Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни \"Фінансовий менеджмент\" для студентів спеціальності icon

Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни "Фінансовий менеджмент" для студентів спеціальності
НазваМетодичні вказівки до практичних занять з дисципліни "Фінансовий менеджмент" для студентів спеціальності
Сторінка1/5
Дата26.05.2013
Розмір0.53 Mb.
ТипМетодичні вказівки
  1   2   3   4   5


МІНІСТЕРСТВО Освіти і НАУКИ УКРАїНи

Сумський державний університет


2830 методичні вказівки

до практичних занять

з дисципліни


"Фінансовий менеджмент"


для студентів спеціальності

8.050104 “Фінанси”
усіх форм навчання та слухачів ЦПО


Суми

Видавництво СумДУ

2010

Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Фінансовий менеджмент» / укладачі: О.О. Захаркін, Л.С. Захаркіна. – Суми: Вид–во СумДУ, 2010.– 40с.


Кафедра фінансів

загальні методичні вказівки


Практичне заняття – форма навчального заняття, при якій викладач організовує детальний розгляд студентами окремих теоретичних положень навчальної дисципліни та формує вміння і навички їх практичного застосування шляхом індивідуального виконання студентом відповідно сформульованих завдань. Відповідно до "Положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах" №161 від 02.06.93 р. відвідування практичних занять є обов’язковим для студентів.

Практичне заняття передбачає проведення попереднього контролю знань, умінь і навичок студентів, постановку загальної проблеми викладачем та її обговорення за участю студентів, вирішення завдань з їх обговоренням, розв’язування контрольних завдань, їх перевірку, оцінювання. Оцінки, отримані студентом за окремі практичні заняття, враховуються під час виставлення підсумкової оцінки з дисципліни.

Перед початком практичного заняття студент має ознайомитися з лекційним матеріалом, а також із матеріалом, наведеним у відповідній літературі, щодо теми заняття. Крім цього, при розв’язанні практичних задач з фінансового менеджменту використовуються знання, отримані під час вивчення дисциплін: «Фінанси підприємств», «Бухгалтерський облік», «Інвестування», «Фінансовий аналіз», «Фінансова діяльність суб’єктів господарювання», «Фінансовий ринок» тощо.

Проведення кожного практичного заняття передбачає розв’язання студентами ряду розрахункових задач. У даних методичних вказівках наведені умови задач та приклади або алгоритм розв’язання деяких з них. Під керівництвом викладача студенти мають розглянути типові розв’язані задачі та самостійно опрацьовувати решту задач, для яких наведені лише умови.

За результатами кожного заняття оформлюється звіт (у зошиті для практичних занять), в якому наводяться результати проведеної роботи. Звіт перевіряється та завіряється викладачем наприкінці кожного заняття. До підсумкового іспиту з дисципліни «Фінансовий менеджмент» допускаються студенти, які відвідали всі практичні заняття та мають завірені звіти з кожного з них.

Студенти, які без поважної причини пропустили практичні заняття, допускаються до підсумкового іспиту лише після відповідного їх відпрацювання, регламент якого встановлюється та контролюється викладачем.

Практичне заняття 1


Практичні підходи до управління активами підприємства


^ Мета заняття – засвоєння студентами основних принципів управління необоротними та оборотними активами підприємства.


Активи підприємстваце майно в його матеріальній і нематеріальних формах, придбане підприємством за рахунок власних або залучених ресурсів, що перебувають у його розпорядженні та призначені для використання у фінансово-господарській діяльності з метою отримання прибутку.

Найбільший інтерес для фінансового менеджера становлять питання управління оборотними активами підприємства (товарно-матеріальними запасами, дебіторською заборгованістю, грошовими коштами). Саме від ефективності їх використання залежить результативність роботи підприємства в цілому.


^ Література до заняття 1: [1, с.10-19; 2, с.116-130; 3, с.699-784; 6, с.71-78, 322-331; 9, с. 322-347; 10, с. 80-93].


Задача 1.1

Підприємство придбало обладнання за ціною 150 тис. грн (у т.ч. ПДВ) на умовах відстрочки платежу 2/10 net 30. Оплата здійснена у період дії знижки. На транспортування обладнання було витрачено 24 тис. грн (у т.ч. ПДВ), фонд заробітної плати монтажників (у т.ч. нарахування на ФЗП) становив 12 тис. грн. Визначити балансову вартість придбаного обладнання.


Розв’язання

Знаходимо собівартість придбаного обладнання.

Умови відстрочки платежу 2/10 net 30, це означає, що 2% знижка надається, якщо оплата товару здійснюється протягом 10 днів. Максимальний термін оплати товару – 30 днів. Таким чином, розмір знижки становить 3 тис. грн (150 х 2%), а реальна вартість обладнання 147 тис. грн (у т.ч. ПДВ). Розраховуємо величину ПДВ, що сплатило підприємство (ПДВ не входить у собівартість обладнання). Сума ПДВ дорівнює 28,5 тис. грн (147/6 + 24/6).

Таким чином, собівартість обладнання становить 154,5 тис. грн (147 + 24 - 28,5 + 12).


Задача 1.2 [10, c.90].

Розрахувати потребу в короткостроковому кредиті, якщо річний баланс виробничого підприємства має такий вигляд:


Актив

Сума

тис. грн

Пасив

Сума

Тис. грн

Необоротні активи

3500

Власний капітал

2000

Оборотні активи
Забезпечення наступних витрат і платежів

1000

Запаси:
виробничі запаси

400

Довгострокові зобов’язання

2000

незавершене виробництво

200

Поточні зобов’язання
готова продукція

600

Короткострокові кредити банків

1000

Дебіторська заборгованість

1800

Грошові кошти

200

Кредиторська заборгованість

1200

Поточні фінансові інвестиції

200

Інші оборотні активи

300БАЛАНС

7200

БАЛАНС

7200


Методичні вказівки до розв’язання задачі

1) Знаходиться сума власних оборотних коштів як різниця між постійними пасивами (власний капітал, забезпечення наступних витрат і платежів, довгострокові зобов’язання) і постійними активами (необоротні активи).

2) Обчислюються поточні фінансові потреби як різниця між поточними активами (запаси, дебіторська заборгованість) і поточними пасивами (кредиторська заборгованість).

3) Розраховується потенційний дефіцит або надлишок коштів, як різниця між сумою власних оборотних коштів і поточними фінансовими потребами, розмір якого і визначає межі необхідного кредиту.


Задача 1.3 [6, c.346].

Підприємства «А» і «Б» реалізують продукцію на умовах комерційного кредиту. Річні обсяги реалізації та ціна продукції однакові для обох підприємств. Порівняти результативність кредитної політики підприємств, якщо вони пропонують такі умови кредитування:

– підприємство «А»: , 65% покупців здійснюють оплату протягом перших 10 днів, 35% - в період 10 – 30 днів;

– підприємство «Б»: , 60% покупців здійснюють оплату протягом перших 15 днів, 40% - в період 15 – 45 днів.


^ Методичні вказівки до розв’язання задачі

Для розв’язання задачі необхідно знайти відсоток реального надходження коштів (з урахуванням надання знижки) для обох підприємств. При цьому вся можлива виручка від реалізації (без знижок) береться за 100%.


Задача 1.4

Визначити за допомогою моделей Баумола та Міллера–Орра оптимальну величину залишку грошових коштів на підприємстві, якщо потреба в грошових коштах на наступний період становить 500 тис. грн, питомі витрати з конвертації коштів у цінні папери становлять 25 грн, можлива для підприємства дохідність за короткостроковими фінансовими вкладеннями дорівнює 12%, сума максимального відхилення грошових активів від середнього у звітному періоді становить 85 тис. грн.


^ Методичні вказівки до розв’язання задачі

Відповідно до моделі Баумола оптимальний залишок грошових активів у планованому періоді розраховується за формулою 1.1 [1, c.16]:


(1.1)


де – середня сума витрат з обслуговування однієї операції з короткостроковими фінансовими вкладеннями (витрати з конвертації коштів у цінні папери);

– загальна потреба грошових активів у наступному періоді;

– прийнятна і можлива для підприємства дохідність за короткостроковими фінансовими вкладеннями.

Відповідно до моделі Міллера–Орра оптимальний залишок грошових активів розраховується за формулою 1.2 [1, c.18]:


(1.2)


де – сума максимального відхилення грошових активів від середнього у звітному періоді.


Практичне заняття 2


Практичні підходи до управління фінансовими інвестиціями

підприємства


Мета заняття – засвоєння студентами основних принципів портфельної теорії, формування підходів до управління інвестиціями з метою забезпечення заданого співвідношення ризику та доходу.


В існуючій світовій практиці фондового ринку під інвестиційним портфелем розуміють певну сукупність активів (цінних паперів), що належать фізичній чи юридичній особі, і яка виступає як цілісний об’єкт управління.

Мета портфеля – покращити умови інвестування, надавши сукупності цінних паперів такі інвестиційні характеристики, які не можуть бути досягнені з позицій окремо взятого цінного папера і можливі лише при їх комбінуванні. Тобто портфель цінних паперів є тим інструментом, за допомогою якого інвестору забезпечується потрібна стійкість доходу за мінімального ризику.

Основною перевагою портфельного інвестування є можливість вибору портфеля для вирішення специфічних інвестиційних завдань.

Дохід із портфельних інвестицій – це валовий прибуток за всією сукупністю паперів, що входять до того чи іншого портфеля, з урахуванням ризику.


^ Література до заняття 2: [1, с.19-25; 2, с.372-391; 4, с. 132-156; 6, с.253-277; 7, с. 223-230; 8, с.30-35; 10, с. 196-204].


Задача 2.1 [4, c.132 - 145].

Необхідно знайти ефективну множину портфелів, що складається з двох цінних паперів підприємств "Прогрес" та "Ресурс". Дохідність підприємств за останні чотири роки наведена в таблиці.


Рік

Дохідність підприємства "Прогрес"

Дохідність підприємства "Ресурс"

2007

12,30%

5,90%

2008

1,20%

2,10%

2009

11,50%

9,30%

2010

5,90%

15,40%


^ Методичні вказівки до розв’язання задачі

Розв’язання даної задачі здійснюється в такій послідовності [1, c.21-25; 4, c.132 - 145]:

1) визначається статистична оцінка для середньої дохідності і-го цінного папера за певний період спостереження:


, (2.1)


де – середня дохідність і–го цінного папера за певний період спостереження;

– дохідність цінного папера в періоді ;

Т – кількість спостережень ();

2) розраховуються дисперсія цінного папера за відповідний період спостереження () та стандартне відхилення ():


, , (2.2)


3) для визначення взаємозв’язку і напрямку зміни дохідностей двох цінних паперів розраховуються показник коваріації () та коефіцієнт кореляції () Коваріаціяце міра, що враховує дисперсію індивідуальних значень дохідності папера та силу зв’язків між змінами дохідностей даного папера та інших; вона показує, в якому напрямку відбувається зміна дохідностей цінних паперів:


, (2.3)


де , – дохідності відповідних цінних паперів у періоді ;

, – середні дохідності відповідних цінних паперів за певний період спостереження.


, (2.4)

4) розраховуються очікувана середньозважена дохідність () та стандартне відхилення (ризик) для різних комбінацій портфеля цінних паперів:

, (2.5)


, (2.6)


де х1, х2 – питома вага інвестованих коштів у відповідні цінні папери;

5) будується крива байдужості, яка визначає ефективну множину портфелів, що складається з двох цінних паперів. Для побудови кривої байдужості розраховані дані доцільно зводити до такої таблиці:

Портфелі

А

Б

В

Г

Д

Е

Очікувана дохідність

Ризик


Крива байдужості схематично має такий вигляд (рис. 2.1):Рисунок 2.1 – Крива байдужості портфеля з двох активів

Практичне заняття 3

Управління власним капіталом. Дивідендна політика

підприємства


Мета заняття – засвоєння студентами основних принципів управління власним капіталом.


^ Управління власним капіталом – це сукупність економічних відносин, що дозволяють залучити в господарський оборот фінансові ресурси, які належать або власникам, або самому суб’єкту господарювання.

Власний капітал, що є основою фінансів підприємства, за своею економічною сутністю містить такі складові частини:

  • статутний капітал;

  • додатковий капітал (якщо акції були розміщені за ціною вище їхньої облікової вартості);

  • нерозподілений прибуток, зароблений компанією за увесь час її існування.


Література до заняття 3: [1, с.26-30; 2, с.248-288; 3, с.529-567; 6, с.26-32; 10, с. 144-155; 11, c.235-240; 13, c.69-76].


Задача 3.1 [10, c.154].

Знайти коефіцієнт дивідендних виплат фірми, яка отримала за минулий рік чистий прибуток у розмірі 500 тис. грн і передбачає сплату дивідендів у розмірі 3 грн на акцію. Власний капітал фірми сформовано за рахунок емісії 100 тис. простих акцій.


^ Методичні вказівки до розв’язання задачі

Коефіцієнт дивідендних виплат (К) можна розрахувати відповідно до формули 3.1

, (3.1)

де– розмір дивідендів (у розрахунку на одну акцію);

– чистий прибуток (у розрахунку на одну акцію).


Задача 3.2 [13, c.75-76].

У рекламному оголошенні акціонерного товариства говориться, що за минулий рік коефіцієнт дивідендних виплат на прості акції номіналом 10 грн виріс з 0,1 до 0,13, а їх курс виріс зі 105 до 115. В поточний момент інвестор планує придбати на фондовій біржі 10 тис. шт. даних акцій та перепродати їх через 2 роки.

Визначити очікуваний дохід та очікувану річну дохідність операцій купівлі-продажу акцій якщо вважати, що зазначена тенденція протягом цього терміну буде зберігатися, а доходи від дивідендів реінвестуватися не будуть.


^ Методичні вказівки до розв’язання задачі

1 Розраховується ціна покупки акції (Р) на поточний момент з урахуванням діючого ринкового курсу за формулою


(3.2)


де ^ S – номінальна вартість акції;

К1 – курс акції на поточний момент.


2 Розраховуються темпи зростання коефіцієнта дивідендних виплат та курсу акції за формулами


(3.3)

(3.4)

де Кді; Кді – коефіцієнти дивідендних виплат на поточний та попередній періоди;

Кі – курс акції на попередній період.


3 Розраховуються очікувані сумарні дивіденди (Д) за n років та ринкова вартість акції через n років за формулами


(3.5)

(3.6)

де Кд1 – коефіцієнт дивідендних виплат на поточний період.


4 Розраховується очікуваний загальний дохід від купівлі-продажу акцій (W) за формулою


(3.7)

де ^ Z – кількість придбаних та перепроданих акцій.


5 Розраховується очікувана річна дохідність (r) розглянутої операції з купівлі-продажу акцій за формулою

.

  1   2   3   4   5

Схожі:

Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни \"Фінансовий менеджмент\" для студентів спеціальності iconМетодичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни «фінансовий менеджмент»
Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни «Фінансовий менеджмент» (для студентів 5 курсу денної...
Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни \"Фінансовий менеджмент\" для студентів спеціальності iconЗ. В. Гончарова методичні вказівки для практичних занять з дисципліни
Методичні вказівки для практичних занять з дисципліни “Фінансовий менеджмент” (для студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальності...
Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни \"Фінансовий менеджмент\" для студентів спеціальності iconМетодичні вказівки до практичних занять з дисципліни "Банківський менеджмент" для студентів спеціальності
Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни "Банківський менеджмент" / Укладачі В. М. Олійник, С. М. Фролов, М. А. Деркач,...
Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни \"Фінансовий менеджмент\" для студентів спеціальності iconМетодичні вказівки до проведення практичних занять з дисципліни "Основи менеджменту" для студентів фахового напряму 0502 "Менеджмент" спеціальності 050201 "Менеджмент організацій" денної форми навчання
Методичні вказівки до проведення практичних занять з дисципліни "Основи менеджменту" / Укладачі: О. Ф. Балацький, Ю. В. Тараненко....
Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни \"Фінансовий менеджмент\" для студентів спеціальності iconМетодичні вказівки до практичних занять з дисципліни «логістика» для студентів спеціальності "Менеджмент організацій"
Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Логістика» / Укладачі: В. М. Кислий, О. М. Соляник
Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни \"Фінансовий менеджмент\" для студентів спеціальності iconМетодичні вказівки до проведення практичних занять та організації самостійної роботи з дисципліни „ситуаційний менеджмент”
Методичні вказівки до проведення практичних занять та організації самостійної роботи з дисципліни „Ситуаційний менеджмент” для студентів...
Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни \"Фінансовий менеджмент\" для студентів спеціальності iconМетодичні вказівки до організації самостійної роботи з дисципліни «Фінансовий менеджмент» для студентів спеціальності
Методичні вказівки до організації самостійної роботи з дисципліни «Фінансовий менеджмент» / укладачі: О. О. Захаркін, Л. С. Захаркіна....
Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни \"Фінансовий менеджмент\" для студентів спеціальності iconХарківська національна академія міського господарства о. П. Молчанова Методичні вказівки для практичних занять
Методичні вказівки для виконання практичних робіт з дисципліни „Основи менеджменту” для студентів 3 курсу денної форми навчання напряму...
Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни \"Фінансовий менеджмент\" для студентів спеціальності iconДля студентів спеціальності 050100 „облік І аудит” Харків – хнамг- 2006 Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни „Фінансовий облік”
Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни „Фінансовий облік” (для студентів спеціальності 050100...
Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни \"Фінансовий менеджмент\" для студентів спеціальності iconХарківська національна академія міського господарства т. Г. Молодченко Методичні вказівки для практичних занять
Методичні вказівки для виконання практичних робіт з дисципліни „Оцінка нерухомості” для студентів 4 курсу усіх форм навчання напряму...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи