Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни \" Проектування холодильних установок\" для студентів денної форми навчання icon

Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни " Проектування холодильних установок" для студентів денної форми навчання
Скачати 101.02 Kb.
НазваМетодичні вказівки до практичних занять з дисципліни " Проектування холодильних установок" для студентів денної форми навчання
Дата25.05.2013
Розмір101.02 Kb.
ТипМетодичні вказівки

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ


2544 МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

до практичних занять з дисципліни

Проектування холодильних установок”

для студентів денної форми навчання

спеціальності 7.090520, 8.090520 “Холодильні машини і установки”


Суми

Видавництво СумДУ

2009


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ


До друку та в світ

дозволяю на підставі

"Єдиних правил", п. 2.6.14


Заступник першого проректора -

начальник організаційно -

методичного управління В.Б. Юскаєв


^ 2544 МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

до практичних занять з дисципліни

Проектування холодильних установок”

для студентів денної форми навчання

спеціальності 7.090520, 8.090520 “Холодильні машини і установки”


Усі цитати, цифровий,

фактичний матеріал

і бібліографічні

відомості перевірені,

написання одиниць

відповідає стандартам


Укладач В.М. Арсеньєв

Відповідальний за випуск С.М. Ванєєв

В.о. декана інженерного факультету О.Г. Гусак


Суми

Видавництво СумДУ

2009


Навчальне видання


^ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

до практичних занять з дисципліни

Проектування холодильних установок”

для студентів денної форми навчання

спеціальності 7.090520, 8.090520 “Холодильні машини і установки”


Відповідальний за випуск С.М. Ванєєв

Редактор П.М. Єфіменко

Комп’ютерне верстання Казбан О.В.


Підп. до друку 27.01. 2007, поз.

Формат 6084/16. Папір офс. Гарнітура Times New Roman Cyr.Друк офс.

Ум. друк. арк. 0,46 Обл.-вид.арк. 0,33

Тираж 40 прим. Собівартість вид. 1грн. 32 к.

Зам. №


Видавництво СумДУ при Сумському державному університеті

40007, м. Суми, вул. Римського-Корсакова, 2

Свідоцтво про внесення суб’єкта видавничої справи до Державного реєстру

ДК № 3062 від 17.12.2007.

Надруковано у друкарні СумДУ

40007, м. Суми, вул. Римського-Корсакова, 2.


Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни “Проектування холодильних установок” спеціальності 7.090520, 8.090520 “Холодильні машини і установки”, Укладач
В.М. Арсеньєв - Суми: Вид-во СумДУ, 2009.- 7с.


^ КАФЕДРА ТЕХНІЧНОЇ ТЕПЛОФІЗИКИ


ЗАГАЛЬНІ ВКАЗІВКИ


Ці методичні вказівки спрямовані на виконання розрахунків із 4 тем програми дисципліни "Проектування холодильних установок" загальним обсягом 16 годин.

Методичні вказівки містять розрахункові завдання з кожної теми, зміст і рекомендації до їх виконання.

Усі завдання складені за стоваріантною системою, де вхідні дані вибираються за останньою та передостанньою цифрами шифру залікової книжки студента, або на базі двозначної цифри, яка зазначається викладачем.

Для виконання завдань на практичних заняттях використовується роздавальний матеріал який видається викладачем (схеми, таблиці та ін.).


1. ТЕМА 1

^ РОЗРАХУНОК РІВНОВАЖНОЇ ТЕМПЕРАТУРИ І ВІДНОСНОЇ ВОЛОГОСТІ В КАМЕРІ ЗБЕРІГАННЯ


Вхідні дані наведені в таблиці 1.1.

Таблиця 1.1

Остання

цифра

шифру

Q1

Q2

Q3

Q4

tкам

кам

tо

Fo

Перед-остання

цифра шифру

tн

Робоча речовина

кВт

кВт

кВт

кВт

оС

%

оС

м2

оС

0

6,68

8,83

1,47

3,04

2

90

-3

475

0

32

R717

1

14,08

27,5

2,9

5,62

-10

85

-18

790

1

30

R22

2

4,2

7,6

1,22

2,31

0

90

-5

360

2

30

R134a

3

5,7

22,8

1,86

2,90

3

92

-5

830

3

32

NaCl

4

7,0

17,2

1,55

3,15

-8

95

-15

865

4

32

R134a

5

8,4

20,4

2,07

3,25

4

88

0

1760

5

33

R717

6

10,2

22,1

3,15

4,72

-2

90

-8

850

6

31

NaCl

7

12,3

34,7

2,79

6,15

-15

91

-20

1180

7

29

R717

8

14,5

28,2

3,26

7,85

-18

89

-25

937

8

28

R717

9

16,3

31,6

4,55

8,16

-12

92

-18

1260

9

30

R22


3

Позначення параметрів у таблиці 1.1:


- загальний теплоприток крізь огородження камери зберігання;

- теплоприток від технологічного навантаження, включаючи теплоту від дихання рослинної продукції;

- вентиляційний теплоприток;

- експлуатаційний теплоприток;

tкам – розрахункова температура повітря у камері;

кам – розрахункова відносна вологість повітря у камері;

tо – температура кипіння холодоагенту, або середня температура холодоносія у приладах охолодження;

^ Fo – загальна поверхня приладів охолодження батарейного типу;

tн – розрахункова температура зовнішнього повітря.


Зміст розрахунку:

 • складання алгоритму розрахунків;

 • визначення рівноважної температури повітря у камері;

 • визначення рівноважної відносної вологості повітря у камері згідно з двома моделями розрахунку.

Методичні матеріали: конспект лекцій, [1], [2].


2. ТЕМА 2

^ РОЗРАХУНОК ВТРАТИ МАСИ ПРОДУКТУ В ХОЛОДИЛЬНІЙ КАМЕРІ


Даний розрахунок базується на вхідних параметрах стосовно таблиці 1.1 та отриманих показників теми 1. Розрахунок проводиться на базі моделі С.Г. Чукліна.


Зміст розрахунку:

 • складання алгоритму розрахунку;

4

 • вибір величин додаткових параметрів розрахунку;

 • визначення терміну інеєутворення заданої товщини;

 • визначення втрати маси продукту (усушки).

Методичні матеріали: конспект лекцій [1], [3].


3. ТЕМА 3

^ РОЗРАХУНОК ШВИДКОСТІ

ІНІЄУТВОРЕННЯ НА ПОВЕРХНІ ПРИЛАДІВ

ОХОЛОДЖЕННЯ РІЗНИХ ТИПІВ


Для цього розрахунку також використовуються вхідні дані з таблиці 1.1.

Розрахунок виконується для двох типів приладів охолодження:

 • батарея з плоскими ребрами;

 • повітроохолоджувач пластинчато-ребристого типу (ПРТ).

Характеристики названих приладів:

батареї:

 • коефіцієнт оребрення – 6,8;

 • зовнішній діаметр труби циліндричних ділянок батареї – 57 мм;

 • внутрішній діаметр труби – 50 мм;

 • матеріал труби – сталь 20.

повітроохолоджувача:

 • загальна поверхня – 186 м2;

 • поверхня модуля – 11,6 м2;

 • характеристики модуля - [4].


Зміст розрахунку:

 • визначення швидкості інеєутворення на циліндричних ділянках батареї з плоскими ребрами;

 • оцінка зміни холодопродуктивності повітроохолоджувача;

 • розрахунок динаміки інеєутворення для модуля ПРТ.

Методичні матеріали: конспект лекцій, [1], [3].


5

4. ТЕМА №4

^ ТЕПЛОВИЙ РОЗРАХУНОК ПОВІТРОХОЛОДЖУВАЧА


Для розрахунку використовуються вхідні дані з таблиці 1.1.

Рекомендації до розрахунку:

 • охолодження повітря у приладі становить (2 - 4)оС;

 • швидкість повітря у живому перетині 3 – 6 м/с;

 • геометричні параметри трубчато-ребристих поверхонь вибираються з [5].

Зміст розрахунку:

 • визначення тепловологісних параметрів повітроохолоджувача;

 • визначення коефіцієнта теплопередачі та загальної поверхні теплообміну.

Методичні матеріали: конспект лекцій [1], [6].


^ СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ


 1. Чумак И.Г. Никульшина Д.Г. Холодильные установки. Проектирование.- Киев: Высшая школа, 1988. - 275 с.

 2. Курылев Е.С., Герасимов Н.А. Холодильные установки.-Л.: Машиностроение. Ленингр. отд., 1980. – 622с.

 3. Чумак И.Г. и др. Холодильные установки: Учебник для вузов.- М.: Агропромиздат, 1991. – 495с.

 4. В.М. Кэйс, А.Л. Лондон Компактные теплообменники. Пер. с англ. Под ред. Ю.В. Петровского. М.: Энергия, 1967. – 224 с.

 5. Методические указания к выполнению курсового проекта по дисциплине “Проектирование холодильных установок”, раздел “Расчет воздухоохладителя”. – Сумы, 2007.- 18 с.

 6. Тепловые и конструктивные расчеты холодильных машин
  /Под общ. ред. И.А. Сакуна. Л.: Машиностроение, 1987. – 426 с.6

Схожі:

Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни \" Проектування холодильних установок\" для студентів денної форми навчання iconМетодичні вказівки до практичних занять з дисципліни " Енергозбереження в холодильних машинах І установках" для студентів денної форми навчання
Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни “Енергозбереження в холодильних машинах і установках” спеціальності 090520 “Холодильні...
Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни \" Проектування холодильних установок\" для студентів денної форми навчання iconМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства м. А. Вотінов методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «архітектурне проектування»
Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Архітектурне проектування» (для студентів 2 курсу денної форми навчання напряму...
Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни \" Проектування холодильних установок\" для студентів денної форми навчання iconМетодичні вказівки до практичних занять 3 дисципліни „екологія”
Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни „Екологія” (для студентів 1 курсу денної форми навчання за напрямом підготовки...
Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни \" Проектування холодильних установок\" для студентів денної форми навчання iconМетодичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни «міжнародна економіка» для студентів денної форми навчання
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни «Міжнародна економіка» для студентів денної форми навчання з галузі...
Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни \" Проектування холодильних установок\" для студентів денної форми навчання iconМіністерство освіти І науки україни сумський державний університет методичні вказівки до практичних занять з дисципліни “Гідрогазодинаміка”
Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни “Гідрогазодинаміка” для студентів денної форми навчання напряму підготовки 050604...
Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни \" Проектування холодильних установок\" для студентів денної форми навчання iconМетодичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни " зовнішньоекономічна діяльність підприємства" для студентів денної форми навчання
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни „Зовнішньоекономічна діяльність підприємства” для студентів денної...
Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни \" Проектування холодильних установок\" для студентів денної форми навчання iconМетодичні вказівки до практичних занять з дисципліни "Технології використання стиснутих газів" для студентів денної форми навчання напряму підготовки
Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни “Технології використання стиснутих газів" для студентів денної форми навчання...
Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни \" Проектування холодильних установок\" для студентів денної форми навчання iconГосподарства кульбашна Н. І. Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни
Безпека руху І гальмівні системи: Методичні вказівки до практичних занять (для студентів 4 курсу денної та заочної форми навчання...
Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни \" Проектування холодильних установок\" для студентів денної форми навчання iconМетодичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни «соціальне страхування» для студентів денної форми навчання
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни «Соціальне страхування» для студентів денної форми навчання зі...
Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни \" Проектування холодильних установок\" для студентів денної форми навчання iconМетодичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни " економічний аналіз" для студентів денної форми навчання
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни „ Економічний аналіз ” для студентів денної форми навчання зі спеціальностей:...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи