Методичні вказівки до проведення та виконання практичних занять icon

Методичні вказівки до проведення та виконання практичних занять
НазваМетодичні вказівки до проведення та виконання практичних занять
Сторінка1/8
Дата26.05.2013
Розмір1.44 Mb.
ТипМетодичні вказівки
  1   2   3   4   5   6   7   8


Міністерство освіти і науки України

Сумський державний університет


2827 МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

до проведення та виконання практичних занять

з дисципліни «ПОДАТКОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ»

для студентів спеціальності

8.030504 «Фінанси і кредит»

рівня підготовки «Магістр»


Суми

Видавництво СумДУ

2010


Методичні вказівки до проведення та виконання практичних занять з дисципліни «Податковий менеджмент» для студентів спеціальності 8.030504 «Фінанси і кредит» рівня підготовки «Магістр» / Укладачі: О.В. Зайцев, О.В. Галахова. ─ Суми: Вид-во СумДУ, 2010. ─ 124 с.


Кафедра фінансів


ЗМІСТ

С.

ВСТУП…………………………………………………….….....

4

ТЕМА 1 ПОДАТКОВА ПОЛІТИКА ДЕРЖАВИ……………

5

ТЕМА 2 ПЕРЕКЛАДАННЯ ПОДАТКІВ ТА УХИЛЕННЯ ВІД ЇХ СПЛАТИ……………………………………………


11

ТЕМА 3 ОРГАНІЗАЦІЯ ПОДАТКОВОЇ СЛУЖБИ ТА ПОДАТКОВОЇ РОБОТИ………………………………..……


13

^ ТЕМА 4 ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ПЛАТНИКІВ

ПОДАТКІВ…………………………………………………….


17

ТЕМА 5 ПОДАТОК НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ……………...

25

ТЕМА 6 АКЦИЗНИЙ ЗБІР……………………………………

40

ТЕМА 7 МИТО………………………………………………...

53

ТЕМА 8 ПОДАТОК НА ПРИБУТОК ПІДПРИЄМСТВ……

59

ТЕМА 9 ПОДАТОК З ДОХОДІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ…….....

74

ТЕМА 10 ПЛАТА ЗА ЗЕМЛЮ…………………………….....

91

ТЕМА 11 ПОДАТОК З ВЛАСНИКІВ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ……………………………………………………….


102

ТЕМА 12 ДЕРЖАВНЕ МИТО………………………………..

116ВСТУП


Метою даних методичних вказівок до проведення та виконання практичних занять з дисципліни «Податковий менеджмент» є закріплення теоретичних знань із предмета та набуття практичних навичок при розрахунках окремих податків.

Студенту під час практичних занять необхідно досягти результатів у вирішенні таких завдань:

─ опануванні специфічної «податкової» термінології;

─ ознайомлення в достатньому обсязі із законодавчою базою сфери оподаткування, а саме:

─ законами, постановами уряду, інструктивними, нормативними та методичними матеріалами;

─ набуття навичок із розрахунку податків та вміння працювати з цифровим матеріалом;

─ умінь аналізувати та розбиратися у ситуаціях, пов’язаних із податковим контролем.

У запропонованих методичних вказівках надано стислу інформацію лише про одинадцять податків, що діють на поточний момент в Україні і які є загальнодержавними податками (зборами). Інформацію про інші загальнодержавні податки та про місцеві податки і збори надано у методичних вказівках до виконання самостійної роботи з дисципліни «Податковий менеджмент».

Наведені в даних методичних вказівках матеріали можуть бути корисними для студентів інших спеціальностей, аспірантів, наукових працівників, практичних працівників підприємств та організацій незалежно від форми власності.

Дисципліна «Податковий менеджмент» вивчається на базі та в комплексі з такими дисциплінами: «Фінанси», «Фінанси підприємств», «Бухгалтерський облік», «Податкова система», «Фінансова діяльність суб’єктів господарювання», «Бюджетна система», «Оподаткування підприємств», «Аудит», «Місцеві фінанси» та ін.


^ ТЕМА 1 ПОДАТКОВА ПОЛІТИКА ДЕРЖАВИ


НЕОБХІДНО ЗНАТИ: сутність, цілі та основні типи податкової політики.

НЕОБХІДНО ВМІТИ: визначати тип податкової систе­ми, виходячи з розміру ефективних податкових ставок.

КЛЮЧОВІ ТЕРМІНИ ТА ПОНЯТТЯ: податкова політи­ка, цілі податкової політики, дискреційна податкова політика, не- дискреційна податкова політика, податкове навантаження.


^ 1.1 Теоретичні положення

Податкова політика ─ це система спрямованих дій та певних економічних, правових і організаційно-контрольних урядових заходів для досягнення визначених завдань, що ставляться перед суспільством, за допомогою податкової системи країни. Зміст та цілі податкової політики можуть змінюва­тися залежно від об'єктивних та суб'єктивних факторів та обумовлені соціально-політичним ладом суспільства.

Серед цілей проведення податкової політики виділяють фіскальну (або її називають бюджетною) та економічну (тобто визначення оптимального розподілу податкового навантаження).

Виділяють такі типи бюджетно-податкової політики:

1) дискреційна фіскальна, яку можна поділити на таку:

─ стримуючу;

─ стимулюючу;

2) недискреційна фіскальна (політика «вмонтованих стабілізаторів»).

Дискреційною політика називається тоді, коли уряд свідомо вносить зміни до податкової системи і витрат бюдже­ту з метою впливу на реальний валовий внутрішній продукт (ВВП), зайнятість, інфляцію. Таким чином, при проведенні дискреційної політики зміни у податковій системі залежать від рішень уряду. Дискреційна політика може бути стимулю­ючою і стримуючою.

Вважається, що стимулюючу політику доцільно проводити при економічному спаді. У сфері податків вона передбачає зменшення податко­вих вилучень з доходів громадян із метою збільшення сукуп­ного попиту.

^ Стримуюча бюджетно-податкова політика доцільна тоді, коли економіка знаходиться в стані надмірного підйому, і попит перевищує пропозицію. У такому випадку виникає інфляція попиту, і з'являється необхідність обмеження споживчих вит­рат населення. Це можна зробити або зменшуючи витрати бюд­жету, або збільшуючи податкові вилучення шляхом підвищен­ня ставок оподаткування чи раціоналізації податкових пільг.

^ Недискреційна бюджетно-податкова політика, або полі­тика «вмонтованих стабілізаторів», базується на теоретично­му припущенні, що податкова система сама по собі має здатність автоматично впливати на економічний цикл, тому що навіть без її зміни податкові вилучення збільшуються при зростанні ВВП і зменшуються при його спаді, тобто має місце стабілізуючий ефект. Найбільш високий цей ефект при прогресивній податковій системі, що передбачає збільшення податкових вилучень поряд зі збільшенням доходів. Понят­тя «податки ─ вмонтовані стабілізатори» ввів Дж. М. Кейнс.

Звичайно, держава не може дотримуватися тільки одного типу податкової політики. Необхідно поєднувати всі три її типи залежно від соціально-економічної ситуації та завдань, що ставляться перед суспільством.

Визначення оптимального розподілу податкового наван­таження (економічна мета) між різними групами платників податків пов'язано з великими труднощами обґрунтування припустимої подат­кової дискримінації окремих класів і податкових груп.

Відомі різні системи оподаткування: регресивна, про­порційна і прогресивна.

Система оподаткування є регресивною, якщо ефективні (економічні) податкові ставки (відношення сплаченої суми податку до поточного доходу) для платників із високою пла­тоспроможністю нижче, ніж для тих, у кого ця здатність низька. Система оподаткування є прогресивною, якщо ефек­тивні податкові ставки для платників із високою платоспро­можністю вище, ніж для тих, у кого така здатність низька. І нарешті, система оподаткування є пропорційною, якщо ефективні податкові ставки для всіх груп платників одна­кові. Таким чином, поводження ефективних податкових ста­вок визначає характер структури оподаткування.

Важливою характеристикою податкової політики держа­ви є рівень податкового навантаження на платника податків.

^ Податкове навантаження ─ це частина доходу фізичних і юридичних осіб, що централізовано стягується з фізичних і юридичних осіб та перерозподіляється через державний бюджет.

Для його виміру використовують кілька показників. По­даткове навантаження визначається на макрорівні та на мікрорівні.

Так, на макрорівні його визначає частка податкових над­ходжень до бюджету ВВП (формула 1):

(1)

де ПБ ─ податкові надходження до бюджету; ВВП ─ валовий внутрішній продукт.

За останніми дослідженнями, порівняно з іншими євро­пей-ськими країнами середній рівень податків в Україні ос­танніми роками не є надзвичайно високим і становить приблизно 30-35% ВВП, тоді як в європейських країнах цей показник сягає при-близно 40%. Але необхідно взяти до уваги, що тіньовий ВВП в Україні, за висновками експертів, у 6 разів перевищує середньо-європейський показник і становить 60% офіційного ВВП.

При характеристиці податкового навантаження на мікро­рівні (на рівні підприємства) можна використовувати такі показники:

- частку податкових виплат підприємства П2 у загальній
сумі прибутку (формула 2):

(2)

де ПВ ─ податкові виплати підприємства;

БП ─ балансовий прибуток підприємства;

- частку податкових виплат підприємства П3 в обсязі продажів (формула 3):

(3)

де Пр ─ обсяг продажів підприємства.


^ 1.2 Приклади розв'язування задач

ЗАДАЧА 1

Зробити висновок про тип податкової системи шляхом розрахунку ефективної податкової ставки. Підтвердити вис­новок про тип податкової системи шляхом виявлення харак­теру перерозподілу доходів громадян після сплати податків.

^ Умова задачі

До оподаткування доходи групи платників із низькими до­ходами становили 80 000 тис. грн, доходи групи платників з високими доходами становлять 260 000 тис. грн. Сума спла­чених податків групою платників із низькими доходами ста­новить 9000 тис. грн, групою платників із високими дохода­ми ─ 21 000 тис. грн.

Розв'язання

1 Визначимо структуру доходів до сплати податків:─ для платників із низьким доходом;─ для платників із високим доходом.

2 Знайдемо ефективну податкову ставку:─ для платників із низьким доходом;─ для платників із високим доходом.

3 Дохід після сплати податків дорівнює:

Дн = 80000 - 9000 = 71000 (грн)

─ для платників із низьким доходом;

Дв = 260000 - 21000 = 239000 (грн)

─ для платників із висо­ким доходом.

4 Визначимо структуру доходів після сплати податків:─ для платників із низьким доходом;─ для платників із високим доходом.

Розрахунки записано в таблицю 1.1.Група платни-ків податку залежно від доходу

Доходи платни-ків, тис.грн

Струк-тура доходу до сплати подат-ків, %

Сума сплаче-них подат-ків, тис.грн

Ефективна податкова ставка, %

Дохід після сплати подат-ків, тис.грн

Структура доходу після сплати подат-ків, %

З низьки-ми доходами

80000

23,53

9000

11,25

71000

22,90

З високи-ми доходами

260000

76,47

21000

8,08

239000

77,10

Разом

340000

100,00

30000
310000

100
Таблиця 1.1 - ^ Визначення типу податкової системи держави


Висновок: у зв'язку з тим, що ефективна податкова став­ка у платників із низькими доходами (11,25%) вище ефектив­ної податкової ставки для платників із високими доходами (8,08%), податкова система є регресивною. Після сплати по­датків структура доходу розподілилася на користь платників із високими доходами.


ЗАДАЧА 2

Необхідно визначити податкове навантаження на макрорівні.

^ Умова задачі

Валовий внутрішній продукт (ВВП) держави за рік стано­вить 250 млрд грош. од., податкові надходження до зведено­го бюджету становлять:

 • прямі податки (ПП) ─ 40 млрд грош. од.;

 • непрямі податки (НП) ─ 60 млрд грош. од.

Розв'язання

1 Визначимо розмір податкових надходжень до бюджету (ПБ):

ПБ = ПП + НП;

ПБ = 40 + 60 = 100 млрд грош. од.

2 Визначимо податкове навантаження на макрорівні
відповідно до формули (1):Висновок: податкове навантаження в державі становить 40%.


ЗАДАЧА З

Необхідно розрахувати податкове навантаження на мікро-рівні за різними методами.

Умова задачі

Податкові виплати (ПВ) підприємства за звітний рік ста­новлять:

 • з податку на прибуток ─ 3,5 тис. грн;

 • з податку на додану вартість ─ 0,9 тис. грн;

 • з податків та зборів, що входять до валових витрат, ─ 2,1 тис. грн;

 • з інших податків та зборів ─ 0,8 тис. грн.

Балансовий прибуток (БП) підприємства за звітний рік становить 18 тис. грн.

Обсяг продажів із ПДВ (Пр) становить 690 тис. грн.


Розв'язання

1 Визначимо суму податкових виплат підприємства за
звітний рік:

ПВ = 3,5 + 0,9 + 2,1 + 0,8 = 7,3 тис. грн.

2 Визначимо податкове навантаження:

- як частку податкових виплат у загальній сумі прибут­ку (за формулою 2):- як частку податкових виплат в обсязі продажів (за фор­мулою 3):Відповідь: податкове навантаження, визначене як частка податкових виплат у загальній сумі балансового прибутку підприємства, становить 41%, податкове навантаження, виз­начене як частка податкових виплат в обсязі продажів підприємства, становить 1 %.


^ ТЕМА 2 ПЕРЕКЛАДАННЯ ПОДАТКІВ ТА УХИЛЕННЯ ВІД ЇХ СПЛАТИ


НЕОБХІДНО ЗНАТИ: сутність та способи перекладан­ня податків, сутність та основні способи ухилення від опо­даткування, основні способи оптимізації податкових пла­тежів, сутність податкових злочинів.

КЛЮЧОВІ ТЕРМІНИ ТА ПОНЯТТЯ: перекладання по- датків, ухилення від оподаткування, податкове плануван­ня, податкова оптимізація.

^ 2.1 Теоретичні положення

Перекладання податків відбувається шляхом збільшення цін на розмір податку, у результаті чого реальним платником податків стає покупець товару.

Перевести податок у ціну вдається не завжди. Найчастіше це відбувається, якщо товар монопольний чи попит на нього нееластичний за ціною. Коли ж попит на товар еластичний, то незначне збільшення ціни викликає значне зменшення об­сягу продажів. У такій ситуації перекладання податків на покупців неможливе.

^ Ухилення від сплати податків ─ це дії платників по­датків,спрямовані на несплату податків шляхом заниження доходу й оцінки майна чи їх повного приховання .

З переходом України до ринкових відносин створюються нові підприємства, що здійснюють свою фінансово-госпо­дарську діяльність у різних сферах економіки. У цих умовах з'являються нові можливості відхилення від сплати податко­вих платежів у бюджет, які можна віднести до двох основних категорій:

 • легальних способів зменшення податкових платежів;

 • податкових злочинів.

^ Основу легальних способів зменшення податкових пла­тежів складає те, що платники податків ухиляються від опо­датковування, не порушуючи податкове законодавство.

Виділяють такі способи легального зменшення податко­вих платежів:

 • податкове планування та оптимізацію;

 • використання невідповідностей у правовому і податковому законодавстві.

^ Податкове планування ─ це прогнозування суми податко­вих платежів у майбутньому періоді на підставі планованих техніко-економічних показників діяльності підприємства.

^ Податкова оптимізація ─ процес, що здійснюється суб'єктом господарської діяльності за допомогою сукупності планових дій, об'єднаних у єдину систему, і передбачає вибір оптимальних варіантів фінансово-господарської діяльності з метою зменшення податкових платежів і збільшення при­бутковості.

Основні способи оптимізації податкових платежів:

 • вибір оптимального виду господарської діяльності;

 • вибір вигідного місця реєстрації і здійснення господарської діяльності;

 • побудова різних схем господарювання;

 • грамотне використання переваг, наданих чинним законодавством;

 • використання можливостей господарських договорів;

 • бездоганне ведення бухгалтерського та податкового
  обліку;

 • використання найбільш економічних способів захисту
  порушених податкових прав.

Податкові злочини характеризуються тим, що платники податків ухиляються від їх сплати, порушуючи чинне зако­нодавство.

Основними способами здійснення податкових злочинів є:

 • неподання податкових декларацій і розрахунків;

 • незаконне приховання об'єктів оподатковування;

 • незаконне заниження об'єктів оподатковування;

 • незаконне використання податкових пільг;

 • завищення витрат на виробництво;

 • приховання валютного виторгу;

 • незаконне відкриття і використання за кордоном ва­лютних рахунків;

 • оформлення фіктивних документів на купівлю про­дукції і т.д.;^ ТЕМА 3. ОРГАНІЗАЦІЯ ПОДАТКОВОЇ СЛУЖБИ ТА ПОДАТКОВОЇ РОБОТИ


НЕОБХІДНО ЗНАТИ: сутність податкової роботи, суб'єкти податкової роботи, основні елементи податкової роботи, завдання та функції органів державної податкової адміністрації (ДПА) різних рівнів, права та обов'язки працівників ДПА, процедура поставлення на податковий облік та зняття з нього, законодавча база, що регламентує податкову робо­ту в Україні.

КЛЮЧОВІ ТЕРМІНИ ТА ПОНЯТТЯ: податкова робота, елементи податкової роботи, податкова служба, функції органів ДПА, податковий облік, права та обов'язки праців­ників ДПА.

^ 3.1 Теоретичні положення

Податкова робота ─ це діяльність держави та її органів, а також платників у процесі правового регламентування, на­рахування, сплати та зарахування податків і податкових платежів, а також контролю за своєчасністю та повнотою їх надходження до бюджету.

^ Суб'єкти податкової роботи в Україні та їх функції:

1) Верховна Рада України:

─ приймає закони загальної та спеціальної дії у сфері оподаткування.

^ 2) органи виконавчої влади ( Кабінет Міністрів України, Міністерство фінансів, Державне казначейство, Міністерство економіки):

─ забезпечують дію механізмів справляння податків і податкових платежів.

^ 3) органи податкової служби (ДПАУ):

─ здійснюють контроль за дотриманням податкового законодавства;

─ розробляють нормативно-правову базу дії законів про оподаткування;

─ здійснюють облік платників і податкових надходжень;

─ здійснюють стягнення податків тощо.

^ 4) Платники податків:

─ нараховують і сплачують податки;

─ подають податкову звітність;

─ несуть відповідальність за порушення податкового законодавства.

Податкова робота включає в себе такі основні елементи:

─ встановлення правової бази;

─ нарахування та обчислення податків і податкових платежів, їх облік;

─ визначення способів утримання та стягнення податків
(із джерела сплати, за платіжним повідомленням, за податковою декларацією);

─ розрахунки з бюджетом - визначення форм (авансові
платежі, платежі за фактом) і способів (готівкові, безготівкові).

^ Податкова служба ─ сукупність державних органів, які організовують і контролюють надходження податків і подат­кових платежів.

До органів податкової служби відносять, загалом, ДПА України, податкову міліцію, митні органи, Пенсійний фонд України, ФСС України.

^ Завдання та функції органів державної податкової адміністрації (ДПА) різного рівня наведені нижче.

1 ДПА України є центральним органом виконавчої влади у сфері оподаткування, займає рівень міністерства в ієрархії державної влади.

Завдання та функції:

─ розроблення нормативно-методичного забезпечення механізму дії законів про окремі податки;

─ координування діяльності всієї податкової служби;

─ роз’яснення окремих норм законодавчих актів про податки, інші платежі;

─ затвердження методик розрахунку податку та податкових платежів, а також форм податкової звітності;

─ контроль за діяльністю низових рівнів податкової роботи;

─ кадрова політика;

─ прогнозування, аналіз надходження податків, інших платежів, джерел податкових надходжень, розроблення пропозицій щодо збільшення та зменшення втрат бюджету;

─ внесення в установленому порядку пропозицій щодо вдосконалення податкового законодавства, розроблення проектів міжнародних договорів стосовно оподаткування;

─ розроблення основних напрямів, форм і методів проведення перевірок додержання податкового та валютного законодавства;

─формування та ведення Державного реєстру фізичних осіб ─ платників податків та Єдиного банку данних про платників податеів ─ юридичних осіб;

─ інші функції відповідно до Закону України «Про державну податкову службу в Україні».

2^ ДПА в областя забезпечує інформаційний і правовий зв’язок між низовою ланкою і ДПА України; очолюють ДПА в областях голови, які призначаються на посаду Кабінетом Міністрів України за поданням голови ДПС України.

Завдання та функції:

─ роз’яснення правової бази щодо оподаткування;

─ контроль за діяльністю низової ланки;

─ здійснення перевірок та переперевірок діяльності окремих платників;

─ кадрова політика;

─ інші функції відповідно до Закону України «Про державну податкову службу в Україні».

3^ Державна податкова інспекція (ДПІ) безпосередньо виконує податкову роботу.

Завдання та функції:

─ контроль за дотриманням податкового законодавства;

─ облік платників податків і податкових платежів, їх реєстрація;

─ облік податкових надходжень до бюджету, цільових бюджетних та позабюджетних фондів;

─ роз’яснення правової бази щодо оподаткування і робота з платниками податків;

─ прийняття та опрацювання податкової звітності;

─ притягнення до адміністративної відповідальності порушників податкового законодавства;

─ проводення перевірки фактів приховування та заниження сум податків, інших платежів;

─ здійснення контролю за законністю валютних операцій;

─ проводення роботи, пов’язаної з виявленням, обліком, оцінкою та реалізацією безгосподарського майна, майна, що перейшло за правом успадкування до держави, скарбів і конфіскованого майна;

─ розгляд звернень громадян, підприємств, установ і організацій з питань оподаткування, а також скарги на дії посадових осіб державних податкових інспекцій;

─ кадрова політика;

─ інші функції відповідно до Закону України «Про державну податкову службу в Україні».


  1   2   3   4   5   6   7   8

Схожі:

Методичні вказівки до проведення та виконання практичних занять iconМетодичні вказівки до проведення практичних занять та виконання
Методичні вказівки до проведення практичних занять та виконання самостійної роботи з дисципліни “Ризик у менеджменті” для студентів...
Методичні вказівки до проведення та виконання практичних занять iconМетодичні вказівки до проведення практичних занять та виконання
Методичні вказівки до проведення практичних занять та виконання самостійної роботи з дисципліни “Економічний ризик та методи його...
Методичні вказівки до проведення та виконання практичних занять iconМетодичні вказівки до проведення практичних занять
Методичні вказівки до проведення практичних (семінарських) занять, самостійної роботи, виконання контрольних робіт із дисципліни...
Методичні вказівки до проведення та виконання практичних занять iconГ. В. Стадник методичні вказівки до виконання самостійної роботи та проведення практичних занять
Методичні вказівки до виконання самостійної роботи та проведення практичних занять з курсу „ Маркетинг ” (для студентів денної форми...
Методичні вказівки до проведення та виконання практичних занять iconМетодичні вказівки до проведення курсу практичних занять
Методичні вказівки для проведення практичних занять та виконання самостійної роботи з курсу «Фінансова санація та банкрутство підприємства»....
Методичні вказівки до проведення та виконання практичних занять iconЄ. В. Гавриличенко методичні вказівки до проведення практичних занять І виконання контрольної роботи з курсу
Методичні вказівки до проведення практичних занять І виконання контрольної роботи з курсу “Система національних рахунків” (для студентів...
Методичні вказівки до проведення та виконання практичних занять iconВ. В. Димченко методичні вказівки до проведення практичних занять, виконання розрахунково – графічної роботи
Методичні вказівки до проведення практичних занять, виконання розрахунково – графічної роботи та організації самостійної роботи студентів...
Методичні вказівки до проведення та виконання практичних занять iconА. О. Карюк Методичні вказівки для проведення практичних занять І виконання контрольної роботи з дисципліни
...
Методичні вказівки до проведення та виконання практичних занять iconМетодичні вказівки до проведення практичних занять
Методичні вказівки до проведення практичних занять на тему «Кредитування» з дисципліни "Фінанси підприємств" / укладачі: В. Г. Боронос,...
Методичні вказівки до проведення та виконання практичних занять iconМетодичні вказівки до проведення практичних занять
Методичні вказівки до проведення практичних занять з дисципліни "Основи менеджменту" / Укладачі: О. Ф. Балацький, Ю. В. Тараненко....
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи