Методичні вказівки до виконання індивідуального домашнього завдання icon

Методичні вказівки до виконання індивідуального домашнього завдання
Скачати 89.38 Kb.
НазваМетодичні вказівки до виконання індивідуального домашнього завдання
Дата26.05.2013
Розмір89.38 Kb.
ТипМетодичні вказівки
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Сумський державний університет


3105 Методичні вказівки


до виконання індивідуального домашнього завдання

з дисципліни

«Інформаційна підтримка життєвого циклу

технічних об’єктів»

для студентів спеціальності

«Інформаційні технології проектування»

заочної форми навчання

Суми

Сумський державний університет

2011

Методичні вказівки до виконання індивідуального домашнього завдання з дисципліни «Інформаційна підтримка життєвого циклу технічних об’єктів» / укладачі: В.В. Шендрик, Ю.В. Парфененко. – Суми, Сумський державний університет, 2011. – 12 с.
Секція інформаційних технологій проектування

кафедри комп’ютерних наук


ЗМІСТ

С.

СПИСОК РекомендованОЇ літературИ 9

Додаток А 10

(обов’язковий) 10^ 1 ТЕМА ІНДИВІДУАЛЬНОГО ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ


Розроблення інформаційної системи на основі баз даних та Web-технологій на прикладі каталогу товарів для електронної торгівлі.


^ 2 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ


2.1 Мета виконання індивідуального домашнього завдання


Мета виконання індивідуального домашнього завдання – оволодіння студентами сучасною методологією розроблення інформаційного та програмного забезпечення інформаційної системи на основі використання баз даних та Web-технологій, ознайомлення студентів з сучасними технологіями передачі та обробки інформаційних потоків через Інтернет, архітектурою програмних продуктів, новітніми методами розроблення динамічних Web-сайтів.


^ 2.2 Місце індивідуального домашнього завдання у навчальному процесі

Забезпечувальними навчальними дисциплінами є «Основи програмування та алгоритмічні мови», «Об’єктно-орієнтоване програмування», «Технологія програмування та створення програмних продуктів», «Організація баз даних та знань». Виконання індивідуального домашнього завдання з курсу «Інформаційна підтримка життєвого циклу технічних об’єктів» формує у студентів знання та навички, необхідні для виконання дипломної роботи.


2.3 Знання та вміння, набуті студентом у результаті

виконання індивідуального домашнього завдання


У результаті виконання індивідуального домашнього завдання студент повинен одержати такі знання:

 • базову архітектуру взаємодії сценаріїв на Web-серверах;

 • технології розроблення прикладних програм для Інтернету;

 • способи інтеграції сценаріїв із системами управління базами даних;

 • можливості сучасних систем обробки Web - сценаріїв;

та вміти:

 • оцінювати доцільність та можливості розроблення застосувань на основі Web - технологій;

 • самостійно проектувати архітектуру взаємодії сценаріїв заданого призначення;

 • створювати технологічні програмні продукти на основі Web-сценаріїв;

 • враховувати вимоги Web - дизайну;

 • мінімізувати інформаційні потоки для найшвидшої роботи Web-додатків.


^ 3 ВИКОНАННЯ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ


3.1 Загальні вказівки


Індивідуальне домашнє завдання виконується за матеріалами конспекту лекцій та потребує виконання практичних робіт з дисципліни “Інформаційна підтримка життєвого циклу технічних об’єктів”, а також самостійного опрацювання рекомендованої літератури з курсу. Варіанти завдань визначає викладач.


^ 3.2 Вимоги до виконання індивідуального домашнього завдання


Результат виконання індивідуального домашнього завдання має бути поданий у вигляді пояснювальної записки (приблизний обсяг 20-30 сторінок формату А4) та файлів, що містять програмні коди розробленого у ході виконання роботи Web-застосування.


^ 3.3 Структура пояснювальної записки індивідуального домашнього завдання


Пояснювальна записка повинна мати таку структуру:

 • титульний аркуш;

 • зміст із зазначенням сторінок;

 • вступ;

 • постановка завдання – окремим аркушем;

 • база даних та її адміністрування:

 • структура взаємодії сценаріїв системи:

 • структура бази даних;

 • сценарій створення бази даних;

 • програмні модулі адміністрування бази даних;

 • короткий опис роботи адміністрування бази даних;

 • сценарії та основні модулі інформаційної системи:

 • головний сценарій;

 • службові модулі;

 • відображення у браузері:

 • головної сторінки сайта;

 • переліку категорій та товарів вибраної категорії;

 • докладної інформації з вибраного товару;

 • модуля адміністрування;

 • висновки;

 • список літератури.^ 3.4 Зміст розділів пояснювальної записки


  Вступ. У цьому розділі необхідно навести короткі відомості про призначення розроблювальної інформаційної системи.

  ^ Постановка завдання. Необхідно чітко сформулювати задачу індивідуального домашнього завдання.

  База даних та її адміністрування:

 • структура бази даних: подати структуру опису таблиць бази даних та їх зв’язків;

 • сценарій створення бази даних: навести команди створення бази, таблиць, індексів з необхідними поясненнями;

 • програмні модулі адміністрування бази даних: подати зображення форм і тексти всіх програмних модулів, що відповідають за адміністрування бази, обов’язково необхідно навести характерну частину тексту форми модуля даних або модуля, який містить компоненти підключення і доступу до даних, SQL-запити;

 • короткий опис роботи системи адміністрування бази даних: коротко описати роботу програми, зображення форм;

  ^ Сценарії та основні модулі інформаційної системи:

 • головний сценарій: подати призначення, короткий опис головного сценарію, екранний знімок, що ілюструє роботу модуля і програмний текст сценарія;

 • службові модулі: коротко описати службовий модуль і програмний текст сценарію;

  Відображення результатів роботи Web-застосування у браузері:

 • перелік товарів вибраної категорії: аналогічно до попереднього розділу;

 • модуль відображення докладної інформації з вибраного товару: аналогічно до попереднього розділу;

  Висновки: Необхідно зазначити, які результати були отримані у процесі виконання роботи.

  Список літератури. Необхідно навести список літератури, яку студент використовував при виконанні індивідуального домашнього завдання.^ 3.5 Вимоги до оформлення пояснювальної записки індивідуального домашнього завдання


 • орієнтація сторінки – книжкова;

 • поля в документі: ліве – 25мм, праве – 10 мм, верхнє і нижнє по 15 мм;

 • вставити автоматичний зміст;

 • для основного тексту використати шрифт Times New Roman, розміром 14 пт, вирівнювання по ширині, інтервал між рядками – одинарний, відступ першої строки 1,5 см;

 • текст сценаріїв та програмних модулів виконувати шрифтом Courier New, розміром 12 пт;

 • вставити нижній колонтитул, де розмістити номери сторінок – номер сторінки вирівняти по правому краю (на титульному аркуші номер сторінки не зазначати);

 • кожний розділ повинен починатися з нової сторінки; між заголовком розділу і текстом відступ – 2 рядки; для оформлення заголовків використовуйте стиль «Заголовок 1», для оформлення використовуйте шрифт Times New Roman, розмір 14 пт, напівжирний, вирівнювання по центру (крапка в кінці назви розділу НЕ СТАВИТЬСЯ);

 • для підпису рисунків використовуйте шрифт Times New Roman, розмір 12 пт, вирівнювання по центру, інтервал між рядками – одинарний, відступ першої строки 0 см; підпис повинен міститися під рисунком і мати номер і назву, наприклад «Рисунок 1 – Назва рисунка» (крапка в кінці назви рисунка НЕ СТАВИТЬСЯ).^ 3.6 Умови захисту


При захисті роботи необхідно мати:

 • роздруковану пояснювальну записку роботи;

 • пояснювальну записку, оформлену в Word в електронному вигляді;

 • тексти програми в електронному вигляді.3.7 Перелік питань до захисту

 1. Дайте визначення Web-сервісу.

 2. Що таке URL-адреса?

 3. Поняття мови HTML.

 4. Cтруктура типового HTML-файла.

 5. Використання HTML для форматування тексту на
  Web-сторінках.

 6. Основні можливості мови PHP.

 7. Що таке URL-адреса?

 8. Вбудова PHP в HTML.

 9. Основні поняття мови PHP. Типи даних. Константи.

 10. Основні операції мови PHP.

 11. Базовий синтаксис PHP. Керуючі структури.

 12. Базовий синтаксис PHP. Робота з циклами.

 13. Обробка форм засобами PHP.

 14. Доступ до змінних форми за допомогою PHP.

 15. Основні фунції PHP для роботи з файлами.

 16. Створення масивів засобами PHP.

 17. Поняття асоціативного масиву.

 18. Що таке база даних?

 19. Основні особливості реляційних баз даних.

 20. Що таке система керування базами даних?

 21. З якими СКБД може співпрацювати PHP?

 22. Основні оператори мови SQL.

 23. Створення бази даних у СКБД MySQL.

 24. Доступ до бази даних MySQL з Web за допомогою РНР.

 25. Основні кроки виконання запитів до бази даних через Web.^

СПИСОК РекомендованОЇ літературИ

 1. Веллинг Л. Разработка Web-приложений с помощью PHP и MySQL: пер. с англ. / Л. Веллинг, Л. Томсон. –2-е изд. – М. : Издательский дом «Вильямс», 2004. – 800 с.

 2. Дюбуа П. MySQL. : пер. с англ. / П. Дюбуа. – М.: Издательский дом «Вильямс», 2001. – 816 с.

 3. Кухарчик А. PHP: обучение на примерах / А. Кухарчик. – Мн.: Новое знание, 2004. ― 237 с.^

Додаток А

(обов’язковий)


Зразок оформлення титульного аркуша


Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Сумський державний університет

Кафедра комп’ютерних наук

Секція інформаційних технологій проектування


Індивідуальне домашнє завдання


з дисципліни «Інформаційна підтримка

життєвого циклу технічних об´єктів»


на тему

«Розробка каталога товарів для

електронної торгівлі …»


Викладач П. І. Пб. викладача


Студент П. І. Пб. студента


Група назва групи


Варіант номер варіанта


Суми – 2011

Навчальне видання


Методичні вказівки

до виконання індивідуального домашнього завдання

з дисципліни «Інформаційна підтримка життєвого циклу

технічних об’єктів»

для студентів спеціальності

«Інформаційні технології проектування»

заочної форми навчання


Відповідальний за випуск І.В. Баранова

Редактор Н.З. Клочко

Комп’ютерне верстання Ю.В. Парфененко


Підписано до друку 24.05.2011, поз.

Формат 60х84/16. Ум. друк. арк. 0,69.Обл.-вид.арк.0,63 Тираж 50 пр. Зам.№

Собівартість видання грн. к.


Видавець і виготовлювач

Сумський державний університет,

вул. Р.-Корсакова,2, м. Суми, 40007

Свідоцтво суб’єкта видавничої справи ДК № 3062 від 17.12.2007.


Схожі:

Методичні вказівки до виконання індивідуального домашнього завдання iconМетодичні вказівки до виконання індивідуального домашнього завдання (ідз)
Методичні вказівки до виконання індивідуального домашнього завдання (ідз) з дисципліни "Фінанси підприємств" / Укладачі: канд екон...
Методичні вказівки до виконання індивідуального домашнього завдання iconМетодичні вказівки до виконання індивідуального домашнього завдання
Роботою студента. Метою виконання індивідуального завдання є поглиблення знань студента з даної дисципліни, набуття навичок самостійної...
Методичні вказівки до виконання індивідуального домашнього завдання iconМетодичні вказівки до виконання обов’язкового домашнього завдання
Методичні вказівки до виконання обов’язкового домашнього завдання з дисципліни Основи програмування та алгоритмічні мови / укладачі:...
Методичні вказівки до виконання індивідуального домашнього завдання iconМетодичні вказівки до виконання обов'язкового домашнього завдання
Методичні вказівки до виконання обов'язкового домашнього завдання з курсу «Охорона праці»/ укладач В. В. Фалько. – Суми: Вид-во СумДУ,...
Методичні вказівки до виконання індивідуального домашнього завдання iconМетодичні вказівки для виконання індивідуального завдання
Головко В.І., Верховська А. О. Робоча програма та методичні вказівки для виконання індивідуального завдання із дисципліни «Автоматизацiя...
Методичні вказівки до виконання індивідуального домашнього завдання iconМетодичні вказівки до виконання обов'язкового домашнього завдання з дисципліни
Методичні вказівки до виконання обов'язкового домашнього завдання з дисципліни «Гідро-і пневмопривід автоматичних ліній і комплексів»...
Методичні вказівки до виконання індивідуального домашнього завдання iconМетодичні вказівки до виконання контрольної роботи та обов'язкового домашнього завдання (одз )
Методичні вказівки до виконання контрольної роботи та обов'язкового домашнього завдання ( одз ) з дисципліни “Управління проектами”...
Методичні вказівки до виконання індивідуального домашнього завдання iconМетодичні вказівки до виконання практичних, самостійних робіт та обов’язкового домашнього завдання
Методичні вказівки до виконання практичних, самостійних робіт та обов’язкового домашнього завдання з дисципліни «Логістика» / укладачі:...
Методичні вказівки до виконання індивідуального домашнього завдання iconМетодичні вказівки до виконання контрольної роботи та обов'язкового домашнього завдання (одз)
Методичні вказівки до виконання контрольної роботи та обов’язкового домашнього завдання (одз) з дисципліни «Соціальне страхування»...
Методичні вказівки до виконання індивідуального домашнього завдання iconМетодичні вказівки до виконання обов’язкового домашнього завдання та самостійної роботи з дисципліни
Методичні вказівки до виконання обов’язкового домашнього завдання та самостійної роботи з дисципліни «Управління захистом комерційної...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи