Методичні вказівки до організації самостійної роботи з дисципліни \"Бюджетна система\" для студентів спеціальності 050104 \"Фінанси\" icon

Методичні вказівки до організації самостійної роботи з дисципліни "Бюджетна система" для студентів спеціальності 050104 "Фінанси"
НазваМетодичні вказівки до організації самостійної роботи з дисципліни "Бюджетна система" для студентів спеціальності 050104 "Фінанси"
Сторінка1/4
Дата26.05.2013
Розмір0.94 Mb.
ТипМетодичні вказівки
  1   2   3   4


МІНІСТЕРСТВО Освіти І НАУКИ, молоді та спорту УКРАїНи

Сумський державний університет


3213 методичні вказівки

до організації самостійної роботи

з дисципліни


"Бюджетна система"


для студентів спеціальності 6.050104 “Фінанси”

усіх форм навчання та слухачів ЦПО


Суми

Сумський державний університет

2011

Методичні вказівки до організації самостійної роботи з дисципліни "Бюджетна система" / укладачі: К. В. Ілляшенко, Т. О. Ілляшенко. – Суми: Сумський державний університет, 2011. – 63 с.


Кафедра фінансів
Зміст


С.

Вступ………………………………………………………………….

4

1 загальні методичні вказівки……………………………

7

2 сутність окремих МЕТОДів НАВЧАННЯ, що використовуються при опануванні курсу «Бюджетна система»………………………………………….9

3 МЕТОДИ ОЦІНЮВАННЯ…………………………………………

10

4 Структура залікових кредитів курсу………………..

11

5 Практичні заняття……………………………………………

14

6 Питання, що виносяться для самостійного вивчення студентами………………………………………..


16

7 Приклади тестових завдань та питання для самоконтролю за темами курсу………………………..


18

8 Орієнтовний перелік тем для написання рефератів…………………………………………………………….


55

9 Перелік питань для підсумкового контролю/ додаткового семестрового контролю……………...


56

Список Рекомендованої літератури…………………..

60ВСТУП


Навчальна дисципліна "Бюджетна система" є нормативною для підготовки бакалаврів з економіки за фахом "Фінанси". Її вивчення ґрунтується на засвоєнні блоку економічних дисциплін та оволодінні загальною теорією фінансів.

Дисципліна має теоретико-прикладний характер:

— у теоретичному плані вона повинна поглибити фундаментальні знання студентів щодо макроекономічної сфери фінансової системи - державних фінансів;

— у прикладному аспекті - закласти базові знання з методики бюджетної роботи та сформувати навички проведення розрахунків показників бюджету та діяльності бюджетних установ.

^ Мета вивчення дисципліни «бюджетна система»: формування знань з організації та функціонування бюджетної системи і проведення бюджетної політики, а також організації роботи фінансових органів, підприємств, організацій, установ, державних і місцевих органів влади та управління з фінансування виробничої і невиробничої сфер, соціального захисту населення, дотримання штатно-кошторисної дисципліни, організації контрольно-економічної роботи на різних етапах бюджетного процесу.

^ Завдання викладання дисципліни: вивчення теоретичних засад формування і використання бюджету держави; бюджетного устрою і принципів побудови бюджетної системи; державного кредиту та управління державним боргом; засвоєння бюджетних процедур на всіх стадіях бюджетного процесу; методів і джерел формування доходів бюджету; оволодіння методикою визначення обсягів бюджетних видатків та їх впливу на реалізацію функцій держави, вивчення механізму формування оперативно-сітьових показників діяльності бюджетних установ; засвоєння порядку планування та фінансування видатків на розвиток економіки, науки, соціально-культурні заходи, соціальний захист населення, державне управління, національну оборону; оволодіння формами і методами бюджетно-економічної роботи у бюджетних установах.

^ Предмет дисципліни: сукупність відносин із приводу формування і використання централізованого фонду грошових коштів держави.

Зміст дисципліни розкривається в темах:

1. Сутність і роль бюджету держави.

2. Бюджетний устрій і бюджетна системи України.

3. Бюджетний процес та його учасники.

4. Доходи бюджету.

5. Видатки бюджету та форми бюджетного фінансування.

6. основи кошторисного планування.

7. Планування видатків за окремими статтями (підстаттями, елементами видатків) кошторису.

8. Кошторисне планування видатків на освіту.

9. Особливості кошторисного планування в установах охорони здоров’я.

10. Видатки бюджету на соціальний захист населення і соціальну сферу.

11. Інші видатки бюджету (Видатки бюджету на економічну діяльність держави та науку. Видатки бюджету на оборону та управління).

Засвоївши дисципліну "Бюджетна система", студенти повинні:

знати:

 • суть, характерні ознаки, основи функціонування бюджету держави;

 • теоретичні засади організації бюджетного устрою, структуру бюджетної системи, принципи регулювання міжбюджетних відносин;

 • нормативно-інструктивний матеріал з питань доходів, видатків бюджету, бюджетного процесу;

 • порядок планування доходів і видатків бюджетних установ у процесі складання і затвердження кошторисів;

 • форми, методи, механізм бюджетного фінансування підприємств, організацій, установ виробничої та невиробничої сфер;

 • організацію соціального забезпечення та соціального захисту населення;

 • порядок фінансування з бюджету національної оборони, органів державного управління;

уміти:

 • чітко обґрунтовувати та володіти понятійно-термінологічним апаратом дисципліни "Бюджетна система";

 • обчислювати розміри неподаткових надходжень до бюджету, доходів від операцій з капіталом, бюджетних трансфертів;

 • складати кошториси бюджетних установ, загальні та зведені кошториси;

 • перевіряти правильність розрахунків доходів і видатків у кошторисах;

 • визначати розміри субсидій як виду соціальної допомоги;

 • виконувати роботу зі складання бюджетів;

 • аналізувати звіти про виконання кошторисів доходів і видатків та звіти про виконання бюджетів.

набути навички:

 • організації роботи бюджетних установ зі складання та виконання кошторисів доходів і видатків;

 • організації роботи державних служб щодо призначення та виплат допомог;

 • організації роботи фінансових, податкових органів, державного казначейства із бюджетного планування, фінансування підприємств, установ, організацій, органів державної влади та управління, а також бюджетно-економічної роботи.

^ Місце дисципліни у навчальному процесі. Вивчення дисципліни «Бюджетна система» ґрунтується на знаннях, отриманих при вивченні фундаментальних економічних дисциплін: «Макроекономіка», «Мікроекономіка», «Фінанси».

Водночас названа дисципліна є базою щодо таких навчальних курсів, як «Місцеві фінанси», «Казначейська справа», «Бюджетний менеджмент».


^ 1 загальні методичні вказівки


Згідно з навчальним планом підготовки студентів за спеціальністю 6.050104 «Фінанси» курс навчальної дисципліни «Бюджетна система» у випадку денної форми навчання має загальний обсяг 180 годин. Він складається з аудиторних занять та самостійної роботи студента. Аудиторні заняття загальним обсягом 70 годин передбачають проведення лекційних (40 годин) та практичних (30 годин) занять. Загальний обсяг самостійної роботи студентів згідно з робочою програмою становить 110 годин (таблиця 1).

Таблиця 1 – Обсяг годин з дисципліни «Бюджетна система» за навчальним планом денної форми навчання

^ Семестр викладання

Загальний обсяг,

годин/ кредитів

Аудиторні заняття, годин

Самостійна робота студента, годин

Форма контролю

усьо-го

лек-ції

прак-тичні

усього

з них, ІРС

5

180/5

70

40

30

110

12

МА+ДСК

Самостійна робота студента є основним засобом оволодіння навчальним матеріалом у час, вільний від обов’язкових навчальних занять. Самостійна робота студента над засвоєнням навчального матеріалу може виконуватися у бібліотеці вищого навчального закладу, навчальних кабінетах, а також у домашніх умовах.

Навчальний матеріал дисципліни, передбачений робочим навчальним планом для засвоєння студентом у процесі самостійної роботи, виноситься на модульну атестацію за кожним з трьох модулів (таблиця 2) та додатковий семестровий контроль поряд з навчальним матеріалом, який опрацьовувався при проведенні аудиторних навчальних занять.

Таблиця 2 – Розподіл навчальної роботи за модульними циклами у семестрі

І модульний цикл

(5 тижнів)

ІІ модульний цикл

(5 тижнів)

ІІІ модульний цикл

(5 тижнів)

Усього занять

Аудиторні

Лекційні

Практичні

ІРС

Модульна атестація

Усього занять

Аудиторні

Лекційні

Практичні

ІРС

Модульна атестація

Усього занять

Аудиторні

Лекційні

Практичні

ІРС

Модульна атестація

г/т*

г/т

г/т

г/т

г/т

г/т

г/т

г/т

г/т

г/т

г/т

г/т

г/т

г/т

г/т

г/т

г/т

г/т

8,8

6

4

2

0,8

2

6,8

4

2

2

0,8

2

6,8

4

2

2

0,8

2

г/т* - годин на тиждень

У випадку заочної форми навчання загальний обсяг становить 180 годин. Він складається з аудиторних занять та самостійної роботи студента. Аудиторні заняття загальним обсягом 16 годин передбачають проведення лекційних (12 годин) та практичних (4 години) занять. Загальний обсяг самостійної роботи студентів згідно з робочою програмою становить 110 годин (таблиця 3).

Таблиця 3 – Обсяг годин із дисципліни «Бюджетна система» за навчальним планом заочної форми навчання

^ Семестр викладання

Загальний обсяг,

годин/ кредитів

Аудиторні заняття, годин

Самостійна робота студента, годин

Форма контролю

усьо-го

лек-ції

прак-тичні

усього

з них, ІРС

5

180/5

16

12

4

164

12

залік

Самостійна робота студента – це форма організації навчального процесу, при якій заплановані завдання виконуються студентом під методичним керівництвом викладача, але без його безпосередньої участі.

Самостійна робота студентів в межах, визначених тематичним планом дисципліни, передбачає:

 • опрацювання теоретичних основ прослуханого лекційного матеріалу та вивчення чинної нормативно-правової бази;

 • підбір і опрацювання літературних джерел з метою поглибленого вивчення програмного матеріалу дисципліни;

 • підготовка виступів, експертних висновків і доповідей на семінарських заняттях, самостійний пошук додаткових інформаційно-довідкових джерел з метою посилення відповідної аргументації;

 • вивчення окремих питань, що передбачені для самостійного опрацювання, відповідно до рекомендованої законодавчо-нормативної, навчально-методичної та додаткової літератури;

 • підготовка до практичних занять, вирішення і письмове оформлення задач, що передбачені для самостійної роботи;

 • підготовка, написання та презентація рефератів, міні-лекцій та спеціальних кросвордів за заданою тематикою;

 • виконання індивідуальних завдань з основних тем дисципліни з метою поглиблення, узагальнення та закріплення знань, одержаних студентами у процесі навчання;

 • виконання розрахункових завдань, що передбачає створення умов для якнайповнішої реалізації творчих можливостей студентів та застосування одержаних під час навчання знань на практиці;

 • підготовка до контрольних робіт та інших форм поточного контролю;

 • систематизація вивченого матеріалу дисципліни перед написанням модульних контрольних робіт і додатковим семестровим контролем;

 • пошук (підбір) та огляд літературних джерел, а також формування аналітичних звітів за заданою тематикою;

 • участь в наукових студентських конференціях і олімпіадах, а також підготовка наукових публікацій.

Контроль навчальної роботи – тестування з теоретичного матеріалу, перевірка ходу виконання практичних робіт, співбесіда з проблемних питань, співбесіди з контрольних питань на підсумкових заняттях, розв’язання контрольних завдань.

Навчальний матеріал дисципліни, передбачений робочим навчальним планом для засвоєння студентом у процесі самостійної роботи, виноситься на підсумковий контроль поряд із навчальним матеріалом, який опрацьовувався при проведенні аудиторних навчальних занять.


2 сутність окремих МЕТОДів НАВЧАННЯ, що використовуються при опануванні курсу «Бюджетна система»


Підготовка реферату – одна з основних форм самостійної роботи студентів. Мета реферату – закріплення та поглиблення теоретичних і практичних знань, отриманих студентом у процесі вивчення окремих тем. Написання реферату дає можливість студенту навчитися самостійно працювати з різними інформаційними джерелами, інтерпретувати матеріали періодичної літератури, глибше вивчати основні проблеми та особливості оподаткування в Україні; дослідити механізм оподаткування в зарубіжних країнах, оцінити його та внести пропозиції щодо удосконалення вітчизняної податкової системи.

^ Підготовка і презентація міні-лекції. Міні-лекція дає можливість студенту на основі опрацювання підручників, монографій, періодичних публікацій і законодавства продемонструвати вміння постановки проблеми, шляхом розкриття та оцінки поточної ситуації, виявлення суперечливих моментів, протиріч, визначення причин, наслідків та аргументації власної позиції здійснити аналіз фінансової проблеми, явища, процесу чи дискусійного питання, а також сформувати пропозиції доповідача щодо вирішення проблеми та висновки, які ґрунтуються як на власних аргументах, так і на думку фахівців. Критеріями оцінки міні-лекції є змістовність її структурних частин, логічність та вміння студента чітко формулювати свою позицію і робити висновки щодо проведеного дослідження.

Студент самостійно вибирає тему міні-лекції з визначеної проблематики, а також може запропонувати свою тему. Вибір теми міні-лекції, а також термінів її подання узгоджується з викладачем. Міні-лекція – це доповідь протягом 8-10 хвилин. Доповідь складається з аналізу фінансової проблеми, явища чи дискусійного питання та висновки, що містять пропозиції доповідача щодо вирішення проблеми та висновки, які ґрунтуються як на власних аргументах, так і на думках фахівців.

У міні-лекції не наводиться навчальний матеріал (визначення термінів, переліки функцій, класифікацій чи принципів тощо), за винятком випадків, коли він є предметом дискусії. Письмове оформлення міні-лекції не обов'язкове. Під час доповіді можна користуватися зібраними матеріалами. Контроль якості підготовки студентом міні-лекції відбувається під час її подання в аудиторії на індивідуальному занятті.

^ Складання комплексного кросворду за названою тематикою. Складання таких кросвордів дозволяє студентам більш глибоко засвоїти зміст тем, які внесені до курсу “Бюджетна система”, ознайомитися з понятійним апаратом, зрозуміти сутність основних категорій і понять. Для складання бюджетного кросворду студент має отримати у викладача, який проводить семінарські заняття, контрольні слова.

^ Експертна оцінка. Мета експертної оцінки – дати обґрунтований висновок (експертний висновок).

Готуючи експертну оцінку, студент:

 • вибирає питання і погоджує його з викладачем;

 • досліджує питання, шукаючи факти, аргументи “за” і “проти”, здійснює добірку та опрацювання широкого кола статистичних даних. Часовий період, за який проводиться аналіз, має складати не менше п’яти останніх років;

 • готує висновок;

 • оприлюднює висновок в аудиторії на семінарі (максимум – 5-6 хвилин).

Інформаційні та літературні джерела студент вибирає самостійно. Письмове оформлення не є обов’язковим.

Критеріями оцінки є кількість опрацьованих статистичних матеріалів, якість аналізу, вміння сформулювати висновки та обґрунтовувати їх.

^ Підготовка бібліографії. Мета укладання бібліографії – дати аналітичний огляд літературних джерел (монографій, підручників, навчальних посібників тощо) за вибраною тематикою. Готуючи бібліографію, студент:

  • вибирає питання і погоджує його з викладачем;

  • систематизує різні погляди і підходи до вивчення досліджуваного питання (фінансові категорії, поняття і терміни, принципи, ознаки, класифікації тощо);

  • літературні джерела добирає самостійно.

Бібліографія готується на те індивідуальне заняття, на якому розглядається відповідна тема. Якщо тема на індивідуальних заняттях не розглядається, тоді студент має здати бібліографію викладачу, який проводить семінари, не пізніше ніж за 3 тижні до закінчення семестру.

Критеріями оцінки є кількість опрацьованих літературних джерел і якість систематизації матеріалу.


^ 3 МЕТОДИ ОЦІНЮВАННЯ


Контроль навчальної роботи студента і оцінювання здійснюються за кредитно-модульною системою згідно з регламентом .


4 Структура залікових кредитів курсу


^ Номер розділу

Номер підрозділу

Назви розділів, підрозділів, тем та основні питання, що розглядаються

Загальний обсяг, годин

^ Лекції, годин

Практичні, годин

Самостійне опрацювання матеріалу, годин

Індивідуальні заняття, годин

1

2

3

4

5

6

7

8

1-й модульний цикл

1

^ СУТНІСТЬ І РОЛЬ БЮДЖЕТУ

6

2

2

2

-

1.1

Основні терміни з курсу «Бюджетна система»
1.2

Бюджет як економічна категорія

1.3

Бюджет як основний фінансовий план держави

1.4

Бюджетний період в Україні [1, с. 36-55], [2, c. 35-71], [3, c. 8-23], [4, с. 24-37, 8], [5, c. 20-35], [6]

2

^ БЮДЖЕТНИЙ УСТРІЙ І БЮДЖЕТНА СИСТЕМА УКРАЇНИ

13

4

2

6

1
2.1

Основи бюджетного устрою
2.2

Склад і структура бюджетної системи України
2.3

Взаємовідносини між ланками бюджетної системи [4, с. 63-74], [2, c.11-24], [3, c. 49-54], [5, c. 68-90], [6]

3

^ БЮДЖЕТНИЙ ПРОЦЕС ТА ЙОГО УЧАСНИКИ

13

4

2

6

1
3.1

Сутність та основні стадії бюджетного процесу
3.2

головні розпорядники бюджетних коштів
3.3

Бюджетні призначення
3.4

Застосування програмно-цільового методу у бюджетному процесі
3.5

Складання прогнозу державного бюджету на наступні за плановим два бюджетні періоди
3.6

Резервний фонд бюджету
3.7

Інформація про бюджет [6], [2, c. 344-364], [3, c. 67-84], [5, c. 96-101]

4

^ Доходи бюджету

15

4

2

8

1

4.1

Методи формування доходів бюджету

4.2

Принципи формування доходів бюджету. Еластичність доходів бюджету
1

2

3

4

5

6

7

8
4.3

Доходи бюджету відповідно до бюджетної класифікації. Джерела формування доходів бюджету
4.4

Фінансування бюджету

4.5

Доходи бюджету України в останні десятиріччя [6], [3, c. 86-91], [5, c. 121-139]

5

видатки бюджету та форми бюджетного фінансування

19

6

2

10

1

5.1

Класифікація видатків бюджету

5.2

Права і обов’язки розпорядників бюджетних коштів

5.3

Форми бюджетного фінансування

5.4

Склад і структура видатків бюджету України [6], [3, c. 95-112], [5, c. 140-149]
Атестація

2
Усього із залікового кредиту

68

20

10

32

4

6

Основи кошторисного планування

15

2

2

10

1

6.1

Види і структура кошторисів

6.2

Засади кошторисних розрахунків

6.3

Складання проектів, розгляд, затвердження та внесення змін до кошторисів [4, с. 117-135], [2, c. 72-105], [3, c. 163-167], [5, c. 150-156]

7

^ Планування видатків за окремими статтями (підстаттями, елементами видатків) кошторису

19

4

4

10

1

7.1

Планування видатків на оплату комунальних послуг

7.2

Видатки на господарські потреби та інші поточні видатки

7.3

Видатки на відрядження (код 1140)

7.4

Асигнування на капітальний ремонт будівель і споруд

7.5

Загальні засади формування витрат на оплату праці у бюджетних установах [4], [5, c. 150-156]

8

^ Кошторисне планування видатків на освіту

22

4

4

12

2

8.1

Загальна характеристика видатків на освіту

8.2

Особливості кошторисного планування у середніх загальноосвітніх школах

8.3

Особливості кошторисного планування у вищих закладах освіти
1

2

3

4

5

6

7

8
8.4

Особливості кошторисного планування у дошкільних установах [4, с. 137-168], [2, c. 128-151], [3, c. 171-178]
Атестація

2

Усього із залікового кредиту

58

10

10

32

4

3-й модульний цикл

9

^ Особливості кошторисного планування в установах охорони здоров'я

22

4

4

12

2

9.1

Основні оперативно-сітьові показники бюджетних установ охорони здоров’я

9.2

Особливості планування видатків на оплату праці в установах охорони здоров’я

9.3

Планування інших видатків медичних установ [4, с. 137-168], [2, c. 106-127], [3, c. 178-181], [5, c. 250-255]

10

^ Видатки бюджету на соціальний захист населення і соціальну сферу

19

4

4

12

1
10.1

Склад видатків на соціальний захист і соціальну сферу. Житлові субсидії населенню.10.2

Фінансування культурно-освітніх закладів
10.3

Фінансування закладів соціального забезпечення [4, 1], [2, c. 158-218], [3, c. 181-183], [5, c. 203-267]

11

Інші види видатків бюджету

15

2

2

10

1

11.1

Видатки на економічну діяльність

11.2

Видатки бюджету на науку

11.3

Видатки на національну оборону

11.4

Видатки на управління [4, 6], [2, c. 152-158; 219-272], [3, c. 187-203], [5, с. 156-202], [5, c. 268-283]

Атестація

2

Усього із залікового кредиту

58

10

10

34

4

Разом за 5-й семестр (атестація 6 годин за семестр)

180

40

30

98

125 Практичні заняття


^ Номер заняття

Найменування та зміст практичної роботи

Обсяг годин

Посилання на літературу

1

2

3

4
Модульний цикл 11

Сутність і роль бюджету держави (семінарське заняття)

2

[1, с. 36-55],

[4, с. 24-37], [2, c. 35-71], [3, c. 8-23], [5, c. 20-35]

2

Бюджетний устрій і бюджетна система (семінарське заняття)

2

[4, с. 63-74], [2, c. 11-24], [3, c. 49-54], [5, c. 68-90], [6]

3

Бюджетний процес в Україні (семінарське заняття)

2

[6], [2, c. 344-364],

[3, c. 67-84],

[5, c. 96-101],

[4, с. 169-182]

4

Доходи бюджету. Еластичність доходів бюджету (практичне заняття)

2

[4, с. 38-49], [6], [3, c. 86-91], [5, c. 121-139]

5

Видатки бюджету. Коди економічної класифікації видатків (практичне заняття)

2

[4, с. 49-61], [6],

[3, c. 95-112],

[5, c. 140-149]
^ Разом 1-й модульний цикл

10Модульний цикл 26

Складання кошторису доходів і видатків бюджетної установи. Основні документи, що застосовуються у фінансовому плануванні в бюджетних установах (практичне заняття)

2

[4, с. 117-135],

[2, c. 72-105],

[3, c. 163-167],

[5, c. 150-156]

7

Планування видатків на оплату комунальних послуг, господарських та інших видатків (практичне заняття)

2

[4, c. 67-79], [5, c. 150-156]

8

Визначення видатків на оплату праці в бюджетних установах (практичне заняття)

2

[4, c. 67-79], [5, c. 150-156]

9

Особливості кошторисного планування у загальноосвітніх школах (практичне заняття)

2

[4, с. 137-168], [2, c. 128-151], [3, c. 171-178]

10

Особливості кошторисного планування у вищих закладах освіти та дитячих дошкільних закладах (практичне заняття)

2

[4, с. 137-168], [2, c. 128-151], [3, c. 171-178]
^ Разом 2-й модульний цикл

10
1

2

3

4
Модульний цикл 311

Особливості оплати праці в установах охорони здоров’я (практичне заняття)

2

[4, с. 137-168], [2, c. 106-127], [3, c. 178-181], [5, c. 250-255]

12

Особливості кошторисного планування в установах охорони здоров’я (практичне заняття)

2

[4, с. 137-168], [2, c. 106-127], [3, c. 178-181], [5, c. 250-255]

13

Видатки на соціальний захист населення та соціальну сферу. Нарахування субсидій населенню на оплату комунальних послуг. Особливості кошторисного планування у культурно-освітніх закладах (практичне заняття)

2

[4, 1],

[2, c. 158-218], [3, c. 181-183], [5, c. 203-267]

14

Видатки на управління, науку, оборону, фізкультуру і спорт (практичне заняття)

2

[4,6], [2, c. 152-158; 219-272],

[3, c. 187-203], [5, с.156-202], [5, c. 268-283]

15

Особливості кошторисного планування у бюджетних установах різних галузей невиробничої сфери (семінарське заняття)

2

[4, 1], [2, c. 158-218],

[3, c. 181-183], [5, c. 203-267]
^ Разом 3-й модульний цикл

10

РАЗОМ

30 ГОДИН6 Питання, що виносяться для самостійного вивчення студентами


^ Номер теми

Номер розділу

Теми та питання, що виносяться для самостійного вивчення студентами

Норма часу СРС, годин

^ Посилання на літературу

1

2

3

4

5

1

Індивідуальна робота студента

20

[1-6]1.1

Правове регламентування бюджетних відносин

1.2

Бюджетний дефіцит: визначення, причини виникнення і наслідки

1.3

Види бюджетного дефіциту за формою прояву. Види бюджетного дефіциту за причинами виникнення. Види бюджетного дефіциту за характером використання коштів

1.4

Вивчення нормативної бази, що регулює діяльність органів управління фінансами, а також контролюючих органів

1.5

Вивчення нормативної бази, що регулює фінансування бюджетних установ різних сфер

1.6

Бюджетний процес у зарубіжних країнах

1.7

Роль і місце бюджету у фінансово-кредитному механізмі. Передумови використання державних позик

1.8

Бюджетна політика як одна зі складових фінансової політики держави. Бюджетний механізм: сутність та головні складові

1.9

Класифікація видатків бюджету. Функціональна класифікація видатків бюджету. Відомча класифікація видатків бюджету, її призначення. Економічна класифікація видатків

1.10

Сутність, призначення і форми державного кредиту. Державні позики, їх класифікація
  1   2   3   4

Схожі:

Методичні вказівки до організації самостійної роботи з дисципліни \"Бюджетна система\" для студентів спеціальності 050104 \"Фінанси\" iconМетодичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни «бюджетна система» для студентів денної та заочної форми навчання
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни Бюджетна система" для студентів денної та заочної форми навчання...
Методичні вказівки до організації самостійної роботи з дисципліни \"Бюджетна система\" для студентів спеціальності 050104 \"Фінанси\" iconМетодичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни " Фінансова санація І банкрутство підприємств " для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності 050104 "фінанси"
Для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності 050104 – "фінанси"
Методичні вказівки до організації самостійної роботи з дисципліни \"Бюджетна система\" для студентів спеціальності 050104 \"Фінанси\" iconМетодичні вказівки до виконання самостійної роботи з дисципліни «Податковий менеджмент» для студентів спеціальності 050104 «Фінанси»
Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з дисципліни «Податковий менеджмент» / Укладачі О. В. Зайцев, О. В. Галахова,...
Методичні вказівки до організації самостійної роботи з дисципліни \"Бюджетна система\" для студентів спеціальності 050104 \"Фінанси\" iconМетодичні вказівки до організації самостійної роботи студентів з навчальної дисципліни "Фінанси підприємств" для студентів спеціальностей
Методичні вказівки до організації самостійної роботи студентів з навчальної дисципліни "Фінанси підприємств" / Укладач О. О. Захаркін....
Методичні вказівки до організації самостійної роботи з дисципліни \"Бюджетна система\" для студентів спеціальності 050104 \"Фінанси\" iconМетодичні вказівки для організації самостійної роботи з дисципліни "Податкова система" для студентів напряму 0501 "Економіка і підприємництво"
Методичні вказівки для організації самостійної роботи з дисципліни "Податкова система" / Укладачі: Т. О. Кірсанова, І. М. Кобушко,...
Методичні вказівки до організації самостійної роботи з дисципліни \"Бюджетна система\" для студентів спеціальності 050104 \"Фінанси\" iconМетодичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни " місцеві фінанси" для студентів денної та заочної форм навчання
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни “Місцеві фінанси” для студентів денної та заочної форм навчання...
Методичні вказівки до організації самостійної роботи з дисципліни \"Бюджетна система\" для студентів спеціальності 050104 \"Фінанси\" iconМіністерство освіти І науки України
Методичні вказівки щодо виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни Бюджетна система" для студентів заочної форми навчання...
Методичні вказівки до організації самостійної роботи з дисципліни \"Бюджетна система\" для студентів спеціальності 050104 \"Фінанси\" icon1 Інноваційна стратегія підприємства
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни “фінансова стратегія підприємства” для студентів денної та заочної...
Методичні вказівки до організації самостійної роботи з дисципліни \"Бюджетна система\" для студентів спеціальності 050104 \"Фінанси\" iconМетодичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни «соціальне страхування» для студентів денної форми навчання зі спеціальності
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни «Соціальне страхування» для студентів денної форми навчання зі...
Методичні вказівки до організації самостійної роботи з дисципліни \"Бюджетна система\" для студентів спеціальності 050104 \"Фінанси\" iconМетодичні вказівки до організації самостійної роботи з вивчення дисципліни
Методичні вказівки до організації самостійної роботи з вивчення дисципліни “Основи економічної теорії” (для студентів 1 курсу спеціальності...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи