Методичні вказівки до виконання дипломних проектів та робіт для студентів спеціальності icon

Методичні вказівки до виконання дипломних проектів та робіт для студентів спеціальності
Скачати 269.48 Kb.
НазваМетодичні вказівки до виконання дипломних проектів та робіт для студентів спеціальності
Дата25.05.2013
Розмір269.48 Kb.
ТипМетодичні вказівки

Міністерство освіти і науки України

Сумський державний університет


2556 Методичні вказівки до


ВИКОНАННЯ ДИПЛОМНИХ ПРОЕКТІВ ТА РОБІТ


для студентів спеціальності

7.090203, 8.090203 «Металорізальні верстати та системи»

усіх форм навчання


Суми

Видавництво СумДУ

2009
Методичні вказівки до виконання дипломних проектів та робіт для студентів спеціальності 7.090203, 8.090203 «Металорізальні верстати та системи» / Укладач М.М. Коротун- Суми: Видавництво СумДУ, 2009. – 26 с.


Кафедра «Технологія машинобудування, верстати та інструменти»
ЗМІСТС.

ВСТУП...................................................... ................................. ......................

4


1 ТЕМИ ДИПЛОМНИХ ПРОЕКТІВ (РОБІТ)…............................................


7


2 СТРУКТУРА ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТУ (РОБОТИ)..............................


8


3 ЗМІСТ ПОЯСНЮВАЛЬНОЇ ЗАПИСКИ.....................................................


10
3.1

аналіз конструкції базової моделі верстата. обґрунтування можливості модернізації


10
3.2

кінематичний розрахунок привода (приводів)

11
3.3

конструювання та розрахунки модернізованого чи розробленого привода, шпинделя верстата, пристрою

12
3.4

технологічна частина (технологія виготовлення деталі створеного пристрою або верстата)

12
3.5

Дослідницька частина........................ ........................................

12
3.6

Охорона праці та техніко-економічне обґрунтування доцільності проекту........................ ...........................................


13
3.7

Загальні висновки та список літератури...................................

14


4 ПРАВИЛА ОФОРМЛЕННЯ ПОЯСНЮВАЛЬНОЇ ЗАПИСКИ………….


15
4.1

Загальні вимоги........................ ........................ .........................

15
4.2

Нумерація........................ ........................ ...................................

16
4.3

Загальні правила посилання........................ ..............................

18
4.4

Реферат

18


5 ОФОРМЛЕННЯ ГРАФІЧНОЇ ЧАСТИНИ………………………………...


19
5.1

Складальні креслення ………………........................................

20


6 ЗАХИСТ ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТУ (РОБОТИ)…………......................


21


СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ........................ ........................ .................................


23


ДОДАТОК А Форма титульних аркушів . . . ………………………….…..


24

ДОДАТОК Б Приклади заповнення основних надписів

25^ ВСТУП


На сьогодні існує два види кінцевих результатів дипломного проектування:

 • дипломні проекти, що виконують студенти фахового спрямування «спеціаліст»,

 • дипломні роботи, що виконують студенти фахового спрямування «магістр».

Запропоновані методичні вказівки значною мірою стосуються виконання дипломних проектів фахового спрямування «спеціаліст».

Виконання дипломного проекту чи дипломної роботи є завершальним етапом навчання у ВНЗ і має на меті:

 • систематизувати та закріпити теоретичні і практичні знання, отримані під час навчання у ВНЗ;

 • застосовувати отримані знання для розв’язання конкретних наукових, конструкторських, економічних та виробничих задач;

 • розвинути навички самостійної роботи та оволодіти методиками дослідження та експериментування;

 • показати уміння користуватися ЕОМ.

Дипломне проектування докорінно відрізняється від курсового проектування за обсягом та комплексністю робіт, підвищеною складністю, зв’язком із виробництвом як під час формулювання задачі, так і під час її вирішення.

Під час дипломного проектування слід звертати увагу на:

 • комплексне застосування інженерних та спеціальних знань при розв’язанні конкретних технічних задач, використання сучасних засобів розв’язання технічних проблем, у тому числі новітніх методів дослідження, обчислювальної техніки;

 • критичне осмислення суті відомих технічних рішень;

 • пошук нових технічних рішень з урахуванням останніх світових досягнень; аналіз варіантів рішень з урахуванням їх технічної, економічної та соціальної доцільності;

 • логічне та розрахункове обґрунтування усіх запропонованих технічних рішень;

 • правильність графічного та мовного подання технічних рішень і ідей;

 • самоорганізацію при виконанні проекту у часі для якісного завершення роботи в установлений термін;

 • реальну спрямованість результатів роботи з метою впровадження хоча б деяких із них у виробництво.

^ Основна робота над дипломним проектом починається у період переддипломної практики. Студент-дипломник є учасником формування змісту і структури дипломного проекту. Перед початком переддипломної практики студент отримує у керівника завдання на практику з темою дипломного проекту (роботи). щодо техніко - економічного обґрунтування проекту та безпеки життєдіяльності і охорони праці, то такі завдання видають консультанти з цих розділів тільки для дипломних проектів фахового спрямування «спеціаліст».

Під кінець практики повинні бути виконані завдання усіх розділів, звіт з практики підписаний консультантами та керівником практики, захищений в установленому порядку.

Після завершення практики, з урахуванням наявного матеріалу, розробляється календарний план роботи над проектом. Цей план затверджується керівником проекту і знаходиться у студента. Студент повинен не менше 2 разів на місяць звітувати перед керівником про стан роботи над проектом, який визначає у відсотках ступінь виконання проекту. Консультанти та керівник проекту направляють роботу студента у потрібне русло, допомагають йому порадами, оцінюють правильність знайдених рішень.

^ Після закінчення проекту дипломник першим підписує пояснювальну записку і креслення і відповідає за раціональність рішень, за обґрунтування розрахунків, за якість оформлення усіх матеріалів проекту. Автор відповідає навіть за запозичені із літератури чи у якійсь установі частини розробок.


Дипломний проект, підписаний студентом, консультантами, керівником, подається нормоконтролеру. Після підпису проекту нормоконтролером керівник пише відгук, в якому зазначає актуальність, елементи новизни, корисність дипломного проекту, ділові якості дипломника, які він показав у процесі роботи, оцінює проект у цілому.

Завідуючий кафедрою ознайомлюється з відгуком керівника та матеріалами проекту, вирішує щодо допуску студента до захисту та направляє проект на рецензію до провідного фахівця на підприємство, до проектної чи науково-дослідної організації.

Рецензент уважно ознайомлюється з проектом і після розмови зі студентом пише відгук, де зазначає таке:

 • відповідність проекту (роботи) завданню та профілю спеціальності;

 • актуальність теми проекту (роботи);

 • правильність використання методів аналізу та розрахунків;

 • оцінює оригінальність рішень;

 • практичну цінність та техніко-економічну доцільність;

 • якість оформлення пояснювальної записки та графічного (демонстраційного) матеріалу;

 • загальні враження від особистої розмови зі студентом щодо його фахової підготовки.

Склад рецензентів затверджується деканом факультету за поданням випускової кафедри.

Якщо студент до початку роботи державної екзаменаційної комісії не виконав дипломний проект або завідуючий кафедрою не вважає за можливе допустити студента до захисту, то це питання розглядається на засіданні кафедри. Протокол про недопущення студента до захисту подається в деканат.


^ 1 ТЕМИ ДИПЛОМНИХ ПРОЕКТІВ (РОБІТ)


Теми дипломних проектів (робіт) повинні бути актуальними, відповідати сучасному стану та перспективам розвитку науки, техніки і культури. Вони повинні за змістом відповідати задачам, які стоять перед зазначеною галуззю науки і техніки. Найкращою є така організація роботи, коли у дипломному проекті (роботі) продовжується вирішення проблем, сформульованих у процесі курсового проектування та бакалаврської випускної роботи. Теми дипломних проектів (робіт) визначаються на випусковій кафедрі і затверджуються наказом по університету. У процесі узгодження студент має право вибрати або запропонувати тему самостійно.

Дипломний проект (робота) виконується на підставі досконалого вивчення літератури зі спеціальності, а також з урахуванням потреб виробництва та перспектив його розвитку. Перевага надається реальним та комплексним дипломним проектам. Реальність дипломного проекту (роботи) визначається за критеріями, що містяться у стандарті підприємства СТП-СумДУ 01-94.

Приклади тем дипломних проектів:

 • Модернізація привода головного руху та дизайн верстата моделі ….

 • Модернізація верстата моделі … з метою розширення його технологічних можливостей.

 • Розроблення допоміжного оснащення верстата моделі… з метою автоматизації завантаження заготовок.

 • Конструювання інструментального магазина та допоміжного оснащення верстата.

 • Розроблення верстатного комплексу для обробки деталі… .

Приклади тем дипломних робіт:

 • Оптимізація конструктивних форм базових деталей верстата при використанні композиційних матеріалів. Проектування шпиндельної групи верстата з використанням тривимірної графіки.

 • Математичне моделювання та експериментальне дослідження вібростійкості верстата.

 • Математичне моделювання процесу теплонавантаження верстата.

 • Методики розрахунку коливань верстатів.


^ 2 СТРУКТУРА ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТУ (РОБОТИ)


Дипломний проект (робота) складається з пояснювальної записки та графічної частини. За змістом проект повинен відповідати темі та повністю охоплювати питання, які записані у завданні до проекту.

Пояснювальна записка повинна містити:

 • титульний аркуш (додаток А);

 • завдання на дипломний проект (роботу);

 • реферат;

 • зміст;

 • перелік умовних позначень (за необхідності);

 • вступ;

 • основну частину;

 • висновки;

 • список літератури (оформлення у додатку Б);

 • додатки.

Обсяг пояснювальної записки (без додатків) становлять 90 -100 сторінок формату А4. Основна частина пояснювальної записки дипломного проекту може складатися із таких блоків:

 • аналіз конструкції базової моделі верстата, до якого надходять призначення, сфера застосування, технічна характеристика;

 • обґрунтування можливості модернізації або розроблення конструкції верстата, пристрою;

 • кінематичний розрахунок привода (приводів);

 • конструювання та розрахунки модернізованого чи розробленого привода, шпинделя верстата;

 • технологічна частина (технологія виготовлення деталі створеного пристрою або верстата);

 • дослідницька частина;

 • техніка безпеки (охорона праці) для модернізованого верстата або пристрою;

 • розрахунки та висновки з економічності модернізації або створення верстата чи пристрою.

Основна частина пояснювальної записки дипломної роботи магістра залежить від теми і визначається керівником дипломної роботи.

Графічна частина складається із 10 креслень формату А1.

До графічної частини дипломного проекту орієнтовно надходять:

 • загальний вигляд верстата у 2D - або 3D - виконанні;

 • кінематична схема модернізованого верстата;

 • коробка швидкостей модернізованого верстата у 2D- або 3D - виконанні;

 • шпиндель верстата у 2D - або 3D - виконанні;

 • коробка подач (привід подач) верстата;

 • пристрої для затиску деталей на верстаті у 2D- або 3D - виконанні;

 • інструментальний магазин (для багатоопераційних верстатів) або як елемент модернізації;

 • допоміжний інструмент для затиску різального інструмента у шпинделі верстата;

 • робот, маніпулятор, інший пристрій автоматизації завантаження верстата;

 • елементи дослідницької частини (графіки, схеми);

 • техніко - економічні показники.

Графічна частина виконується:

 • в електронному вигляді на форматі А1;

на твердому носієві (на папері) на форматі А4;

 • у вигляді презентації Power Point для демонстрації на екрані через мультимедійний проектор. Кількість слайдів при цьому може бути збільшена до 15 -18 для уточнень та пояснень конструкцій, схем і т. ін.

Крім того, весь демонстраційний матеріал необхідно роздрукувати на аркушах формату А4, об’єднати у альбом і подати як додаток до пояснювальної записки. під час захисту такий альбом необхідно надати кожному із членів державної екзаменаційної комісії. Альбомів потрібно 3 – 4.

У дипломній роботі магістра демонстраційний матеріал повинен містити:

 • стан розглянутої проблеми;

 • методику досліджень;

 • результати досліджень;

 • перспективи впровадження результатів;

 • можуть бути схеми і креслення створених для дослідження пристроїв та об’єктів досліджень.

Остаточно склад пояснювальної записки, кількість та структуру демонстраційного матеріалу студент визначає разом із керівником проекту (роботи) після закінчення роботи над дипломним проектом.


^ 3 ЗМІСТ ПОЯСНЮВАЛЬНОЇ ЗАПИСКИ


3.1 аналіз конструкції базової моделі верстата. обґрунтування можливості модернізації

Зміст пояснювальної записки і кожного із її розділів залежить від того, яке завдання виконує дипломник (дипломний проект чи магістерська дипломна робота), яка тема тощо.

Для модернізації верстата потрібно виконати аналіз існуючої моделі верстата, її призначення, визначити сферу застосування, технічну характеристику. Слід зауважити, що усі існуючі моделі верстатів, як правило, є удосконаленими конструкціями, і термін модернізація не завжди до них підходить. Але потрібно пам’ятати, що дипломний проект є елементом навчання, при якому вирішуються різні задачі, інколи не завжди реальні, але прогресивні з огляду на розвиток світового верстатобудування. Тому виходячи з такого положення можна модернізувати практично будь – який верстат. Наприклад, на токарному добавити виконання фрезерних робіт, а на фрезерному – токарних. Таким чином, можна обґрунтувати можливість модернізації, змінити технічну характеристику верстата, що відзначити у висновках. У цьому розділі потрібно виконати загальний вигляд верстата і показати його до та після модернізації, з елементами дизайну.

3.2 кінематичний розрахунок привода (приводів)

Кінематичний розрахунок головного руху здійснюється за вихідними даними, що подані у завданні до проекту модернізації або конструювання верстата. Методика розрахунку відома з курсового проектування, тобто кінематичні схеми привода, структурні сітки та графік повинні бути подані у цьому розділі. Привід може бути і безступінчастим. Методика розрахунку такого привода також відома [3,7,12,13] і нею потрібно користуватися. Що стосується привода подач, то якщо він ступінчастий, то методика його розрахунку практично не відрізняється від розрахунку привода головного руху, хоча є деякі відмінності, які можна знайти у [7]. Таке ж зауваження стосується і безступінчастого привода подач. Зрештою, кінематичний розрахунок приводів, як і конструювання, є творчою задачею, яка вирішується кожного разу для конкретного завдання, і тому не має чітких вказівок щодо виконання. Якщо розробляється інструментальний магазин або верстатний комплекс, то кінематичний розрахунок може бути або відсутнім, або застосований як приклад до верстата, що оснащується магазином або надходить до комплексу. Закінчуватися розрахунок повинен кінематичною схемою верстата з модернізованим приводом (приводами).

3.3 конструювання та розрахунки модернізованого чи розробленого привода, шпинделя верстата, пристрою

Виконуються за аналогією до курсового проектування. Для привода (приводів) потрібен обов’язково розрахунок валів, зубчастих коліс, муфт, передач пасових та ланцюгових, вибір підшипників кочення, шпонкових та шліцьових з’єднань. Розрахунок вала (валів) виконується із схемами епюр діючих сил та моментів. У пояснювальній записці потрібно показати конструкцію модернізованого чи розробленого привода, обґрунтувати посадки з’єднань [9], подати їх на кресленнях. Розрахунки зубчастих коліс, муфт та інших конструктивних елементів виконуються за відомими методиками [7,10]. Конструювання та розрахунок шпинделя верстата також виконується за відомими методиками з показом схем навантаження, розрахунком переміщень та поворотів шпинделя [7,13]. Слід зазначити, що цей розділ також завершується виконанням складених креслень коробки швидкостей та (або) коробки подач, конструкцією шпинделя верстата у 2D - або 3D- виконанні.

3.4 технологічна частина (технологія виготовлення деталі створеного пристрою або верстата)

Ця частина теж виконується за аналогією до виконання ОДЗ з технології верстатобудування. Конкретна деталь верстата чи пристрою узгоджується з керівником проекту. Розділ повинен містити ескізи та розрахунки основних операцій обробки деталі, параметри режимів різання та поданий у вигляді маршрутної технології її виготовлення. Розділ закінчується виконанням маршрутної карти на форматі А1.


^ 3.5 Дослідницька частина


У цьому розділі розміщують матеріали з теоретичного та експериментального досліджень точності, продуктивності та економічності верстата, конструкція якого створена у дипломному проекті або який використовується як об’єкт модернізації, що оснащується інструментальним магазином, пристроєм автоматичного завантаження тощо. Можуть бути матеріали з досліджень точності, жорсткості, вібростійкості, безпечності пристроїв, які використовуються на верстаті. В дипломних роботах магістрів наводять методику планування та проведення експерименту, прилади, які при цьому використовуються. Матеріали досліджень показують як графіки, таблиці, діаграми, схеми тощо. Розділ повинен бути відображений у графічному матеріалі дипломного проекту.


^ 3.6 Охорона праці та техніко-економічне обґрунтування доцільності проекту


Необхідно звернути увагу на створення безпечних умов праці та безаварійної роботи обладнання, на оздоровлення трудового процесу. Для покращання умов праці необхідно передбачити механізацію виробничих процесів.

Усі рішення стосовно охорони праці розглядаються у графічній частині проекту та у пояснювальній записці. При розробленні відповідного розділу слід керуватися методичними настановами кафедри БЖД. Розділ цілком узгоджується з консультантом з охорони праці.

Техніко-економічне обґрунтування доцільності виконаної роботи необхідно виконувати у такій послідовності:

 • характеристика галузі використання створеного об’єкта у відповідності до його призначення;

 • переваги створеного об’єкта порівняно з обраним прототипом;

 • характеристика і вибір критерію економічної ефективності створеного об’єкта;

 • розрахунок складових собівартості модернізації або виготовлення верстата (матеріали, закуплені вироби та напівфабрикати, заробітна плата, цехові витрати, загальнозаводські витрати, позавиробничі витрати, капітальні вкладення і т. ін.);

 • розрахунок складових витрат при експлуатації;

 • висновки.

Розділ закінчується розробкою таблиці техніко – економічних показників модернізації верстата, пристрою. Складові таблиці узгоджуються консультантом з економіки. Таблиця підписується виконавцем, консультантом та завідувачем кафедри.


^ 3.7 Загальні висновки та список літератури


У висновках необхідно зазначити результати проектування об’єкта, охарактеризувати його придатність для вирішення поставленого завдання. Оцінити ефективність спроектованого об’єкта чи системи. Визначити, що створено нового під час проектування, яка практична значущість отриманих результатів у вигляді конструкцій, модернізації, дизайну. Для дипломних робіт магістрів дати висновки про використання теоретичної бази, математичне моделювання об’єктів дослідження, актуальність та новизну розробленої теми, про достовірність результатів та практичну реалізацію, дати оцінку експериментальним результатам.

До списку літератури вносять усю технічну літературу та нормативно-довідкові документи, якими користувався студент при виконанні дипломного проекту (роботи) і на які є посилання у пояснювальній записці. Уся література у списку розміщується в алфавітному порядку. Слід зазначити, що корисним при дипломному проектуванні є використання світової літератури, особливо найбільш розвинутих у технічному відношенні держав, таких, як Німеччина, Австрія, Швейцарія, Італія, США, Китай та ін. Особливо це стосується дипломних робіт магістрів. Для дипломних проектів спеціалістів список літературних джерел орієнтовно повинен складатися з 18 – 25, а для дипломних робіт магістрів 30 – 35. При цьому потрібно пам’ятати, що на кожне із джерел повинні бути посилання у пояснювальній записці. Приклад правильного подання літературних джерел наведений у [8].


^ 4 ПРАВИЛА ОФОРМЛЕННЯ ПОЯСНЮВАЛЬНОЇ ЗАПИСКИ


4.1 Загальні вимоги

Пояснювальну записку для дипломних проектів та дипломних робіт виконують порізному. Для дипломних проектів пояснювальна записка є елементом конструкторської документації, і тому вона виконується за вимогами ГОСТ2.104 -2006, тобто на форматах А4 з основним надписом та рамкою. Основний надпис для першої рамки 40 мм, наступні – 15 мм.

Пояснювальну записку для дипломних робіт виконують на одній сторінці аркуша білого паперу формату А4 без рамки та без основного надпису. Як для дипломних проектів, так і для робіт текст потрібно друкувати через півтора інтервали. Шрифт Times New Roman, 14.

Для дипломних робіт текст необхідно друкувати, залишаючи поля таких розмірів: зліва – 35 мм, з правого боку – 10 мм, зверху – 20 мм, знизу – 20 мм. Для дотримання таких значень у дипломних проектах відступ від рамки ліворуч 10 мм, праворуч 5 мм, зверху 15 мм, знизу 5 мм.

Текст основної частини поділяють на розділи, підрозділи, пункти та підпункти.

Заголовки структурних частин роботи «ЗМІСТ», «ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ» (цієї частини може не бути), «ВСТУП», «РОЗДІЛИ ОСНОВНОЇ ЧАСТИНИ», «ВИСНОВКИ», «СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ», «ДОДАТКИ» друкують великими літерами симетрично до тексту. Заголовки підрозділів друкують маленькими літерами (крім першої великої) з абзацного відступу. Крапку в кінці заголовка не ставлять. Якщо заголовок складається з двох або більше речень, то їх розділяють крапкою. Відстань між заголовками (за винятком заголовка пункту) та текстом повинна дорівнювати 3-4 інтервалам.

Заголовки пунктів друкують маленькими літерами (крім першої великої) з абзацного відступу в одному рядку із наступним текстом. У кінці заголовка, за яким у тому самому рядку друкується текст, ставиться крапка. Заголовки не повинні бути такими, як відповідні блоки пояснювальної записки. Не можна писати «2 ТЕХНОЛОГІЧНА ЧАСТИНА» або «5 ДОСЛІДНИЦЬКА ЧАСТИНА». Назва розділу повинна відбивати його зміст: «2 ТЕХНОЛОГІЯ ВИГОТОВЛЕННЯ

^ ШПИНДЕЛЯ», «5 ВПЛИВ ЖОРСТКОСТІ ШПИНДЕЛЬНОГО ВУЗЛА НА ТОЧНІСТЬ ОБРОБКИ».

Кожну структурну частину потрібно починати з нової сторінки.

До загального обсягу пояснювальної записки не входять додатки та список літератури. Але усі сторінки зазначених елементів підлягають нумерації на загальних засадах.


4.2 Нумерація


Нумерацію сторінок, розділів, підрозділів, пунктів, підпунктів, рисунків, таблиць, формул подають арабськими цифрами без знака №.

Першою сторінкою пояснювальної записки є титульний аркуш, який включають до загальної нумерації сторінок. На титульному аркуші номер сторінки не ставлять. Наступними аркушами є завдання на дипломний проект (роботу) та реферат. У загальний перелік сторінок завдання не входить і номер сторінки на ньому не ставлять. Реферат входить у загальний перелік сторінок, але номер сторінки на ньому не ставлять. При виконанні дипломних проектів усі наступні аркуші виконують на форматах А4 з основним надписом за ГОСТ 2.104 - 2006, тому номер сторінки проставляють у відповідній клітинці надпису. Третьою сторінкою в усіх проектах є зміст. У дипломних проектах спеціалістів основний надпис на третій сторінці за ГОСТ 2.104 - 2006.

на наступних сторінках дипломних робіт магістрів номер сторінки проставляють по центру внизу сторінки без крапки в кінці.

Розділи дипломних проектів та робіт краще починати з нової сторінки. Номер розділу ставлять перед заголовком розділу, після номера крапку не ставлять.

Такі структурні частини, як зміст, перелік умовних позначень, вступ, висновки, список літератури, не мають порядкового номера.

Підрозділи нумерують у межах кожного розділу. Номер підрозділу складається із номера розділу і порядкового номера підрозділу, між якими ставиться крапка. У кінці номера підрозділу крапка не повинна стояти. Потім у тому самому рядку йде заголовок підрозділу.

Пункти нумерують у межах кожного підрозділу. Номер пункту складається із номера розділу, підрозділу і порядкового

номера пункту, між якими ставиться крапка. У кінці номера пункту крапка не повинна стояти. Потім у тому самому рядку розміщений заголовок пункту. Пункт може не мати заголовка.

Підпункти нумерують у межах кожного пункту за такими самими правилами, як і пункти.

Ілюстрації позначають словом «Рисунок» і нумерують послідовно у межах розділу за винятком ілюстрацій, поданих у додатках.

Номер ілюстрації повинен складатися з номера розділу і порядкового номера ілюстрації, між якими ставиться крапка. У кінці номера ілюстрації повинен стояти дефіс (наприклад, рисунок 4.1 – Конструкція автооператора інструментального магазина). Номер ілюстрації, її назву і пояснювальні підписи розміщують послідовно під ілюстрацією.

Таблиці позначають словом «Таблиця» і нумерують послідовно у межах розділу, за винятком таблиць, поданих у додатках.

Номер таблиці повинен складатися з номера розділу і порядкового номера таблиці, між якими ставиться крапка. У кінці номера таблиці повинен стояти дефіс. Номер таблиці, її назву розміщують послідовно над таблицею. При перенесенні частини (чи частин) таблиці на інший аркуш над перенесеними частинами пишуть слова «Продовження табл.» і зазначають номер таблиці.

Формули у пояснювальній записці нумерують у межах розділу. Номер формули складається з номера розділу і порядкового номера формули у розділі, між якими ставлять крапку (наприклад, 3.3). Номери формул пишуть біля правого поля аркуша на рівні відповідної формули у круглих дужках.


^ 4.3 Загальні правила посилання


Посилання у тексті пояснювальної записки на джерела необхідно зазначати порядковим номером за списком літератури, виділеним двома квадратними дужками, наприклад. «…у працях [1-7]…». Посилання на ілюстрації та на таблиці пояснювальної записки вказують їх порядковими номерами, наприклад, «рис.2.7», «табл.3.4».

У повторних посиланнях вказують скорочено слово «дивись», наприклад, «див. табл.3.4». Кожна цитата обов’язково супроводжується посиланням на джерело. Текст цитати починається і закінчується лапками.


4.4 Реферат


Реферат є стислим описом (анотацією) того, що дипломник виконав при роботі над дипломним проектом. У рефераті, як правило, потрібно відмітити актуальність проведених робіт, їх мету, задачі, що вирішені при роботі над проектом, новизну отриманих результатів, оригінальність вирішення конструкторських та дослідницьких задач.

У кінці реферату потрібно зазначити кількість сторінок дипломного проекту чи роботи, кількість рисунків, таблиць, кількість використаних літературних джерел.

Потрібно також скласти перелік ключових слів, що найчастіше зустрічаються у проекті. Таких слів потрібно 12 -14.

Обсяг реферату – 0,5 сторінки формату А4 без рамки та без основного надпису.

^ 5 ОФОРМЛЕННЯ ГРАФІЧНОЇ ЧАСТИНИ


5.1 Складальні креслення


Дипломний проект з металорізальних верстатів та систем відрізняється від проектів інших спеціальностей тим, що в ньому найчастіше виконуються складальні креслення. Це стосується загального вигляду верстата, вузлів верстата, таких, як коробка швидкостей, коробка подач, інструментальний магазин, транспортер для прибирання стружки, робот і т. ін. Звичайно складальне креслення виконується на одному аркуші (один основний надпис). Але не забороняється за необхідності збільшувати кількість аркушів. Кількість проекцій та перетинів повинна бути достатньою для проектування робочих креслень основних деталей. Вибирають ті проекції, які дають найбільше уявлення про верстат, пристрій [1-4]. Креслення повинне не тільки показувати зовнішні форми об’єкта, але і створювати уявлення про його компонування, про вузли, що входять до його складу, їх взаємне розміщення, про виконання вимог ергономіки та дизайну.

Якщо верстат чи пристрій має зовнішній коробчастий корпус, то його слід показати відкритим і написати на кресленні «корпус умовно не показаний». При цьому додатково на тому самому аркуші або у пояснювальній записці у зменшеному масштабі показати пристрій з корпусом. Допускається видаляти частину корпусу або інших деталей, щоб на місцевому перерізі показати важливі невидимі елементи, наприклад, інструмент, що розміщений у багатомісцевому інструментальному магазині. Такі прийоми відображення особливо необхідні при використанні 3D - моделювання. 3D - моделювання відкриває великі можливості для показу усього верстата або пристрою з прозорим корпусом. На 2D - кресленнях іноді деякі невидимі деталі показують штриховими лініями.

На складальному кресленні повинні бути усі габаритні розміри, враховуючи додаткові пристрої (гідропривід, освітлення). Показують приєднувальні розміри, а також основні розміри, передбачені відповідним стандартом (висота центрів і відстань між ними, розміри підшипників).

Нормалізовані та стандартизовані механізми (гідро- циліндри, електромагнітні муфти) показувати у розрізі, для того щоб можна було пояснити їх будову. На кресленнях повинні бути зазначені технічні вимоги до складання.

На кресленні роблять виноски з номерами позицій оригінальних деталей, стандартних виробів та ін. Відповідні листи специфікації у вигляді альбому додаються до пояснювальної записки.

На кресленні можна показати результати розробки варіантів конструкції. Причому не потрібно показувати аналіз варіантів деяких конструкцій, якщо заздалегідь відомо, що одна із них краща. Це можна зробити у розділі «Обґрунтування конструкції». Цікавими для членів державної екзаменаційної комісії є варіанти конструкції, ні один із яких чи до виготовлення креслення, чи до випробовування на виробництві не можна відхилити.

Нормоконтроль проходять тільки складальні креслення. Для кінематичних схем, технологічного маршруту, графіків та схем дослідницької частини, для таблиці техніко – економічних показників нормоконтроль не потрібен.

^ Позначення креслень та інших документів, які входять до дипломного проекту (роботи), записується в рядок і має шість позицій. На першому місці записується індекс дипломного проекту чи роботи та навчальної групи, на другому – дві останні цифри залікової книжки, на третьому – номер виробу або документа, на четвертому – номер вузла, на п’ятому –номер деталі, на шостому – додаткові позначення літерами (СК – складальне креслення; М – креслення монтажу; Г – габаритне креслення; Е – електрична схема; К – кінематична схема; ПЗ – пояснювальна записка).

Наприклад, ДП ( або ДР) ВІ 47.02.04.00 СК

Для пояснювальної записки: ДП ( або ДР) ВІ 47.00.00.00 ПЗ

Приклади заповнення основних надписів подані у додатку Б.


^ 6 ЗАХИСТ ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТУ (РОБОТИ)


Захист дипломних проектів (робіт) відбувається публічно на відкритому засіданні державної екзаменаційної комісії (ДЕК).

До початку роботи ДЕК кожному студенту, який допущений до захисту, призначають день захисту. Якщо хтось не з’явився у призначений час без поважної причини, відраховується із університету.

Не пізніше ніж за тиждень до захисту на засіданні ДЕК відбувається попередній захист дипломного проекту студентом. На попередньому захисті присутні керівник та 1-2 викладачі кафедри.

Студент на засіданні ДЕК у стислій формі доповідає основний зміст проекту: тему та її актуальність; призначення спроектованого об’єкта та технічні вимоги до нього; вибір та обґрунтування конструкції, будову технологічного процесу; основні конструктивні рішення; вирахування вимог охорони праці; показники техніко-економічного обґрунтування.

Оголошуються відгук керівника проекту та рецензія. Студенту надається можливість відповісти на критичні зауваження рецензента і на запитання членів ДЕК.

Дипломний проект є підсумком усіх років навчання. Тому під час захисту можливі будь-які запитання, які потребують знань з усіх вивчених курсів.

Захист дипломного проекту оцінюється оцінками «відмінно», «добре», «задовільно» та «незадовільно». Результати захисту повідомляються в той самий день після написання протоколу захисту ДЕК.

Дипломний проект разом із звітом з переддипломної практики, методичними вказівками, альбомом ілюстрацій, іншими матеріалами, запозиченими на кафедрі, та електронним носієм дипломного проекту (диском CD або DVD) передається на кафедру у встановленому порядку. Без передачі вказаних матеріалів на кафедру отримання диплома спеціаліста чи магістра неможливе.


^ СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

 1. Аверьянов О.И. Модульный принцип построения станков с ЧПУ. – М.: Машиностроение, 1987. – 232 с.

 2. Корсаков В.С. Основы конструирования приспособлений. – М.: Машиностроение, 1983. -367 с.

 3. Кочергин А.И. Конструирование и расчет металлорежущих станков и станочных комплексов: Курсовое проектирование. – Минск. : Вышэйшая школа, 1991- 186 с.: с ил.

 4. Кузнецов Ю.Н.Станки с ЧПУ: Учеб.пособие.- К.: Выща шк., 1991.- 278 с.: ил.

 5. Металлорежущие станки / Под ред. В.Э.Пуша.- М.: Машиностроение, 1986.- 486 с.:с ил.

 6. Металлорежущие станки /Н.С. Колев, Л.В. Красниченко, Н.С. Никулин и др. – М.: Машиностроение, 1980. – 500 с.: с ил.

 7. Методичні вказівки до виконання розрахунково – графічної роботи «Кінематичний розрахунок привода верстатів»/Укладач М.М. Коротун – Суми: Видавництво СумДУ, 2009. – 23 с.

 8. Методичні вказівки до виконання дипломних робіт та проектів для студентів спеціальності «Інструментальне виробництво»/Укладач С.В Швець. – Суми: Вид-во СумДУ, 2007. – 36 с.

 9. Мягков В.Д., Палей М.А.,Романов А.Б.,Брагинский В.А. Допуски и посадки: Справочник: В 2 ч. - Л.: Машиностроение, 1979. – 1032 с.

 10. Пуш В.Є. Конструирование станков. - М.: Машиностроение, 1977.- 390 с.: ил.

 11. Рабинович А.Н., Смилявский В.М., Милевский Э.Б. Коробки скоростей металлорежущих станков. – Львов: Изд-во Львовского университета, 1968.

 12. Свирщевский Ю.И., Макейчик Н.Н. Расчет и конструирование коробок скоростей и подач.- Минск : Вышэйшая школа, 1976. – 592 с.: с ил.

 13. Тарзиманов Г.А. Проектирование металлорежущих станков.- М.:Машиностроение,1972.-312 с.


Додаток А

(обов’язковий)

Форма титульних аркушів


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
^

СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ


Інженерний факультет

Кафедра “Технологія машинобудування, верстати та інструменти”

ЗАТВЕРДЖУЮ

Завідуючий кафедрою


___________________

"____ " ____________20___ р.^ ДИПЛОМНА РОБОТА
МАГІСТРА


професійного спрямування 8.090203

Металорізальні верстати та системи”


Тема:________________________________________________________

________________________________________________________


^

Керівник (канд. техн. наук, доц.) І. І. Павлюк

Нормоконтролер (канд. техн. наук, доц.) І. І. Сидорюк

Виконав студент

V ()курсу групи ВІ (МВЗ)- __ І. І. Іванюк
Суми – 20_____


Продовження додатка А


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
^

СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ


Інженерний факультет

Кафедра “ Технологія машинобудування, верстати та інструменти”

ЗАТВЕРДЖУЮ

Завідуючий кафедрою


_________________

"____ " ____________20____ р.
^ ДИПЛОМНИЙ ПРОЕКТ
СПЕЦІАЛІСТА


професійного спрямування 7.090203

Металорізальні верстати та системи”


Тема ________________________________________________________

________________________________________________________

^

Керівник (канд. техн. наук, доц.) І. І. Павлюк

Нормоконтролер (канд. техн. наук, доц.) І. І. Сидорів

Консультанти:

з економічної частини (канд. екон. наук, доц.) І. І. Хоменко

з охорони праці (канд. техн. наук, доц.) І. І. Хомченко

Виконав студент

V( ) курсу групи ВІ (МВЗ) ___ І. І. Іванюк
Суми – 20___


Додаток Б

(обов’язковий)


Приклади заповнення основного надпису

Рисунок Б.1 – Приклад оформлення основного надпису для складальних креслень

Рисунок Б.2 – Приклад оформлення основного надпису для пояснювальної записки


Навчальне видання


Методичні вказівки

до

^ ВИКОНАННЯ ДИПЛОМНИХ

ПРОЕКТІВ ТА РОБІТ

для студентів спеціальності 7.090203, 8.090203

“Металорізальні верстати та системи”

усіх форм навчання


Відповідальний за випуск В.О.Залога


Редактор Н.В.Лисогуб

Комп’ютерне верстання М.М.Коротуна


Підп.до друку 5.02.09, поз.

Формат 60х84/16. Папір офс.

Гарнітура Тіmes New Roman Cyr. Друк офс.

Ум.друк.арк Обл.- вид. арк.

Тираж 40 пр. Собівартість вид.

Зам.№


Видавництво СумДУ при Сумському державному університеті

40007, Суми, вул. Р.-Корсакова,2

Свідоцтво про внесення суб’єкта видавничої справи до Державного реєстру ДК №3062 від 17.12.2007.

Надруковано у друкарні СумДУ

40007, Суми, вул. Р.- Корсакова, 2.
Міністерство освіти і науки України

Сумський державний університет


До друку та в світ

дозволяю на підставі

"Єдиних правил",

п.2.6.14

Заступник першого проректора –

начальник організаційно – методичного управління В.Б.Юскаєв
^

2556 Методичні вказівки до


ВИКОНАННЯ ДИПЛОМНИХ

ПРОЕКТІВ ТА РОБІТ

для студентів спеціальності

7.090203, 8.090203 «Металорізальні верстати та системи»

усіх форм навчанняУсі цитати, цифровий та

фактичний матеріал,

бібліографічні відомості

перевірені, запис одиниць

відповідає стандартам
.Укладач М.М.Коротун


Відповідальний за випуск В.О.Залога


В.о.декана факультету О.Г.Гусак


Суми

Видавництво СумДУ

2009
Схожі:

Методичні вказівки до виконання дипломних проектів та робіт для студентів спеціальності iconМетодичні вказівки до виконання дипломних проектів (робіт) для студентів спеціальності
Методичні вказівки до виконання дипломних проектів (робіт) / укладачі: О. Г. Гусак, С. В. Сапожніков, В. Ф. Герман, С. П. Кулініч,...
Методичні вказівки до виконання дипломних проектів та робіт для студентів спеціальності iconМетодичні вказівки до виконання та захисту магістерських дипломних робіт для студентів V курсу всіх форм навчання
Методичні вказівки до виконання та захисту магістерських дипломних робіт для студентів V курсу всіх форм навчання спеціальності «Банківська...
Методичні вказівки до виконання дипломних проектів та робіт для студентів спеціальності iconМетодичні вказівки до виконання та захисту магістерських дипломних робіт для студентів V курсу всіх форм навчання
Методичні вказівки до виконання та захисту магістерських дипломних робіт для студентів V курсу всіх форм навчання спеціальності «Банківська...
Методичні вказівки до виконання дипломних проектів та робіт для студентів спеціальності iconМетодичні вказівки до виконання економічної частини дипломних проектів за спеціальністю
Методичні вказівки до виконання економічної частини дипломних проектів / Укладачі: А. Ю. Жулавський, О. М. Соляник. – Суми: Вид-во...
Методичні вказівки до виконання дипломних проектів та робіт для студентів спеціальності iconМетодичні вказівки
Методичні вказівки до виконання дипломних робіт (для студентів заочної форми навчання спеціальності 050106 “Облік І аудит”). Укл.:...
Методичні вказівки до виконання дипломних проектів та робіт для студентів спеціальності iconМетодичні вказівки до виконання курсових та дипломних проектів на тему«Розрахунок та проектування конвективних сушарок» для студентів спеціальностей 090220, 090220 "Обладнання хімічних виробництв І підприємств будівельних матеріалів"
Методичні вказівки до виконання курсових та дипломних проектів на тему «Розрахунок та проектування конвективних сушарок» /укладач...
Методичні вказівки до виконання дипломних проектів та робіт для студентів спеціальності iconТ. М. Бурмака методичні вказівки до виконання економічної частини диплом
Методичні вказівки до виконання економічної частини дипломних проектів (для студентів спеціальності «Теплогазопостачання І вентиляція»)...
Методичні вказівки до виконання дипломних проектів та робіт для студентів спеціальності iconМетодичні вказівки з оформлення письмових робіт (рефератів, одз, контрольних, курсових та дипломних робіт) для студентів спеціальності "Маркетинг"
Методичні вказівки з оформлення письмових робіт (рефератів, одз, контрольних, курсових та дипломних робіт) для студентів спеціальності...
Методичні вказівки до виконання дипломних проектів та робіт для студентів спеціальності iconМетодичні вказівки до виконання курсових та дипломних проектів на тему«Розрахунок та проектування апаратів киплячого шару» для студентів спеціальностей 090220, 090220 Обладнання
Методичні вказівки до виконання курсових та дипломних проектів на тему «Розрахунок та проектування апаратів киплячого шару» для студентів...
Методичні вказівки до виконання дипломних проектів та робіт для студентів спеціальності iconМетодичні вказівки до виконання та оформлення дипломних та бакалаврських дипломних робіт для студентів
Напряму підготовки 040106 "Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування"
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи