Методичні вказівки до проведення практичних занять icon

Методичні вказівки до проведення практичних занять
Скачати 411.11 Kb.
НазваМетодичні вказівки до проведення практичних занять
Сторінка1/2
Дата26.05.2013
Розмір411.11 Kb.
ТипМетодичні вказівки
  1   2


МІНІСТЕРСТВО Освіти і НАУКИ, молоді та спорту УКРАїНи

Сумський державний університет


3283 методичні вказівки

до проведення практичних занять

на тему «Кредитування»

з дисципліни

"Фінанси підприємств"


для студентів спеціальності 7.050104 «Фінанси»

та інших економічних спеціальностей

усіх форм навчання та слухачів ЦПО

Суми

Сумський державний університет

2012

Методичні вказівки до проведення практичних занять на тему «Кредитування» з дисципліни "Фінанси підприємств" / укладачі: В. Г. Боронос, Н. А. Антонюк, Д. В. Леус, І. В. Карпенко. – Суми : Сумський державний університет, 2012. – 44 с.


Кафедра фінансів і кредиту

^ ВСТУП

Метою методичних вказівок до проведення та виконання практичних занять з дисципліни «Фінанси підприємств» є закріплення теоретичних знань та набуття практичних навичок з питань функціонування підприємств.

^ Метою вивчення дисципліни «Фінанси підприємства» є формування системи знань щодо управління системою грошових відносин, які відображають формування, розподіл та використання грошових фондів і доходів суб'єктів господарювання у процесі їх діяльності.

Предметом - економічні, організаційні та правові аспекти фінансової діяльності підприємств.

У результаті вивчення цієї дисципліни студент повинен знати: зміст фінансової роботи та завдання фінансових підрозділів на підприємстві; основні форми грошових розрахунків підприємства; джерела грошових надходжень підприємства, формування та розподіл прибутку; основи організації та способи раціонального використання обігових коштів; фінансове забезпечення відтворення основних фондів; базові методи фінансового аналізу та фінансового планування; способи фінансової реструктуризації та запобігання банкрутству підприємства.

Інтеграція економіки України до світової системи обумовлює зміну форм і методів організації діяльності на підприємстві. Ці зміни пов’язані з поглибленням фінансової самостійності підприємства, удосконаленням методів господарювання. У вирішенні складних завдань забезпечення поступового розвитку підприємства значна увага приділяється джерелам формування ресурсів на підприємстві. Саме тому в цих умовах «Кредитування» є однією з найважливіших тем у курсі «Фінанси підприємств», оскільки саме воно сприяє безперервному процесу відтворення на підприємстві, прискоренню операцій, пов’язаних з придбанням матеріальних цінностей, реалізацією продукції, опосередковує рух вартості на всіх стадіях обороту капіталу.


^ 1.1 Теоретичні положення


Із розвитком ринкових відносин в Україні суттєво зростає роль кредитування як головної рушійної сили вирішення проблем, що стоять перед всією економічною системою. Так, за допомогою кредиту можна перебороти труднощі, пов'язані з вивільненням тимчасово вільних коштів на одній ділянці, та виникненням потреби в них на іншій. Крім того, кредит прискорює процес грошового обігу, забезпечує виконання цілого ряду відносин: страхових, інвестиційних, відіграє велику роль у регулюванні ринкових відносин в Україні.

Головна причина виникнення і розвитку кредитних відносин полягає у необхідності забезпечення процесу відтворення (рисунок 1).


Рисунок 1 – Кредитні відносини


Рисунок 2 – Основні принципи кредитування піприємств


Необхідність кредитування підприємства визначається сукупністю загальноекономічних та специфічних факторів, що наведені на рисунку 3.

Рисунок 3 - Причини виникнення та функціонування кредитних відносин

Рисунок 4 – Функції кредиту


полотно 41


Рисунок 5 – Характеристика основних форм кредитування


Однією із форм кредиту є банківський кредит

Банківський кредит надається у різних формах.


Надається банком фінансово стійкому підприємству, розрахунково-касове обслуговування якого він здійснює, під здійснення окремих господарських операцій на короткостроковий період
Передбачає введення банком поточного рахунка клієнта з оплатою розрахункових документів, що надійшли, і зарахуванням виручкиРізновид контокоренту, який надається під заставу товарно-матеріальних цінностей або цінних паперів без зазначення строку його використання із зобов’язанням позичальника погасити кредит за першою вимогою кредитора


Рисунок 6, аркуш 1 – Форми банківського кредитування

Рисунок 6, аркуш 2 – Форми банківського кредитування


Процес визначення потреби в банківському кредиті проходить низку етапів (рисунок 7).

Рисунок 7– Процес визначення потреби в банківському кредиті для формування активів та забезпечення інших потреб підприємства

Рисунок 8 – Порядок отримання банківського кредиту підприємствомНа фінансовий стан суб’єктів господарювання суттєво впливають умови погашення кредиту.
Рисунок 9 – Сутність та зміст кредитного договору
Рисунок 10 - Види кредитів за характером погашення
Комерційний кредит має свої переваги та недоліки.

Рисунок 11 – Сутність та характеристика комерційного кредитування

На практиці використовуються різні види форм оформлення комерційного кредиту.
Рисунок 12 - Різновиди оформлення комерційного кредиту  1. ^ Прості ставки відсотків


Сума процентних грошей при використанні простої ставки відсотків визначається виходячи з початкової суми боргу, тобто прості процентні ставки застосовуються для однієї і тієї самої початкової суми боргу впродовж усього терміну позички. Оскільки нарахування відсотків відбувається наприкінці розрахункового періоду, такий метод нарахування відсотків також називається рекурсивним (подальшим). Процентна ставка являє собою виражене у відсотках співвідношення суми процентних грошей, виплачуваних за фіксований інтервал часу (як правило, за рік), до величини позички (чи до величини початкової суми грошей).


Таблиця 1 - Визначення нарощеної суми

Показник

Визначення

Проста річна ставка відсотків– сума відсоткових грошей, виплачувана за рік;

Р – величина позички

Відносна величина ставки відсотківСума відсоткових грошей, виплачувана за рікПри терміні позички n роківСума боргу з відсотками становитиме

або

множник (коефіцієнт) нарощення

Якщо строк позички заданий у днях

- тривалість позички в днях;

К – тривалість року у днях

Нарощена сума при N інтервалах нарахування зі змінними ставками простих відсотків
Величину К називають тимчасовою базою для розрахунку відсотків. Тимчасова база може дорівнювати фактичній тривалості року – 365 або 366 днів (точні відсотки) чи бути наближеною, що дорівнює 360 дням (звичайні відсотки).

Значення кількості днів позички може визначатися точно (визначається за календарем) або приблизно, коли тривалість будь-якого місяця береться такою, що дорівнює 30 дням. В обох випадках дата видачі позички і дата її погашення рахуються за один день.Таблиця 2 - Визначення терміну позички і ставки у відсотках

Показник

Визначення

Строк позички в рокахСтрок позички у дняхСтавка простих відсотків для терміну позички в роках і днях

    1. ^ 1.2 Урахування інфляції


При нарахуванні відсотків може бути врахована інфляція – зниження купівельної спроможності грошей. При цьому для суми , купівельна спроможність якої з урахуванням інфляції повинна дорівнювати купівельній спроможності суми S за відсутності інфляції, можна записати співвідношення

, (1.1)

де - сума, що повинна бути додана до суми S для збереження її купівельної спроможності.

Як показник, що характеризує інфляцію, може використовуватися рівень інфляції впродовж деякого періоду часу (як правило, року).


Таблиця 3 – Урахування інфляції в процесі кредитування підприємств

Показник

Визначення

Рівень інфляції у відсотках, %, при якому величину S для збереження її купівельної спроможності треба збільшити на величинуІндекс інфляціїРічний рівень інфляції при заданому індексі інфляції за рікСума, що погашається в умовах інфляції

або

- проста ставка процентів при видачі позички, що враховує інфляцію

Вираз для множника нарощення з поправкою на інфляціюПроста ставка відсотків, що враховує в розглянутому випадку очікуваний рівень інфляціїСума, що погашається, якщо при заданому очікуваному річному рівні інфляції термін позички становить менше року


Інший спосіб розрахунку відсотків за короткостроковими (менше року) позичками в умовах інфляції полягає в задаванні рівня інфляції за інтервал, менший за 1 рік (наприклад, місяць). Отже, якщо термін позички буде становити m таких інтервалів, значення і будуть визначатися за виразами

, (1.2)


(1.3)


Рівняння еквівалентності для визначення ставки процентів, що враховує інфляцію, буде мати вигляд

, (1.4)

де N – кількість інтервалів за рік, для яких заданий рівень інфляції.

Звідси одержуємо вираз для ставки відсотків при видачі позички з урахуванням інфляції для розглянутого випадку:

. (1.5)

У випадку, коли при заданому річному рівні інфляції позичка видається на термін, більший за один рік (n>1) і якщо n – ціле число, для і , можна записати вирази:

(1.6 )Рівняння еквівалентності для суми, що погашається, буде мати вигляд

. (1.7)

З цього рівняння одержуємо вираз для ставки відсотків при видачі позички з урахуванням інфляції для розглянутого випадку

. (1.8)


^ 1.4 Дисконтування за простою ставкою процентів


Термін «дисконтування» у широкому розумінні означає визначення значення вартісної величини Р на якийсь (сучасний) момент часу за умови, що в майбутньому вона складе задану величину S. Подібні розрахунки називають також зведенням вартісного показника до заданого моменту часу, а величину Р, знайдену дисконтуванням величини S, називають сучасним або зведеним значенням величини S. Таке дисконтування називається математичним і дозволяє враховувати у фінансово-економічних розрахунках фактор часу. Термін «дисконтування» застосовується також при використанні облікових ставок (банківське дисконтування).

Сучасна (поточна) вартісна величина дорівнює

, (1.9)

де - коефіцієнт дисконтування.

Як бачимо, коефіцієнт дисконтування є зворотною величиною множника (коефіцієнта) нарощення

. (1.10)


  1. . Прості облікові ставки


Облікові ставки використовуються при покупці (обліку) векселів та інших грошових зобов'язань. У цих випадках банк або інша фінансова установа до настання терміну платежу за векселем купує його у власника за ціною, меншою від тієї суми, що повинна бути виплачена за ним наприкінці строку, або, як прийнято говорити, банк обліковує вексель з дисконтом. Власник векселя при цьому одержує гроші раніше зазначеного у векселі терміну (з вирахуванням доходу банку у вигляді дисконту). Банк, одержавши при настанні строку оплати векселя зазначену в ньому суму, реалізує (одержує) дисконт.

Таку операцію можна розглядати як видачу банком позички в розмірі суми, зазначеної у векселі, за обліковою ставкою, використовуваною при його обліку, на термін, який дорівнює терміну від дати обліку до дати погашення векселя.

При використанні простої облікової (дисконтної) ставки сума процентних грошей визначається виходячи із суми, що повинна бути повернута (наприклад, суми грошового зобов'язання). Проста облікова ставка являє собою виражене у відсотках відношення суми процентних грошей, виплачуваних за фіксований інтервал часу, до величини суми, що повинна бути повернута або виплачена за відповідним грошовим зобов'язанням.

При видачі позички за обліковою ставкою сумою позички вважається сума, що повинна бути повернута, а процентні гроші, нараховані за дисконтною ставкою, утримуються безпосередньо при видачі позички, тобто сума, одержувана позичальником, буде меншою від суми позички на величину процентних грошей. Оскільки у даному випадку за значенням вартісної величини у майбутньому визначається її значення в попередній момент часу, така операція називається дисконтуванням за обліковою ставкою або банківським дисконтуванням, а нарахована за обліковою ставкою сума відсоткових грошей називається дисконтом. Такий метод нарахування відсотків називається також антисипативним (попереднім). Дисконтні ставки аналогічно до процентних ставок можуть бути простими і складними.


^ 2.1 Визначення суми, одержуваної позичальником, і суми, одержуваної при обліку грошових зобов'язань


Таблиця 4 – Порядок визначення суми, одержуваної позичальником при обліку грошових зобов'язань

Показник

Визначення

1

2

Проста річна облікова ставка

,

Dp – сума відсоткових грошей, виплачувана за рік;

S – сума, що повинна бути повернена

Повернена сума

S=P+D

Сума, одержувана позичальником

Р = S-D = S(1-n∙d)Продовження таблиці 4


1

2

Загальна сума

процентних грошей (дисконт) становитиме при строкові позички n роківНарощена сума позички з урахуванням відсотків

,

де Ро – початкова сума позички;

n – термін нарахування відсотків;

i – ставка відсотків


  1   2

Схожі:

Методичні вказівки до проведення практичних занять iconМетодичні вказівки до проведення практичних занять
Методичні вказівки до проведення практичних занять з дисципліни "Основи менеджменту" / Укладачі: О. Ф. Балацький, Ю. В. Тараненко....
Методичні вказівки до проведення практичних занять iconМетодичні вказівки до проведення практичних занять
Методичні вказівки до проведення практичних (семінарських) занять, самостійної роботи, виконання контрольних робіт із дисципліни...
Методичні вказівки до проведення практичних занять iconМетодичні вказівки для проведення практичних занять
Методичні вказівки для проведення практичних занять та організації самостійної роботи студентів з дисципліни "Менеджмент персоналу"/Укладач:...
Методичні вказівки до проведення практичних занять iconМетодичні вказівки до проведення курсу практичних занять
Методичні вказівки до проведення курсу практичних занять з дисципліни «Гроші та кредит» для студентів спеціальності 050104 «Фінанси»,...
Методичні вказівки до проведення практичних занять iconМетодичні вказівки для проведення практичних занять
Методичні вказівки для проведення практичних занять з дисципліни "Фінансове посередництво" / Укладачі: В. М. Боронос, І. М. Кобушко,...
Методичні вказівки до проведення практичних занять iconМетодичні вказівки до проведення практичних занять, ірс
Методичні вказівки до проведення практичних занять, ірс та самостійної роботи з дисципліни „Економіка підприємства” / Укладачі: О.І....
Методичні вказівки до проведення практичних занять iconМетодичні вказівки для проведення практичних занять
Методичні вказівки для проведення практичних занять з дисципліни "Стратегічне управління" / Укладачі: І. М. Кобушко, Г. В. Салтикова,...
Методичні вказівки до проведення практичних занять iconМетодичні вказівки до проведення практичних занять з дисципліни
Методичні вказівки до проведення практичних занять з дисципліни “Управління фінансовою санацією підприємств” / Укладач І. Й. Плікус....
Методичні вказівки до проведення практичних занять iconМетодичні вказівки до проведення лабораторних та практичних занять
Методичні вказівки до проведення лабораторних та практичних занять з дисципліни „Біологія”/Укладачі: С. М. Шевченко, О. М. Яхненко....
Методичні вказівки до проведення практичних занять iconМетодичні вказівки до проведення практичних занять та виконання
Методичні вказівки до проведення практичних занять та виконання самостійної роботи з дисципліни “Ризик у менеджменті” для студентів...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи