Методичні вказівки до самостійної роботи студентів з дисципліни «Практичний курс англійської мови» icon

Методичні вказівки до самостійної роботи студентів з дисципліни «Практичний курс англійської мови»
НазваМетодичні вказівки до самостійної роботи студентів з дисципліни «Практичний курс англійської мови»
Сторінка1/5
Дата26.05.2013
Розмір0.55 Mb.
ТипМетодичні вказівки
  1   2   3   4   5

Міністерство освіти і науки України

Сумський державний університет


2991 МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ


до самостійної роботи студентів

з дисципліни


«Практичний курс англійської мови»

на тему «Пряма та непряма мова»

для студентів спеціальності

6.030507 “Переклад”

денної форми навчання


Суми

Сумський державний університет

2010
Методичні вказівки до самостійної роботи студентів з дисципліни «Практичний курс англійської мови» на тему «Пряма та непряма мова» / укладач Г.В. Курило. – Суми: Сумський державний університет, 2010. – 56 с.


Кафедра германської філології


Мова іншої особи може передаватися двома способами: шляхом буквального відтворення слів мовця, без будь-яких змін, тобто у формі прямої мови (Direct Speech) або від імені іншої особи, що передає чужу мову зі зміною форми, тобто в непрямій мові (Indirect Speech). При усній передачі прямої або непрямої мови ми виділяємо її голосом, змінюючи інтонацію, роблячи відповідні паузи.

На письмі пряма мова оформлюється лапками, які в англійській мові на відміну від української ставляться вгорі рядка з обох. Слова автора можуть стояти перед прямою мовою, після або всередині неї і, як правило, відділяються комою. Іноді, особливо перед довгим текстом прямої мови, після слів автора ставиться двокрапка, як і в українській мові.

У прямій мові спостерігаються порушення граматичної або логічної правильності, що, однак, не перешкоджає точному розумінню, оскільки сенс доповнюється ситуацією, а в усному спілкуванні – мімікою, жестом, інтонацією і т. п.
Непряма мова характеризується граматичною правильністю, більшою докладністю, просторішим викладом. Іноді в непряму мову вводяться відсутні в прямій мові слова, змінюються форми слів для того, щоб було зрозуміло, кому належить вислів, до кого він звернений, коли і як був висловлений. На письмі при перетворенні прямої мови в непряму лапки, що оформлюють пряму мову, і кома, що відокремлює пряму мову від слів автора, опускаються, і проводиться ряд змін слів або форм, обумовлених логікою оповіді й граматикою мови.

Речення з прямою і непрямою мовою розрізняються за своєю структурою.

Пряма мова являє собою самостійне речення, яке знаходиться в сурядному зв'язку з її вступною частиною, тобто зі словами автора. Непряма мова завжди оформлюється як підрядне речення у складі складнопідрядного речення (табл. 1).


Таблиця 1

^ Direct Speech

Indirect Speech

“Please, speak at our meeting and tell us how to plan our time”, we asked our class teacher.

We asked our class teacher to speak at our meeting and tell us how to plan our time.

^ Request or Command
The teacher said, “Don't speak all at a time, raise your hands if you want to ask a question”.

The teacher told the class not to speak all at a time and to raise their hands if they wanted to ask a question.

Statement
The literature teacher said, “We are going to take up Shakespeare in class on Monday”.

The literature teacher said we were going to take up Shakespeare in class on Monday.

Question
“Do you enjoy teaching English?” we asked our teacher.

“Which subject do you study

first and how long do you spend

on each assignment?”, asked the Principal.

We asked our teacher if she enjoyed teaching Eng­lish.

The Principal asked us which subject we studied first and how long we spent on each assignment.


У поданих методичних вказівках наведено розробку питань, пов’язаних із вживанням та трансформацією прямої та непрямої мови і зразкові вправи для здобуття навичок передачі мови другої особи у прямій та непрямій формах. Методичні вказівки можуть також служити довідником за розділами “пряма і непряма мова” і “узгодження часів”. Пряма і непряма мова є невід’ємною частиною повсякденного спілкування. Структури непрямих прохань, запитань і тверджень можна виявити майже в будь-якій невимушеній розмові. Наприклад: Mother (taking things out of Alice's shopping bag): Well, here is but­ter, sugar, milk. And where is bread, Alice? I told you to buy some butter, sugar, milk and bread.

Alice: No, Mum. You looked in the cupboard and said we had enough bread for today. Then you said you might buy some rolls on your way home. You didn't tell me I must buy bread.

У прямій мові залежно від мети висловлювання можуть бути вжиті різні види речень: наказові, вигук, питальні, розповідні. При трансформації їх в непряму мову кожний вид буде змінюватися за своїми особливими правилами, тому доцільно кожний вид вивчити окремо. У вказівках прийнято таке розміщення матеріалу. Спочатку дано опис зміни в непряму мова наказових речень, потім оповідних і питальних. При зміні наказових речень трапляється менше труднощів, чим і обумовлено розміщення цього матеріалу на початку методичних вказівок. Відповідно розміщені і вправи. Окличні речення виділені в окремий розділ, оскільки при зміні їх у непряму мову також спостерігається своя специфіка, хоча, в принципі, будь-яке висловлювання – наказ, розповідь, питання може стати окликом.

ПРАВИЛА ЗМІНИ прямої мови в непряму.
Наказові речення

Для передачі в непрямій мові прохань і наказів використовуються головним чином дієслова ask і tell, а зміст прохання чи наказу передається дієсловом у формі інфінітива з часткою to. Накази заборонного характеру передаються у непрямій мові поєднанням not з інфінітивом. Після дієслів ask і tell обов'язкова наявність непрямого безприйменникового додатка. Він повинен вживатися навіть тоді, коли в прямій мові немає вказівки на особу, до якої звернено висловлювання. У таких випадках рекомендується уявити собі ситуацію висловлювання і домислити мовця і особу, до якої він звертається:

Don't get up. Stay in bed for a couple of days and take aspirin twice a day.

The doctor told me (Nelly) not to get up, to stay in bed for a couple of days and to take aspirin twice a day.

Якщо в прямій мові є вказівка на особу, до якої звернено висловлювання, то в непрямій мові воно стає непрямим безприйменниковим додатком, а форми особових і присвійних займенників змінюються залежно від сенсу:

“Don't take my ruler, use yours”, Ann said to Cyril.

Ann told Cyril not to take her ruler but to use his. Ann told Cyril to use his own ruler and not to take hers.

Обставини місця і часу змінюються також відповідно до ситуації:

Не said to me, “Don't come tomorrow as I won't be here”.

He told me not to come the next day as he wouldn't be there.

Якщо автор прохання (розпорядження) невідомий або немає необхідності його згадувати; дієслова, що передають непряме прохання, стоять у формі пасивного стану:

Do not interrupt the grown-ups, Alec.

Alec was told not to interrupt the grown-ups.

Stop making all that noise, children.

The children were asked to stop making noise.

Do not feed the animals.

Visitors are requested not to feed the animals.

Речення типу Let me help you. Let's do it together у непрямій мові вводяться переважно дієсловами offer і suggest, крім того, змінюється структура моделі. За дієсловом offer безпосередньо слідує інфінітив, а після дієслова suggest слідує підрядне додаткове речення з дієсловом should плюс інфінітив:

Let me post your letters, Grannie. She offered to post grannie's letters.

Let's go to a movie.

I suggested that we should go to a movie.

Проте в сучасній мові спостерігається сильна тенденція до вживання більш короткої структури, в якій опущений сполучник that, а присудок підрядного речення висловлено інфінітивом без частки to:

I suggest we go to a movie.

Крім дієслів tell і ask, накази та прохання можуть вводити дієслова order, command, request, require, warn, advise, recommend і деякі інші, об'єднані загальним значенням спонукання до дії. Вони специфічні за своєю семантикою, а отже, несуть додаткові стилістичні відтінки.

На українську мову непряме прохання чи непрямий наказ частіше перекладаються підрядним реченням додатка, але можливе також вживання інфінітивних конструкцій:

I was asked not to interfere.

Мені сказали (веліли), щоб я не втручався. Мені сказали (веліли) не втручатися. Твердження у непрямій мові вводяться, як правило, дієсловами say і tell. Дієслово say вживається в тому випадку, коли немає вказівки на особу, якій робиться повідомлення:

The teacher said, “The lesson is over”. The teacher said that the lesson was over.

Якщо ж особа, до якої звернена пряма мова, відома, особливо в тих випадках, коли в прямій мові є звернення, то в непрямій мові вживається дієслово tell і непрямий безприйменниковий додаток:

The teacher said to Peter, “Your mother has come”. The teacher told Peter that his mother had come.

Крім say і tell, для передачі мовлення використовується ряд інших дієслів, об'єднаних загальним значенням повідомлення інформації, серед них найбільш вживані remark, mention, declare, state, explain, announce та інші. Ці дієслова, крім своїх специфічних значень, які вказують на спосіб, манеру, обставини повідомлення, мають ряд особливостей, що додають їм стилістичного забарвлення. Твердження у прямій мові являє собою просте чи складне розповідне речення. При зміні його в непряму мову утворюється складнопідрядне речення; слова, що вводять пряму мову, стають головним реченням, а пряме твердження трансформується в підрядне речення додатка, яке вводять сполучником that. Українському що – сполучнику та сполучниковому займеннику в англійській мові відповідають два різних слова: підрядний сполучник that і сполучниковий займенник what, який є членом підрядного речення додатка і стоїть під наголосом:

I didn't tell you that I had read the note.

I will not tell you what I have read in the note.

Якщо мовець відтворює свої власні слова, то займенник I при трансформації прямої мови в непряму НЕ змінюється:

– I cannot come and see you tonight.

– Pardon?

– I said I couldn't come and see you tonight.

Займенник you в прямій мові може мати на увазі того, хто слухає, наприклад студента, що виконує вправу. У такому випадку при трансформації прямої мови в непряму воно буде замінюватись займенником I:

The doctor said, “You will have to stay in bed for a couple of days”.

The doctor told me that I would have to stay in bed for a couple of days.

Займенник we в прямій мові може включати слухача, тобто студента, що виконує вправу, і при зміні прямої мови в непряму не змінюється:

Alice said, “We haven't heard the news”.  

Alice said we hadn't heard the news.

Якщо мовець виступає в ролі оповідача, а не учасника розмови, то всі займенники прямої мови стають в непрямій мові займенниками третьої особи. Наводиться таблиця про зміну форм усіх особових і присвійних займенників (табл. 2).

Таблиця 2

^ Direct Speech

Indirect Speech

I
he or sheyou
he or shehe, she
he, shewe
theyyou
theythey
theyПродовження таблиці 2

^ Direct Speech

Indirect Speech

me
he or heryou
him or herhe, she
he, sheus
themyou
themthem
themmy

mine

his or her

his or

hers

your

yours

his or her

his or

hers

his, her

his, hers

his or her

his or

hers

our

ours

their

theirs
your

yours

their

theirs
their

theirs

their

theirs  1   2   3   4   5

Схожі:

Методичні вказівки до самостійної роботи студентів з дисципліни «Практичний курс англійської мови» iconДля викладачів дисципліни «Практичний курс англійської мови» щодо роботи студентів у лінгафонному кабінеті
Методичні рекомендації для викладачів дисципліни “Практичний курс англійської мови” щодо роботи студентів у лінгафонному кабінеті...
Методичні вказівки до самостійної роботи студентів з дисципліни «Практичний курс англійської мови» iconМетодичні вказівки до самостійної роботи з навчальної дисципліни «Історія англійської мови» для студентів спеціальності
Методичні вказівки до самостійної роботи з навчальної дисципліни «Історія англійської мови» / Укладач І. К. Кобякова. Суми: Вид-во...
Методичні вказівки до самостійної роботи студентів з дисципліни «Практичний курс англійської мови» iconМетодичні вказівки до самостійної роботи з навчальної дисципліни «практика перекладу з англійської мови» для студентів спеціальності
Методичні вказівки до самостійної роботи з навчальної дисципліни «Практика перекладу з англійської мови» / Укладач Н. А. Приходько....
Методичні вказівки до самостійної роботи студентів з дисципліни «Практичний курс англійської мови» iconМетодичні вказівки до самостійної роботи з навчальної дисципліни «теоретичний курс німецької мови» для студентів спеціальності
Методичні вказівки до самостійної роботи з навчальної дисципліни «Теоретичний курс німецької мови» / Укладач А. Д. Чепелюк. Суми:...
Методичні вказівки до самостійної роботи студентів з дисципліни «Практичний курс англійської мови» iconМетодичні вказівки «Мовна категорія кількості»
Методичні вказівки «Мовна категорія кількості» до практичних занять з дисциплін “Практичний курс англійської мови”, «Історія англійської...
Методичні вказівки до самостійної роботи студентів з дисципліни «Практичний курс англійської мови» iconМетодичні вказівки до самостійної роботи роботи з навчальних дисциплін
«Практичний курс другої іноземної (німецької) мови», «Лінгвокраїнознавство німецькомовних країн»
Методичні вказівки до самостійної роботи студентів з дисципліни «Практичний курс англійської мови» iconМетодичні вказівки для домашнього читання з навчальної дисципліни "Практичний курс англійської мови " для студентів спеціальності "Переклад"
Укладач Ю. В. Косенко Відповідальний за випуск С. О. Швачко Декан факультету Л. П. Валенкевич
Методичні вказівки до самостійної роботи студентів з дисципліни «Практичний курс англійської мови» iconРобоча програма з навчальної дисципліни «Практичний курс англійської мови» для студентів V курсу факультету початкового навчання (за вимогами кредитно трансферної системи навчання)
«Практичний курс англійської мови» для студентів V курсу факультету початкового навчання
Методичні вказівки до самостійної роботи студентів з дисципліни «Практичний курс англійської мови» iconМетодичні вказівки до організації І проведення самостійної роботи з курсу «Теоретична фонетика англійської мови» для студентів ІІІ курсу англійської філології
Самостійна робота студентів з навчальної дисципліни “ Теоретична фонетика англійської мови ” передбачає самостійне опрацювання студентами...
Методичні вказівки до самостійної роботи студентів з дисципліни «Практичний курс англійської мови» iconМетодичні вказівки з англійської мови для самостійної роботи студентів 1-го курсу спеціальності 110101 «Лікувальна справа» денної форми навчання
Методичні вказівки з англійської мови для самостійної роботи студентів 1-го курсу спеціальності 110101 «Лікувальна справа» / Укладач...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи