Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи з дисципліни \" енергетична електроніка \" для студентів напряму 0908 \"Електроніка\" icon

Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи з дисципліни " енергетична електроніка " для студентів напряму 0908 "Електроніка"
Скачати 364.5 Kb.
НазваМетодичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи з дисципліни " енергетична електроніка " для студентів напряму 0908 "Електроніка"
Сторінка1/3
Дата26.05.2013
Розмір364.5 Kb.
ТипМетодичні вказівки
  1   2   3

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Сумський державний університет


До друку та в світ

дозволяю на підставі

"Єдиних правил",

п.2.6.14

Заступник першого проректора –

начальник організаційно-

методичного управління В. Б. Юскаєв


3281 МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

до виконання розрахунково-графічної роботи

з дисципліни "енергетична електроніка"

для студентів напряму 0908 "Електроніка"

усіх форм навчання


Усі цитати, цифровий та

фактичний матеріал,

бібліографічні

відомості перевірені,

запис одиниць

відповідає стандартам


Укладач В. М. Гапич


Відповідальний за випуск О. А. Борисенко


Декан факультету електроніки

та інформаційних технологій С. І. Проценко


Суми

Сумський державний університет

2012

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Сумський державний університет


^ 3281 МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

до виконання розрахунково-графічної роботи

з дисципліни "енергетична електроніка"

для студентів напряму 0908 "Електроніка"

усіх форм навчання


Суми

Сумський державний університет

2012

Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи з дисципліни "Енергетична електроніка" / укладач В. М. Гапич. – Суми : Сумський державний університет, 2012.  26 с.


Кафедра електроніки і комп’ютерної техніки

Вступ


Метою вивчення дисципліни “Енергетична електроніка” є оволодіння основними принципами дії малопотужних випрямлячів електричної енергії, їх систем управління, аналіз, розрахунок та проектування джерела вторинного електрожив­лення (ДВЕЖ).

Для досягнення поставленої мети навчальним планом передбачено виконання студентами розрахунково-графічної роботи (РГР), яка сприяє більш поглибленому вивченню теоретичного матеріалу, формуванню вмінь використання знань для самостійного вирішення відповідних практичних завдань.

У РГР студенти проектують ДВЕЖ із трансформаторним входом, яке забезпечує перетворення електричної енергії до необхідного рівня з високими технічними параметрами.

Усі засоби електроживлення розподіляються на первинних і вторинних. До первинних джерел відносять такі, які перетво­рюють неелектричну енергію в електричну. Безпосереднє використання первинних джерел утруднене тим, що їх вихідна напруга здебільшого не збігається за рівнем із необхідною, не піддається регулюванню, а стабільність її недостатньо висока. Тому більшість електронних пристроїв містить вторинне джерело електроживлення, яке підключається до мережі змінного струму або до одного з первинних джерел.

Джерела вторинного електроживлення перетворять змінну напругу одного рівня у сталу, або змінну іншого або декількох рівнів, забезпечуючи за необхідності стабілізацію чи регулювання напруги і струму навантаження за заданим законом.

1 Основні вимоги до виконання та оформлення роботи

Розрахунково-графічна робота з дисципліни «Енергетична електроніка» складається із п’яти завдань. Варіант визначається за номером залікової книжки. Роботи, що містять завдання не свого варіанта, не зараховуються.

При виконанні РГР необхідно дотримуватися наведених нижче правил. Роботи, виконані без дотримання цих правил, можуть бути повернені студентові для перероблення та доопрацювання.

Розрахунково-графічна робота оформлюється на аркушах формату А4. Текст пояснення, формули і розрахунки повинні бути написані розбірливо, чорним чорнилом чи пастою, або надаватися в друкованому вигляді. Схеми і графіки виконуються простим олівцем. Складні графічні залежності і часові діаграми необхідно виконувати на міліметрівці або вони можуть бути побудовані з використанням прикладних програм. Лістинги програм додаються як додатки.

Умовні графічні позначення елементів схем повинні відповідати ГОСТ. Літери позначення і найменування кожної величини повинні бути подані в одиницях СІ.

Структура розрахунково-пояснювальної записки:

- титульний аркуш (див. додаток А);

- аркуш завдання;

- зміст;

- вступ;

- основна частина;

- список літератури (перелік посилань);

- додатки (за необхідності).

Усі структурні елементи роботи розпочинаються з нової сторінки.

^ Титульний аркуш містить:

- найменування вищого навчального закладу, кафедри;

- назву дисципліни і назву роботи, номер залікової книжки;

- назву групи, прізвище, ім'я і по батькові студента;

- прізвище, ініціали викладача;

- місто та рік.

^ Аркуш завдання

Стандартний бланк завдання (додаток Б) заповнюється студентом самостійно згідно зі своїм варіантом.

Вступ

Містить стислий опис ролі і місця застосування ДВЕЖ у сучасній електронній техніці та промисловості, особливості їх побудови ДВЕЖ.

^ Основна частина

Основна частина містить розв’язання усіх завдань з усіма необхідними розрахунками, поясненнями, мотивуючи всі дії за ходом рішення і роблячи всі необхідні рисунки, які обов’язково супроводжуються посиланнями на рисунки і використовувану літературу.

Порядок розрахунку за формулою:

- записати формулу у загальному вигляді, за якою обчислюють величини параметра;

- привести значення кожного умовного позначення;

- підставити у формулу числові значення і обчислити величини.

У кінці роботи необхідно зазначити список літератури, яка була використана.

2 Порядок захисту розрахунково-графічної роботи

Кафедра складає графік ходу виконання РГР, де зазначаються контрольні терміни виконання основних розділів, подання роботи до захисту. Якщо під час виконання роботи у студента виникають утруднення, він може звернутися в університет за консультацією.

Студент, що не подав розрахунково-графічну роботу, чи не захистив її у термін, вважається таким, що має академічну заборгованість.

У процесі захисту студент обґрунтовує рішення, що приймаються, відповідає на поставлені питання.
  1   2   3

Схожі:

Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи з дисципліни \" енергетична електроніка \" для студентів напряму 0908 \"Електроніка\" iconМетодичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи з дисципліни «Вакуумна та плазмова електроніка» для студентів напрямів підготовки
Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи з дисципліни "Вакуумна та плазмова електроніка"/ укладач О. С. Кривець....
Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи з дисципліни \" енергетична електроніка \" для студентів напряму 0908 \"Електроніка\" iconМетодичні вказівки до виконання курсової роботи "Мікропроцесорна система" з дисципліни "Мікропроцесорні пристрої" для студентів фахового напряму 0908 "Електроніка"
Мікропроцесорна система" з дисципліни "Мікропроцесорні пристрої" для студентів фахового напряму 0908 "електроніка" спеціальності...
Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи з дисципліни \" енергетична електроніка \" для студентів напряму 0908 \"Електроніка\" iconХарківська національна академія міського господарства методичні вказівки
Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи з дисципліни "Енергетична електроніка" (для студентів денної І заочної...
Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи з дисципліни \" енергетична електроніка \" для студентів напряму 0908 \"Електроніка\" iconМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства енергетична електроніка робоча програма, методичні вказівки до вивчення дисципліни та контрольні завдання
Енергетична електроніка. Робоча програма, методичні вказівки до вивчення дисципліни та контрольні завдання (для студентів заочної...
Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи з дисципліни \" енергетична електроніка \" для студентів напряму 0908 \"Електроніка\" iconХарківська національна академія міського господарства методичні до виконання розрахунково-графічної роботи
Методичні вказівки для виконання розрахунково-графічної роботи з дисципліни „Оцінка нерухомості” для студентів 4 курсу усіх форм...
Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи з дисципліни \" енергетична електроніка \" для студентів напряму 0908 \"Електроніка\" iconМ. В. Кадничанський методичні вказівки до практичних занять І виконання розрахунково-графічної роботи з дисципліни
Методичні вказівки до практичних занять І виконання розрахунково-графічної роботи з дисципліни «Економіко-математичне моделювання»...
Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи з дисципліни \" енергетична електроніка \" для студентів напряму 0908 \"Електроніка\" iconДо виконання розрахунково-графічної роботи з дисципліни «статистика»
Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи з дисципліни «Статистика» (для студентів 2 курсу заочної форми навчання...
Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи з дисципліни \" енергетична електроніка \" для студентів напряму 0908 \"Електроніка\" iconТ. В. Момот, І. Г. Чалий методичні вказівки для виконання розрахунково-графічної роботи з навчальної дисципліни
Методичні вказівки для виконання розрахунково-графічної роботи з навчальної дисципліни «Економіка підприємства» (для студентів 3...
Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи з дисципліни \" енергетична електроніка \" для студентів напряму 0908 \"Електроніка\" iconМетодичні вказівки для виконання розрахунково-графічної роботи з навчальної дисципліни «Економіка підприємства»
Методичні вказівки для виконання розрахунково-графічної роботи з навчальної дисципліни «Економіка підприємства» (для студентів 3...
Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи з дисципліни \" енергетична електроніка \" для студентів напряму 0908 \"Електроніка\" iconМетодичні вказівки
Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічних робіт з дисципліни «Промислова електроніка» (для студентів денної та заочної...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи