підприємства” / Укладачі: О.І....
Методичні вказівки до проведення практичних занять iconМетодичні вказівки для проведення практичних занять
Методичні вказівки для проведення практичних занять з дисципліни "Стратегічне управління" / Укладачі: І. М. Кобушко, Г. В. Салтикова,...
Методичні вказівки до проведення практичних занять iconМетодичні вказівки до проведення практичних занять з дисципліни
Методичні вказівки до проведення практичних занять з дисципліни “Управління фінансовою санацією підприємств” / Укладач І. Й. Плікус....
Методичні вказівки до проведення практичних занять iconМетодичні вказівки до проведення лабораторних та практичних занять
Методичні вказівки до проведення лабораторних та практичних занять з дисципліни „Біологія”/Укладачі: С. М. Шевченко, О. М. Яхненко....
Методичні вказівки до проведення практичних занять iconМетодичні вказівки до проведення практичних занять та виконання
Методичні вказівки до проведення практичних занять та виконання самостійної роботи з дисципліни “Ризик у менеджменті” для студентів...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи