Методичні вказівки та завдання до курсового проекту, питання для самоконтролю з дисциплін \"Деталі машин і основи конструювання\" та \"Деталі машин і підйомно-транспортні icon

Методичні вказівки та завдання до курсового проекту, питання для самоконтролю з дисциплін "Деталі машин і основи конструювання" та "Деталі машин і підйомно-транспортні
НазваМетодичні вказівки та завдання до курсового проекту, питання для самоконтролю з дисциплін "Деталі машин і основи конструювання" та "Деталі машин і підйомно-транспортні
Сторінка7/7
Дата25.05.2013
Розмір1.15 Mb.
ТипМетодичні вказівки
1   2   3   4   5   6   7

Запитання для самоконтролю

1. Яке призначення підйомно-транспортних машин? Вкажіть приклади використання.

2. Назвіть основні параметри вантажопідйомних і транспортуючих машин.

3. Що таке тривалість вмикання ПВ%?

4. Як визначається потрібна потужність двигуна механізму підйому вантажу?

 1. Покажіть схему механізму підйому вантажу.

 2. Як підбирається двигун механізму підйому вантажу?


3.20 Гнучкі органи підйомно-транспортних машин

Призначення канатів. Основні типи канатів. Матеріали дротів канатів. Мащення. Визначення навантаження на канат. Розривне зусилля. Підбір канатів по розривному зусиллю.

Фактори, які впливають на термін служби канатів.


^ Запитання для самоконтролю

1. Поясніть призначення канатів у вантажопідйомних механізмах.

2. Яка конструкція сталевого канату і які типи сталевих канатів використовуються в підйомно-транспортних механізмах?

 1. Як впливає матеріал дротів канату на його міцність?

 2. Як здійснюється мащення сталевих канатів?

5. Як визначається максимальне навантаження на канат в підйомно-транспортному механізмі?

 1. Як встановлюється потрібне розривне зусилля на канат?

 1. Назвіть коефіцієнти запасу міцності для сталевих канатів в залежності від режиму роботи механізму.


^ 3.21 Поліспасти, блоки, барабани

Призначення поліспастів. Основні схеми запасування канатів в вантажопідйомних механізмах. Кратність поліспастів. Коефіцієнт корисної дії поліспастів.

Визначення розмірів барабанів і блоків. Вибір гака. Способи кріплення канатів на барабані. Швидкість каната.


^ Запитання для самоконтролю

1. Яке призначення поліспастів в вантажопідйомних механізмах?

2. Як визначається кратність поліспаста? Наведіть декілька схем запасувань каната (поліспастів) і визначте їх кратність.

 1. Як розраховується коефіцієнт корисної дії поліспастів? Як при цьому враховується кількість обвідних блоків?

 1. Як визначається швидкість каната, який намотується на барабан?

 1. Як визначається діаметр барабана? Як визначається діаметр барабана по центрам розміщення каната на барабані?

 1. Як розраховується активна частина довжини барабана?

 2. Як закріплюють канат на барабані?

 3. Як підбираються діаметри рухомих і нерухомих блоків?

 4. Яким чином підбирається гак механізму підйому вантажу?


^ 3.22 Гальма і зупинники

Призначення гальм, їх класифікація. Переваги колодкових гальм. їх конструктивні особливості. Визначення гальмівного моменту. Місце встановлення гальм у механізмах підйому вантажу.

Зупинники. Їх основні види. Конструктивні особливості і галузі використання.


^ Запитання для самоконтролю

1. Для чого призначені гальма? Як їх розрізняють за конструкцією, характером роботи, принципом дії і способом керування?

 1. Як визначається розрахунковий гальмівний момент?

 2. Як визначається місце встановлення гальма?

4 Яким чином регулюється гальмівний момент колодкових гальм?

 1. Для чого призначені зупинники. Як вони влаштовані?

 1. В яких випадках використовуються зупинники в механізмах підйому вантажу?

^ 3.23 Привід механізмів підйому вантажу

Схеми механізмів підйому вантажу з механічними і ручними приводами підйому і вантажу. Визначення передаточного числа редуктора механізму підйому і розбивка його за ступенями. З'єднання редуктора з двигуном і барабаном. Визначення частот обертання валів привода. Визначення номінальних крутних моментів на валах привода.

^ Запитання для самоконтролю

 1. Чим відрізняється механічний привід механізмів підйому вантажу від ручного привода. У яких випадках гальмо може бути виключено?

 1. Яким чином з'єднується редуктор з двигуном і барабаном?

3. Як визначається частота обертів барабана?

4 Як визначається передаточне число привода (редактора) і виконується розбивка цього передаточного числа за ступенями?

5. Як визначаються частоти і кутові швидкості обертання валів привода?

6. Як визначаються номінальні крутні моменти за валами привода і здійснюється перевірка правильності виконаного силового розрахунку.

^ 3.24 Механізми пересування і повороту

Призначення і схеми механізмів пересування і повороту. Поняття про силу зчеплення і запас зчеплення ходових коліс з рейками. Опір пересуванню і повороту. Визначення потрібної потужності двигунів і вибір типів двигунів.

Запитання для самоконтролю

 1. Призначення ходових коліс у механізмах пересування.

 2. Чим визначається сила зчеплення ходових коліс з рейкам. Який необхідний запас зчеплення?

 3. Як визначається момент опору пересуванню?

 4. Як розраховується потрібна потужність двигуна механізму пересування візка?

 5. Як визначається момент опору краю при його повороті?

 6. Як підбирається двигун механізму повороту крана?


3.25 Конвеєри

Призначення і сфера застосування стрічкових і ланцюгових конвеєрів. Конструктивні схеми приводів. Завантаження і розвантаження конвеєрів. Призначення натяжних пристроїв.


Запитання для самоконтролю

1. Як побудований стрічковий конвеєр і з яких основних частин він складається?

2. Переваги та недоліки ланцюгових конвеєрів і де вони використовуються?

 1. Покажіть схему привода конвеєра.

 2. Для чого використовуються натяжні пристрої в конвеєрах?

Додаток А- Циліндричне зубчасте колесоДодаток Б- Черв’ячне зубчасте колесоДодаток В- Черв’як циліндричний

Список літератури

 1. РешетовД.Н. Детали машин.— М: Машиностроение, 1989.—750 с.

 2. Заблонский К.И. Детали машин.— К.: Вища школа, 1985.—518с.

 3. Иванов М.Н. Детали машин.— М.: Высшая школа, 1991.-382с.

 4. Павлище В.Т. Основи конструювання та розрахунок деталей машин. К.: Вища школа, І993.—556с.

 5. Киркач Н.Ф., Баласанян Р.А. Расчет и проектирование деталей машин. -X.: Основа, 1991.—275с.

 6. Иванченко Ф.К. и др. Расчет грузоподъемных и транспортирующих машин.- Киев: Высшая школа, 1978-576с.

 7. Кудрявцев В.Н.. Державец Ю.Л. и др. Курсовое проектирование деталей машин. -Л.: Машиностроение. 1984.—400с.

 8. Подшипники качения. -М.: Издательство стандартов. 1989. Ч. I. - 439 с.; Ч. II. - -432с.

 9. Дунаев П.Ф. и др. Конструирование узлов и деталей машин. М.: Высшая школа, 1985.—416с.

 10. Валасанян Р.А. Атлас деталей машин: Навчальний посібник. -X.: Основа, 1996.—256с.

 11. Цехнович Л.И. и др. Атлас конструкций редукторов. Учебное пособие. -К.: Вища школа, 1990.— 151с.

 12. Анфимов М.И. Редукторы. Конструкции и расчеты. Альбом.- М.: Машиностроение, 1993.—464с.

 13. Дружинин Н.С., Циблов П.Н. Выполнение чертежей по ЕСКД. -М.: Издательство стандартов, 1972.—424с.

 14. Единая система допусков и посадок. Поля допусков и рекомендуемые посадки. -М.: Издательство стандартов, 1987. 51с.

 15. Кирилюк К.Е., Ламаченко З.Н. Допуски и посадки: Справочное пособие. -К.: Вища школа, 1981.—206с.

 16. Александров М.П. Подъёмно-транспортные машины. - М.:Машиностроение, 1975. - 431с.

 17. Справочник по кранам. -Л.: Машиностроение, 1988 –Т.1 5-36с.; - Т. 2. - 559с.

 18. Курсовое проектирование грузоподъёмных машин. /Под ред. С.А. Казака. –М.: Высшая школа, 1989.-319с.

Навчальне видання


методичні вказівки

та завдання до курсового проекту,

питання для самоконтролю


з дисциплін "Деталі машин і основи конструювання"

та "Деталі машин і підйомно-транспортні машини"

для студентів 3-го та 4-го курсів

спеціальності «Обладнання хімічних виробництв і підприємств будматеріалів»

денної та заочної форм навчання


Відповідальний за випуск В.В. Банишевський

Редактор П.М. Єфіменко

Комп’ютерне верстання Є.В. Тур


Підп. до друку 26.01.09, поз.


Формат 60х84/16. Папір офс Гарнітура Times New Roman Cyr.Друк офс.

Ум. друк. арк.3,72 Обл.-вид. арк. 3,45

Тираж 50 пр. Собівартість вид.

Зам.№


Видавництво СумДу при Сумському державному університеті

40007, м. Суми, вул. Р.-Корсакова, 2

Свідоцтво про внесення суб’єкта видавничої справи до Державного реєстру


ДК№3062 від 17.12.2007.

Надруковано у друкарні СумДу

40007, м. Суми, вул. Р.-Корсакова,2

1   2   3   4   5   6   7

Схожі:

Методичні вказівки та завдання до курсового проекту, питання для самоконтролю з дисциплін \"Деталі машин і основи конструювання\" та \"Деталі машин і підйомно-транспортні iconМетодичні вказівки до розрахунку валів І підшипників у курсових проектах з дисциплін "Деталі машин І основи конструювання"
Методичні вказівки до розрахунку валів і підшипників у курсових проектах з дисциплін "Деталі машин і основи конструювання" та "Деталі...
Методичні вказівки та завдання до курсового проекту, питання для самоконтролю з дисциплін \"Деталі машин і основи конструювання\" та \"Деталі машин і підйомно-транспортні iconМетодичні вказівки до розрахунку циліндричних зубчастих передач у курсових проектах з дисциплін "Деталі машин І основи конструювання"
Методичні вказівки до розрахунку циліндричних зубчастих передач у курсових проектах з дисциплін "Деталі машин і основи конструювання"...
Методичні вказівки та завдання до курсового проекту, питання для самоконтролю з дисциплін \"Деталі машин і основи конструювання\" та \"Деталі машин і підйомно-транспортні iconМетодичні вказівки до розрахунку силових і кінематичних параметрів приводів у курсовому проектуванні з дисциплін "Деталі машин і основи конструювання"
Методичні вказівки до розрахунку силових і кінематичних параметрів приводів у курсовому проектуванні з дисциплін "Деталі машин і...
Методичні вказівки та завдання до курсового проекту, питання для самоконтролю з дисциплін \"Деталі машин і основи конструювання\" та \"Деталі машин і підйомно-транспортні iconМетодичні вказівки до курсового проектування з курсу „ деталі машин І основи проектування
Методичні вказівки до курсового проектування з курсу „Деталі машин і основи проектвання” /Укладач Ю. М. Вертепов. Суми: Вид-во СумДУ,...
Методичні вказівки та завдання до курсового проекту, питання для самоконтролю з дисциплін \"Деталі машин і основи конструювання\" та \"Деталі машин і підйомно-транспортні iconМетодичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Деталі машин» для студентів напрямів
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання з дисципліни «Деталі машин» для студентів напрямів 050702 – електромеханiка,...
Методичні вказівки та завдання до курсового проекту, питання для самоконтролю з дисциплін \"Деталі машин і основи конструювання\" та \"Деталі машин і підйомно-транспортні iconМіністерство освіти І науки україни сумський державний університет
Методичні вказівки до курсового проектування з курсу „Деталі машин І основи проектвання” /Укладач Ю. М. Вертепов. Суми: Вид-во СумДУ,...
Методичні вказівки та завдання до курсового проекту, питання для самоконтролю з дисциплін \"Деталі машин і основи конструювання\" та \"Деталі машин і підйомно-транспортні iconСхідноукраїнський національний університет
Всеукраїнської студентської олімпіади з навчальної дисципліни «Деталі машин та основи конструювання» відбудеться на базі Східноукраїнського...
Методичні вказівки та завдання до курсового проекту, питання для самоконтролю з дисциплін \"Деталі машин і основи конструювання\" та \"Деталі машин і підйомно-транспортні iconДеталі машин І основи конструювання” V семестр Змістовні модулі учбового курсу 1 змістовний модуль. Тема
Тема: Теорія розрахунку зубчастих зачеплень та основних видів механічних передач
Методичні вказівки та завдання до курсового проекту, питання для самоконтролю з дисциплін \"Деталі машин і основи конструювання\" та \"Деталі машин і підйомно-транспортні iconПрограма олімпіади
Всеукраїнської студентської олімпіади з навчальної дисципліни «Деталі машин та основи конструювання» відбудеться на базі Східноукраїнського...
Методичні вказівки та завдання до курсового проекту, питання для самоконтролю з дисциплін \"Деталі машин і основи конструювання\" та \"Деталі машин і підйомно-транспортні iconНавчально-методичний посібник для студентів напрямків підготовки 010 103 Технологічна освіта, 010 104 Професійна освіта 5
Деталі машин та основи конструювання. Методичні рекомендації з курсового проектування для студентів напрямків підготовки 010 103...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи