Методичні вказівки до проведення практичних занять та організації самостійної роботи з дисципліни icon

Методичні вказівки до проведення практичних занять та організації самостійної роботи з дисципліни
НазваМетодичні вказівки до проведення практичних занять та організації самостійної роботи з дисципліни
Сторінка5/5
Дата25.05.2013
Розмір0.59 Mb.
ТипМетодичні вказівки
1   2   3   4   5
^


 1. Поняття оперативного управління.

 2. Методи оперативного планування.


 3. Виробнича потужність.

 4. Фонди часу.


Короткі теоретичні відомості


Для планових розрахунків користуються показником середньорічної потужності:


, ( 2.11 )


де Мвх - вхідна потужність, грн.

Мвв - потужність, що вводиться, грн.

Тр - період використання потужностей, що вводяться (від введення в експлуатацію до кінця року), міс.

Мвиб – потужність, що вибуває, грн.,

Тнр - період, на протязі якого потужності, що вибули, не використовувалися (від вибуття до кінця року), міс.

Виробнича потужність М кожного верстата або групи робочих місць, що виконують дану операцію по обробці окремої деталі, визначається за формулою:


Mj = CjФд/tпрj , ( 2.12 )


де Фд – дійсний фонд часу роботи одиниці устаткування, хв;

Сj - кількість одиниць устаткування в групі j, шт;

tпрj - прогресивна трудомісткість обробки одного комплекту деталей на устаткуванні j, хв.

У свою чергу фонди часу бувають:

 • календарний;

 • режимний;

 • ефективний.

Календарний для одиниць устаткування, що працюють безперервно:


Фкал=365*24=8760 год.


Режимний (номінальний)


Фреж= S(q*Др-Тн*Дп), (2.13 )


де S - число змін роботи;

q - тривалість робочої зміни;

Др - кількість робочих днів у плановому періоді;

Дп - кількість передсвяткових днів;

Tн - кількість неробочого годинника у передсвяткові дні.

Ефективний (дійсний, робочий) фонд часу:


( 2.14 )


де а - відсоток втрат робочого часу на плановий ремонт; змінюється у межах від 2 до 12%.


Приклади розв’язання типових задач


Задача 18 З використанням алгоритму розрахунку виробничої потужності, визначити виробничу потужність дільниці однономенклатурного виробництва та розрахувати коефіцієнти завантаження обладнання при двозмінній роботі дільниці, тривалість зміни 8 годин, у році 250 робочих днів, витрати робочого часу становлять 5%. Вихідні дані наведені в таблиці 2.14.


Таблиця 2.14 – Вихідні дані для задачі 18


Група обладнання

Кількість верстатів Сj, од

Норма часу на комплект tj, хв

Виконання норм з урахуванням оргтехзаходів, %

Токарна


10

270


105


Револьверна


10


180


108


Фрезерна


6


140


110Розв’язання


Визначаємо фонд часу:


Ф=250*8*2*(1-5/100)=3800 годин


Виробничі потужності за групами обладнання:


Мток=3800*60*10*1,05/270=8867 комп.

Мрев=3800*60*10*1,08/180=13680 комп.

Мфрез=3800*60*6*1,1/140= 10749 комп.


Визначаємо ведучу потужність дільниці (рис.2.5):
Рисунок 2.5 – Визначення ведучої потужності дільниці


Ведуча потужність дільниці – Мфрез=10749 комп


tток.корект = 3800*10*60*1,05/10749=223 хв

tпереносн = 270-223=47 хв

tрев.корект = 180+47=227 хв


Визначаємо коефіцієнти завантаження обладнання (табл.2.15)


Таблиця 2.15 – Врозрахунок коефіцієнтів завантаження обладнанняГрупа

обладнанняКількість верстатів

Сj,одСкоректована норма часу на шт.,

tкоректj,

хвtкорj,*Mуч


Кв.н.j

год
Fд*Cj, год
Коефіцієнт завантаження обладнання

КзjТокарна

10

223

38044

38000

1

Револьверна

10

227

37651

38000

0,99

Фрезерна

6

140

22800

22800

1
0,99Завдання для самоперевірки


Задача 19 З використанням алгоритму розрахунку виробничої потужності, визначити виробничу потужність дільниці однономенклатурного виробництва та розрахувати коефіцієнти завантаження обладнання при двозмінній роботі дільниці, тривалість зміни – 8 годин, у році 250 робочих днів, витрати робочого часу становлять 7%.

Вихідні дані наведені в таблиці 2.16.


Таблиця 2.16 – Вихідні дані для задачі 19


Група обладнання

Кількість верстатів Сj, од

Норма часу на комплект tj, хв

Виконання норм з урахуванням оргтехзаходів, %

Токарна


10

270


105


Револьверна


10


180


108


Фрезерна


6


140


110
Тема 5 - Розрахунок виробничої потужності механічної ділянки багато номенклатурного виробництва. Розрахунок виробничої потужності складального цеху


Питання для обговорення


 1. Загальна методика розрахунку виробничої потужності.

 2. Типи виробничих підрозділів.

 3. Спеціалізація та кооперація виробничих процесів.

 4. Коефіцієнт виробничої потужності.

 5. Методи розрахунку виробничої потужності складального цеху.

 6. Поняття «цикл складання».

 7. Особливості розрахунку виробничої потужності складального цеху.Приклади розв’язання типових задач


Задача 20 На дільниці працюють 25 верстатів. Норма часу на обробку виробу – 0,6 години, коефіцієнт використання норм – 1,2. Режим роботи – двозмінний, кількість робочих годин у зміні – 8, кількість робочих днів протягом року – 250. Простої обладнання у ремонті становлять 5% режимного фонду часу. Коефіцієнт використання потужності виробничої дільниці – 0,8. Визначити виробничу потужність дільниці й обсяг випуску продукції.


Розв’язання


Знаходимо фонд робочого часу дільниці:


Фд= 2*8*250(1-5/100)= 3800 годин


Знаходимо виробничу потужність дільниці:
Визначаємо обсяг випуску продукції:


М=Мділзагр= 190000*0,8= 152000 виробів


Задача 21 Корисна площа складальної дільниці становить 200 м2, виріб займає площу 3,5 м2, робоча зона – 30% його площі. Тривалість виробничого циклу складання виробу – 12 змін. Режим роботи – двозмінний, кількість робочих днів - 250 днів за рік. Визначити виробничу потужність складальної дільниці.


Розв’язання


Знаходимо фонд часу використання площі дільниці:


Фд= 250*2=500 змін


Знаходимо площу, зайняту під робочу зону 1 виробу:


Sроб=3,5*30%/100%=1,05 м2


Знаходимо потужність складальної дільниці:


Завдання для самоперевірки


Задача 22 На дільниці працюють 14 верстатів. Норма часу на обробку виробу – 0,8 години, коефіцієнт використання норм – 1,2. Режим роботи – двозмінний, кількість робочих годин у зміні – 8, кількість робочих днів протягом року – 250. Простої обладнання у ремонті становлять 7% режимного фонду часу. Коефіцієнт використання потужності виробничої дільниці – 0,65. Визначити виробничу потужність дільниці й обсяг випуску продукції.


Задача 23 Корисна площа складальної дільниці становить 400 м2, виріб займає площу 5,5 м2, робоча зона – 25% його площі. Тривалість виробничого циклу складання виробу – 10 змін. Режим роботи – двозмінний, кількість робочих днів - 250 днів за рік. Визначити виробничу потужність складальної дільниці.


Тема 6 - Визначення показників використання обладнання та виробничої потужності


Питання для обговорення


 1. Коефіцієнт планового використання виробничої потужності.

 2. Коефіцієнт осягненого рівня використання виробничої потужності.

 3. Коефіцієнт екстенсивного використання виробничої потужності.

 4. Коефіцієнт інтенсивного використання виробничої потужності.

 5. Коефіцієнт інтегрального використання виробничої потужності.

 6. Показник фондовіддачі обладнання.

Короткі теоретичні відомості


Показники використання виробничої потужності:

 • коефіцієнт екстенсивного використовування устаткування;

 • коефіцієнт інтенсивного використовування устаткування;

 • показник інтегрального використовування устаткування;

 • фондовіддача.

Коефіцієнт екстенсивного використовування устаткування – характеризує ступінь використовування можливого часу роботи устаткування


Кев=Фф/Фп, (2.15)


де Фф – фактичний час роботи устаткування;

Фп – плановий, ефективний фонд часу.

Коефіцієнт інтенсивного використовування устаткування – виражає ступінь використовування устаткування за одиницю часу, тобто характеризує рівень використовування устаткування за потужності


Ків=Вф/Вп, (2.16)


де Вф – фактичний об'єм випуску продукції за одиницю часу;

Вп – встановлена норма вироблення продукції за цей самий період.

Показник інтегрального використовування устаткування


Кінт=Кев•Ків. (2.17)


Він дає сумарну характеристику рівня використовування устаткування, як по продуктивності, так і за часом.

Фондовіддача – виготовлення продукції на 1 грн вартості основних фондів


F = V/A, (2.18)

де V – річний випуск продукції у вартісному виразі,

А – середньорічна вартість основних фондів.


Приклади розв’язання типових задач


Задача 24 Визначити показники використання устаткування та виробничої потужності в умовах масового виробництва, якщо відомо, що фактичний випуск продукції за рік 3000 комплектів, у році 250 робочих днів. Фактичні витрити часу на виготовлення комплекту деталей по групі устаткування, що лімітує виробничу потужність ділянки – 2,39 станко-г., середньопрогресивна норма часу на виробництво одиниці продукції – 2,58 станко-г., фактична собівартість комплекту – 2 тис. грн., вартість верстата – 600 тис. грн. Кількість верстатів – 2 шт., режим роботи – двозмінний, тривалість зміни – 8 годин.


Завдання для самоперевірки


Фонд часу: Феф= 250*8*2=4000 годин за рік

Кекс= 3000*2,39/4000*2=0,896

Кінт=3000*2,58/3000*2,39=1,079

К інтегр= 0,896*1,079=0,966

Фондовіддача=3000*2 тис.грн/600 тис. грн=10 грн


Завдання для самоперевірки


Задача 25 Визначити показники використання устаткування та виробничої потужності в умовах масового виробництва, якщо відомо, що фактичний випуск продукції за рік 4500 комплектів, у році 250 робочих днів. Фактичні витрати часу на виготовлення комплекту деталей по групі устаткування, що лімітує виробничу потужність ділянки – 3,15 станко-г., середньопрогресивна норма часу на виробництво одиниці продукції – 3,50 станко-г., фактична собівартість комплекту – 1,5 тис. грн., вартість верстата – 800 тис. грн. Кількість верстатів – 2 шт., режим роботи – двозмінний, тривалість зміни – 8 годин.


^ 3 МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИКОНАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ


На виконання курсової роботи програмою передбачається 27 годин самостійної роботи студента.

Курсова робота виконується згідно з методичними вказівками до виконання курсової роботи. Курсова робота містить комплексне завдання щодо розроблення річного поточного плану господарської діяльності підприємства.

При виконанні курсової роботи, необхідно:

1 Вибрати тему та погодити її з викладачем.

2 Підібрати необхідну для проведення досліджень та розкриття теми наукову літературу, ознайомитися з питаннями теми, звернувши особливу увагу на спірні моменти або невирішені питання та спробувати дати їм критичну оцінку.

3 Зібрати матеріал, необхідний для проведення дослідження, або підібрати ілюстративний матеріал, використовуючи з цією метою офіційні публікації та звітність підприємств або організацій.

4 Виконати дослідження та оформити його у вигляді курсової роботи за встановленими вимогами.


^ 4 ПИТАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ВИВЧЕННЯ ТА ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАНЯТТЯ


Таблиця 4.1 – Питання для самостійного опрацювання


Номер розділу

Питання, теми для самостійного вивчення

Норма часу СРС, годин

Посилання на літературу

за-

очна

вечір-ня

1

2

3

4

5

1.2

Сучасні концепції та перспективи розвитку операційного менеджменту (інноваційні аспекти)

7

8

[3, с.144-153]

1.2

Стратегія розвитку операційних систем і нове бачення у промисловому секторі економіки України

6

7

[5, с.17-55]

2.1

Розроблення товару (послуги). Вибір товару. Розроблення виробу. Вартісний аналіз. Розроблення послуги.

7

8

[1, с.52-61]

Продовження таблиці 4.1

2.2

Управління трудовими ресурсами

6

7

[1, с.93-103]

2.3

Теорія черг. Принципи обслуговування. Загальні положення лінійних систем очікування. Система забезпечення «точно-вчасно»

6

7

[1, с.40-50; 2, с. 355-379]

3.1

Розподіл виробничої програми по цехах (ділянках) та відрізках планового періоду

6

7

[4, с.49-60]

3.3

Оперативне планування штучного виробництва

6

7

[4, с. 61-78]

3.3

Оперативне планування в серійному виробництві

6

7

[4, с. 79-102]

3.3

Оперативне планування у масовому виробництві.

6

7

[4, с. 103-122]

3.4

Особливості диспетчерування при різних типах виробництва

6

7

[4, с 123-133]

4.1

Особливості побудови операційних систем в різних галузях ринкової діяльності

6

6

[6, с.223-235]

4.2

Основні види компонування обладнання, технологій та процесів

6

6

[1, с. 82-92]
Опрацювання тем лекційного курсу та підготовка до практичних робіт

10

15^ Всього за семестр

84

99

У міжсесійний період студент заочної форми навчання самостійно вивчає рекомендовану літературу, методичні посібники, довідкову літературу, знайомиться з практичним досвідом за місцем основної роботи. Для організації самостійної роботи з курсу в міжсесійний період, а також при підготовці до іспитів студентам будуть надані консультації згідно з розкладом.


Таблиця 4.2 - Індивідуальні заняття

Номер занняття

Найменування індивідуального заняття

Обсяг годин

Форма звітності

1

Уточнення варіантів завдань курсової роботи. Консультації, щодо написання курсової роботи. Консультації з питань, що винесені на самостійне вивчення.

1

Співбесіда

2

Оголошення результатів курсової роботи. Консультації щодо виправлення допущених помилок. Консультації з питань, що винесені на самостійне вивчення. Рекомендації щодо підготовки та складання іспиту

1

Співбесіда

Всього за семестр

2

^ 5 ПІДСУМКОВИЙ КОНТРОЛЬ


5.1 Загальні вимоги до підсумкового контролю


Згідно з навчальними планами підсумковим контролем з вивчення дисципліни «Операційний менеджмент» є іспит.

Об'єктом підсумкового контролю знань студентів у формі іспиту є результати виконання письмових екзаменаційних завдань.

На іспит виносяться ключові питання, типові та комплексні задачі, завдання, що потребують творчої відповіді та уміння синтезувати отримані знання і застосовувати їх при розв’язанні задач, практичних завдань тощо практичних задач тощо.


^ 5.2 Питання для підготовки для іспиту


 1. Поняття операційного менеджменту.

 2. Основний критерій діяльності операційної системи.

 3. Функції операційного менеджменту.

 4. Методи операційного менеджменту.

 5. Стратегічне планування в операційній системі.

 6. Класифікація операційних систем .

 7. Основні питання стратегічного управління.

 8. Оптимізація виробничої програми.

 9. Агрегатне (сукупне) планування.

 10. Поняття агрегатного планування і його стратегії.

 11. Методи агрегатного плану.

 12. Дезагрегування в ієрархії планування.

 13. Управління запасами залежного і незалежного попиту.

 14. Загальний підхід до управління запасами.

 15. Моделі запасів незалежного попиту.

 16. Запаси залежного попиту.

 17. Оперативне планування і диспетчирування виробництва.

 18. Поняття оперативного управління.

 19. Методи оперативного планування.

 20. Виробнича потужність.

 21. Фонди часу.

 22. Сутність послуг.

 23. Операційна класифікація послуг.

 24. Проектування сервісних організацій.

 25. Методи надання послуг.

 26. Критерії розміщення виробничих об’єктів.

 27. Методи розміщення виробничих об’єктів.

 28. Розміщення об’єктів сервісу.^ 6 НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ


Поряд-

ковий

номер


Назва

Наявна кількість

примір-

ників


Вид
^ Основна література1

Гевко І..Б. Операційний менеджмент: Навчальний посібник.-К.: Кондор, 2005 р.-228 с.

2

Під-руч-ник

2

Василенко В.О., Ткаченко Т.І. Виробничий (операційний) менеджмент: Навчальний посібник. - Київ: ЦУЛ, 2003. - 532 с.

2

Під-руч-ник
^ Науково-методична література видавництва СумДУ3

Сотник І.М., Волк О.М. Операційний менеджмент: Навчальний посібник. – Суми: Вид-во СумДУ, 2007 р.- 165 с.

50

Ру-копис

4

Оперативное планирование и регулирование производства. Конспект лекций / Л.Я.Колдин.- Сумы: Изд-во СумГУ, 1997 г.- 134 с.

100

Ру-копис
^ Додаткова література5

Соснін О.С., Казарцев В.В. Виробничий і операційний менеджмент: Навч.посібник. - К.:Вид-во Європейського університету. 2001. - 147 с.

2

Під-руч-ник

6

Яременко О.Л. Операционный менеджмент: Учебник для студентов экономич. специальностей.- Харьков:Фолио, 2002г.-231с.

1

Під-руч-ник^


ДОДАТОК А


(обов’язковий)

Зразок екзаменаційного білета


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Кафедра управління


Спеціальність 6.0502 – Менеджмент організацій Семестр 8

Дисципліна “Операційний менеджмент ”


^ ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 1


 1. Поняття операційного менеджменту

 2. Моделі запасів незалежного попиту

 3. Задача.

Виявити стратегію управління запасами, для чого визначити економічний розмір замовлення та точку наступного замовлення за таких умов:

 • річна потреба на виріб D =1000 одиниць (у році 365 днів);

 • витрати на розміщення замовлення S=15 грн на замовлення;

 • витрати на зберігання H= 1,25 грн. на одиницю за рік;

 • період виконання замовлення L=5 днів;

 • вартість матеріалу C= 12,5 грн на одиницю виробу.

На підставі отриманих розрахунків, визначити сумарні річні витрати.


Затверджено на засіданні кафедри управління СумДУ

протокол №_____ от “___” _______________20__р.

Зав. кафедрою____________ Екзаменатор ____________


Навчальне видання


^ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ТА ЗАВДАННЯ


до проведення практичних занять та організації самостійної роботи з дисципліни

Операційний менеджмент ”


для студентів спеціальності „Менеджмент організацій”

заочної, дистанційної та вечірньої форми навчання


Відповідальний за випуск О.М. Теліженко

Редактор П.М.Єфіменко

Комп'ютерне верстання Д.О. Смоленніков


Підп. до друку

Формат 60х84 1/16. Папір офс. Гарнітура Times New Roman Cyr. Друк офс.

Ум. друк. арк. Обл.-вид. арк.

Наклад 100 прим. Собівартість вид.

Зам. №


Видавництво СумДУ при Сумському державному університеті

40007, м. Суми, вул. Р.-Корсакова, 2

Свідотство про внесення суб’єкта видавничої справи до Державного реєстру

ДК№2365 від 08.12.2005

Надруковано у друкарні СумДУ

40007, м. Суми, вул. Р.-Корсакова, 2


Міністерство освіти і науки України

Сумський державний університет


До друку та в світ

дозволяю на підставі

„Єдиних правил”,

п.2.6.14

Заступник першого проректора –

начальник організаційно-методичного

управління В.Б. Юскаєв


^ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ


до проведення практичних занять та організації самостійної роботи з дисципліни „Операційний менеджмент ”

для студентів спеціальності „Менеджмент організацій”

заочної, дистанційної та вечірньої форм навчання


Усі цитати, цифровий та

фактичний матеріал,

бібліографічні відомості

перевірені, запис одиниць

відповідає стандартам


Укладачі: О.О.Павленко,

Д.О.Смоленніков

Відповідальний за випуск О.М.Теліженко


Заступник директора заочної,

дистанційної та вечірньої

форм навчання О.А.Білоус


Суми

Вид-во СумДУ

2008

1   2   3   4   5

Схожі:

Методичні вказівки до проведення практичних занять та організації самостійної роботи з дисципліни iconМетодичні вказівки до проведення практичних занять та організації самостійної роботи з дисципліни „ситуаційний менеджмент”
Методичні вказівки до проведення практичних занять та організації самостійної роботи з дисципліни „Ситуаційний менеджмент” для студентів...
Методичні вказівки до проведення практичних занять та організації самостійної роботи з дисципліни iconМетодичні вказівки для проведення практичних занять
Методичні вказівки для проведення практичних занять та організації самостійної роботи студентів з дисципліни "Менеджмент персоналу"/Укладач:...
Методичні вказівки до проведення практичних занять та організації самостійної роботи з дисципліни iconХарківська національна академія міського госопдарства c. Ю. Юр’єва Методичні вказівки до проведення практичних занять та самостійної роботи з дисципліни
Методичні вказівки до проведення практичних занять та самостійної роботи з дисципліни „Фінанси будівельного підприємства” для студентів...
Методичні вказівки до проведення практичних занять та організації самостійної роботи з дисципліни iconМіністерство освіти І науки України Харківська національна академія міського господарства Методичні вказівки до організації самостійної роботи, практичних занять
Методичні вказівки до організації самостійної роботи, практичних занять, виконання контрольних робіт з дисципліни «Економічна теорія»...
Методичні вказівки до проведення практичних занять та організації самостійної роботи з дисципліни iconМетодичні вказівки та завдання до практичних занять та організації самостійної роботи студента з дисципліни „психологія управління”
Методичні вказівки до практичних занять та організації самостійної роботи студента з дисципліни „Психологія управління” для студентів...
Методичні вказівки до проведення практичних занять та організації самостійної роботи з дисципліни iconМетодичні вказівки до проведення практичних (семінарських), індивідуальних занять та самостійної роботи із дисципліни
Методичні вказівки до проведення практичних (семінарських), індивідуальних занять та самостійної роботи з дисципліни «Організація...
Методичні вказівки до проведення практичних занять та організації самостійної роботи з дисципліни iconТа проведення практичних занять з дисципліни «контролінг»
Методичні вказівки до організації самостійної роботи та проведення практичних занять з дисципліни «Контролінг» (для студентів всіх...
Методичні вказівки до проведення практичних занять та організації самостійної роботи з дисципліни iconВ. В. Димченко методичні вказівки до проведення практичних занять, виконання розрахунково – графічної роботи
Методичні вказівки до проведення практичних занять, виконання розрахунково – графічної роботи та організації самостійної роботи студентів...
Методичні вказівки до проведення практичних занять та організації самостійної роботи з дисципліни iconРадіонова Л. О. Методичні вказівки до проведення практичних занять та самостійної роботи з дисципліни «Філософія (історія філософії)»
Методичні вказівки до проведення практичних занять та самостійної роботи з дисципліни «Філософія (історія філософії)» (для студентів...
Методичні вказівки до проведення практичних занять та організації самостійної роботи з дисципліни iconМетодичні вказівки до проведення практичних занять
Методичні вказівки до проведення практичних (семінарських) занять, самостійної роботи, виконання контрольних робіт із дисципліни...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи