Методичні вказівки до практичних занять для студентів 5-го курсу з дисципліни «Внутрішня медицина» icon

Методичні вказівки до практичних занять для студентів 5-го курсу з дисципліни «Внутрішня медицина»
НазваМетодичні вказівки до практичних занять для студентів 5-го курсу з дисципліни «Внутрішня медицина»
Сторінка1/15
Дата26.05.2013
Розмір3.45 Mb.
ТипМетодичні вказівки
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15


Міністерство освіти і науки України

Сумський державний університет

Медичний інститут


2893 Методичні вказівки до практичних занять

для студентів 5-го курсу

з дисципліни «Внутрішня медицина»

Модуль 2

ОСНОВИ ВНУТРІШНЬОЇ МЕДИЦИНИ

(кардіологія, ревматологія, нефрологія, загальні питання внутрішньої медицини)


Суми

«Видавництво СумДУ»

2010


Методичні вказівки до практичних занять для студентів 5-го курсу з дисципліни «Внутрішня медицина» Модуль 2 Основи внутрішньої медицини (кардіологія, ревматологія, нефрологія, загальні питання внутрішньої медицини) /Укладачі: Н.М. Кириченко, О.С. Погорєлова, Л.Н. Приступа, В.Ф. Орловський, В.В. Лаба, В. Г. Псарьова, Н. В. Деміхова, О.В. Орловський, Ю.О. Атаман, – Суми: Вид-во СумДУ, 2010. - 133 с.


Кафедра внутрішньої медицини післядипломної освіти з курсом пропедевтики


Змістовий модуль 1. Основи діагностики, лікування та профілактики

основних хвороб системи кровообігу

Тема 1. Есенціальна гіпертензія


Кількість годин: 6.

І. Актуальність теми

Поширеність хвороб системи кровообігу в Україні в 2005 р. становила 61552,5 на 100 тис. населення і з 1995 р. збільшилася вдвічі. В структурі захворюваності 2001-2005 рр. Серцево-судинне захворювання (ССЗ) становить 24-27% і займають І місце. Питома вага померлих від ССЗ постійно збільшується: з 56,8% в 1995 р. до 62,5% в 2005 р.

За даними епідеміологічних досліджень на гіпертонічну хворобу (ГХ) страждає 20-25% населення земної кулі. В 2003 р. в Україні зареєстровано 9,8 млн. хворих на ГХ (24,3% дорослого населення). Есенціальна артеріальна гіпертензія (ГХ) належить до числа найбільш поширених захворювань серцево-судинної системи. За різними даними на її частку припадає 90-96% усіх випадків АГ. Поширеність захворювання збільшується з віком, найбільша – у віці 40-49 років (утричі частіша, ніж у віковій групі 30-49 років).

У зв’язку з цим Указом Президента України від 04.02.1999 р. № 117/99 затверджена «Програма профілактики і лікування артеріальної гіпертензії в Україні», одним із завдань якої є підвищення якості лікування цих хворих.

ІІ. Мета заняття

Знати (α=2): Визначення. Роль порушень центральних та ниркових механізмів регуляції тиску, ендотеліальної функції та інших факторів. Класифікацію. Клінічні прояви та дані додаткових методів дослідження. Ураження органів-мішеней. Диференційний діагноз. Стратифікацію ризику. Ускладнення. Ізольована систолічна артеріальна гіпертензія. Лікування. Ускладнені та неускладнені гіпертензивні кризи, особливості лікувальної тактики. Первинна та вторинна профілактика. Прогноз та працездатність.

Вміти (α=3): - зібрати анамнез, провести його аналіз;

 • провести клінічне обстеження хворих на есенціальну артеріальну гіпертензію;

 • скласти план лабораторно-інструментальних методів обстеження та інтерпретувати їх дані (описати та оцінити зміни під час клінічного дослідження крові: показники червоної крові; показники лейкоцитів; показники тромбоцитів; гематокрит, показники ШОЕ). Біохімічне дослідження крові: глюкоза, загальний холестерин, холестерин ЛПВЩ, холестерин ЛПНЩ, тригліцериди, сечова кислота, креатини, натрій, калій, загальний білок, білкові фракції, фібриноген, фібрин, С-реактивний білок, гаптоглобін. Клінічне дослідження сечі (білок, глюкоза, сечовий осад). Описати ЕКГ, дані ехокардіографії, УЗД сонних та стегнових артерій, дані дослідження очного дна, енцефалографії, рентгенографії;

 • грунтуючись на обстеженні хворого, сформулювати остаточний клінічний діагноз і скласти індивідуальний план лікування курованого хворого;

 • провести диференційну діагностику есенціальної артеріальної гіпертензії і вторинними артеріальними гіпертензіями;

 • призначити диференційовану терапію, враховуючи стадію, ступінь, фактори ризику.

ІІІ. Виховні цілі

Гіпертонічна хвороба є однією з поширених захворювань серцево-судинної системи. Наслідки, що виникають при ускладненому її перебігу, призводять до стійкої втрати працездатності, а в структурі смертності є найпоширенішими її причинами. Тому необхідно у майбутніх лікарів розвинути почуття відповідальності за правильність професійних дій під час лікування хворих, що є важливим підґрунтям, яке спонукатиме студентів до детального вивчення зазначеної теми.


^ IV. Міжпредметна орієнтація


Дисципліна

Знати

Вміти
^ Попередні дисципліни
Анатомія

і патанатомія

Анатомію серця; судин, мозку, нирок, ока.

Визначати її структурні складові.

Патологічну анатомію дегенератив-них і дистрофічних змін серця, судин, нефросклерозу, інсульту, інфаркту

Визначити патанатомічні ознаки ураження цих органів

Фізіологія та патофізіологія

Фізіологію і патофізіологію системи кровообігу

Вміти визначити пресорні і депресорні механізми регуляції артеріального тиску

Патофізіологічні варіанти недостат-ності серця та механізми компенсації

Вміти їх визначити

Патофізіологію гіпертрофованого серця у фазу компенсації і декомпенсації

Визначити обмінні, функціональні і структурні його ознаки залежно від фази

Біохімія

Нормальні показники клінічного і біохімічного аналізу крові, сечі

Інтерпретувати дані цих методів дослідження

Пропедевтика внутрішньої медицини

Нормальну електрокардіограму (хід збудження і реполяризації у неуш-кодженому міокарді, ЕКГ-відведен-ня, шестиосьову систему відведень Бейлі, нормальне значення зубців, сегментів, інтервалів ЕКГ); ЕКГ кри-теріїв гіпертрофії лівого шлуночка

Визначити електричну вісь серця, ЧСС, ритм, PQ, QRS, QT.

Визначити ознаки гіпертрофії і перенавантаження лівого шлуночка

Клінічні прояви і зміни гемодина-міки, що пов’язані з ураженнями органів мішеней при артеріальній гіпертензії

Визначити їх у хворого

Фармакологія

Основні групи гіпотензивних препаратів: діуретики, β-блокатори, інгібітори АПФ, антагоністи каль-цію, антагоністи рецепторів ангіо-тензину ІІ, α1-блокатори, центральні α2-агоністи, міотропні вазоділатато-ри, алкалоїди раувольфії, агоністи імідазолових рецепторів

Вміти пояснити фармакодинаміку, фар-макокінетику, показання та протипоказа-ння, побічну дію відповідних препаратів.

Вміти виписувати рецепти відповідних лікарських засобів
Наступні
Внутрішня ме-дицина VІ курс

Діагностичні критерії гіпертонічної хвороби

Провести її диференційну діагностику із вторинними АГ
 1. ^ План та організаційна структура заняття
№ п/п

Основні етапи заняття,

їх функції та зміст

Навчальні

цілі в рівнях засвоєння

Методи контролю і навчання

Матеріали методичного забезпечення

Розподіл

часу

1

2

3

4

5

6


1

2


3

^ Підготовчий етап

Організаційні заходи.

Постановка навчальних цілей та мотивація.

Контроль вихідного рівня знань, навичок, вмінь:

1. Дати визначення ГХ.

2. Класифікації ГХ за ступенем тяжкості і стадією хвороби.

3. Фактори ризику ГХ.

4. Програма обстеження хво-рого на ГХ.

5. Методика вимірювання АТ.

6. Стратифікація ризику для оцінки прогнозу при ГХ.

7. Принципи лікування ГХ.

8. Препарати першої і другої ліній, їх фармакологічна ха-рактеристика, дози і режим призначення.

9. Визначення гіпертензивно-го кризу, класифікацію, ліку-вання ускладнених і неускла-днених кризів.

10. Первинна і вторинна про-філактика ГХ.

11. Прогноз і працездатністі при ГХ.ІІ

ІІ


ІІ

ІІ


ІІ

ІІ


ІІ

ІІ


ІІ


ІІ


ІІ1. Індивідуальне опи-тування.

2. Письмові теоре-тичні питання.

3. Розв’язання типо-вих задач ІІ рівня.

4. Програмований кон-троль, що побудова-ний на тестах ІІ рівня
П.2 «Навчальні цілі»

П.1 «Актуальність теми»


Теоретичні питання.

Тести ІІ рівня, типові клінічні задачі ІІ рівня1-5 хв.

15 хв.


25 хв.

4

Основний етап

Формування професійних на-вичок і вмінь:

1. Оволодіти методами обсте- ження хворих зпорушенням ритму і провідності.

2. Провести курацію хворих з порушенням ритму провідності.

3. Скласти план обстеження курованого хворого.

4. Провести диференційну діа-гностику аритмій, блокад.

5. Визначити план лікування курованого хворого та скласти індивідуальний лист призначення.ІІІ


ІІІ


ІІІ


ІІІ


ІІІ
Метод формування на- навичок: практичний тренінг з відпрацюва-ння прийомів обсте-ження хворого.

Метод формування вмінь: професійний тренінг у розв’язанні нетипових клінічних задач.


Алгоритми (інструкції, орієнтовні карти) для формування практичних навичок.

Алгоритми (інструкції, орієнтовні карти) для формування професій-них вмінь.

Хворі.

Історії хвороби.

Тестові ситуаційні не-типові задачі.

Набори лабораторних даних і рентгензнімків.


170 хв.

5


6


7

^ Завершальний етап

Контроль та корекція профе-сійних навичок та вмінь.


Підбиття підсумків заняття:

- теоретичного


- практичного


- організаційного


Домашнє завдання (основна і додаткова література за темою


ІІІ


Засвоєння діагностич-них критері-їв ГХ.

Оволодіння методами встановлення діагнозу ГХ.

Оцінювання успішності студентів


Метод контролю на-вичок: індивідуальний контроль навичок за результатами клініч-них, лабораторних та інструментальних да-них, виконання лі- карських призначень.

Методи контролю вмі-нь: аналіз результатів клінічної роботи, роз- в’язання нетипових задач; тестовий конт-

роль ІІІ рівня


Діагностика рівня знань, навичок, вмінь
Результати клінічної ро-боти або аналізу історії хвороби.

Задачі ІІІ рівня.

Тести ІІІ рівня


Пріоритет мають кри-терії ІІІ рівня


Орієнтовна карта для самостійної роботи з літературою


25 хв.


VІ. Матеріали методичного забезпечення заняття

7.1. Матеріали контролю для підготовчого етапу заняття: задачі, тести ІІ рівня, теоретичні питання).

7.2. Матеріали методичного забезпечення основного етапу заняття: професійні алгоритми, орієнтовні карти для формування практичних навичок та вмінь, клінічні ситуаційні задачі і тести ІІІ р.

7.3. Матеріали контролю для завершального етапу: задачі, тести ІІІ рівня.

7.4. Матеріали методичного забезпечення самопідготовки студентів з навчальною літературою.


VII. Список літератури

Основна

1. Амосова Е.Н., Бабак О.Я., Зайцева В.Н. и др.; Под редакцией проф. Амосовой Е.Н. Внутренняя медицина: Ученик в 3т. – Киев.: Медицина, 2008. - Т. 1. – С. 32-59.

2. Внутрішня медицина: пульмонологія, кардіологія, гематологія: навч. посіб. з грифом МОН України: у 3 т. Т.2. Кардіологія / Л.Н., Приступа, В.Г. Псарьова, Н.В. Деміхова, Л.Б. Винниченко, В.В. Лаба, В.Ф. Орловський. – Суми: Вид-во СумДУ, 2009. – C. 4-23.

3. Ройтберг Г.Е., Струтынский А.В. Внутренние болезни. Сердечно-сосудистая система. – Москва: Бином. – 2003. – С. 562-635.

4. Мурашко В.В., Струтынский А.В. Электрокардиография. – Москва: Медпресс. – 1998. – С. 183-189.

5. Абрамович О.О., Глушко Л.В., Свінціцький А.С. Внутрішні хвороби: посібник: у 10-ти ч.-Т.І, Ч. 1-3.- Львів-Івано-Франківськ-Київ, 2004. – С. 22-32.

6. Окороков А.Н. Диагностика болезней внутренних органов. – Москва, 2002, - Т. 6. – 565 с.

7. Окороков А.Н. Лечение болезней внутренних органов. – Москва, 2000. – Т. 3; кн.1.– 445с.

8. Окороков А.Н. Лечение болезней внутренних органов. – Москва, 2001.- Т. 3, кн.2. – 465с.

9. Мала Л.2Т., Волков В.Л., Коваль С.М. Невiдкладна допомога в кардiологiї. - Київ: Здоров’я, 1999. - 320 с.

10. Давыдович О.В., Давыдович Н.Я. Клиническая фармакология и фармакотерапия в кардиологии: пособие для студентов ВУЗов III-IV уровня аккредитации, врачей кардиологов, терапевтов и семейных врачей. – Тернополь: Підручник і посібник, 2006. - 320с.

11. Нетяженко В.З. Класифікація внутрішніх хвороб. Діагностичні заходи та алгоритми лікування. Ч. І. Кардіологія і ревматологія. – Київ: Лілея, 2006. - 455с.

Додаткова

12. Невідкладні стани в клініці внутрішніх хвороб /за ред. академ. Г.В.Дзяка. – Дніпропетровськ: ІМА-прес , 2004. – 518с.

13. Бова А.А., Денщук Ю.С. Горохов С.С. Функциональная диагностика в практике терапевта: руководство для врачей. - МИА, Москва, 2007. - 236 с.

14. Москаленко В.Ф., Рощiн Г.Г., Анкiн Л. М. Протоколи з надання екстреної медичної допомоги в разi невiдкладних станiв. - Київ, 2001 .-111с.

15. Клинические разборы / под ред. Н.А.Мухина. – Москва: Литтера, 2005. - 608с.

16. Шпитальна терапія в ситуаційних задачах / за ред. С.І.Сміян. - Тернопіль, Укрмедкнига, 2003. - 312 с.

Методична:

17. Методические указания по написанию истории болезни терапевтического больного /В.В.Лаба, В.Ф.Орловский, В.В.Островский. – Сумы: СумГУ, 1996. - 72 с.

18. Методичні основи підготовки та проведення навчальних занять в медичних ВУЗах / В. Є. Мілерян. – Київ, 2006. – 80 с.

19. Загальні принципи оптимізації навчання та алгоритми виконання практичних навичок у загальнолікарській практиці: навчально-методичний посібник /за ред. Н.Д.Чухрієнко. – Дніпропетровськ. АРТ-ПРЕС, 2004. – 190с.


^ Орієнтовна карта для самостійної роботи з літературою за темою

«Есенціальна артеріальна гіпертензія (гіпертонічна хвороба)»

Основні завдання

Вказівки

Відповіді

Вивчити:1. Етіологію

Назвати основні етіологічні чинники та пресорні і деп-ресорні фактори, що сприяють виникненню ГХ
2. Клініку

Скласти класифікацію клінічних проявів ГХ
3. Діагностику

Дати перелік основних методів діагностики та їх результатів при гіпертонічній хворобі
4. Диференційну діагностику ГХ

Заповнити таблицю диференційної діагностики

(ознаки – хвороба)
5. Лікування

Скласти схему лікування гіпертонічної хвороби

Тема 2. Вторинні артеріальні гіпертензії


Кількість годин: 4.

І. Актуальність теми

За даними епідеміологічних досліджень артеріальною гіпертензією (АГ) страждає 20-25% населення земної кулі. В 2003 р. в Україні зареєстровано 9,8 млн хворих на АГ (24,3% дорослого населення). Які б не були його етіологія і патогенез, через більш чи менш тривалий час цей стан призводить до прогресуючого ураження судинної системи і порушення діяльності життєво важливих органів, у кінцевому підсумку - до смерті (за даними ВООЗ в 11% випадків смерть настає від цереброваскулярних порушень), на фоні підвищеного АТ в 4-8 разів зростає фатальний ризик при ішемічній хворобі серця. Поширеність захворювання збільшується з віком, найбільша – у віці 40-49 років ( утричі частіша, ніж у віковій групі 30-49 років).

Вторинні (симптоматичні) форми артеріальної гіпертензії – це форми підвищення артеріального тиску, що пов’язані із захворюваннями органів, що беруть участь у його регуляції. Вторинні АГ становлять до 5% всіх випадків підвищення АТ. Найбільш частими етіологічними чинниками реноваскулярної АГ є атеросклероз (приблизно у 80%) і фіброзно-м’язова дисплазія (до 13%), рідші причини – неспецифічний аортоартеріїт, вузликовий артеріїт, тромбоемболія, вроджені аневризми ниркових артерій, травми і т.д. Хронічні захворювання ниркової паренхіми є більш частою причиною симптоматичної АГ. Так, вона відмічається більш ніж у 50% хворих гломерулонефритом, пієлонефритом, діабетичною нефропатією та полікістозом нирок

У зв’язку з цим Указом Президента України від 04.02.1999 р. № 117/99 затверджена «Програма профілактики і лікування артеріальної гіпертензії в Україні», одним із завдань якої є підвищення якості лікування цих хворих.

ІІ. Мета заняття

Знати (α=2): Визначення. Основні причини. Особливості клініки, діагностики ниркових (реноваскулярних, ренопаренхіматозних), ендокринних (синдром і хвороба Іценко-Кушинга, феохромоцитома, синдром Конна, дифузний токсичний зоб) і гемодинамічних АГ. АГ під час вагітності, метаболічних порушеннях (метаболічний синдром). Значення лабораторних і інструментальних методів для диференційної діагностики та верифікації діагнозу. Терапевтичне та хірургічне лікування. Первинна та вторинна профілактика. Прогноз та працездатність.

Вміти (α=3): - зібрати анамнез, провести його аналіз;

 • провести клінічне обстеження хворих із вторинними артеріальними гіпертензіями;

 • скласти план лабораторно-інструментальних методів обстеження та інтерпретувати їх дані (описати та оцінити зміни під час клінічного дослідження крові: показники червоної крові; показники лейкоцитів; показники тромбоцитів; гематокрит, показники ШОЕ). Біохімічне дослідження крові: глюкоза, загальний холестерин, холестерин ЛПВЩ, холестерин ЛПНЩ, тригліцериди, сечова кислота, креатини, натрій, калій, загальний білок, білкові фракції, фібриноген, фібрин, С-реактивний білок, гаптоглобін, ренін, альдостерон, кортизон, трийодтироніну, тироксину, тіреотропного гормону, катехоламінів. Клінічне дослідження сечі (білок, глюкоза, сечовий осад). Описати ЕКГ, дані ехокардіографії, УЗД сонних, стегнових артерій та нирок і наднирників, артеріографії різних басейнів, дані дослідження очного дна, комп’ютерної томографії і магнітно-резонансної томографії різних органів;

 • грунтуючись на обстеженні хворого, сформулювати остаточний клінічний діагноз і скласти індивідуальний план лікування курованого хворого;

 • провести диференційну діагностику вторинних артеріальних гіпертензій;

 • призначити диференційовану антигіпертензивну терапію.

ІІІ. Виховні цілі

Важливість діагностики симптоматичних форм АГ зумовлена тим, що у більшості випадків специфічне лікування відповідного захворювання дозволяє стійко знизити або нормалізувати АТ. Це особливо важливо, оскільки серед вторинних гіпертензій злоякісний її перебіг становить до 24,5%. Тому необхідно у майбутніх лікарів розвинути почуття відповідальності за правильність професійних дій під час обстеження та лікування хворих із синдромом артеріальної гіпертензії, а широка поширеність цього синдрому та наслідки від його ускладнень спонукатимуть студентів до детального вивчення зазначеної теми.


^ IV. Міжпредметна орієнтація


Дисципліна

Знати

Вміти
^ Попередні дисципліни
Анатомія і патанатомія

Анатомію серця, судин, мозку, нирок, наднирників, ока, щитопо-дібної залози, гіпофізу;

патологічну анатомію ураження цих органів

Визначати їх структурні складові;


визначити патанатомічні ознаки ураження цих органів

Фізіологія та патофізіологія

Фізіологію і патофізіологію системи кровообігу

Вміти визначити пресорні і депресорні механізми регуляції артеріального тиску

Патофізіологію гіпертрофованого серця у фазу компенсації і декомпенсації

Визначити обмінні, функціональні і структурні його ознаки залежно від фази

Роль ендотелію судин та пошкоджувальні фактори

Назвати етапи пошкодження ендотелію; визначити пошкоджувальні та захисні фактори ендотелію судин

Ліпідний обмін

Визначити складові ліпідного обміну

Біохімія

Нормальні показники клінічного і біохімічного аналізу крові, сечі, ліпідограми

Інтерпретувати дані цих методів дослідження

Визначити тип гіперліпідемії.

Пропедевтика внутрішньої медициниКлінічні прояви і зміни, що пов’язані з ураженням органів мі-шеней при АГ

Симптоми і синдроми ураження серцево-судинної, нервової систем, нирок, очей при АГ

Визначити їх у хворого


Визначити їх у хворого

Нормальну електрокардіограму (хід збудження і реполяризації у неушкодженому міокарді, ЕКГ- від-ведення, шестиосьову систему відведень Бейлі, нормальне зна-чення зубців, сегментів, інтер-валів ЕКГ; ознаки гіпертрофії і перевантаження лівого шлуночка

Визначити електричну вісь серця, ЧСС, ритм, PQ, QRS, QT.

Визначити ознаки гіпертрофії і перенавантаження лівого шлуночка

Фармакологія

Основні групи гіпотензивних препаратів: діуретики, β-блокато-ри, інгібітори АПФ, антагоністи кальцію, антагоністи рецепторів ангіотензину ІІ, α1-блокатори, центральні α2-агоністи, міотропні вазоділататори, алкалоїди рау-вольфії, агоністи імідазолових рецепторів

Вміти пояснити фармакодинаміку, фар-макокінетику, показання та протипоказа-ння, побічну дію відповідних препаратів.

Вміти виписувати рецепти відповідних лікарських засобів
Наступні
Внутрішня меди-цина VІ курс

Діагностичні критерії синдрому артеріальної гіпертензії

Провести диференційну діагностику хво-роб, що супроводжуються цим синдромом
^ Внутрішньопредметна інтеграція
Хірургія

Показання до хірургічного ліку-вання хвороб, що є причиною АГ

Своєчасно їх визначити і направити хворого для хірургічного лікування


^ V. План та організаційна структура заняття


№ п/п

Основні етапи заняття,

їх функції та зміст

Навчальні

цілі в рівнях засвоєння

Методи контролю і навчання

Матеріали методичного забезпечення

Розподіл

часу

1

2

3

4

5

6


1

2


3

^ Підготовчий етап

Організаційні заходи.

Постановка навчальних цілей та мотивація.

Контроль вихідного рівня знань, навичок, вмінь:

1. Визначення.

2. Основні причини виник-нення ВАГ.

3. Особливості клініки, діаг-ностики ниркових (реноваску-лярних, ренопаренхіматозних).

4. Особливості клініки, діаг-ностики ендокринних (синдром і хвороба Іценко-Кушинга, феохромоцитома, синдром Ко-нна, дифузний токсичний зоб).

5. Особливості клініки, діаг-ностики гемодинамічних АГ. 6. Особливості клініки, діаг-ностики АГ під час вагітності.

7. Особливості клініки, діаг-ностики АГ при метаболічних порушеннях (метаболічний синдром).

8. Значення лабораторних і інструментальних методів для диференційної діагностики та верифікації діагнозу при ВАГ.

9. Терапевтичне та хірургічне лікування АГ.

10. Первинна та вторинна профілактика АГ.

11. Прогноз та працездатність при вторинній АГІІ

ІІ


ІІ


ІІ


ІІ


ІІ


ІІ


ІІ


ІІ


ІІ


ІІ1. Індивідуальне опи-тування.

2. Письмові теоре-тичні питання.

3. Розв’язання типо-вих задач ІІ рівня.

4. Програмований кон-троль, що побудова-ний на тестах ІІ рівня
П.2 «Навчальні цілі»

П.1 «Актуальність теми»


Теоретичні питання.

Тести ІІ рівня, типові клінічні задачі ІІ рівня1-5 хв.

10 хв.


25 хв.

4

Основний етап

Формування професійних на-вичок і вмінь:

1. Оволодіти методами обсте- ження хворих із вторинною АГ.

2. Провести курацію хворих із вторинною АГ.

3. Скласти план обстеження курованого хворого.

4. Провести диференційну діа-гностику хвороб, що супровод-жуються синдромом АГ.

5. Визначити план лікування курованого хворого та скласти індивідуальний лист призначення.ІІІ


ІІІ


ІІІ


ІІІ


ІІІ


Метод формування на- навичок: практичний тренінг з відпрацюва-ння прийомів обсте-ження хворого.

Метод формування вмінь: професійний тренінг у розв’язанні нетипових клінічних задач.


Алгоритми (інструкції, орієнтовні карти) для формування практичних навичок.

Алгоритми (інструкції, орієнтовні карти) для формування професій-них вмінь.

Хворі.

Історії хвороби.

Тестові ситуаційні не-типові задачі.

Набори лабораторних даних і рентгензнімків.90 хв.

5


6


7

^ Завершальний етап

Контроль та корекція профе-сійних навичок та вмінь.


Підбиття підсумків заняття:

- теоретичного


- практичного


- організаційного


Домашнє завдання (основна і додаткова література за темою


ІІІ


Засвоєння діагностич-них критері-їв ВАГ.

Оволодіння методами встановлення діагнозу ВАГ.

Оцінювання успішності студентів


Метод контролю на-вичок: індивідуальний контроль навичок за результатами клініч-них, лабораторних та інструментальних да-них, виконання лі- карських призначень.

Методи контролю вмі-нь: аналіз результатів клінічної роботи, роз- в’язання нетипових задач; тестовий конт-

роль ІІІ рівня


Діагностика рівня знань, навичок, вмінь
Результати клінічної ро-боти або аналізу історії хвороби.

Задачі ІІІ рівня.

Тести ІІІ рівня


Пріоритет мають кри-терії ІІІ рівня


Орієнтовна карта для самостійної роботи з літературою


25 хв.


VІ. Матеріали методичного забезпечення заняття

7.1. Матеріали контролю для підготовчого етапу заняття: задачі, тести ІІ рівня, теоритичні питання.

7.2. Матеріали методичного забезпечення основного етапу заняття: професійні алгоритми, орієнтовні карти для формування практичних навичок та вмінь, клінічні ситуаційні задачі і тести ІІІ рівня.

7.3. Матеріали контролю для завершального етапу: задачі, тести ІІІ рівня.

7.4. Матеріали методичного забезпечення самопідготовки студентів з навчальною літературою.


VII. Список літератури

Основна:

1. Амосова Е.Н., Бабак О.Я., Зайцева В.Н. и др.; Под редакцией проф. Амосовой Е.Н. Внутренняя медицина: Ученик в 3т. – Киев.: Медицина, 2008. - Т. 1. – С. 59-68.

2. Внутрішня медицина: пульмонологія, кардіологія, гематологія: навч. посіб. з грифом МОН України: у 3 т. Т.2. Кардіологія / Л.Н., Приступа, В.Г. Псарьова, Н.В. Деміхова, Л.Б. Винниченко, В.В. Лаба, В.Ф. Орловський. – Суми: Вид-во СумДУ, 2009. – С. 24-37.

3. Ройтберг Г.Е., Струтынский А.В. Внутренние болезни. Сердечно-сосудистая система. – Москва: Бином. – 2003. – С. 13-56.

4. Абрамович О.О., Глушко Л.В., Свінціцький А.С. Внутрішні хвороби: посібник: у 10-ти ч.-Т.І, Ч. 1-3.- Львів-Івано-Франківськ-Київ, 2004. – С. 32-37.

5. Окороков А.Н. Диагностика болезней внутренних органов. – Москва, 2002. - Том 6. – 565 с.

6. Окороков А.Н. Лечение болезней внутренних органов. – Москва, 2002. - Том 3,кн.1 – 445 с.

7. Окороков А.Н. Лечение болезней внутренних органов. – Москва, 2001. - Том 3,кн.2. – 465 с.

8. Амосова Е.Н. Клиническая кардиология: в 2-х т. – Київ: Здоров’я, 2002,- Т.2 - 990с.

9. Мала Л.Т., Волков В Л., Коваль С.М. Невiдкладна допомога в кардiологiї. - Київ: Здоров’я, 1999. - 320 с.

10. Давыдович О.В., Давыдович Н.Я. Клиническая фармакология и фармакотерапия в кардиологии: пособие для студентов ВУЗов III-IV уровня аккредитации, врачей кардиологов, терапевтов и семейных врачей. – Тернополь: Підручник і посібник, 2006. - 320с.

11. Нетяженко В.З. Класифікація внутрішніх хвороб. Діагностичні заходи та алгоритми лікування - Ч. І.. Кардіологія і ревматологія. – Київ: Лілея, 2006. – C. 8-46.

Додаткова

12. Невідкладні стани в клініці внутрішніх хвороб / за ред. академ. Г.В.Дзяка. – Дніпропетровськ: ІМА-прес, 2004. – 518с.

13. Бова А.А., Денщук Ю.С, Горохов С.С. Функциональная диагностика в практике терапевта: Руководство для врачей. - МИА.- Москва, 2007. - 236 с.

14. Клинические разборы / под ред. Н.А.Мухина. – Москва: Литтера, 2005. - 608с.

15. Шпитальна терапія в ситуаційних задачах / за ред. С.І.Сміян. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2003. - 312 с.

16. Лутай М.І. Профілактика серцево-судинних ускладнень у хворих ІХС (Європейські рекомендації з лікування стабільної стенокардії, 2006) // Серцево-судинний континуум: шляхи ефективних втручань / Вибрані лекції Укр. кард. школи ім. М.Д. Стражеска; за ред. В.М. Коваленка. – Київ, 2007. - С. 27-44.

Методична

17. Методические указания по написанию истории болезни терапевтического больного /В.В.Лаба, В.Ф.Орловский, В.В.Островский. – Сумы: СумГУ, 1996. - 72 с.

18. Методичні основи підготовки та проведення навчальних занять в медичних ВУЗах / В. Є. Мілерян. – Київ, 2006. – 80 с.

19. Загальні принципи оптимізації навчання та алгоритми виконання практичних навичок у загально лікарській практиці: навчально-методичний посібник /за ред. Н.Д.Чухрієнко. – Дніпропетровськ: АРТ - ПРЕС, 2004. – 190с.


^ Орієнтовна карта для самостійної роботи з літературою за темою

«Вторинні (симптоматичні) артеріальні гіпертензії»

Основні завдання

Вказівки

Відповіді

Вивчити:1.Етіологію

Назвати основні етіологічні чинники та фактори, що сприяють ВАГ
2. Клініку

Скласти класифікацію клінічних проявів ВАГ
3. Діагностику

Дати перелік основних методів діагностики та їх результатів при ВАГ
4. Диференційну діагностику ВАГ

Заповнити таблицю диференційної діагностики (ознаки – хвороба)
5. Лікування

Скласти схему лікування АГ залежно від причин її виникнення
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15

Схожі:

Методичні вказівки до практичних занять для студентів 5-го курсу з дисципліни «Внутрішня медицина» iconМетодичні вказівки до практичних занять для студентів 6-го курсу з дисципліни «Внутрішня медицина»
«Внутрішня медицина» Модуль – 2-ге вид., переробл. /Укладачі: В. Г. Псарьова, О. С. Погорєлова, Л. Н. Приступа, В. Ф. Орловський,...
Методичні вказівки до практичних занять для студентів 5-го курсу з дисципліни «Внутрішня медицина» iconМетодичні вказівки до практичних занять для студентів 6-го курсу з дисципліни «Внутрішня медицина»
«Внутрішня медицина» Модуль 3 Сучасна практика внутрішньої медицини /Укладачі: В. Г. Псарьова, Л. Н. Приступа, В. Ф. Орловський,...
Методичні вказівки до практичних занять для студентів 5-го курсу з дисципліни «Внутрішня медицина» iconМетодичні вказівки до практичних занять для студентів 6-го курсу з дисципліни «Внутрішня медицина»
«Внутрішня медицина» Модуль 4 Невідкладні стани у клініці внутрішньої медицини /Укладачі: В. Г. Псарьова, Л. Н. Приступа, В. Ф. Орловський,...
Методичні вказівки до практичних занять для студентів 5-го курсу з дисципліни «Внутрішня медицина» iconМетодичні вказівки до практичних занять для студентів 4-го курсу з дисципліни «Внутрішня медицина»
«Внутрішня медицина» Модуль 1: Основи внутрішньої медицини (гастроентерологія, пульмонологія, гематологія) /Укладачі: О. В. Орловський,...
Методичні вказівки до практичних занять для студентів 5-го курсу з дисципліни «Внутрішня медицина» iconМетодичні вказівки до практичних занять для студентів 4-го курсу з дисципліни «Внутрішня медицина»
«Внутрішня медицина» Модуль 1: Основи внутрішньої медицини (гастроентерологія, пульмонологія, гематологія) /Укладачі: О. В. Орловський,...
Методичні вказівки до практичних занять для студентів 5-го курсу з дисципліни «Внутрішня медицина» iconМетодичні вказівки для доаудиторної підготовки до практичних занять з дисципліни
Методичні вказівки для доаудиторної підготовки до практичних занять з дисципліни “Внутрішня медицина: інфекційні хвороби” / укладачі:...
Методичні вказівки до практичних занять для студентів 5-го курсу з дисципліни «Внутрішня медицина» iconМетодичні вказівки до вивчення теми «вади серця» для студентів 5 курсу
...
Методичні вказівки до практичних занять для студентів 5-го курсу з дисципліни «Внутрішня медицина» iconМетодичні вказівки для самостійної роботи студентів 6-го курсу з дисципліни «Внутрішня медицина»
«Внутрішня медицина» Модуль – 2-ге вид., переробл. /Укладачі: В. Г. Псарьова, О. С. Погорєлова, Л. Н. Приступа, В. Ф. Орловський,...
Методичні вказівки до практичних занять для студентів 5-го курсу з дисципліни «Внутрішня медицина» iconКалендарний план практичних занять з дисципліни „Внутрішня медицина з фізіотерапією та ендокринологією для студентів IV курсу медичного факультету №2, спеціальність
Внутрішня медицина з фізіотерапією та ендокринологією для студентів IV курсу медичного факультету №2, спеціальність
Методичні вказівки до практичних занять для студентів 5-го курсу з дисципліни «Внутрішня медицина» iconТематичний план практичних занять з дисципліни „Внутрішня медицина для студентів IV курсу медичного факультету №2, спеціальність «Педіатрія»
Змістовий модуль Основи діагностики, лікування та профілактики хвороб органів травлення
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи