Навчальний посібник для студентів вищих медичних навчальних закладів IV рівня акредитації icon

Навчальний посібник для студентів вищих медичних навчальних закладів IV рівня акредитації
НазваНавчальний посібник для студентів вищих медичних навчальних закладів IV рівня акредитації
Сторінка11/11
Дата25.05.2013
Розмір2.77 Mb.
ТипНавчальний посібник
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Лікування полягає у повторних БАЛ, перспективна терапевтична стратегія – препарати рекомбінантного ГМ-КСФ (у т.ч. інгаляційні форми) і видалення антитіл до ГМ-КСФ за допомогою плазмаферезу. Необхідними є відмова від куріння, призначення амброксолу.

^ Ураження легень при колагенозах відбувається завдяки особли-востям їх будови: широкої сітки судин, двох систем кровообігу та повітроносних шляхів із багатою сполучнотканинною стромою.

Зміни в легенях при системних захворюваннях сполучної тканини бувають: первинні (власне „колагенозні” ураження) та вторинні, які є результатом судинних змін, серцевої слабості, приєднання вторинної інфекції. Власне колагенозні зміни в легенях неоднакові при різних нозологічних формах, проте у зв’язку із тим, що їх патогенез і патологоанатомічний субстрат у загальних рисах однотипний, клініко-рентгенологічна картина має деякі спільні ознаки. До них належать:

 • частіше двобічне симетричне ураження з переважною локаліза-цією в нижніх або прикореневих ділянках;

 • залучення у процес плеври;

 • зміни в судинах і в навколосудинній сполучній тканині (васку-літи і периваскулярний склероз) у вигляді посилення легеневого рисунка.^ Список скорочень

АБТ – антибіотикотерапія

АГ – артеріальна гіпертензія

АТ – артеріальний тиск

АЦЦ – ацетилцистеїн

БА – бронхіальна астма

БАК – біохімічний аналіз крові

БАЛ – бронхоальвеолярний лаваж

БЕ – бронхоектазії

БЕХ – бронхоектатична хвороба

ВАП – вентилятор-асоційована пневмонія

ВРІТ – відділення реанімації та інтенсивної терапії

ГБ – гострий бронхіт

ГКС – глюкокортикостероїди

ГП – госпітальна пневмонія

ГРВІ – гостра респіраторна вірусна інфекція

ГРБ – гіперреактивність бронхів

ГТ – гідростатичний тиск

ДШ – дихальні шляхи

ЕКГ – електрокардіографія

ЕП – емпієма плеври

ЕхоКГ – ехокардіографія

ЖЄЛ – життєва ємність легень

ЗАК – загальний аналіз крові

ЗАС – загальний аналіз сечі

іАПФ – інгібітор ангіотензинперетворювального ферменту

ІФА – ідіопатичний фіброзувальний альвеоліт

КТ – комп`ютерна томографія

ЛА – легенева артерія

ЛГ – легенева гіпертензія

ЛДГ – лактатдегідрогеназа

ЛН – легенева недостатність

МБТ – мікобактерії туберкульозу

МНВ – міжнародне нормалізоване відношення

МШП – міжшлуночкова перегородка

НК – недостатність кровообігу

НМГ – низькомолекулярний гепарин

НП – негоспітальна пневмонія

НПЗЗ – нестероїдні протизапальні засоби

НФГ – нефракціонований гепарин

ОТ – онкотичний тиск

ОФВ1 – об`єм форсованого видиху за першу секунду

ОЦК - об`єм циркулюючої крові

ПВ – плевральний випіт

ПОШ – пікова об`ємна швидкість

ПП – плевральна порожнина

ПР – плевральна рідина

ПШ – правий шлуночок

СРБ – С-реактивний білок

ТЕЛА – тромбоемболія легеневої артерії

УЗД – ультразвукове дослідження

ФБС – фібробронхоскопія

ФЗД – функція зовнішнього дихання

ФНП-α - фактор некрозу пухлин -α

ФН – фізичне навантаження

ФХ – фторхінолон

ХЛС – хронічне легеневе серце

ХОЗЛ – хронічне обструктивне захворювання легень

ЦНС – центральна нервова система

ЦС – цефалоспорини

ШВЛ – штучна вентиляція легенів

ШКТ – шлунково-кишковий тракт

ШОЕ – швидкість осідання еритроцитів


Список літератури:

 1. Бова А.А., Денщук Ю.С, Горохов С.С. Функциональная диаг-ностика в практике терапевта. Руководство для врачей. - МИА, Моск-ва, 2007. - 236 с.

 2. Гаврисюк В.К. Лікування хворих із хронічним легеневим серцем // Укр. пульмон. журнал. – 2004. - № 1. -С.5-8.

 3. Гаврисюк В.К., Ячник А.І., Гуменюк М.І., Лещенко С.І. і ін. Хронічне легеневе серце. – Київ, 2006. – 26c.

 4. Дранник Г.М., Свидро О.В. Технічні засоби, що використову-ються при лікуванні хворих на бронхіальну астму // Нова медицина. – 2003. - № 1 (6). – С.24-31.

 5. Зодионченко В.С., Погонченкова И.В., Гринева З.О. Хроничес-кое легочное сердце // Рос. кард. журнал. – 2003. - № 4.

 6. Илькович М.М. Интерстициальные болезни легких. В кн. Заболевания органов дыхания. - С.Петербург, 1998. – С.109-318.

 7. Интерстициальные болезни легких / Под ред. Н.А. Мухина. - Москва, «Литтера», 2007. - 416с.

 8. Клiнiчна пульмонологiя / За ред. І.І. Сахарчука. - К.: Книга плюс, 2003. - 368 с.

 9. Козачок М.М., Висотюк Л.О., Селюк М.М. Клінічна пульмоно-логія / Посібник. - Київ, тов. «ДСГ ЛТД», 2005. - 436с.

 10. Котляров П.М. Лучевые методы в диагностике заболеваний органов дыхания. - www.rmj.ru

 11. Мостовий Ю.М. Інструментальні методи дослідження функції зовнішнього дихання при захворюваннях бронхолегеневої системи. – Київ, 2001. – 35с.

 12. Наказ МОЗ України №128 від 19.03.2007 р. Про затвердження протоколів надання медичної допомоги за спеціальністю «Пульмоно-логія». - Київ, 2007. - 146с.

 13. Овчинников А.А. Диагностика и дифференциальная диагнос-тика плеврального выпота // Журнал Атмосфера. Пульмонология и аллергология. – 2006. - №3. – С. 2-9.

 14. Орлов В.Н. Руковоство по элсктрокардиографии. - М.: Меди-цина, 2000. - 526 с.

 15. Обструктивные заболевания легких: образовательная програм-ма для врачей / Ю.И. Фещенко, Л.А. Яшина, М.А. Полянская, А.Н. Туманов. - Киев, 2004. - 287 с.

 16. Ройтберг Г.Е., Струтынский А.В. Внутренние болезни. Болез-ни органов дыхания / Учебное пособие для послевузовской подготов-ки врачей. - Москва, Бином, 2003. - 854с.

 17. Ройтберг Г.Е., Струтынский А.В. Внутренние болезни. Сер-дечно-сосудистая система / Учебное пособие для послевузовской подготовки врачей. - Москва, Бином, 2003. - 854с.

 18. Савула М.М., Ладний О.Я., Кравченко Н.С., Сливка Ю.І. Диференціальна діагностика захворювань легень і плеври. – Терно-піль: Укрмедкнига, 2000. – 224с.

 19. Савула М.М., Сливка Ю.І. Саркоїдоз органів дихання // Мис-тецтво лікування. – 2005. - №1 (017). – С.42-47.

 20. Федорова Т.А. Хроническое легочное сердце. В кн. Хрони-ческие обструктивные болезни легких. Чучалин А.Г. – М.: ЗАО «Изда-тельство «БИНОМ», 1999. – С. 192-215.

 21. Фещенко Ю.И., Гаврисюк В.К., Дзюблик А.Я. Фармако-терапия больных с обострениями хронического обструктивного заболевания легких // Укр. пульмон. журнал. – 2008. - №2. – С.5-8.

 22. Фещенко Ю.І., Гаврисюк В.К., Моногарова Н.Є. і ін. Ідіопа-тичні інтерстиціальні пневмонії: класифікація, діагностика, лікування (проект національної угоди) // Укр. пульмон. журнал. – 2008. - №3. – С.9-19.

 23. Фещенко Ю.И., Мельник В.М. Справочник пульмонолога и фтизиатра: Лекарственные средства. Часто встречаемые болезни орга-нов дыхания. - Київ: "Плеяда", 2004.- 501 с.

 24. Фещенко Ю.И., Мельник В.М. Фармако-терапевтический справочник пульмонолога и фтизиатра. - Київ: Здоров`я, 2007. - 200 с.

 25. Фещенко Ю.І., Мельник В.М., Ільницький І.Г. Основи клініч-ної фтизіатрії: керівництво для лікарів (в 2-х томах). - Львів: Атлас, 2007. - 1168 с.

 26. Синопальников А.И. Обструктивный бронхит у взрослых // Атмосфера. Пульмонология и аллергология. – 2005. - №3. – С.15-20.

 27. Чучалин А.Г. Клинические рекомендации // Пульмонология. – ГЭОТАР-Медиа, 2007. – 240 с.

 28. Чучалин А.Г. Рациональная антимикробная фармакотерапия // Изд. «Литтера». – 2003. – 1008 с.

 29. Чучалин А.Г. Рациональная фармакотерапия заболеваний органов дыхания // Изд. «Литтера». – 2004. – Т.5. - 880 с.

 30. Чучалин А.Г., Бобков Е.В. Клиническая диагностика // Изд. «Литтера». – 2005. – 312 с.

 31. Чучалин А.Г., Синопальников А.И., Страчунский Л.С. Пнев-мония // МИА. – 2006. – 464 с.

 32. Шехтман М.М., Бурдули Г.М. Болезни органов дыхания и кровообращения у беременных // Изд. Триада-X. – 2002. – 232 с.

 33. Рациональная диагностика и фармакотерапия заболеваний органов дыхания / Под ред. Фещенко Ю.И., Яшиной Л.А. // «Спра-вочник врача. Пульмонолог – Фтизиатр». – К.: ТОВ «Доктор – медиа», 2007. – 430 с.

 34. Idiopathic pulmonary fibrosis: diagnosis and treatment. Interna-tional Consensus Statement // Am. J. Respir. Crit. Care Med. - 2000. - Vol. 161. – P. 646-64.

 35. Vidal 2005. Пульмонология и аллергология. Справочник // Изд. АстраФармСервис. – 640 с.Зміст

Вступ................................................................................................3

1. Гострий бронхіт..............................................................................4

2. Пневмонії........................................................................................10

3. Плеврити.........................................................................................33

4. Гнійні захворювання легень..........................................................58

5. Бронхоектатична хвороба..............................................................74

6. Бронхіальна астма..........................................................................86

7. Хронічне обструктивне захворювання легень............................110

8. Хронічне легеневе серце...............................................................130

9. Тромбоемболія легеневої артерії .................................................152

10. Диференційна діагностика синдрому легеневої дисемінації...166

11. Список скорочень.........................................................................189

12. Список літератури........................................................................191


1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Схожі:

Навчальний посібник для студентів вищих медичних навчальних закладів IV рівня акредитації iconНавчальний посібник для студентів вищих медичних навчальних закладів IV рівня акредитації
Рекомендовано центральним методичним кабінетом з вищої медичної освіти моз україни як навчальний посібник для студентів вищих медичних...
Навчальний посібник для студентів вищих медичних навчальних закладів IV рівня акредитації iconНавчальний посібник для студентів медичних вищих навчальних закладів та лікарів-інтернів
Рекомендовано Центральним методичним кабінетом з вищої медичної освіти моз україни як навчальний посібник для студентів вищих медичних...
Навчальний посібник для студентів вищих медичних навчальних закладів IV рівня акредитації iconНавчальний посібник для студентів вищих медичних навчальних закладів IV рівня акредитації та лікарів інтернів
Литвиненко Н. В. – доктор медичних наук, професор Української медичної стоматологічної академії
Навчальний посібник для студентів вищих медичних навчальних закладів IV рівня акредитації iconОсновні засади Болонського процесу. Кредитно-модульна система організації навчального процесу у вищих медичних навчальних закладах
Рекомендовано Центральним методичним кабінетом з вищої медичної освіти моз україни як навчальний посібник для студентів вищих медичних...
Навчальний посібник для студентів вищих медичних навчальних закладів IV рівня акредитації iconНавчальний посібник для студентів вищих медичних навчальних закладів іу рівня акредитації та лікарів-інтернів
М. Г. Бойко – доктор медичних наук, професор кафедри фтизіатрії вднзу «Українська медична стоматологічна академія»
Навчальний посібник для студентів вищих медичних навчальних закладів IV рівня акредитації iconНавчальний посібник для студентів вищих медичних навчальних закладів іу рівня акредитації та лікарів-інтернів
М. Г. Бойко – доктор медичних наук, професор кафедри фтизіатрії вднзу «Українська медична стоматологічна академія»
Навчальний посібник для студентів вищих медичних навчальних закладів IV рівня акредитації iconНавчальний посібник для студентів вищих медичних навчальних закладів ІV рівня акредитації
Я. І. Гонський – доктор медичних наук, професор кафедри медичної біохімії Тернопільського державного медичного університету імені...
Навчальний посібник для студентів вищих медичних навчальних закладів IV рівня акредитації iconНавчальний посібник для студентів вищих медичних навчальних закладів IV рівня акредитації
М. А. Власенко – заслужений діяч науки і техніки України, доктор медичних наук, професор Харківської медичної академії післядипломної...
Навчальний посібник для студентів вищих медичних навчальних закладів IV рівня акредитації iconНавчальний посібник для студентів вищих медичних навчальних закладів IV рівня акредитації
Рекомендовано Центральним методичним кабінетом з вищої медичної освіти моз україни
Навчальний посібник для студентів вищих медичних навчальних закладів IV рівня акредитації iconЮ. В. Циркуляторні шоки в травматології рекомендовано Центральним методичним кабінетом з вищої медичної освіти моз україни
Як навчальний посібник для студентів вищих медичних навчальних закладів IV рівня акредитації
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи