Тема. Теоретичні основи будови та реакційної здатності біоорганічних сполук актуальність теми icon

Тема. Теоретичні основи будови та реакційної здатності біоорганічних сполук актуальність теми
НазваТема. Теоретичні основи будови та реакційної здатності біоорганічних сполук актуальність теми
Сторінка4/4
Дата24.05.2013
Розмір0.52 Mb.
ТипДокументи
1   2   3   4
1. /1/2007МУМФ.doc
2. /1/Додаток А_1.doc
3. /1/Додаток Б_1.doc
4. /1/Додаток В_1.doc
5. /1/Додаток Г_1.doc
6. /1/Додаток Д_1.doc
7. /1/Додаток Е_1.doc
8. /1/Додаток Ж_1.doc
9. /1/тит.doc
Тема. Теоретичні основи будови та реакційної здатності біоорганічних сполук актуальність теми
Додаток а номенклатура
Додаток б (обов’язковий) Ліпіди
Додаток в (обов’язковий)
Додаток г (обов’язковий)
Додаток д (обов’язковий)
Додаток е (обов’язковий)
Додаток ж (обов’язковий)
Методичні вказівки до практичних занять з курсу «Біоорганічна хімія» для студентів спеціальності 110101 денної форми навчання

ТЕМА. НУКЛЕЇНОВІ КИСЛОТИ І КОФЕРМЕНТИАктуальність теми. Нуклеїнові кислоти являють собою високомолекулярні сполуки, молекулярна маса яких знаходиться у межах від 25 тис. до 1 млн. Полімерні ланцюги нуклеїнових кислот побудовані із мономерних одиниць – нуклеотидів, тому їх ще називають полінуклеотидами. Особливістю нуклеотидів є те, що мономерна ланка являє собою трикомпонентне утворення (гетероциклічна сполука, вуглеводний залишок та фосфатна група). Вуглеводними компонентами є Д-рибоза і 2-дезокси-Д-рибоза, тому нуклеїнові кислоти поділяють на рибонуклеїнові і дезоксирибонуклеїнові.

Нуклеїнові кислоти відіграють значну роль у передаванні спадкової інформації (генетичної). Вони беруть безпосередню участь у біосинтезі білка.

При лікуванні деяких хвороб використовують деякі синтетичні аналоги піримідинових та пуринових основ. Так звані нуклеозиди-антибіотики виявляють антибіотичну активність і при цьому вони не є компонентами нуклеїнових кислот. Практично у кожній клітині є нуклеозидциклофосфати, які виконують роль внутрішньоклітинного “посередника”, наприклад викликають у клітині індукованим гормоном адреналіном цикл перетворення.

Нуклеотиди мають не тільки велике значення у побудові нуклеїнових кислот. Вони виступають як коферменти, тобто речовини, повязані з ферментами і необхідні для проявлення ферментативної активності. У всіх тканинах організму у вільному стані є моно-, ди- і трифосфати нуклеозидів (АМФ, АДФ, АТФ). Важливіша роль АТФ є постачання організму енергії за рахунок розщеплення макроергічного звязку. За участю АТФ і АДФ відбувається перенесення фосфатних груп, наприклад усі стадії перетворення глюкози у піруват відбуваються у фосфатній формі. АТФ бере участь у біосинтезі білка, бо є активатором -амінокислоти, яка надалі взаємодіє із відповідною т-РНК.

За участю нікотинамідинуклеотидів (НАД+, НАДФ+) відбуваються в організмі окисно-відновні реакції (окиснення спиртових груп в альдегідні). За рахунок НАД Н відбувається відновлення піровиноградної кислоти до молочної. ФАД – є кофермент окисно-відновних процесів за участю ферментів оксидаз (окисне дезамінування -амінокислот) та дегідрогеназ (перетворення янтарної кислоти до фумарової). ФАД є метаболічно активною формою вітаміну В2(рибофлавіну).


Мета загальна – уміти користуватися нуклеози-дами і нуклеотидами при побудові нуклеїнових кислот та визначати роль коферментів у біохімічних реакціях.


Конкретні цілі - уміти:

 • аналізувати значення мононуклеотидів для побудови нуклеїнових кислот і дії нуклеотидних коферментів;

 • інтерпретувати механізми участі вітамінів у побудові коферментів, що каталізують біохімічні реакції в організмі;

 • писати формули нуклеозидів та нуклеотидів, важливіших коферментів.


Основна література

 1. Тюкавкина Н.А., Бауков Ю.И. Биоорганическая химия. М., Медицина, 1991.- С.431-457.

Додаткова література

1. Методичні вказивки “Нуклеиновые кислоты», 1994.

 1. Конспект лекції.

 2. Графологічна структура ( Додаток Ж).


Теоретичні питання

 1. Піримідинові, пуринові основи: будова, назви, лактамлактимна таутомерія.

 2. Нуклеозиди: цитидин, уридин, аденозин, гуанозин, тимідин та їх позначення. 5Фторурацил, 6меркаптопурин, біологічна роль та застосування в медицині. Нуклеотиди, загальний принцип їх будови. Важливіші нуклеотиди, які входять до складу нуклеїнових кислот: АМР, GMP, CMP, UMP, dAMP, dGMP, dCMP, dTMP, циклофосфати з АМР, з GMP.

 3. Нуклеозиди та нуклеотиди – продукти неповного гідролізу нуклеїнових кислот.

 4. Фосфорильовані похідні нуклеотидів (АДФ,АТФ). Участь нуклеотидів в будові коферментів. Нікотинаміднуклеотиди: НАД+, НАДФ+, НАД Н, НАДФ Н. Механізм дії коферменту НАД+. Флавінзалежні коферменти: ФАД, ФАДН2, участь в біохімічних реакціях.

 5. Будова РНК і ДНК. Напишіть рівняння реакцій утворення і гідролізу нуклеотидів: АТФ, АМР, GMP і т.д.

 6. Нуклеїнові кислоти – полінуклеотиди, біополімери, що зберігають, передають спадкову інформацію та беруть участь у будові білка.

 7. Первинна та вторинна структура ДНК і РНК, принцип комплементарності, правило Чаргоффа для ДНК, відмінності в будові, місця розміщення та функції ДНК і РНК.

 8. Типи РНК: і-РНК, р-РНК, т-РНК, їх структурна організація та біологічна роль.

 9. Будова та біохімічні функції ДНК.


Технологічна карта проведення практичного заняття

Пор

ном

Етапи

Час (хв)

Навчальні посібники

Місце проведення

1

Корекція знань та вмінь студентів шляхом розв’язання навчаючих задач

40

Набір задач, графологіч-ної структу-ри

Навчальна лаборато-рія

2

Самостійна робота студентів з картка-ми-завданнями

35

Картки-завдання

3

Аналіз і підбиття підсумків заняття


5


правила роботи в лабораторії БІОорганічної хімії і техніка безпеки


Успішне виконання лабораторного практикуму можливе лише при дотриманні правил роботи в лабораторії, вимог техніки безпеки і гігієни праці.

1 Кожен студент повинен працювати тільки на закріпленому за ним робочому місці. Перехід на інше місце без дозволу викладача не дозволяється.

2 При всіх роботах зберігати максимальну обережність, памятаючи, що неакуратність, неуважність, недостатнє ознайомлення з приладами і властивостями речовин може призвести до нещасного випадку.

3 Хімічні реакції проводити тільки з такими кількостями і концентраціями кислот, в такому посуді і в таких умовах, як це зазначено в інструкції.

4 Перш ніж розпочати будь–яку роботу, слід уважно вивчити теоретичний матеріал і всю техніку її виконання. Розпочинати роботу тільки з дозволу керівника.

5 Під час роботи дотримуйтесь чистоти, тиші, порядку і правил техніки безпеки. Не займайтесь сторонніми розмовами, працюйте вдумливо і будьте обережними. Категорично забороняється відвідування студентів, які працюють в лабораторії, сторонніми особами або відволікання сторонньою роботою. Після закінчення роботи приведіть робоче місце в порядок і здайте черговому по лабораторії.

6 Категорично забороняється виливати в раковини залишки концентрованих кислот, лугів, неприємних на запах і вогненебезпечних органічних рідин, кидати в раковини папір, вату, пісок, сірники, осади та інші тверді речовини. Використовуйте для цього спеціально призначені склянки.

7 Усі роботи з отруйними або легкозаймистими речовинами (бром, хлор, аміак, анілін, нітробензол, ефір та ін.) проводьте тільки у витяжних шафах, а в особливих випадках – у протигазах. Не випарюйте на робочих столах речовин, які утворюють шкідливі гази: кислот, рідин, які містять сірководень, аміак, хлор, бром, синильну кислоту і т.д.

8 При нагріванні і кипятінні рідин у пробірці отвір спрямовуйте в бік як від того, хто працює, так і від сусідів, при цьому не заглядайте в пробірки або колби, тому що від можливого викидання нагрітої речовини можуть бути нещасні випадки. Категорично забороняється нагрівати закупореними будь–які посудини.

9 Нагрівання легколетких горючих рідин (ефір, петролейний ефір, бензин, ацетон, бензол, спирт та ін.) проводьте тільки на водяній бані, а не на відкритому вогні. Не можна запалювати вогонь у безпосередній близькості від цих речовин. Категорично забороняється ставити склянки з горючими і легкозаймистими речовинами поблизу запаленого пальника.

10 При роботі з кислотами твердо памятайте правило змішування концентрованої сульфатної кислоти з водою – сульфатну кислоту вливайте у воду невеликими порціями, а не навпаки. Концентровані кислоти і луги ні в якому разі не засмоктуйте піпеткою. Для цього користуйтесь гумовими грушами. Стежте за тим, щоб не облити обличчя і одяг.

11 При всіх роботах з лужними металами, їдкими лугами, кислотами, вибуховими речовинами або їх сумішами, а також при всіх інших роботах, поязаних з небезпекою для очей, одягайте захисні окуляри.

12 Не проводьте ніяких дослідів у брудному посуді. Посуд мийте відразу після досліду. Не залишайте ніяких речовин у посуді без етикеток або написів. Не користуйтесь реактивами зі склянок і банок, які не мають етикеток. Беручи речовину, уважно прочитайте етикетку і при найменшому сумніві запитайте у лаборанта або викладача.

13 Ніяких речовин в лабораторії не пробуйте на смак. При визначенні запаху не можна вдихати пари, які виділяються. Нюхати слід обережно, не вдихаючи глибоко, а спрямовуючи до себе пари або гази рухом руки.

14 В лабораторії необхідно дотримуватись чистоти. Як на робочих місцях, так і навколо тих, хто працює, не повинно бути нічого зайвого. Не допускається захаращення лабораторних столів сторонніми предметами, а також зайвими склянками, реактивами і посудом, особливо посудом з концентрованими кислотами і лугами або вибухонебезпечними і вогненебезпечними речовинами.

15 Проходи до пожежного обладнання, ящиків з піском, водогінних кранів і т.п. повинні завжди бути вільні, не повинні заставлятись ніякими предметами.

16 Економте електроенергію, воду, матеріали і реактиви. Обережно і акуратно поводьтеся з посудом і предметами обладнання. Закінчивши користуватись газом, водою і електрикою, негайно закрийте крани і вимкніть електроприлади.

17 Категорично забороняється працювати в лабораторії самому у відсутності лаборанта або викладача.

18 У лабораторії не пийте воду, не їжте і не куріть !

19 У лабораторії в певних місцях повинні бути вогнегасники, пісок, ковдри, протигази і аптечки, а ті, хто працює в лабораторії, повинні мати рушник і халат, який застібається спереду.

20 Виходячи з лабораторії, обовязково перевірте, чи вимкнуті газ, вода, світло і електроприлади.


ІІ ліквідація наслідків нещасних випадків

і надання першої допомоги


При виникненні пожежі негайно вимкніть електронагрівні прилади, приберіть усі горючі речовини і склянки з горючими речовинами, швидко засипте піском або накрийте вовняним покривалом осередок пожежі. Великі осередки пожежі гасіть за допомогою вогнегасників. Водою можна гасити лабораторні меблі (столи, полки, табуретки, шафи і т.д.). Етерір, бензен, бензин, натрій заливати водою ні в якому разі не дозволяється.

Якщо на працюючому загориться одяг, негайно накиньте на нього вовняне покривало, пальто чи піджак або сильно поливайте водою.

У випадку термічного опіку до обпеченого місця негайно прикладіть вату, змочену етиловим спиртом, 5% розчином марганцевокислого калію або 5% розчином таніну, потім накладіть мокру повязку із того самого розчину. При дуже сильних опіках обпечене місце після оброблення спиртом закрийте ватою, змоченою льняною олією або маззю від опіків.

При опіках кислотами або їдкими лугами спочатку добре промивають обпечене місце великою кількістю води із–під крану, потім, у випадку опіку кислотою, промивають 3% розчином бікарбонату, а коли попадає луг – 2% розчином оцтової кислоти. При сильних опіках шкіри кислотами або лугами після обмивання накладають повязку, змочену розчином марганцевокислого калію або таніну, чи змазують маззю від опіків або вазеліном.

При попаданні кислоти в очі їх промивають великою кількістю води, а потім 3% розчином бікарбонату натрію. У випадку попадання лугу очі промивають спочатку великою кількістю води, потім насиченим розчином борної кислоти, після чого закапують в очі краплю рицинової олії.

При опіках шкіри бромом необхідно негайно змити бром великою кількістю води або спирту і змазати обпечене місце маззю від опіків чи обтерти гліцерином. Фенол із шкіри змивають спиртом або бензолом.

При отруєнні хлором чи бромом необхідно вдихати пари спирту чи аміаку, а потім вийти на свіже повітря.

При порізах склом обовязково вийміть відламки скла з рани, змажте поранене місце 3% спиртовим розчином йоду і накладіть повязку.

У всіх випадках поранення, опіків і отруєння після надання першої допомоги негайно направте потерпілого в поліклініку.

У лабораторії повинна бути аптека з бинтом, гігроскопічною ватою, 3% спиртовим розчином йоду,

1% розчином оцтової кислоти, 3% розчином бікарбонату натрію, насиченим розчином борної кислоти, насиченим розчином марганцевокислого калію, маззю від опіків, колодієм, гліцерином, вазеліном, етиловим спиртом, рициновою олією.

1   2   3   4

Схожі:

Тема. Теоретичні основи будови та реакційної здатності біоорганічних сполук актуальність теми iconПрограма Курсу біоорганічна хімія
Біоорганічна хімія знаходиться у щільному зв'язку з біохімією, молекулярною біологією, біофізикою та іншими медико-біологічними дисциплінами....
Тема. Теоретичні основи будови та реакційної здатності біоорганічних сполук актуальність теми icon1. Тематичний план лекцій з органічної хімії
Модуль Основи будови органічних сполук. Вуглеводні та їх функціональні похідні
Тема. Теоретичні основи будови та реакційної здатності біоорганічних сполук актуальність теми iconТема: Основи санітарної мікробіології та вірусології
Актуальність теми полягає в тому, що патогенні мікроорганізми, які знаходяться в організмі хворих або носіїв, потрапляють в навколишнє...
Тема. Теоретичні основи будови та реакційної здатності біоорганічних сполук актуальність теми iconТема: Основи санітарної мікробіології та вірусології
Актуальність теми полягає в тому, що патогенні мікроорганізми, які знаходяться в організмі хворих або носіїв, потрапляють в навколишнє...
Тема. Теоретичні основи будови та реакційної здатності біоорганічних сполук актуальність теми iconТема Теоретичні та організаційні основи фінансового менеджменту
Тема Тема Визначення вартості грошей у часі та її використання у фінансових розрахунках
Тема. Теоретичні основи будови та реакційної здатності біоорганічних сполук актуальність теми iconВиди самостійної роботи студентів (срс) модулю 1 та її контроль спеціальність – «Клінічна фармація»
Основи будови органічних сполук. Вуглеводні (алкани, циклоалкани, алкени, алкадієни, алкіни, арени) та їх функціональні похідні (галогено-,...
Тема. Теоретичні основи будови та реакційної здатності біоорганічних сполук актуальність теми iconАбсцес, флегмона, парапроктит, фурункул, карбункул, бешиха, гідраденіт. Актуальність теми
Актуальність теми: Гнійна інфекція проявляється запальним процесом у тканинах внаслідок проникнення І розмноженняв них гноєтворних...
Тема. Теоретичні основи будови та реакційної здатності біоорганічних сполук актуальність теми iconРани І рановий процес. Профілактика розвитку інфекції в рані. Лікування чистих ран. Актуальність теми
Актуальність теми: Рана є одним з основних проявів травматичного чи хірургічного впливу на тканини та органи
Тема. Теоретичні основи будови та реакційної здатності біоорганічних сполук актуальність теми iconВступ актуальність теми
Актуальність теми. В сучасних умовах ринкових реформ та інтеграції України у світовий економічний, культурний І інформаційний простір...
Тема. Теоретичні основи будови та реакційної здатності біоорганічних сполук актуальність теми iconМетодичні вказівки для лікарів інтернів офтальмологів Ι циклу за темою
Актуальність теми. Актуальність досліджуваної теми полягає в тім, що вчасно не діагностований І не коригований астигматизм може бути...
Тема. Теоретичні основи будови та реакційної здатності біоорганічних сполук актуальність теми iconПаспорт спеціальності 02. 00. 03 органічна хімія
Розробка теоретичних та експериментальних методів дослідження будови та властивостей органічних сполук
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи