Конспект лекцій для студентів спеціальності 050104 \"Фінанси\" усіх форм навчання та слухачів цпо icon

Конспект лекцій для студентів спеціальності 050104 "Фінанси" усіх форм навчання та слухачів цпо
НазваКонспект лекцій для студентів спеціальності 050104 "Фінанси" усіх форм навчання та слухачів цпо
Сторінка1/26
Дата25.05.2013
Розмір2.84 Mb.
ТипКонспект
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   26


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ


Стратегічне управління


Конспект лекцій

для студентів спеціальності 8.050104 "Фінанси"

усіх форм навчання та слухачів ЦПО


Затверджено

на засіданні кафедри

фінансів як конспект

лекцій з дисципліни

„Стратегічне управління”

Протокол № 1

від 29.08.2009 р.


Суми

Видавництво СумДУ

2010


Стратегічне управління: конспект лекцій / Укладачі:

І.М. Кобушко, І.Д. Скляр.- Суми:Вид-во СумДУ, 2010.-228 с.


Кафедра фінансів


ЗМІСТ


Тема 1 Стратегічне управління: сутність та моделі 5

1.1 Сутність стратегічного управління 5

1.2 Основні принципи стратегічного управління 10

Тема 2 Стратегічний аналіз 12

^ 2.1 Зовнішнє середовище організації 12

2.1.1 Аналіз моделей зовнішнього середовища 12

2.1.2 Фактори зовнішнього середовища та методи оцінки їх впливу на організацію 19

^ 2.2 Мікросередовище або проміжне середовище організації 28

2.3 Внутрішнє середовище організації 52

2.3.1 Сутність виробничого потенціалу 52

2.3.2 Оцінка виробничого потенціалу 57

Тема 3 Аналіз конкурентоспроможності підприємства 70

^ 3.1 Сутність конкурентоспроможності 70

3.2 Конкурентоспроможність продукції, цін та витрат фірми 73

3.3 Конкурентоспроможність підприємства 81

пор. 97

Тема 4 Методи аналізу та прогнозування розвитку середовища організації 99

^ 4.1 Складання стратегічного балансу та сутність 99

4.2 Прогнозування в системі стратегічного управління 107

Тема 5 Портфельний аналіз 115

^ 5.1 Призначення та етапи портфельного аналізу 115

5.2 Модель BCG, або матриця «темпи зростання ринку – частка на ринку» 117

5.3 Модель МсКіnsеу, або матриця «привабливість ринку (галузі) – конкурентоспроможність компанії» 119

5.4 Модель Shell/DPМ 121

^ 5.5 Модель Хофера-Шендела 123

5.6 Модель АDL/LС 124

5.7 Матриця «товар – ринок» 125

5.8 Модель стратегічного аналізу 127

6.1 Підходи до формування стратегій 130

^ 6.2 Бар’єри стратегічного планування та способи їх подолання 133

6.3 Складові корпоративної стратегії та приклади типових стратегій 141

6.4 Розроблення стратегії організації 145

6.5 Ділова стратегія фірми 151

^ 6.6 Функціональний підхід до розроблення корпоративної стратегії 158

Тема 7 Реалізація стратегії фірми 173

7.1 Процес реалізації стратегії 173

7.1.1 Завдання етапу реалізації стратегії 173

7.1.2 Система планів розвитку організації 175

7.1.3 Зв\'язок стратегічних ресурсів зі стратегією 179

7.1.4 Управління за цілями 181

^ 7.2 Організаційне забезпечення стратегічного управління 182

7.2.1 Формування організаційної структури відповідно до стратегії 182

7.2.2 Типи структур управління 186

7.2.3 Сучасні способи побудови організації 194

^ 7.3 Шляхи удосконалення процесу реалізації стратегії 197

7.3.1 Розроблення додаткових планів та конкретних орієнтирів, спрямованих на реалізацію стратегії 197

7.3.2 Пошук кращих методів реалізації стратегії 199

7.3.3 Розроблення системи мотивації та винагородження щодо реалізації стратегії 203

Тема 8 Стратегічне лідерство 205

^ 8.1 Управлінняпроцесом реалізації стратегії 205

8.2 Формування організаційної культури 208

8.3 Формування управлінської команди 214

Термінологічний словник ключових понять 220
^

Тема 1 Стратегічне управління: сутність та моделі1.1 Сутність стратегічного управління

1.2 Основні принципи стратегічного управління

1.1 Сутність стратегічного управлінняУ травні 1971 року в Піттсбурзі (США) було проведено розширену конференцію з питань стратегічного управління, де в 14 розгорнених доповідях було підбито підсумки розвитку стратегіч­ного підходу до управління західними та східними компаніями, а також визначено основні напрямки розвитку стратегічного управління. 1973 рік вважається початком регулярного теоретичного дослідження та практичного впровадження стратегічного управління. Відтоді цей напрямок у теорії та практиці управління невпинно розвивається, дослідження в цій галузі проводяться в усьому світі, більшість процвітаючих організацій досягли своїх результатів завдяки впровадженню системи стратегічного управління. Так, більшість корпорацій США та Західної Європи мають кваліфікований персонал, що пройшов спеціальну підготовку зі стратегічного управління.

Стратегічне управління — це реалізація концепції, в якій поєднуються цільовий, системний, ситуаційний та інтегральний підходи до діяльності підприємства, що дає змогу встановлювати цілі розвитку, порівнювати їх з наявними можливостями підприєм­ства та приводити їх у відповідність до останніх, розробляючи та реалізуючи систему стратегій.

Стратегічне управління — багатоплановий, формально-поведінковий управлінський процес, який допомагає формулювати та виконувати ефективні стратегії, що сприяють балансуванню відносин між організацією (включаючи її окремі частини) та зовнішнім середовищем, а також досягненню визначених цілей.

Так само як важко уявити собі два однакові підприємства, неможливо створити тотожні системи стратегічного управління. Характерні особливості системи стратегічного управління певного підприємства залежать від взаємодії таких чинників:

 • галузевої належності;

 • розмірів підприємства (залежно від галузевих особливостей);

 • типу виробництва, рівня спеціалізації, концентрації та ко-
  операції;

 • характеристик виробничого потенціалу;

 • наявності (відсутності) науково-технічного потенціалу;

 • рівня розвитку управління;

 • рівня кваліфікації персоналу тощо.

Різні підходи до побудови системи стратегічного управління потребують чіткого уявлення про переваги цього явища в діяльності окремих підприємств, які в загальному вигляді можна сфор­мулювати відповідно до мети стратегічного управління.

Мета стратегічного управлінняце побудова такої динамічної системи, яка давала б змогу забезпечувати своєчасне визначення місії, цілей та стратегій, розроблення і виконання системи планів (як інструментів реалізації стратегічних орієнтирів), удосконалення підприємства та його окремих підсистем, що є основою для підвищення його конкурентоспроможності та існування в довгостроковій перспективі.

Система стратегічного управління повинна давати відповіді на три найважливіші запитання:

 1. Яка місія й мета організації?

 2. Який існуючий і майбутній профіль бізнесу, чим займається організація?

 3. Що керівництво повинне зробити, щоб забезпечити виконання місії й досягнення поставлених цілей?

^ Предмет стратегічного управління - базисні процеси в організації й за її межами, пошук і нарощування стратегічного потенціалу організації.

Система стратегічного управління дозволяє досягтися таких основних результатів:

1. ^ Створити системний потенціал для досягнення цілей організації. Цей потенціал полягає в: фінансових, сировинних і людських ресурсах, які входять в організацію; зробленій продукції (послуг), яка затребується ринком; сформованому позитивному іміджі організації.

2. Другим результатом є структура організації і її внутрішніх змін, які забезпечують чутливість до змін зовнішнього середовища й відповідну адаптацію.

Як бачимо, стратегічне управління спрямоване на створення конкурентних переваг фірми і затвердження ефективної стратегічної позиції, які забезпечать майбутню життєздатність організації у змінних умовах.

Призначення оперативного управління - використовувати вже існуючу стратегічну позицію організації для досягнення конкретних тактичних цілей. У комерційній фірмі менеджери, які займаються стратегією, забезпечують постійний потенціал прибутковості організації, а менеджери, які займаються поточними операціями, відповідають за перетворення потенціалу в реальний прибуток. Кінцевим результатом діяльності системи оперативного менеджменту є поставка товарів (послуг) споживачам за конкретною ціною.

Порівняння характеристик стратегічного й оперативного управління наведене в табл. 1.1.

Аналіз табл. 1.1 показує, що основною ідеєю переходу від оперативного управління до стратегічного є ідея необхідності переміщення уваги вищого керівництва з «внутрішніх проблем» організації на проблеми зовнішнього середовища, щоб вчасно реагувати на зміни, які відбуваються в ній.

Ефективність стратегічного й оперативного управління значною мірою визначається створенням і підтримкою адекватної організаційної архітектоніки, а також відповідних підсистем персоналу й мотивації. Як видно з табл. 1.2., відзначені аспекти зовсім різні для двох типів управління. Стратегічна соціальна архітектоніка є гнучкою, спрямована на зміни й не має твердих структур, а оперативна архітектоніка набагато більш стійка, і спрямована на високу ефективність виробництва.


Таблиця 1.1. – Порівняння оперативного і стратегічного управління


Характеристика

Оперативне управління

Стратегічне управління

Місія, призначення

Виробництво товарів і послуг з метою одержання доходу від їхньої реалізації

Виживання організації в довгостроковій перспективі через установку динамічного балансу з оточенням, яке дозволяє вирішувати проблеми зацікавлених у діяльності організації осібОб'єкт концентрації уваги менеджменту

Погляд усередину організації, пошук шляхів більш ефективного використання ресурсів

Погляд назовні організації, пошук нових можливостей у конкурентній боротьбі, відстеження й адаптація до змін в оточенні

Облік фактора часу

Орієнтація на короткострокову й середньострокову перспективу

Орієнтація на довгострокову перспективу

Основа побудови системи управління

Функції й організаційні структури, процедури, техніка й технологія

Люди, системи інформаційного забезпечення, ринок

Підхід до управління персоналом

Погляд на працівників як на ресурс організації, як на виконавців окремих робіт і функцій

Погляд на працівників як на основу організації, її головну цінність і джерело її благополуччя

Критерій ефективності управління

Прибутковість і раціональність використання виробничого потенціалу

Своєчасність і точність реакції організації на нові запити ринку й зміни залежно від зміни оточенняТаблиця 1.2 – Зіставлення архітектоніки організацій


Аспекти

Архітектоніка

Оперативна

Стратегічна

Культура

Орієнтована на виробництво / маркетинг: успіх = агресивна конкуренція + ефективне виробництво

Орієнтована на стратегію / гнучкість: успіх = винахідливість + +передбачення/створення потреб

Менеджер

Повинен уміти діставати прибуток, досягати поставлених цілей і контролювати

Підприємець, «провідник» нововведень і доброзичливий лідер

Система управління

Довгострокове планування

Контроль сформованої діяльності

Стратегічне планування;

- стратегічне управління

- стратегічний контроль

Інформація

Тенденції попиту й прибутковості

Нові проблеми й можливості

Структура

Функціональна / дивізіональна,

стабільна

По проектах / матрична,

динамічна

Влада

Децентралізована

Зосереджена на виробництві й маркетингу

Зосереджена в загальному управлінні, нових підприємствах і стратегічному плануванні


Отже, виділимо основні особливості стратегічного управління.

 1. Стратегічне управління не може дати точний й детальний опису стану фірми і її положення в бізнес-середовищі. Скоріше це сукупність якісних характеристик фірми, які стосуються майбутнього стану, її положення в конкурентному середовищі, потенціалу, необхідного для виживання.

2. Система стратегічного управління - це певна філософія або ідеологія бізнесу й менеджменту, яка не повинна зводиться до набору формалізованих правил, процедур і схем. При розробленні стратегії необхідна комбінація інтуїції й мистецтва, високого професіоналізму й творчості менеджерів і залучення всіх працівників до реалізації стратегії.

 1. Для впровадження системи стратегічного управління необхідні більші витрати часу й ресурсів, потрібно також створити спеціальний підрозділ, який буде відповідати за всі питання, пов'язані зі стратегічним аналізом і постійним моніторингом зовнішнього середовища, розробленням і виконанням стратегії.

 2. У ринкових умовах помилки при виборі стратегії не можна виправити ніякими ефективними прийманнями оперативного менеджменту, що призводить до поразки в конкурентній боротьбі.  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   26

Схожі:

Конспект лекцій для студентів спеціальності 050104 \"Фінанси\" усіх форм навчання та слухачів цпо iconКонспект лекцій для студентів спеціальності 050104 "Фінанси" усіх форм навчання та слухачів цпо
Фінансовий менеджмент: конспект лекцій / укладачі: О. О. Захаркін, Л. С. Захаркіна. – Суми: Вид-во СумДУ, 2010.– 156с
Конспект лекцій для студентів спеціальності 050104 \"Фінанси\" усіх форм навчання та слухачів цпо iconКонспект лекцій для студентів спеціальності 050104 "Фінанси" всіх форм навчання та слухачів цпо
Міжнародний менеджмент: Конспект лекцій / Укладач К. В. Савченко. Суми: Вид-во СумДУ, 2009. 154с
Конспект лекцій для студентів спеціальності 050104 \"Фінанси\" усіх форм навчання та слухачів цпо iconКонспект лекцій для студентів спеціальностей: 0501 "Фінанси", 0501 "Економіка підприємства", 0501 "Маркетинг", 0502 "Менеджмент організацій" усіх форм навчання та слухачів цпо
Фінанси підприємств: Конспект лекцій / Укладачі: В. Г. Боронос, О. О. Захаркін, К. В. Савченко. Суми: Вид-во СумДУ, 2010. 196с
Конспект лекцій для студентів спеціальності 050104 \"Фінанси\" усіх форм навчання та слухачів цпо icon2809 методичні вказівки
Методичні вказівки до виконання магістерської роботи для студентів спеціальності 050104 “Фінанси” усіх форм навчання та слухачів...
Конспект лекцій для студентів спеціальності 050104 \"Фінанси\" усіх форм навчання та слухачів цпо iconМетодичні вказівки до виконання магістерської роботи для студентів спеціальності
Методичні вказівки до виконання магістерської роботи для студентів спеціальності 050104 “Фінанси” усіх форм навчання та слухачів...
Конспект лекцій для студентів спеціальності 050104 \"Фінанси\" усіх форм навчання та слухачів цпо iconКонспект лекцій для студентів спеціальності 050104 «Фінанси» заочної форми навчання
Фінансова санація та банкрутство підприємства: Конспект лекцій / Укладачі: В. М. Боронос, І. В. Мамчук. – Суми: Вид-во СумДУ, 2007....
Конспект лекцій для студентів спеціальності 050104 \"Фінанси\" усіх форм навчання та слухачів цпо iconМетодичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни " Фінансова санація І банкрутство підприємств " для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності 050104 "фінанси"
Для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності 050104 – "фінанси"
Конспект лекцій для студентів спеціальності 050104 \"Фінанси\" усіх форм навчання та слухачів цпо iconКонспект лекцій для студентів спеціальності 050104 "Фінанси"
Міжнародний менеджмент: Конспект лекцій / Укладач К. В. Савченко. Суми: Вид-во СумДУ, 2009. 154с
Конспект лекцій для студентів спеціальності 050104 \"Фінанси\" усіх форм навчання та слухачів цпо iconКонспект лекцій для студентів спеціальності 050104 "Фінанси"
Фінансовий менеджмент: конспект лекцій / укладачі: О. О. Захаркін, Л. С. Захаркіна. – Суми: Вид-во СумДУ, 2010.– 156с
Конспект лекцій для студентів спеціальності 050104 \"Фінанси\" усіх форм навчання та слухачів цпо iconКонспект лекцій у двох частинах Частина 1 для студентів спеціальності 050104 «Фінанси»
Податковий менеджмент: Конспект лекцій. У двох частинах / Укладачі: О. В. Зайцев, О. В. Галахова. ─ Суми: Вид-во СумДУ, 2009. Частина...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи