Методичні вказівки до виконання розрахункової роботи з дисципліни «корпоративне управління» для студентів спеціальності \"Менеджмент організацій\" денної форми навчання icon

Методичні вказівки до виконання розрахункової роботи з дисципліни «корпоративне управління» для студентів спеціальності "Менеджмент організацій" денної форми навчання
Скачати 449.71 Kb.
НазваМетодичні вказівки до виконання розрахункової роботи з дисципліни «корпоративне управління» для студентів спеціальності "Менеджмент організацій" денної форми навчання
Сторінка1/7
Дата25.05.2013
Розмір449.71 Kb.
ТипМетодичні вказівки
  1   2   3   4   5   6   7


Міністерство освіти і науки України

Сумський державний університет


2700 МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ


ДО ВИКОНАННЯ РОЗРАХУНКОВОЇ РОБОТИ

З ДИСЦИПЛІНИ

«КОРПОРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ»

для студентів спеціальності "Менеджмент організацій" денної форми навчання


Суми

Видавництво СумДУ

2009

Методичні вказівки до виконання розрахункової роботи

з дисципліни «Корпоративне управління » / Укладач:

О.М. Соляник. – Суми: Вид-во СумДУ, 2009. – 31 с.


Кафедра управління

ЗМІСТ

С.

1 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ЩОДО ВИКОНАННЯ РОЗРАХУНКОВОЇ РОБОТИ З ДИСЦИПЛІНИ "КОРПОРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ" 4

1.1 Мета розрахункової роботи і загальні вимоги до її виконання 4

1.2 Вибір варіанта розрахункової роботи 4

1.3 Порядок викладення матеріалу та оформлення розрахункової роботи 4

1.4 Порядок перевірки та захисту розрахункової роботи 6

2 ЗАВДАННЯ ТА МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ РОЗРАХУНКОВОЇ РОБОТИ З ДИСЦИПЛІНИ "КОРПОРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ" 8

2.1 Завдання 1 "Визначення норми цінних паперів" 8

2.2 Завдання 2 "Визначення чистих активів, що забезпечують різні цінні папери” 9

2.3 Завдання 3 "Визначення показника фінансового важеля" 11

2.4 Завдання 4 "Визначення книжної , ринкової цін простих акцій та дивідендного виходу" 15

2.5 Завдання "Визначення ймовірності банкрутства компанії за методикою Альтмана" 17

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 19

ДОДАТОК А 20

ДОДАТОК Б 21

ДОДАТОК В 22

ДОДАТОК Г 24

ДОДАТОК Д 28

ДОДАТОК Є 30
^

1 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ЩОДО ВИКОНАННЯ РОЗРАХУНКОВОЇ РОБОТИ З ДИСЦИПЛІНИ "КОРПОРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ"

1.1 Мета розрахункової роботи і загальні вимоги до її виконання


Метою виконання розрахункової роботи з курсу "Корпоративне управління" є закріплення та поглиблення теоретичних знань, які одержав студент під час вивчення цієї дисципліни, формування вміння самостійно працювати із спеціальною літературою, логічно формулювати свої думки, робити узагальнення та висновки.

У результаті виконання розрахункової роботи студенти повинні набути практичних навичок у проведенні різноманітних розрахунків, пов’язаних з визначенням вартості капіталу, оптимального співвідношення між власним та позиковим капіталами, рентабельності власного капіталу.

Підготовка розрахункової роботи складається з таких етапів: підбір літературних джерел, нормативного і фактичного матеріалу, консультації з викладачем і уточнення вихідних даних, написання та оформлення розрахункової роботи, подання її викладачу для перевірки.
^

1.2 Вибір варіанта розрахункової роботи


Номери варіантів для виконання завдань розрахункової роботи визначаються за останньою цифрою залікової книжки студента. Після попереднього вибору номерів варіанта завдань студент остаточно погоджує його з викладачем дисципліни.
^

1.3 Порядок викладення матеріалу та оформлення розрахункової роботи


Текст повинен бути написаний чітким, розбірливим почерком, грамотно, висота літер не менше 2,5 мм. Для написання роботи застосовуються чорнило (паста) синього або чорного кольорів. Можна виконувати роботу на комп’ютері з використанням шрифту Times New Roman текстового редактора Word, розмір 14 з 1 міжрядковим інтервалом. Усі нетекстові об’єкти створюються за допомогою вбудованих функцій Word, формули – за допомогою редактора Equation. Текст розрахункової роботи друкують, залишаючи поля таких розмірів: ліве – 25 мм, праве - 15 мм, верхнє і нижнє – 20 мм.

Скорочення слів, крім загальноприйнятих, не дозволяється. Всі аркуші повинні бути пронумеровані (перший аркуш – титульний - не нумерується). Нумерація сторінок проставляється у верхньому правому куті аркуша.

Титульний аркуш (перша сторінка) оформляється за встановленою формою (додаток А).

На другій сторінці викладається план роботи із зазначенням сторінок, на яких записані відповідні розділи і підрозділи.

Текст розрахункової роботи поділяється на розділи і підрозділи (параграфи). Розділи нумерують порядковими номерами і позначають арабськими цифрами (1, 2 і т. д.). Підрозділи нумеруються цифрою розділу і підрозділу через крапку (2.1, 2.2, 2.5 і т. д.). Заголовки розділів пишуть великими літерами посередині тексту. Заголовки підрозділів (параграфів) пишуть з абзаца, відступаючи зліва на 15 мм маленькими літерами. Відстань між заголовками і текстом повинна бути 15-20 мм. Крапку після заголовка ставити не потрібно. Заголовок не підкреслюється і не виділяється іншим кольором.

Таблиці повинні мати порядковий номер і назву. Слово "Таблиця" і порядковий номер пишуться зліва, потім через тире пишуть назву таблиці. Слід уникати великих таблиць.

На всі таблиці повинні бути посилання в тексті, при цьому слово “Таблиця” в тексті треба писати скорочено, наприклад: "табл. 5".

У повторних посиланнях на таблиці та ілюстрації слід застосовувати скорочене слово "див.", наприклад: "див. табл. 7", "див. рис. 1.2".

Таблиці, ілюстрації розміщують так, щоб їх можна було читати не повертаючи сторінки або повертаючи за годинниковою стрілкою.

У процесі виконання розрахункової роботи студент користується порадами викладача, але за достовірність даних, правильність розрахунків, аналізу, висновків і рекомендацій відповідає він сам як автор роботи.

Рівняння і формули виділяють у тексті вільними рядками. Обґрунтування значень символів і числових коефіцієнтів слід подавати безпосередньо під формулою після слова "де" без двох крапок після нього в тій послідовності, в якій вони наведені у формулі, з нового рядка.

Список літератури слід розміщувати так: спочатку наводять законодавчі матеріали, потім у алфавітному порядку літературу із зазначенням прізвища автора та ініціалів, найменування роботи, назву міста та видавництва, рік видання.

Після списку літератури студент ставить свій підпис і дату виконання роботи. Закінчену роботу студенти здають викладачу згідно із строками, визначеними навчальним графіком.
  1   2   3   4   5   6   7

Схожі:

Методичні вказівки до виконання розрахункової роботи з дисципліни «корпоративне управління» для студентів спеціальності \"Менеджмент організацій\" денної форми навчання iconМетодичні вказівки до виконання розрахункової роботи з дисципліни „ інвестиційний менеджмент" для студентів спеціальності „Менеджмент організацій"
Методичні вказівки до виконання розрахункової роботи з дисципліни „Інвестиційний менеджмент”/ Укладачі: О. М. Теліженко, Ю. В. Галинська,...
Методичні вказівки до виконання розрахункової роботи з дисципліни «корпоративне управління» для студентів спеціальності \"Менеджмент організацій\" денної форми навчання iconМетодичні вказівки до виконання розрахункової роботи з дисципліни "Контролінг" для студентів спеціальності "Менеджмент організацій"
Виконання розрахункової роботи передбачає розв’язання 2-х взаємопов’язаних завдань, які охоплюють теми
Методичні вказівки до виконання розрахункової роботи з дисципліни «корпоративне управління» для студентів спеціальності \"Менеджмент організацій\" денної форми навчання iconМетодичні вказівки до виконання розрахункової роботи з дисципліни „Контролінг" для студентів фахового напряму 0502 „Менеджмент"
Методичні вказівки до виконання розрахункової роботи з дисципліни „Контролінг” фахового напряму 0502 „Менеджмент” спеціальності 050201...
Методичні вказівки до виконання розрахункової роботи з дисципліни «корпоративне управління» для студентів спеціальності \"Менеджмент організацій\" денної форми навчання iconМетодичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни "Управління персоналом"
Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни "Управління персоналом" для студентів спеціальності 050201 "Менеджмент...
Методичні вказівки до виконання розрахункової роботи з дисципліни «корпоративне управління» для студентів спеціальності \"Менеджмент організацій\" денної форми навчання iconЗ дисципліни «корпоративне управління»
Методичні вказівки до виконання розрахункової роботи з дисципліни «Корпоративне управління» / Укладачі: О. М. Соляник. – Суми: Вид-во...
Методичні вказівки до виконання розрахункової роботи з дисципліни «корпоративне управління» для студентів спеціальності \"Менеджмент організацій\" денної форми навчання iconМетодичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни "Основи менеджменту" для студентів фахового напряму 0502 "Менеджмент" спеціальності 050201 "Менеджмент організацій" денної І заочної форм навчання
Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни "Менеджмент організацій" фахового напряму 0502 "Менеджмент" спеціальності...
Методичні вказівки до виконання розрахункової роботи з дисципліни «корпоративне управління» для студентів спеціальності \"Менеджмент організацій\" денної форми навчання iconМетодичні вказівки щодо виконання розрахункової роботи з дисципліни „Стратегічне управління підприємством, для студентів напряму підготовки (спеціальності) 050107, 050107 «Економіка підприємства» заочної форми навчання
Щодо виконання розрахункової роботи з дисципліни „Стратегічне управління підприємством ”
Методичні вказівки до виконання розрахункової роботи з дисципліни «корпоративне управління» для студентів спеціальності \"Менеджмент організацій\" денної форми навчання iconМетодичні вказівки щодо виконання розрахункової роботи з навчальної дисципліни «організація, планування І керування виробництвом» для студентів денної форми навчання
Методичні вказівки щодо виконання розрахункової робіти з навчальної дисципліни «Організація, планування І керування виробництвом»...
Методичні вказівки до виконання розрахункової роботи з дисципліни «корпоративне управління» для студентів спеціальності \"Менеджмент організацій\" денної форми навчання iconМетодичні вказівки для проведення практичних занять, виконання самостійної та контрольної роботи з навчальної дисципліни “Управління персоналом”
«Управління персоналом» для студентів 4 курсу денної та 5 курсу заочної форми навчання напряму 0502 „Менеджмент” спеціальності 050200...
Методичні вказівки до виконання розрахункової роботи з дисципліни «корпоративне управління» для студентів спеціальності \"Менеджмент організацій\" денної форми навчання iconМетодичні вказівки для проведення практичних занять, виконання самостійної та контрольної роботи з навчальної дисципліни “Стратегічний менеджмент”
Менеджмент” спеціальності 050201 “Менеджмент організацій” денної та заочної форми навчання
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи