Методичні вказівки з німецької мови для студентів І курсу немовних спеціальностей заочної форми навчання icon

Методичні вказівки з німецької мови для студентів І курсу немовних спеціальностей заочної форми навчання
Скачати 310.6 Kb.
НазваМетодичні вказівки з німецької мови для студентів І курсу немовних спеціальностей заочної форми навчання
Сторінка1/4
Дата24.05.2013
Розмір310.6 Kb.
ТипМетодичні вказівки
  1   2   3   4

Міністерство освіти і науки України

Сумський державний університет


Методичні вказівки з німецької мови

для студентів І курсу

немовних спеціальностей

заочної форми навчання


Суми

Вид-во СумДУ

2007

Методичні вказівки з німецької мови для студентів І курсу немовних спеціальностей / Укладач І.О. Зайцева. – Суми: Вид-во СумДУ, 2007. – 41 с.


Кафедра іноземних мов

Навчальне видання


Методичні вказівки з німецької мови

для студентів І курсу

немовних спеціальностей

заочної форми навчання


Відповідальний за випуск зав. каф. іноземних мов Г.І. Литвиненко


Редактор Н.О. Кравченко


Комп’ютерне верстання О.І. Нефедченко


Підп. до друку 13. 09. 2007, поз.

Формат60х84/16. Папір офс. Гарнітура Times New Roman Cyr. Друк офс.

Ум. друк. арк. 2,56 Обл.- вид.арк. 1,93.

Тираж ______ пр. Собівартість вид. 3 грн. 11 к.

Зам. №


Видавництво СумДУ при Сумському державному університеті

40007, Суми, вул. Римського-Корсакова, 2

Свідоцтво про внесення суб’єкта видавничої справи до Державного реєстру ДК № 2365 від 08.12.2005 р.

Надруковано у друкарні СумДУ

40007, Суми, вул. Римського-Корсакова, 2.

Міністерство освіти і науки України

Сумський державний університет


До друку і в світ

дозволяю на підставі

“Єдиних правил”,

п.2.6.14

Заступник першого проректора –

начальник організаційно-методичного

управління В.Б. Юскаєв


^ Методичні вказівки з німецької мови

для студентів І курсу

немовних спеціальностей

заочної форми навчання


Усі цитати, цифровий та

фактичний матеріал,

бібліографічні відомості

перевірені, написання одиниць

відповідає стандартам


Укладач І.О. Зайцева


Відповідальний за випуск Г.І. Литвиненко

Декан гуманітарного факультету Л.П. Валенкевич


Суми

Вид-во СумДУ

2007

Ключеві слова: іноземні мови, автобіографія, перекладати.

Schlüsselwörter: Fremdsprachen, Lebenslauf, übersetzen.


ПЕРЕДМОВА


Дані методичні вказівки призначені для організації самостійної роботи студентів-заочників немовних спеціальностей із дисципліни «Німецька мова».

Мета методичних вказівок – допомогти студентам-заочникам у роботі із розвитку умінь говоріння, граматичних і лексичних навичок читання текстів побутової, суспільно-політичної, країнознавчої тематики.

Сприяти розвиткові навичок усного мовлення, дати студентам практичні знання з граматики, лексики та фразеології, навчити студентів вміло користуватися зразками сучасної німецької мови.

Методичні вказівки створені відповідно до нових типових навчальних планів і програм з іноземної мови, є базовими для студентів-заочників немовних факультетів і розраховані на 1-й курс навчання у вузі.

Методичні вказівки складаються з 12 уроків, всі з яких побудовані за певним тематичним принципом. Кожен урок складається з тексту, лексико-фразеологічного коментарю, системи вправ. У методичні вказівки вміщено ті граматичні форми та конструкції, які необхідні й достатні для ведення бесід або підготовки повідомлення. Тексти складені з урахуванням певних граматичних і лексичних тем, достатньо насичені лексичним матеріалом. У поясненнях до тексту дається переклад на українську мову найважчих слів, словосполучень. Слова та вирази підлягають активному засвоєнню і дають можливість вести бесіду на ту чи іншу тему.

Лексичні вправи розраховані на активне засвоєння і використання лексики. Це вправи, які передбачають роботу над окремими словами або словосполученнями, та вправи до теми, завдання яких полягає у розвиткові навичок усного мовлення: відповіді на запитання до тексту, складання мовних ситуацій, написання коротких повідомлень тощо.


Lektion 1


Thema Fremdsprachen (Іноземні мови)


^ Прочитайте та перекладіть текст на українську / російську мову:


Теxt Wir lernen Fremdsprachen

Wir sind Studenten. Wir studieren an der Universität an der Fakultät für Wirtschaft. Mein Fach ist Management. Wir studieren viele Fächer. Wir lernen auch Fremdsprachen: Deutsch, Englisch, Französisch.

Ich lerne Deutsch. Wir haben Deutsch dreimal in der Woche: am Montag, am Mittwoch und am Freitag.

Die Gruppe ist nicht groß. Wir sind 10 Studenten. Der Unterricht beginnt um 9 Uhr. Ein Viertel vor neun sind alle Studenten da. Es läutet. Die Lektorin kommt in den Übungsraum und begrüßt die Studenten. Sie sagt: „Guten Morgen! “Wir antworten: „Guten Morgen!“ und nehmen Platz. "Sind heute alle da?" fragt die Lektorin. Der Gruppenälteste antwortet: "Heute fehlt der Student Petrenko. Wahrscheinlich ist er krank."

Zuerst prüft die Hochschullehrerin die Hausaufgaben. Wir lesen und übersetzen den Text. Der Text ist kompliziert, aber wir lesen und übersetzen richtig. Nur einige Studenten machen manchmal Fehler. Die Lehrerin korrigiert die Fehler. Dann stellen wir Fragen zum Text oder ein Student stellt Fragen an die Gruppe.

Wir schreiben viel. Die Studenten üben auch die Grammatik. Sie wiederholen grammatische Regeln, bilden viele Beispiele. Einige Beispiele schreiben sie an die Tafel.

Wir arbeiten auch mit dem Kassettenrecorder. So verbessern wir unsere Aussprache. Wir lernen neue Wörter und Ausdrücke, Gedichte, Sprichwörter, Sprüche auswendig.

Wir arbeiten fleißig und lernen gut. Das Studium an der Universität ist nicht leicht, aber es macht uns Freude.


^ Зверніть увагу на нові слова:

an der Universität studieren навчатися в університеті

an der Fakultät studieren навчатися на факультеті

die Fakultät für Wirtschaft економічний факультет

dreimal in der Woche три рази на тиждень

das Management менеджмент

wir sind zehn Studenten нас 10 студентів

beginnen, a, o починатися

ein Viertel vor neun Uhr за чверть 9 година

es läutet дзвоник

der Übungsraum, -es, -e аудиторія

begrüßen, -te, -t вітати (вітатися з)

Platz nehmen сідати

der Gruppenälteste, -n, -n староста групи


^ Вправа 1 Доповніть речення:

1 Wir studieren ... an der Fakultät für Wirtschaft.

a) in der Schule b) an der Universität

c) an der Hochschule

2 Mein Fach ist ... .

a) Deutsch b) Geschichte c) Management

3 Der Unterricht beginnt ... .

a) um 8 Uhr b) um 10 Uhr c) um 9 Uhr

4 ... sind alle Studenten da.

a) Ein Viertel vor neun b) Ein Viertel vor acht

c) Ein Viertel vor zehn

5 Zuerst ... .

a) lesen wir und übersetzen den Text.

b) bilden wir viele Beispiele

c) prüft die Hochschullehrerin die Hausaufgaben

6 Das Studium an der Universität ist ... .

a) schwer b) langweilig c) nicht leicht


^ Вправа 2 Вставте за змістом подані нижче слова. Зверніть увагу на особу та число:

schreiben, diktieren, nehmen, sein, erklären, fragen

Ira ... die Kreide und ... eine Übung. Die Lehrerin ... weiter. Sie ... manche neue Wörter. „... alles klar?“ ... die Lehrerin. Die Übung ... zu Ende. Du ... aufmerksam, alles ... richtig.


^ Вправа 3 Визначте дієслова:

__ übersetzen ___ schwer ___ Vokabeln

___ lernen ___ Wörterbuch ___ leicht

___ hören ___ schwierig ___ machen

___ richtig


Lektion 2


Thema Über mich selbst und meine Familie (Про себе та свою сім’ю)


^ Прочитайте та перекладіть текст на українську / російську мову:


Теxt Über mich selbst und meine Familie

Hallo, liebe Freunde! Machen wir uns bekannt? Mein Name ist Olga Kowalenko. Olga ist mein Vorname und Kowalenko ist mein Zuname (Familienname). So hieβ schon meine Urgroβmutter. Ich bin 17 Jahre alt, nicht verheiratet (ledig) und lebe bei meinen Eltern. Wir wohnen in der Russkastraβe 32, Wohnung 16.

Noch etwas über mich selbsl und meine Familie? Aber gern!

Ich bin am 17. März 1981 in der Stadt Terebowlja als Tochter eines Arbeiters geboren. Mein Vater ist Mechaniker von Beruf. Meine Mutter arbeitet in einem Kindergarten. Ich stamme also aus einer Arbeiterfamilie. Mein leiblicher Vater heiβt Iwan Kowalenko, er ist 50 Jahre alt, 185 cm groβ, schlank, wiegt zur Zeit 80 kg und ist immer hilfsbereit. Meine leibliche Mutter heiβt Anna Kowalenko (geborene Stasjuk), sie ist 46 Jahre alt und ist immer guter Laune.

"Vom Vater hab' ich die Statur,

Des Lebens ernstes Führen,

^ Von Mütterchen die Frohnatur

Und Lust zu fabulieren",

als ob J. W. Goethe uber mich geschrieben hätte. Ich habe noch eine verwitwete Groβmutter und drei Geschwister — zwei Schwestern und einen Bruder. Meine Groβmutter ist schon im Ruhestand und bekommt eine Rente. Sie führt in unserer Familie den Haushalt. Wir helfen ihr alle. Gesundheitlich geht es ihr nicht besonders, aber niemand würde ihr ihre 66 Jahre ansehen. Meine Schwestern sind Zwillinge. Sie heiβen Iryna und Halyna. Sie studieren in Riwne an der Pädagogischen Hochschule. Sie wohnen im Studentenheim. Mein Bruder heiβt Oleg, er besucht noch die Schule, er geht in die 8. Klasse. Oleg lernt gut. Er interessiert sich besonders für Mathematik.

Ich gehe in die 11. Klasse und habe gute Noten in allen Fächern. Zu meinen Interessen gehören Musik, Literatur und Theater. Ich spiele acht Jahre Klavier und drei Jahre Gitarre. Ich lese gern. Seit vier Jahren bin ich Mitglied eines Rezitationszirkel. Auβerdem bin ich in einem Theaterensemble tätig. Während des Schulbesuches nahm ich an verschiedenen literarischen Kreiswettbewerben teil und belegte immer den ersten Platz. Ich löste erfolgreich einige Olympiaden in der ukrainischen sowie deutschen Sprache. Mein Hobby Nummer eins ist das Lernen von Fremdsprachen. In diesem Jahr lege ich das Abitur ab und beende meine Schule. Danach möchte ich mich um einen Studienplatz an der Pädagogischen Universität bewerben. Ich möchte Deutschlehrerin werden.


^ Зверніть увагу на нові слова:

stammen, aus бути родом

leiblich рідний

die Statur фігура

fabulieren придумувати

verwitwet вдівець

der Ruhestand відставка

verheiratet sein бути одруженим

den Haushalt führen вести домашнє господарство

ledig sein бути холостяком, незаміжньою

spielen грати на чому-н., в що-н.


^ Вправа 1 Знайдіть протилежності:

1 ____heiraten____ _sich scheiden lassen

2 _______________ ↔ _________________

3 _______________ ↔ _________________

4 _______________ ↔ _________________

5 _______________ ↔ _________________

6 _______________ ↔ _________________


streiten zusammenleben sich hassen

sich scheiden lassen sich gut verstehen

allein leben heiraten die Hochzeit

Ehepartner sich lieben die Scheidung

Single


^ Вправа 2 Перекладіть на німецьку мову:

1) Das ist mein ... (батько)

2) Das ist mein ... (мати)

3) Das ist mein ... (брат)

4) Das ist mein ... (сестра)

5) Das ist mein ... (брати та сестри)

6) Das ist mein ... (батьки)

7) Das ist mein ... (брати)

8) Das ist mein ... (сестри)

9) Das ist mein ... (чоловік)

10) Das ist mein ... (дружина)


^ Вправа 3 Доповніть речення. Поставте питання відповідно до відповідей:

A. – ... ?

B. – Werner Baumen.

A. – ... ?

B. – Aus der Schweiz, aus Zürich.

A. – ... ?

B. – Nein, ich wohne in Bern.

A. – ... ?

B. – Ich bin Automechaniker von Beruf.

A. – ... ?

B. – Ja, ich habe eine Familie: eine Frau und zwei Kinder.

A. – ...?

B. – Meine Frau arbeitet nicht. Wissen Sie, unsere Kinder sind noch klein.


Lektion 3


Thema Die Familie meines Freundes (Сім’я мого друга)


^ Прочитайте та перекладіть текст на українську / російську мову:


Теxt Die Familie meines Freundes

Wieder ist Viktor in Deutschland. Diesmal ist er hier dienstlich. Hier in Deutschland lebt sein Freund Heinz Müller. Fast jedes Jahr fährt Viktor nach Deutschland und jedesmal besucht er seinen Freund Heinz. Er kennt ihn schon einige Jahre. Heinz wohnt mit seiner Familie in einem Dorf bei Berlin. Das Dorf heißt Wiesendorf. Es ist nicht groß, aber sehr malerisch.

Heinz ist Schullehrer. Er unterrichtet Geschichte. Heinz ist 35 Jahre alt. Er ist verheiratet. Seine Frau heißt Jutta. Sie ist drei Jahre jünger als ihr Mann. Sie ist Ärztin von Beruf und arbeitet im Krankenhaus. Müllers haben einen Sohn und eine Tochter. Der Sohn heißt Horst. Er is 13 Jahre alt. Er besucht die Schule und ist sehr fleißig. Die Lehrer loben ihn für seinen Fleiß. Horst hat eine Schwester. Ihr Name ist Beat. Beat ist noch klein. Sie ist fünf Jahre alt.

Abends ist die Familie gewöhnlich zu Hause. Heinz prüft Schulhefte, liest Zeitungen und Zeitschriften, sieht fern oder hilft seiner Frau im Haushalt. Die Kinder sind auch beschäftigt. Horst macht seine Schulaufgaben, Beat spielt. Die Mutter näht oder strickt. Heinz hat auch Verwandte. Nicht weit vom Dorf wohnen seine Eltern. Der Vater ist Lokomotivführer. Über 20 Jahre arbeitet er an der Bahn. Die Mutter arbeitet nicht mehr. Sie ist Rentnerin. Sie führt den Haushalt. Ihr Haus ist ziemlich groß, und besonders groß ist ihr Garten. Seine Mutter hat immer viel zu tun. Sie sorgt für das Haus und die Enkelkinder.

Heinz hat auch einen Bruder. Er ist fünf Jahre jünger und studiert in Berlin an der Hochschule. Er will Ingenieur werden. Er ist noch ledig.


^ Зверніть увагу на нові слова:

dienstlich sein бути у відрядженні

verheiratet sein бути одруженим

drei Jahre jünger sein бути на три роки молодшим

im Haushalt helfen допомагати в господарстві по дому

beschäftigt sein бути зайнятим

den Haushalt führen вести домашнє господарство

immer viel zu tun haben мати завжди багато роботи

an der Hochschule studieren вчитися у вузі

ledig sein бути холостяком, незаміжньою

kenne (kannte, gekannt) знати (особу, людину і т.д.)

^ Sie kennt meine Mutter schon viele Jahre.

loben, -te, -t j-n für (Akk.) хвалити кого-н. за що-н.

Der Lehrer lobt die Hörer für die Arbeit.

gewöhnlich звичайно

sorgen, -te, -t für (Akk.) турбуватися, піклуватися

unterrichten, -te, -t викладати

spielen, -te, -t грати на чому-н., в що-н.


^ Вправа 1 Перекладіть на українську / російську мову. Зверніть увагу на переклад виділених слів:

1) Mein Freund ist verheiratet.

__________________________________________________

2) Ich bin ledig.

__________________________________________________

3) Mein Vater ist drei Jahre älter als meine Mutter.

__________________________________________________

4) Er ist Architekt von Beruf.

__________________________________________________

5) Dieses Mädchen studiert an der Universität.


^ Вправа 2 Вставте в дані речення подані нижче слова за змістом:

Sie sind verheiratet, Alexander, ... ? – Ja, Sie ..., ich bin verheiratet. – Haben Sie keine Kinder? – ..., ich habe zwei Kinder: einen Sohn und eine Tochter. – ..., Sie sind so jung (молодий) und haben schon zwei Kinder? Da hat Ihre Frau ... viel zu tun. – ... ja, die Kinder sind doch noch klein.


doch, wirklich, was Sie nicht sagen! Leider, nicht wahr, Recht haben


Lektion 4


^ Thema Meine Freunde (Мої друзі)


Прочитайте та перекладіть текст на українську / російську мову:


Теxt Meine Freunde

Ich habe viele Freunde, meine besten Freunde sind Nina und Alex.

Nina ist 21 Jahre alt, 1,70m groß. Sie ist ein nettes und angenehmes Mädchen. Sie hat schwarze Augen, dunkle, dünne Augenbrauen, lange,schwarze Wimpern, eine gerade und schöngeformte Nase und nicht sehr große Stirn. Mir gefällt auch ihr blondes lockiges und zartes Haar, zartes Lächeln gut. Sie ist immer modern und sorgfältig angekleidet.

Nina ist Gruppenälteste in unserer Gruppe. Sie arbeitet immer viel, studiert immer fleißig. Ihre Lieblingsfächer sind Deutsch, Geographie und Geschichte. Ihre Hobbys sind Lesen, Kochen, Stricken. Sie begeistert sich auch für die klassische Literatur. Sie kennt viele Gedichte von J.W. Goethe, T. G. Schewtschenko, H.Heine auswendig. Zu Hause hat sie ziemlich große Büchersammlung, darunter sind auch für Kunst und Musik. Oft besuchen wir Konzerte, Theater, Filmtheater. Wir verbingen viel Zeit zusammen und vertragen uns immer gut. Sie ist bescheiden, ehrlich, hilfsbereit, zielbewußt.

Mein Freund Alex studiert an der Fakultät für Biologie. Er ist 22 Jahre alt, hoch von Wuchs und Breitschultrig. Seine Stirn ist hoch, seine Nase und sein Mund sind klein. Sein Haar ist dunkel, seine Augen sind braun. Seine Gesichtsfarbe ist frisch und gesund. Er ist höflich, klug und mutig. Er treibt viel Sport. Sport ist seine Lieblingsbeschäftigung. Mein Freund interessiert sich für Biologie und Mathematik. Er liest viel und ist immer hilfsbereit.

Meine Freunde kommen oft zu mir zu Besuch.


^ Зверніть увагу на нові слова:

nett милий

angenehm приємний

sich sorgfältig und modern kleiden одягатися по-сучасному

sich begeistern für (Akk.) захоплюватись чим-н.

schwärmen für (Akk.) цікавитись чим-н.

sich vertragen розуміти один одного


^ Вправа 1 Прочитайте, перекладіть та розкажіть:

Name: Jutta Matheus; Alter: 15; Größe: 1,72 m; Haare: blond; Augen: blau; Geschwister: 1 Bruder; Hobbys: Tennis; Lieblingsfächer: Musik. Besonders gern hat sie: ihre Tiere, ihren Freund, ihren Bruder, ihren Hund.

1) Wie alt ist Jutta?

2) Wie groß ist sie?

3) Ihre Haare, ihre Augen.

4) Was hat sie besonders gern?


^ Вправа 2 Прочитайте, перекладіть та розкажіть:

Name: Jörg Trachte; Alter: 16; Größe: 176 cm; Haare: blond; Augen: grün; Geschwister: 1 Bruder; Hobbys: Tischtennis, Radfahren; Lieblingsfächer: Spr. E.

1) Wie alt ist Jörg?

2) Wie groß ist er?

3) Seine Haare?

4) Seine Augen?

5) Was mag er besonders?


Lektion 5


Thema Meine Wohnung (Моя квартира)


^ Прочитайте та перекладіть текст на українську / російську мову:


Теxt Unsere Wohnung

Im Erdgeschoß unseres Hauses gibt es keine Wohnungen. Dort befindet sich ein Dienstleistungskombinat und eine Gaststätte. Wir wohnen im vierten Stock. Unsere Fenster gehen auf die Straße und auf den Hof.

Unsere Wohnung besteht aus vier Zimmern: Eßzimmer, Schlafzimmer, Kinderzimmer und Arbeitszimmer. Es gibt natürlich auch eine Küche, ein Bad und ein Klosett. Die Wohnung hat zwei Balkone, wir haben eine schöne Aussicht über die Stadt.

Die Wohnung hat alle Bequemlichkeiten: Gas, Zentralheizung, Telefon, Kalt - und Warmwasser, Müllschlucker. Die Küche und das Bad sind gekachelt. Zuerst kommt man in das Vorzimmer. Hier gibt es einen Wandschrank, in den man Mäntel, Hüte und Mützen hängt. Die Tür links führt ins Kinderzimmer und die Tür rechts - ins Arbeitszimmer. Aus dem Vorzimmer kommt man dann ins Schlafzimmer, Eßzimmer und durch einen kleinen Korridor - in die Küche.

Unsere Küche hat einen Balkon und ist ziemlich groß. Hier befindet sich ein Gasherd, ein Kühlschrank, ein Küchenschrank, ein Tisch und vier Stühle. Über Bad ist nicht so groB. Uber der Badewanne gibt es eine Dusche. Im Badezimmer gibt es kaltes und warmes Wasser. Also, wir haben eine Wohnung mit allem Komfort.


^ Das Eßzimmer

In der Mitte des Eßzimmers steht ein großer viereckiger Eßtisch. Um den Tisch stehen Stühle. Auf dem Tisch liegt eine Tischdecke: dort steht eine Vase mit Blumen. An einer Wand steht eine Anrichte mit Geschirr. Über dem Tisch hängt ein schöner vierarmiger Kronleuchter. Links ist eine Tür, die zum Balkon führt. Auf dem Balkon pflanzen wir Blumen. Neben der Balkontür steht ein kleines Tischchen mit dem Fernsehapparal.

Sehr oft sieht sich die ganze Familie die Fernsehübertragungen an. Es ist sehr schön und gemütlich in unserem Eßzimmer.


^ Зверніть увагу на нові слова:

man kommt потрапляєш

das Vorzimmer, -s, - передня, передпокій

der Schrank, -s, -e шафа

der Mantel, -s, - пальто

der Hut, -es, - капелюх

die Mütze, - , -n шапка

der Gasherd, -es, -e газова плита

der Kühlschrank, -es, e холодильник

mit allem Komfort з усіма зручностями

die Tischdecke(das Tischtuch) скатертина

die Anrichte, -n сервант

ein vierarmiger Kronleuchter люстра на 4 лампи

der Fernsehapparat, -es, e телевізор

der Fernsehübertragung, - ,en телепередача

gemütlich затишно

einrichten, -te, -t обладнувати, обставляти

das Bett, -es, en ліжко

die Decke, -, -n покривало

wollen шерстяний

das Kissen, -s, - подушка

der Nachtisch, -es, -e тумбочка

schlafen, ie, a спати

das Regal, s, e полиця, етажерка

der Kleiderschrank, -es, -e гардероб, шафа для одягу

  1   2   3   4

Схожі:

Методичні вказівки з німецької мови для студентів І курсу немовних спеціальностей заочної форми навчання iconМетодичні вказівки створені відповідно до нових типових навчальних планів і програм з іноземної мови, є базовими для студентів-заочників немовних факультетів і розраховані на 1-й курс навчання у вузі
Методичні вказівки з німецької мови для студентів І курсу немовних спеціальностей / Укладач І. О. Зайцева. – Суми: Вид-во СумДУ,...
Методичні вказівки з німецької мови для студентів І курсу немовних спеціальностей заочної форми навчання iconРобочий зошит з англійської мови для студентів І курсу немовних спеціальностей заочної форми навчання
Робочий зошит з англійської мови для студентів І курсу немовних спеціальностей заочної форми навчання / Укладачі О. Р. Гладченко,...
Методичні вказівки з німецької мови для студентів І курсу немовних спеціальностей заочної форми навчання iconМетодичні вказівки з дисципліни «Англійська мова» для організації індивідуального читання студентів І курсу немовних спеціальностей заочної форми навчання

Методичні вказівки з німецької мови для студентів І курсу немовних спеціальностей заочної форми навчання iconМетодичні вказівки для самостійної роботи з курсу «Теорія І практика перекладу» для студентів 4-го курсу
Для студентів 4-го курсу денної І заочної форми навчання відділення німецької філології
Методичні вказівки з німецької мови для студентів І курсу немовних спеціальностей заочної форми навчання iconМетодичні вказівки щодо організації навчання аудіювання студентів 1, 2 курсу немовних спеціальностей денної форми навчання з дисципліни «Англійська мова»
Укладачі С. Г. Золотова, С. В. Міхно – Суми : Сумський державний університет, 2011
Методичні вказівки з німецької мови для студентів І курсу немовних спеціальностей заочної форми навчання iconВ. С. Шелухіна Рецензент: Ільєнко О. Л., канд філол наук, доц кафедри іноземних мов
Методичні вказівки до виконання контрольних завдань з німецької мови (для студентів 1-2 курсів заочної форми навчання спеціальностей:...
Методичні вказівки з німецької мови для студентів І курсу немовних спеціальностей заочної форми навчання iconМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства історія україни методичні вказівки до практичних занять для студентів 1 курсу заочної форми навчання спеціальностей 030504 «Економіка підприємства»
Сторія україни: Методичні вказівки до практичних занять (для студентів 1 курсу заочної форми навчання спеціальностей 030504 «Економіка...
Методичні вказівки з німецької мови для студентів І курсу немовних спеціальностей заочної форми навчання iconМетодичні вказівки до самостійного вивчення та виконання контрольної роботи з курсу «Аудит» для студентів заочної форми навчання спеціальностей
Методичні вказівки до самостійного вивчення та виконання контрольної роботи з курсу «Аудит» (для студентів заочної форми навчання...
Методичні вказівки з німецької мови для студентів І курсу немовних спеціальностей заочної форми навчання iconМіністерство освіти І науки України Херсонський державний університет Інститут іноземної філології Кафедра німецької мови
Стилістика сучасної німецької мови. Навчальний посібник для студентів денної, заочної та екстернатної форми навчання
Методичні вказівки з німецької мови для студентів І курсу немовних спеціальностей заочної форми навчання iconМетодичні вказівки та індивідуальні завдання для дисципліни «Ділова англійська мова» для студентів ІІ курсу заочної форми навчання
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання з дисципліни «Ділова Англійська мова» для студентів ІІ курсу всіх спеціальностей...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи