Методичні вказівки до проведення практичних занять та організації самостійної роботи з дисципліни icon

Методичні вказівки до проведення практичних занять та організації самостійної роботи з дисципліни
НазваМетодичні вказівки до проведення практичних занять та організації самостійної роботи з дисципліни
Сторінка1/5
Дата25.05.2013
Розмір0.59 Mb.
ТипМетодичні вказівки
  1   2   3   4   5


Міністерство освіти і науки України

Сумський державний університет


МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ


до проведення практичних занять та організації самостійної роботи з дисципліни „Операційний менеджмент ”

для студентів спеціальності „Менеджмент організацій”

заочної, дистанційної та вечірньої форм навчання


Суми

Вид-во СумДУ

2008

Методичні вказівки до проведення практичних занять та організації самостійної роботи з дисципліни „Операційний менеджмент” / Укладачі: О.О.Павленко, Д.О.Смоленніков – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 42 с.


Кафедра управління


ЗМІСТ

С.

1 навчальна програма дисципліни «Операційний менеджмент» 4

1.1 Мета і завдання викладання дисципліни 4

1.1.1 Місце дисципліни у навчальному процесі 4

1.1.2 Перелік питань вхідного контролю 5

1.2 Загальні положення 5

1.3 Зміст лекцій дисципліни «Операційний менеджмент» 6

2 Методичні вказівки до проведення практичних занять 10

2.1 Тематика практичних занять 10

2.2 Типові практичні завдання та методичні рекомендації щодо їх виконання 12

^ 3. МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИКОНАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ 36

4 ПИТАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ВИВЧЕННЯ ТА ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАНЯТТЯ 36

5 ПІДСУМКОВИЙ КОНТРОЛЬ 38

5.1 Загальні вимоги до підсумкового контролю 38

5.2 Питання для підготовки для іспиту 39

^ 6 НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ 40

ДОДАТОК А


1 навчальна програма дисципліни «Операційний менеджмент»


1.1 Мета і завдання викладання дисципліни


Метою викладання дисципліни "Операційний менеджмент" є формування у слухачів систематизованого комплексу знань про операційні системи, принципи організації, функціонування та розвитку таких систем, методичних основ управління виробництвом і на їх основі практичні навики ефективного управління виробництвом.

Основними завданнями є такі: вивчення загальних положень, принципів та методів організації операційних процесів, ознайомлення з засадами наукової організації операційної системи, оволодіння методами планування і організації процесів створення та освоєння нової техніки та нових технологій, формування практичних навичок з питань раціональної організації та розвитку виробництва та сфери послуг.

У результаті вивчення дисципліни слухачі повинні:

знати:цілі та завдання, що вирішуються у процесі операційної ситеми та її підсистем; методи планування та організації створення нової техніки, проведення наукових досліджень, технічної підготовки виробництва; основні принципи організації виробничого процесу; особливості технологій, що базуються на використанні потокового та автоматизованого виробництв; основні системи обслуговування виробництва; методи наукової організації праці та робочих місць;

уміти: адаптувати всі види менеджменту – стратегічного і оперативного, постачальницького і збутового, операційної інфраструктури, управління персоналом; виконувати необхідні розрахунки за допомогою основних показників виробничого процесу, планувати етапи його технічної підготовки, організовувати обслуговування виробництва, використовувати набуті знання у практичній економічній та управлінській діяльності.


^ 1.1.1 Місце дисципліни у навчальному процесі


Теоретичною базою курсу, що вивчається, є знання з планування, управління та організації виробництва.

Перелік основних забезпечуючих дисциплін:

 • «Основи менеджменту»;

 • «Економіка підприємства»;

 • «Аналіз господарської діяльності»;

 • «Планування діяльності підприємства»;

 • «Фінансовий менеджмент».

Основними розділами та питаннями які є базовими для викладання дисципліни є такі: організаційні структури управління; макросередовище господарювання; трудові ресурси підприємства; виробничі фонди; планування діяльності підприємства; витрати підприємства.


^ 1.1.2 Перелік питань вхідного контролю


 1. Зовнішнє та внутрішнє середовище підприємства.

 2. Склад персоналу підприємства.

 3. Основні фонди та виробнича потужність підприємства.

 4. Склад витрат, які включаються у собівартість продукції.

 5. Планування діяльності підприємства в ринкових умовах.

 6. Мотивація трудової діяльності.

 7. Виробничий процес та його складові.  1. Загальні положення


Загальний обсяг навчальної роботи з курсу «Операційний менеджмент» для студентів напряму 6.050201 – Менеджмент організації заочної форми навчання становить 135 годин, з них лекцій - 12 годин, практичних занять - 8 годин, самостійна робота студентів - 111 годин (табл. 1.1).


Таблиця 1.1 – Витяг з навчального плану


Форма

навчання

Курс

Се-местр

Всього, годин

Аудиторні заняття, годин

Самостійна робота, годин

КП (КР)

Форма підс. контр.

Всього

Лек.

Пр.

Всього

ІРС

Заочна

4

8

108

20

12

8

88

4

27

іспит

Вечірня

4

8

135

30

18

12

105

6

27

іспит
  1. ^ Зміст лекцій дисципліни «Операційний менеджмент»


Таблиця 1.2 – Зміст лекцій


Номер

роз-

ділу

Номер

підро-

зділу

Назви підрозділів та основні питання, що розглядаються

Обсяг, годин

Посилан-ня на літе-ратуру

за-очна

ве-чірня

1

2

3

4

5

6

1

^ ОПЕРАЦІЙНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ ТА ЙОГО ТЕХНОЛОГІЯ

1

1.1

Предмет, завдання та зміст дисципліни „Операційний менеджмент”

Мета та завдання дисципліни, її структура та методичні рекомендації щодо вивчення

1

0,5

[1, с.9-12; 3, с. 4-6]

Методичні вказівки При вивчені цієї теми слід ознайомитися з трактуванням понять «операційний менеджмент», «операція», «операційна система». Студенти повинні чітко уявляти сутність та вимоги до процесу управління операціями та формування системного підходу до їх визначення

1

1.2

Основні засади операційного менеджменту

Поняття операційного менеджменту. Основний критерій діяльності операційної системи. Функції, методи, принципи та правила операційного менеджменту

1

0,5

[1, с.13-19; 3, с.7-22]

Методичні вказівки При вивчені цієї теми студентам слід ознайомитися з основними функціями та методами операційного менеджменту та одним з його ключових понять – продуктивністю

2

^ ОСНОВНІ ЗАСАДИ УПРАВЛІННЯ ОПЕРАЦІЙНМИ СИСТЕМАМИ

2

2.1

Стратегічне управління в операційній системі

Класифікація операційних систем з технологічної точки зору. Основні питання стратегічного управління. Оптимізація виробничої програми. Виражена компетентність.

Конкурентні переваги

1

1

[2, с. 119-146; 3, с. 92-103; 3, с. 131-142]

Продовження таблиці 1.2

1

2

3

4

5

6

^ Методичні вказівки. Особливої уваги при вивчені даної теми потребують питання стратегічного управління, визначення типів виробництв та розвитку операційної системи залежно від типу перероблюваного процесу

2

2.2

Агрегатне планування

Поняття агрегатного планування. Стратегії агрегатного плану. Дезагрегування.

1

2

[1, с. 115-120]

^ Методичні вказівки. З цієї теми студенти повинні зрозуміти процес формування агрегатного плану та проводити аналіз існуючих стратегій, які можна використати для побудови агрегатного плану діяльності підприємства. Зокрема, слід звернути увагу на формування стратегій залежно від дослідженого попиту на продукцію чи послуги.

2

2.3

Управління запасами залежного та незалежного попиту.

Загальний підхід до управління запасами. Моделі запасів незалежного попиту. Запаси залежного попиту

1

2

[1, с. 126-164; 3, с. 47-52]

^ Методичні вказівки. При вивченні цієї теми студенти повинні знати функції запасів, методи їх обчислення та відрізняти моделі запасів залежного попиту від моделей незалежного попиту.

2

2.4

Алгоритм розрахунку моделей управління запасами при незалежному попиті.

Розрахунок моделі економічного замовлення. Розрахунок моделі виробничого замовлення. Визначення рівня резервного замовлення. Модель з дисконтною кількістю.

1

2

[1, с.126-149; 3, с. 52-64]

^ Методичні вказівки. Для розуміння обчислення запасів незалежного попиту, студенту необхідно чітко визначити основні характеристики, що дозволяють визначати розмір економічного замовлення, точку повторного замовлення, а також сумарні витрати на формування запасів.

Продовження таблиці 1.2

1

2

3

4

5

6

3

^ ОПЕРАТИВНЕ ПЛАНУВАННЯ ТА РЕГУЛЮВАННЯ ВИРОБНИЦТВА

3

3.1

Основи оперативного планування виробництва

Мета, задачі, методи та зміст оперативного планування. Організаційно-функціональна структура оперативного управління виробництвом

1

1,5

[1, с. 165-176; 4, с. 4-12]

^ Методичні вказівки. Увагу слід приділити визначенню основних характеристик оперативних планів. Вільно орієнтуватися у організаційно-функціональній структурі оперативного управління виробництвом

3

3.2

Виробнича потужність цехів машинобудівного підприємства.

Поняття виробничої потужності та її вимірники. Фонди часу, що застосовуються при розрахунках виробничої потужності. Загальна методика розрахунку виробничої потужності. Показники використання виробничої потужності

1

2

[1, с.68-80; 4, с.32-48; 6, с. 56-70]

^ Методичні вказівки. Вивчаючи цю тему, студенти повинні з’ясувати необхідність визначення потужностей підприємства та на підставі отриманих розрахункових даних вміти планувати завантаження обладнання з урахуванням виробничих потужностей

3

3.3

Система календарно-планових нормативів.

Структура та функції системи календарно-планових нормативів. Нормативні розрахунки тривалості виробничого циклу, розмірів партії предметів, періодичності виробничих перерв, незавершеного виробництва

1

1

[4, с. 13-31]
^ Методичні вказівки. Студенти повинні знати і уміти застосовувати на практиці основні техніко-економічні параметри виробничого процесу, та на підставі цих знань проводити нормативні розрахунки

Продовження таблиці 1.2

1

2

3

4

5

6
3.4

Диспетчерування виробництва.

Мета та задачі диспетчерського регулювання виробництва. Основні засади роботи диспетчерської служби. Особливості диспетчерування при різних типах виробництва. Технічне оснащення та документальне забезпечення диспетчерування

1

1,5

[2, с.469-474, 4, с.123-133]
^ Методичні вказівки. Вивчаючи дану тему, студенти повинні знати основні засади формування диспетчерування на підприємстві, а також орієнтуватися у проведенні заходів щодо технічного забезпечення процесу диспетчерування

4

^ УПРАВЛІННЯ ПРОДУКТИВНІСТЮ ОРГАНІЗАЦІЇ
4.1

Проектування послуг та вибір процесу обслуговування.

Сутність послуг. Операційна класифікація послуг. Проектування сервісних організацій. Методи надання послуг

1

1

[ 2, с.85-99]
^ Методичні вказівки. З цієї теми студенти повинні зрозуміти відмінність процесу надання послуг від процесів виробництва товарів. Крім того, необхідно знати класифікацію послуг та вміти визначати галузі застосування тих чи інших послуг.
4.2

Розміщення виробничих та сервісних об’єктів.

Критерії розміщення виробничих об’єктів. Методи розміщення виробничих об’єктів. Розміщення об’єктів сервісу


1

1

[2, с.100-108; 6, с. 70-89]
^ Методичні вказівки. Особливої уваги при вивченні даної теми потребують питання координації у просторі та визначення ефективних місць розташування виробничих та сервісних об’єктів.
4.3

Управління трудовими ресурсами в системі операційного менедж-менту.

Соціотехнічний підхід до розроблення операцій. Управління трудовими ресурсами та заробітною платою

СРС

1

[1, с.93-103]

Продовження таблиці 1.2

1

2

3

4

5

6
^ Методичні вказівки. Особливо звернути увагу на визначення засад соціотехнічного підходу при формуванні операційної системи. Уміти визначати та характеризувати основні елементи заробітної плати
4.4

Управління якістю продукції та послуг

Система управління якістю на підприємстві. Контроль та аналіз ходу виробництва у сучасній організації. Система якості за українськими та міжнародними стандартами.

СРС

1

[1, с.194-215; 2, с. 430-450]
^ Методичні вказівки. Особливої уваги заслуговує вивчення концепції якості в умовах виробничих та сервісних організацій. Студенти повинні вміти аналізувати та визначати напрямки підвищення якості на підприємствах.Всього за семестр

12

18

2 Методичні вказівки до проведення практичних занять


^ 2.1 Тематика практичних занять


Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни “Операційний менеджмент” містять перелік практичних завдань, методичних рекомендацій до їх виконання, приклади їх розв’язання.

Практичні завдання охоплюють вимоги до вмінь згідно з кваліфікаційною характеристикою спеціаліста за такими темами:

 • визначення основних характеристик операційної системи на прикладах виробничих та сервісних організацій;

 • визначення параметрів операційних систем залежно від технології переробного процесу;

 • визначення стратегій агрегатного плану;

 • розрахунок запасів незалежного попиту;

 • розрахунок запасів залежного попиту;

 • розрахунок виробничої потужності механічної ділянки одно- номенклатурного виробництва;

 • розрахунок виробничої потужності механічної ділянки багато-номенклатурного виробництва;

 • розрахунок виробничої потужності складального цеху;

 • визначення показників використання обладнання та виробничої потужності.

В таблиці 2.1 наведені теми практичних занять та їх обсяг залежно від форми навчання.

Таблиця 2.1 – Найменування та зміст практичних завдань


Но-мер під-роз-ділу

Теми практичних занять

Обсяг, годин


Поси-лання на літера-туру


заоч-

на

ве-чір-ня

1.2, 2.1

Тема . 1

Визначення основних характеристик операційної системи на прикладах виробничих та сервісних організацій. Визначення параметрів операційних систем залежно від технології переробного процесу

2

3

[1,3]

2.2

Тема 2

Визначення стратегій агрегатного плану

2

2

[1]

2.3-2.4

Тема 3

Розрахунок запасів незалежного та залежного попитів

2

2

[1,3]

3.2

Тема 4

Розрахунок виробничої потужності механічної ділянки однономенклатурного виробництва

1

2

[1,4]

3.2

Тема 5

Розрахунок виробничої потужності механічної ділянки багато номенклатурного виробництва. Розрахунок виробничої потужності складального цеху

2

2

[1,4]

3.3

Тема.6

Визначення показників використання обладнання та виробничої потужності

1

1

[1,4]
Всього за семестр

8

12


^ 2.2 Типові практичні завдання та методичні рекомендації щодо їх виконання


Тема 1 - Визначення основних характеристик операційної системи на прикладах виробничих та сервісних організацій. Визначення параметрів операційних систем залежно від технології переробного процесу.


Питання для обговорення


 1. Поняття операційного менеджменту.

 2. Основний критерій діяльності операційної системи.
  1   2   3   4   5

Схожі:

Методичні вказівки до проведення практичних занять та організації самостійної роботи з дисципліни iconМетодичні вказівки до проведення практичних занять та організації самостійної роботи з дисципліни „ситуаційний менеджмент”
Методичні вказівки до проведення практичних занять та організації самостійної роботи з дисципліни „Ситуаційний менеджмент” для студентів...
Методичні вказівки до проведення практичних занять та організації самостійної роботи з дисципліни iconМетодичні вказівки для проведення практичних занять
Методичні вказівки для проведення практичних занять та організації самостійної роботи студентів з дисципліни "Менеджмент персоналу"/Укладач:...
Методичні вказівки до проведення практичних занять та організації самостійної роботи з дисципліни iconХарківська національна академія міського госопдарства c. Ю. Юр’єва Методичні вказівки до проведення практичних занять та самостійної роботи з дисципліни
Методичні вказівки до проведення практичних занять та самостійної роботи з дисципліни „Фінанси будівельного підприємства” для студентів...
Методичні вказівки до проведення практичних занять та організації самостійної роботи з дисципліни iconМіністерство освіти І науки України Харківська національна академія міського господарства Методичні вказівки до організації самостійної роботи, практичних занять
Методичні вказівки до організації самостійної роботи, практичних занять, виконання контрольних робіт з дисципліни «Економічна теорія»...
Методичні вказівки до проведення практичних занять та організації самостійної роботи з дисципліни iconМетодичні вказівки та завдання до практичних занять та організації самостійної роботи студента з дисципліни „психологія управління”
Методичні вказівки до практичних занять та організації самостійної роботи студента з дисципліни „Психологія управління” для студентів...
Методичні вказівки до проведення практичних занять та організації самостійної роботи з дисципліни iconМетодичні вказівки до проведення практичних (семінарських), індивідуальних занять та самостійної роботи із дисципліни
Методичні вказівки до проведення практичних (семінарських), індивідуальних занять та самостійної роботи з дисципліни «Організація...
Методичні вказівки до проведення практичних занять та організації самостійної роботи з дисципліни iconТа проведення практичних занять з дисципліни «контролінг»
Методичні вказівки до організації самостійної роботи та проведення практичних занять з дисципліни «Контролінг» (для студентів всіх...
Методичні вказівки до проведення практичних занять та організації самостійної роботи з дисципліни iconВ. В. Димченко методичні вказівки до проведення практичних занять, виконання розрахунково – графічної роботи
Методичні вказівки до проведення практичних занять, виконання розрахунково – графічної роботи та організації самостійної роботи студентів...
Методичні вказівки до проведення практичних занять та організації самостійної роботи з дисципліни iconРадіонова Л. О. Методичні вказівки до проведення практичних занять та самостійної роботи з дисципліни «Філософія (історія філософії)»
Методичні вказівки до проведення практичних занять та самостійної роботи з дисципліни «Філософія (історія філософії)» (для студентів...
Методичні вказівки до проведення практичних занять та організації самостійної роботи з дисципліни iconМетодичні вказівки до проведення практичних занять
Методичні вказівки до проведення практичних (семінарських) занять, самостійної роботи, виконання контрольних робіт із дисципліни...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи