Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни \" Спеціальні холодильні машини І установки кондиціювання повітря\" для студентів денної форми навчання icon

Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни " Спеціальні холодильні машини І установки кондиціювання повітря" для студентів денної форми навчання
Скачати 400.27 Kb.
НазваМетодичні вказівки до практичних занять з дисципліни " Спеціальні холодильні машини І установки кондиціювання повітря" для студентів денної форми навчання
Сторінка1/2
Дата25.05.2013
Розмір400.27 Kb.
ТипМетодичні вказівки
  1   2

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ


2542 МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

до практичних занять з дисципліни

Спеціальні холодильні машини і установки

кондиціювання повітря”

для студентів денної форми навчання

спеціальності 7.090520, 8.090520 “Холодильні машини і установки”


Суми

Видавництво СумДУ

2009


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ


До друку та в світ

дозволяю на підставі

"Єдиних правил", п. 2.6.14


Заступник першого проректора -

начальник організаційно -

методичного управління В.Б. Юскаєв


^ 2542 МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

до практичних занять з дисципліни

Спеціальні холодильні машини і установки

кондиціювання повітря”

для студентів денної форми навчання

спеціальності 7.090520, 8.090520 “Холодильні машини і установки”


Усі цитати, цифровий,

фактичний матеріал

і бібліографічні

відомості перевірені,

написання одиниць

відповідає стандартам


Укладач В.М. Арсеньєв

Відповідальний за випуск С.М. Ванєєв

В.о. декана інженерного факультету О.Г. Гусак


Суми

Видавництво СумДУ

2009


Навчальне видання


^ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

до практичних занять з дисципліни

Спеціальні холодильні машини і установки

кондиціювання повітря”

для студентів денної форми навчання

спеціальності 7.090520, 8.090520 “Холодильні машини і установки”


Відповідальний за випуск С.М. Ванєєв

Редактор П.М.Єфіменко

Комп’ютерне верстання О.В.Казбан


Підп. до друку 28.01. 2009, поз.

Формат 6084/16. Папір офс. Гарнітура Times New Roman Cyr.Друк офс.

Ум. друк. арк. 1,16 Обл.-вид.арк. 0,81

Тираж 40 прим. Собівартість вид. 1грн. 32 к.

Зам. №


Видавництво СумДУ при Сумському державному університеті

40007, м. Суми, вул. Римського-Корсакова, 2

Свідоцтво про внесення суб’єкта видавничої справи до Державного реєстру

ДК № 3062 від 17.12.2007.

Надруковано у друкарні СумДУ

40007, м. Суми, вул. Римського-Корсакова, 2.

Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни “Спеціальні холодильні машини і установки кондиціювання повітря” спеціальності 7.090520, 8.090520 “Холодильні машини і установки”/ Укладач В.М.Арсеньєв . - Суми: Вид-во СумДУ, 2009.- с.-17 с.


^ КАФЕДРА ТЕХНІЧНОЇ ТЕПЛОФІЗИКИ


ЗАГАЛЬНІ ВКАЗІВКИ


Ці методичні вказівки спрямовані на виконання розрахунків з 11 тем програми дисципліни "Спеціальні холодильні машини і установки кондиціювання повітря" загальним обсягом 34 години.

Методичні вказівки містять розрахункові завдання з кожної теми, зміст і рекомендації до їх виконання.

Усі завдання складені за стоваріантною системою, де вхідні дані вибираються за останньою та передостанньою цифрами шифру залікової книжки студента, а також двозначною цифрою, яка зазначається викладачем.

Для виконання завдань на практичних заняттях використовуються термодинамічні діаграми та таблиці як роздавальний матеріал, який видається викладачем.


 1. ТЕМА 1

^ РОЗРАХУНОК ТЕПЛО - І ВОЛОГОПРИТОКІВ ДЛЯ КОНДИЦІЙОВАНОГО ПРИМІЩЕННЯ

Вхідні дані наведені в таблиці 1.1.

Таблиця 1.1

Остання

цифра

шифру

LxBxH

n

Перед-остання

цифра шифру

tПtнл

tнз

м

чол

кВт

кг/год

оС

%

оС

оС

%

%

0

12x6x2,8

10

14

11

0

20

60

30

-18

70

45

1

12x12x3,2

14

10

6

1

22

65

32

-16

75

45

2

6x6x2,8

12

6

-

2

20

65

32

-20

75

50

3

18x6x3,2

22

11

8

3

24

60

30

-18

70

55

4

18x12x3,2

30

17

14

4

25

60

34

-15

70

50

5

18x18x3,2

36

21

7

5

24

65

31

-10

75

55

6

24x12x3,8

40

42

-

6

22

60

32

-14

65

50

7

24x18x4,2

50

12

2

7

20

50

34

-18

60

45

8

36x12x4,2

38

25

12

8

25

55

30

-17

65

45

9

36x18x4,8

62

34

5

9

25

50

33

-15

65

40

Позначення параметрів у таблиці 1.1:

LxBxH – розрахункові габарити за довжиною, шириною і висотою приміщення;

n – кількість працівників у приміщенні;

3

- загальний теплоприток від технологічного обладнання, яке встановлене у приміщенні, вміщуючи освітлення;

- загальний вологоприток від технологічного обладнання;

tП, - потрібна температура і відносна вологість повітря у приміщенні;

tнл, - розрахункові температура і відносна вологість зовнішнього повітря для літнього режиму роботи системи кондиціювання;

tнз, - параметри для зимового режиму аналогічні.


Додаткові дані для розрахунку:

 • коефіцієнт теплопередачі зовнішніх стін: 1,5 Вт/(м2К);

 • коефіцієнт теплопередачі конструкції покрівлі:
  0,37 Вт/(м2К);

 • відносна площа вікон: =0,14, де - загальна площа вікон; - площа пологи;

 • масова витрата інфільтраційного повітря: =0,0008 , кг/с.


Зміст розрахунку:

 • розрахунок тепло - і вологопритоків для літнього режиму кондиціювання повітря;

 • розрахунок тепло - і вологопритоків для зимового режиму кондиціювання повітря;

 • розрахунок тепловологісного відношення для названих режимів та його графічне визначення в і, d - діаграмі;

Розрахункові величини тепло і вологопритоків за кожною категорією зводяться в таблицю.

Методичні матеріали: конспект лекцій [1], [2].


4

 1. ТЕМА 2

^ РОЗРАХУНОК ПАРАМЕТРІВ ПОВІТРЯ

СИСТЕМ КОНДИЦІЮВАННЯ


Даний розрахунок базується на вхідних параметрах стосовно таблиці 1.1 та отриманих показників теми 1.

Основна мета розрахунку – визначення параметрів тепловологісної обробки повітря за заданими схемами.

Розрахунок виконується для таких систем кондиціювання повітря (СКП):

а) літній режим:

 • прямоточні;

 • с рециркуляцією повітря приміщення;

б) зимовий режим:

 • прямоточні;

 • з рециркуляцією повітря і теплоутилізацією витяжного вентиляційного потоку.


Рекомендації до розрахунку:

 • при побудові схем необхідно враховувати характер нахилу лінії тепловологісного відношення;

 • гарантовану різницю температур взяти в межах
  4 – 10оС;

 • нагрівання повітря при стисненні у вентиляторі брати 1 – 2оС.


Зміст розрахунку:

 • складання схеми СКП для кожного режиму;

 • побудова процесів тепловологісної обробки повітря в
  і, d- діаграмі;

 • складання таблиці розрахункових параметрів повітря у вузлових точках процесів (t, , d, і).

Методичні матеріали: конспект лекцій [1], [2].

5

 1. ТЕМА 3

^ РОЗРАХУНОК РЕЖИМНИХ ПАРАМЕТРІВ ТЕПЛОНАСОСНОЇ УСТАНОВКИ ДЛЯ СИСТЕМИ

ГАРЯЧОГО ВОДОПОСТАЧАННЯ


Вхідні дані наведені в таблиці 3.1.

Таблиця 3.1

Остання

цифра

шифру

t1П

t2П

GПХлада-гент

Перед-остання

цифра шифру

Утилі –

зоване

середо-вище

t

оС

оС

т/год

кВт

оС

0

10

50

5
R134a

0

вода

20

1

12

35
40

R407С

1

вода

10

2

15

50

8
R600a

2

грунт

5

3

10

55
70

R600a

3

грунт

8

4

12

55

6
R134a

4

повітря

15

5

15

55
55

R407С

5

повітря

5

6

18

55

10
R124

6

вода

15

7

10

60
120

R142в

7

вода

10

8

15

60

12
R236fa

8

грунт

5

9

20

60
36

R123

9

повітря

10

Позначення параметрів у таблиці 3.1:

t1П – температура холодної води на вході в ТНУ;

t2П - температура нагрітої води на виході з ТНУ;

GП – продуктивність ТНУ по нагрітій воді;

- теплопродуктивність ТНУ;

t – температура утилізуючого середовища на вході у випарник.

Розрахунок за даною темою виконується для установки на базі теплового насоса парокомпресійного типу з регенеративним теплообмінником та переохолоджувачем конденсату.

Зміст розрахунку:

 • вибір розрахункових температур циклу;

 • побудова циклу в і, р- діаграмі заданої робочої речовини (холодоагенту);

 • визначення параметрів в вузлових точках процесів (р, Т, і, s, );

 • розрахунок питомих параметрів циклу теплового насоса;

 • розрахунок режимних параметрів ТНУ.

Методичні матеріали: конспект лекцій, [3], [4].

6

 1. ТЕМА 4

^ РОЗРАХУНОК ПОВІТРЯНОЇ ТНУ


Схема і теоретичний цикл повітряного теплового насоса (ПТН) для сушильної камери наведено на рис. 4.1.а) б)


Рисунок 4.1 - Схема (а) і цикл ПТН (б)

Умовні позначення: СК – сушильна камера; ТО – теплообмінник основний; ВП – вентилятор припливний; КМ – компресор; Д – детандер; РТ – регенеративний теплообмінник; В1, В2, В3, В4 – вентилі запірні.


Вхідні дані викладені в таблиці 4.1 для літнього режиму роботи сушильної камери.

Таблиця 4.1

Остання

цифра

шифру

рн

Тн

н

ТВПеред-остання

цифра шифру

ТП

П

кПа

К

-

К

кг с.п./с

К

-

0

98,7

280

0,55

343

1,25

0

300

0,72

1

99,3

283

0,58

345

1,40

1

305

0,74

2

100,0

288

0,62

348

1,55

2

310

0,75

3

100,7

293

0,64

350

2,08

3

308

0,8

4

101,3

298

0,65

353

3,10

4

313

0,82

5

102,0

280

0,50

352

1,56

5

315

0,85

6

98,5

283

0,55

349

2,70

6

312

0,73

7

99,0

288

0,57

347

2,42

7

302

0,78

8

100,2

293

0,63

345

1,81

8

305

0,76

9

101,0

298

0,66

343

4,75

9

318

0,9

7

Позначення параметрів у таблиці 4.1:

рн, Тн, н – барометричний тиск, температура та відносна вологість атмосферного повітря;

ТВ – температура нагрітого повітря на вході в сушильну камеру;

- масова витрата атмосферного повітря по сухому вмісту;

ТП, П – температура і відносна вологість потоку повітря після сушильної камери.

Додаткові дані для розрахунку

 • адіабатний к.к.д. компресора: 0,7 - 0,9;

 • адіабатний к.к.д. детандера: 0,7 – 0,9;

 • механічний к.к.д. компресора 0,85 – 0,98;

 • механічний к.к.д. детандера 0,82 – 0,98;

 • к.к.д. електродвигуна: 0,87 – 0,97;

 • коефіцієнт відновлення повного тиску:

 • для трубопроводів – 0,93 – 0,95;

 • для теплообмінників – 0,96 – 0,98;

 • нагрів повітря у вентиляторі – (1 – 1,5)оС;

 • недорекуперація у теплообмінниках – (5 - 10) оС;

 • теплові втрати у навколишнє середовище становить 1 – 2 відсотка теплового навантаження теплообмінника по холодному потоку;

 • зниження тиску в патрубку всмоктування компресора –
  3 – 5 кПа.

Зміст розрахунку:

 • вибір розрахункових температур циклу;

 • визначення параметрів повітря у вузлових точках процесів;

 • розрахунок питомих параметрів циклу;

 • розрахунок режимних параметрів ПТН.

Методичні матеріали: конспект лекцій [4], [5].


8

5. ТЕМА 5

^ РОЗРАХУНОК ТНУ ВІДКРИТОГО ТИПУ

З РЕКОМПРЕСІЄЮ ПАРИ

Метою розрахунку є визначення коефіцієнта перетворення теплового насосу для однокорпусної випарної установки та порівняння показників енергоефективності.

Вхідні дані подані в таблиці 5.1.

Таблиця 5.1.

Остання

цифра

шифру

GH

xH

xK

cc.в

Перед-остання

цифра шифру

tBA

pw

т/год

%

%

кДж/кгК

оС

кПа

0

2,5

5,3

34

1,35

0

10

12

1

3

6,0

38

1,38

1

12

16

2

3,5

7,5

48

1,4

2

14

20

3

4,0

7,8

42

1,46

3

16

25

4

5,0

8,0

40

1,48

4

18

32

5

4,5

8,2

46

1,55

5

15

40

6

4,8

8,5

54

1,62

6

18

48

7

2,0

9,0

56

1,68

7

14

59

8

2,2

9,4

62

2,05

8

12

20

9

3,6

10,0

65

2,2

9

10

24

Позначення параметрів у таблиці 5.1

GH – масова витрата розчину, який надходить на випарювання;

xH – початкова концентрація розчину (за абсолютно сухою речовиною);

xK – кінцева концентрація розчину;

cc – питома теплоємність сухої речовини розчину;

tBA – робоча різниця температур для випарного апарата;

pw – тиск вторинної пари над поверхнею розчину.

Додаткові дані для розрахунку:

 • теплоносій для базової установки – суха насичена пара з тиском, який відповідає температурі tw + tBA;

 • коефіцієнт врахування втрат теплоти у навколишнє середовище – 1,05;

 • механічний к.к.д. компресора – 0,95 – 0,98;

 • к.к.д. електродвигуна – 0,9 – 0,97.

Зміст розрахунку:

 • складання розрахункових схем для базового і енергозберігаючого варіантів випарної установки;

9

 • визначення масових витрат потоків;

 • визначення потужності привода компресора;

 • визначення коефіцієнта перетворення;

 • визначення питомих витрат енергії для порівняльних варіантів.

Методичні матеріали: конспект лекцій [2].


  1   2

Схожі:

Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни \" Спеціальні холодильні машини І установки кондиціювання повітря\" для студентів денної форми навчання iconМіністерство освіти І науки україни сумський державний університет методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни “Спеціальні холодильні машини І установки кондиціонування повітря”
Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни “Спеціальні холодильні машини І установки кондиціонування повітря”/...
Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни \" Спеціальні холодильні машини І установки кондиціювання повітря\" для студентів денної форми навчання iconМіністерство освіти І науки україни сумський державний університет методичні вказівки до практичних занять з дисципліни “Холодильні технології”
Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни “Холодильні технології” для студентів денної форми навчання напряму підготовки...
Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни \" Спеціальні холодильні машини І установки кондиціювання повітря\" для студентів денної форми навчання iconМіністерство освіти І науки україни сумський державний університет 2508 методичні вказівки до практичних занять з дисциплін “Холодильні машини” І "Об'ємні компресори"
Холодильні машини” І "Об'ємні компресори" для студентів денної форми навчання з напряму підготовки 050604 «Енергомашинобудування»,...
Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни \" Спеціальні холодильні машини І установки кондиціювання повітря\" для студентів денної форми навчання iconМетодичні вказівки до практичних занять з дисципліни " Енергозбереження в холодильних машинах І установках" для студентів денної форми навчання
Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни “Енергозбереження в холодильних машинах і установках” спеціальності 090520 “Холодильні...
Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни \" Спеціальні холодильні машини І установки кондиціювання повітря\" для студентів денної форми навчання iconМетодичні вказівки до практичних занять з дисципліни " Проектування холодильних установок" для студентів денної форми навчання
Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни “Проектування холодильних установок” спеціальності 090520, 090520 “Холодильні...
Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни \" Спеціальні холодильні машини І установки кондиціювання повітря\" для студентів денної форми навчання icon6. 090508 "Компресори, пневмоагрегати та вакуумна техніка", 090520 "Холодильні машини І установки" денної форми навчання
Методичні вказівки до виконання випускної кваліфікаційної роботи бакалаврів професійного напряму підготовки 050604 «Енергомашинобудування»...
Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни \" Спеціальні холодильні машини І установки кондиціювання повітря\" для студентів денної форми навчання iconМіністерство освіти І науки україни сумський державний університет методичні вказівки до практичних занять з дисципліни “Спеціальні типи компресорів”
Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни “Спеціальні типи компресорів” для студентів денної форми навчання напряму підготовки...
Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни \" Спеціальні холодильні машини І установки кондиціювання повітря\" для студентів денної форми навчання iconМіністерство освіти І науки україни сумський державний університет 2513 методичні вказівки до практичних занять з дисципліни “Теплофізичні основи низькотемпературної техніки”
Теплофізичні основи низькотемпературної техніки” для студентів денної форми навчання напряму підготовки 050604 «Енергомашинобудування»,...
Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни \" Спеціальні холодильні машини І установки кондиціювання повітря\" для студентів денної форми навчання iconО. В. Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни "Спеціальні електричні машини"
Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни "Спеціальні електричні машини" (для студентів 4 курсу денної І заочної форм...
Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни \" Спеціальні холодильні машини І установки кондиціювання повітря\" для студентів денної форми навчання iconЮ. С. Калиниченко методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни "Спеціальні електричні машини"
Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни "Спеціальні електричні машини" (для студентів 4 курсу денної І заочної форм...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи