Методичні вказівки до виконання індивідуального домашнього завдання icon

Методичні вказівки до виконання індивідуального домашнього завдання
НазваМетодичні вказівки до виконання індивідуального домашнього завдання
Сторінка1/3
Дата26.05.2013
Розмір0.65 Mb.
ТипМетодичні вказівки
  1   2   3

МІНІСТЕРСТВО Освіти і НАУКИ, молоді та спорту УКРАїНи

Сумський державний університет


3284 методичні вказівки

до виконання індивідуального домашнього

завдання з дисципліни

"Фінанси підприємств"


для студентів спеціальності 7.050104 «Фінанси»

та інших економічних спеціальностей

усіх форм навчання та слухачів ЦПО

Суми

Сумський державний університет

2012

Методичні вказівки до виконання індивідуального домашнього завдання з дисципліни "Фінанси підприємств" / укладачі: В. Г. Боронос, І. Й. Плікус, І. В. Карпенко. – Суми: Сумський державний університет, 2012. – 27 с.


Кафедра фінансів і кредиту


1.^ ЗАГАЛЬНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ


Індивідуальне домашнє завдання є самостійною роботою студента. Метою виконання індивідуального завдання є поглиблення знань студента з даної дисципліни, набуття навичок самостійної роботи, опанування уміннями аргументувати власну точку зору, проводити розрахунки, узагальнювати, систематизувати та аналізувати фінансові та економічні показники.

В індивідуальному домашньому завданні студенти розкривають теоретичну тему та розв’язують типову задачу. Тема теоретичної частини обирається відповідно до порядкового номера студента в групі. Вихідні дані до задачі вибираються залежно від порядкового номера студента за списком групи, а також останнього та передостаннього номерів залікової книжки.

Робота починається з титульного аркуша. За титульним аркушем розміщується зміст (у ньому перелічуються вступ, розділи, висновки, список використаної літератури, додатки). Зміст роботи повинен відображати послідовний логічний зв'язок викладу результатів дослідження відповідно до теми роботи. Зміст роботи необхідно викладати стисло, лаконічно, не перевантажуючи текст описами загальновідомих речей чи витягами із нормативних (законодавчих) актів, уникаючи повторень та відступів від основної теми.

ІДЗ повинне складатися зі вступу, трьох розділів, висновків, списка використаної літератури та додатків (якщо потрібно). У вступі (не більше 2 сторінок) необхідно відобразити такі позиції: 1) актуальність обраної теми; 2) мету та завдання дослідження; 3) об'єкт та предмет дослідження; 4) методи дослідження; 5) структуру роботи; 6) фактологічну основу (базу дослідження, за матеріалами якої виконується робота).

Основна частина роботи, як правило, складається із трьох розділів. У першому розділі викладають теоретичні та методологічні аспекти обраної теми дослідження. Цей розділ є основою та передумовою для розгляду проблемних питань обраної теми. У ньому необхідно подати визначення використовуваних у роботі понять і термінів, їх систематизацію, сформулювати проблематику дослідження, критично розглянути різні точки зору щодо досліджуваної теми, розглянути історичний аспект стосовно розвитку поставленої проблеми, проаналізувати принципи нормативно-законодавчого регулювання процесів, що розглядаються, подати зарубіжний досвід розв’язання проблеми, зробити макроекономічний аналіз окремих аспектів управління фінансами суб'єктів господарювання тощо.

У другому розділі викладаються методологія та результати аналітичних досліджень обраної проблеми, проводиться аналіз об'єкта дослідження, визначаються та обґрунтовуються конкретні методи дослідження і вирішення розглянутих у попередньому розділі питань. На основі описаних методів дослідження можуть здійснюватися невеликі за обсягом розрахунки, що ілюструють застосування вибраної (-них) методики (-дик), проводиться аналіз результатів розрахунків для конкретних суб’єктів господарювання, за результатами якого формулюються практичні рекомендації, обґрунтовуються причини та фактори виявлених недоліків, формулюються конкретні пропозиції щодо вирішення поставлених у першому розділі проблем.

Перший і другий розділи роботи повинні бути логічно пов'язаними між собою, доповнювати та поглиблювати один одного; зміст розділів повинен відповідати їх назвам.

Третій розділ - це розрахункове завдання, вихідні дані для якого вибираються у відповідності до порядкового номера студента у списку групи.

У висновках (1-2 сторінки) в узагальненому, тезовому вигляді в логічній послідовності викладаються підсумки проведеної роботи, відображаються лише ті висновки та пропозиції автора, які випливають із проведеного дослідження.

Під час написання ІДЗ, крім літературних джерел, необхідно використовувати статистичну, облікову, фінансову звітність, а також чинні законодавчі та інструктивні матеріали. При використанні практичних даних необхідно подавати показники в динаміці за ряд періодів, здійснювати їх порівняльний аналіз.

Під час виконання роботи не допускається дослівне переписування літературних джерел. Якщо наводяться окремі цитати, треба посилатися на джерело інформації.

При використанні цифрового матеріалу, який стосується окремих макроекономічних позицій або окремих аспектів діяльності конкретного суб’єкта господарювання, необхідно обов'язково зазначати джерела інформації (статистичні збірники, звітні дані окремих підприємств тощо).

У переліку необхідно правильно розміщувати використані літературні джерела. Рекомендується така їх послідовність: 1) закони України; 2) укази Президента України; 3) декрети та постанови Кабінету Міністрів України; 4) спеціальна література та періодичні видання (в алфавітному порядку); 5) іноземні першоджерела; 6) статистичні щорічники та бюлетені.

Тема роботи обирається згідно із запропонованим переліком тем або індивідуально після погодження з викладачем.
^ ПЕРЕЛІК ТЕМ ІДЗ


 1. Аналіз і планування основних показників фінансової діяльності торговельних підприємств.

 2. Аналіз фінансових результатів та рентабельності підприємства.

 3. Аналіз фінансового стану підприємства і шляхи його зміцнення.

 4. Аналіз фінансової діяльності підприємства.

 5. Безготівкові розрахунки підприємств.

 6. Вексельний обіг і його застосування на підприємстві.

 7. Взаємовідносини підприємств з бюджетом та позабюджетними фондами.

 8. Взаємовідносини підприємств із комерційними банками.

 9. Виручка, її формування і розподіл у сучасних умовах.

 10. Витрати на виробництво та реалізацію продукції та їх оптимізація.

 11. Відтворення основних фондів підприємства.

 12. Джерела фінансування підприємства та способи випуску нових цінних паперів.

 13. Дивідендна політика підприємства.

 14. Ефективність управління оборотними коштами підприємств: оцінка, фінансові наслідки, стимули, важелі.

 15. Зміст і функції прибутку, чинники, що впливають на його динаміку та розподіл прибутку.

 16. Капітал акціонерного товариства і управління ним.

 17. Короткострокове банківське кредитування підприємств.

 18. Методики оцінки фінансового стану підприємства в умовах ринку.

 19. Механізм здійснення та обслуговування зовнішньоторговельних контрактів.

 20. Функціонування системи обігу цінних паперів на підприємствах.

 21. Організація банківського кредитування суб'єкта господарювання.

 22. Організація і основні напрямки удосконалення джерел фінансування капітальних вкладень на підприємствах.

 23. Організація і фінансове забезпечення приватизації підприємств.

 24. Основні фонди і основні засоби підприємства.

 25. Оцінка і шляхи удосконалення управління фінансовими ризиками на підприємстві.

 26. Оцінка фінансового стану підприємства.

 27. Оцінка фінансової стабільності підприємства.

 28. Оцінка цінних паперів та прийняття рішень з фінансових інвестицій.

 29. Правила і порядок розрахунків готівковими грошовими коштами на підприємствах.

 30. Система оподатковування підприємств і шляхи її вдосконалення.

 31. Управління оборотними коштами підприємства.

 32. Управління фінансовими ризиками на підприємстві.

 33. Фінанси акціонерного товариства.

 34. Фінанси сільськогосподарських підприємств.

 35. Фінансова політика підприємств.

 36. Фінансове планування на підприємстві.

 37. Фінансовий менеджмент, його склад, структура і механізм функціонування.

 38. Фінансовий стан підприємства, його оцінка, шляхи зміцнення.

 39. Фінансові аспекти зовнішньоекономічної діяльності підприємства.

 40. Фінансові аспекти оренди (лізингу).

 41. Фінансові аспекти створення, реформування та ліквідації підприємства.

 42. Фінансові проблеми банкрутства підприємств.

 43. Фінансові ресурси підприємства: джерела формування, чинники, що впливають на їх динаміку, напрями використання.

 44. Управління витратами підприємства.

 45. Бюджетування на підприємстві як один із видів фінансового планування.

 46. Системи обліку витрат на підприємстві.

 47. Управлінський облік на підприємстві.
 1. ^ ВИМОГИ ТА МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ РОЗРАХУНКОВОЇ ЧАСТИНИ КУРСОВОЇ РОБОТИ


Варіанти завдання розподіляються викладачем такі:

варіант №1 - варіант кошторису №1.1;

варіант №2 - варіант кошторису №1.2;

варіант №3 - варіант кошторису №2.1;

варіант №4 - варіант кошторису №2.2.

Крім того, за кожним із чотирьох варіантів студент вибирає вихідні дані залежно від свого номера у списку групи.

Примітки: *- необхідно розрахувати; n - номер за списком групи


Методичні вказівки до виконання розрахункового завдання “Складання балансу доходів і витрат промислового підприємства”

При складанні балансу доходів і витрат необхідно:

 1. Обчислити амортизаційні відрахування (табл. 2.1). При розрахунку амортизаційних відрахувань використовується метод прямого розрахунку амортизації до всіх визначених самостійно груп основних засобів відповідно до Податкового кодексу України.

 2. Обчислити нарахування на фонд заробітної плати за умови, що номер за списком групи (n) дорівнює класу ризику підприємства. (табл.1.1 – 1.2).

 3. Розрахувати кошторис витрат на виробництво продукції (табл. 1.1 або 1.2 - відповідно до варіантів кошторису). При визначенні виробничої собівартості товарної продукції потрібно звернути увагу на особливості обліку зміни залишків незавершеного виробництва при їх збільшенні або зменшенні і залишків витрат майбутніх періодів.

 4. Визначити обсяг реалізованої товарної продукції і валового прибутку (табл. 2.2). Залишки річної продукції на складах і товарів, відвантажених на кінець року, розраховуються виходячи з норм запасу в днях (за умовами завдання) і даних кошторисів витрат на виробництво у IV кварталі (користуючись даними про товарну продукцію в оптових цінах і за виробничою собівартістю, потрібно обчислити одноденний оборот).

 5. Розрахувати податок на прибуток (табл. 2.3).

 6. Розрахувати потребу у власних оборотних коштах на кінець планового року та їх приріст (табл. 2.4).

Потреба в оборотних коштах за статтями "Виробничі запаси", "Незавершене виробництво", "Готова продукція" визначається виходячи з норми запасу в днях і одноденного (планового) обороту за відповідними статтями витрат на виробництво у IV кварталі. При цьому величина одноденного (планового) обороту з незавершеного виробництва обчислюється виходячи із собівартості валової продукції, а готової - виходячи з виробничої собівартості товарної продукції (використовуючи дані табл. 1.4, 1.5).

Джерелами фінансування приросту оборотних коштів є приріст сталих пасивів, а у відсутній частині - кошти нерозподіленого прибутку (табл. 2.5).

 1. Визначити джерела капітальних вкладень на виробниче і невиробниче будівництво (табл. 2.6).

Джерелами витрат на невиробниче будівництво є кошти, які надходять у порядку пайової участі від інших підприємств, прибуток, що залишається в розпорядженні підприємства, а у випадку, якщо їх не вистачає, використовується довгостроковий кредит банку. Якщо після цього розподілу залишається нерозподілений прибуток, то він спрямовується на виробничі капітальні вкладення.

 1. Скласти баланс доходів і витрат підприємства (табл. 2.7).

Розділи балансу доходів і витрат підприємства заповнюються на основі вихідних даних завдання і зроблених розрахунків.

Усі розрахунки необхідно здійснювати з точністю до цілих чисел.

 1. Скласти стислу пояснювальну записку до фінансового плану, у якій необхідно:

а) дати характеристики: величини і структури доходів, витрат, взаємин із кредитною системою і бюджетом, джерел фінансування капітальних вкладень, розподілу прибутку;

б) зробити висновки про забезпеченість підприємства фінансовими ресурсами, структуру джерел їх формування;

в) зробити докладні пояснення до розрахунків фінансового плану.

плану.

^ ВИХІДНІ ДАНІ І РОЗРАХУНКОВІ ТАБЛИЧНІ ФОРМИ ДЛЯ ВИКОНАННЯ ЗАВДАННЯ


Таблиця 1.1 - Кошторис витрат на виробництво продукції акціонерним товариством (варіанти кошторису №1.1 і 1.2)


Стаття витрат

Номер варіанта кошторису

1.1

1.2

усього за рік

у т.ч. на IV квартал

усього за рік

у т.ч. на IV квартал

1

2

3

4

5

1. Сировина і матеріали

116600

34980

140000

42000

2. Допоміжні матеріали

7920

2380

9500

2850

3. Паливо

7370

2800

8800

2650

4. Енергія

4980

1500

5900

1800

5. Витрати, пов'язані з використанням природної сировини

1450

430

1740

520

6. Амортизація основних засобів *

7. Витрати на оплату праці*

8. Нарахування на фонд оплати праці

10210

3165

12250

3690

9. Інші витрати

9732

3000

10932

3560

10. Разом витрат *

11. Списано на невиробничі рахунки

2100

585

2500

730

12. Витрати на валову продукцію *Продовження таблиці 1.1

1

2

3

4

5

13. Зміна залишків незавершеного виробництва

зміна

- 450

- 1800

- 540

14. Зміна залишків витрат майбутніх періодів

28

7

24

6

15. Виробнича собівартість товарної продукції *

16. Позавиробничі витрати

900

280

1100

340

17. Повна собівартість товарної продукції *

18. Товарна продукція у відпускних цінах (без ПДВ та акцизу)

256960+

+100n

74070+

+25n

304100+

+100n

90450+

+25n


Таблиця 1.2 - Кошторис витрат на виробництво продукції товариством з обмеженою відповідальністю (варіанти кошторису №2.1 і 2.2)


Стаття витрат

Номер варіанта кошторису

2.1

2.2

усього за рік

у т.ч. на IV квартал

усього за рік

у т.ч. на IV квартал

1

2

3

4

5

1. Сировина і матеріали

12000

3850

15350

4600

2. Допоміжні матеріали

1300

400

1500

460

3. Паливо

600

180

720

210

Продовження таблиці 1.2

1

2

3

4

5

4. Енергія

450

120

540

160

5. Витрати, пов'язані з використанням природної сировини

-

-

-

-

6. Амортизація основних засобів *

7. Витрати на оплату праці

3200

950

3850

1160

8. Нарахування на фонд оплати праці*

9. Інші витрати

1432

400

1522

430

10. Разом витрат *

11. Списано на невиробничі рахунки

1000

280

1200

350

12. Витрати на валову продукцію *

13. Зміна залишків незавершеного виробництва

560

180

320

90

14. Зміна залишків витрат майбутніх періодів

16

4

12

3

15. Виробнича собівартість товарної продукції *

16. Позавиробничі витрати

800

270

800

270

17. Повна собівартість товарної продукції *

18. Товарна продукція у відпускних цінах (без ПДВ та акцизу)

38000+

+100n

3090+ +25n

41400+

+100n

12530+

+25n


Таблиця 1.3 - Дані до розрахунку обсягу реалізації і валового прибутку, тис.грн


Показник

Номер варіанта кошторису

1.1, 1.2

2.1, 2.2

1. Залишок готової продукції на складі: відвантаженої і на відповідальному зберіганні на початок року:а) за виробничою собівартістю;

6600

700

б)за відпускними цінами підприємства

9000

1000

2. Залишок готової продукції на складі, відвантаженої на кінець року (у днях запасу)

12

12

3. Доходи від позареалізаційних операцій

500

100

4. Прибуток від іншої реалізації

500

100


Таблиця 1.4 - Дані до розрахунку потреби підприємств у оборотних коштах

Статті витрат

Потреба в оборотних коштах на початок року, тис. грн

Норми запасів, днів

номер варіанта кошторису

1.1, 1.2

2.1, 2.2

1.1, 1.2

2.1, 2.2

1. Виробничі запаси

22000

1850

55

48

2. Незавершене виробництво

1800

675

3

9

3. Витрати майбутніх періодів

80

20

-

-

4. Готові вироби

2900

400

5

6

Разом

26780

2945Основні фонди

До введення ПК*

Після введення ПК*

Початкова вартість

1-й квартал

2-й квартал

В-ть введених ОФ

В-ть виведених ОФ

АВ*

ЗВ*

В-ть введених ОФ

В-ть виведених ОФ

АВ*

ЗВ*

Варіант кошторису №1.1

1. Будівлі65620

0

1430400

8002. Транспорт24500

1250

00

03. Машини і обладнання73500

0

00

230Варіант кошторису №1.1

1. Будівлі65620

0

270370

02. Транспорт24500

0

00

03. Машини і обладнання73520

0

1150

0Варіант кошторису №2.1

1. Будівлі17878

1040

00

5202. Транспорт7010

832

572780

03. Машини і обладнання19100

2054

02184

0Варіант кошторису №2.1

1. Будівлі17878

0

4000

5702. Транспорт7010

214

01020

03. Машини і обладнання19100

0

1600

0Таблиця 1.5 - Дані до розрахунку амортизаційних відрахувань


Продовження таблиці 1.5
3-й квартал

4-й квартал

Усього*

Основні фонди

В-ть введених ОФ

В-ть виведених ОФ

АВ*

ЗВ*

В-ть введених ОФ

В-ть виведених ОФ

АВ*

ЗВ*
Варіант кошторису №1.1

1. Будівлі

0

0500

0


2. Транспорт

0

3000

0


3. Машини і обладнання

0

0370

0


Варіант кошторису №1.1

1. Будівлі

0

0300

200


2. Транспорт

1400

00

0


3. Машини і обладнання

380

00

0


Варіант кошторису №2.1

1. Будівлі

0

00

468


2. Транспорт

0

7020

0


3. Машини і обладнання

0

00

416


Варіант кошторису №2.1

1. Будівлі

0

01210

0


2. Транспорт

214

00

0


3. Машини і обладнання

200

0410

0

Таблиця 1.6 - Дані про витрати оборотних коштів у IV кварталі

Стаття витрат

Витрати за ІV квартал

номер варіанта кошторису

1.1

1.2

2.1

2.2

1. Виробничі запаси

41040

49320

4680

5400

2. Приріст витрат майбутніх періодів на кінець року, тис. грн.

20

10

3. Приріст сталих пасивів, тис.грн.

480

100


Таблиця 1.7 - Дані до розрахунку розподілу прибутку,

тис. грн

Показник

Номер варіанта кошторису

1.1

1.2

2.1

2.2

1

2

3

4

5

1. Відрахування в резервний фонд

5500+10n

5500+10n

1300+10n

1300+

10n

2. Податок на прибуток *

3. Реконструкція цеху

3000+10n

3000+10n

1000+10n

1000+10n

4. Будівництво житлового будинку

5000+10n

5000+10n

500+

10n

500+

10n

5. Приріст оборотних коштів *

6. Виплати премій працівникам підприємства

3000+10n

3000+10n

700+

10n

3700+10n

7. Здешевлення харчування в їдальні

3624+10n

4792+10n

1263+10n

600+

10n

8. Утримування об'єктів соціальної сфери

10000

+10n

10000

+10n

-

-

9. Науково-дослідні і дослідно- конструкторські роботи *Продовження таблиці 1.7

1

2

3

4

5

10. Утримування дітей у дошкільних установах *

11. Місцеві податки, виплачувані з прибутку, що залишається в розпорядженні підприємства

500+

10n

500+

10n

350+

10n

350+

10n

Разом *


Таблиця 1.8 - Витрати на науково-дослідні і дослідно-конструкторські роботи, тис. грн

Показник

Номер варіанта кошторису

1.1,1.2

2.1,2.2

Усього витрат,

2300

1100

у тому числі за рахунок:надходження за договорами

1400

300

прибутку *
Таблиця 1.9 - Витрати на утримання дошкільних установ, тис. грн

Показник

Номер варіанта кошторису

1.1,1.2

2.1,2.2

Усього витрат

1200

900

у тому числі за рахуноккоштів батьків

200

150

прибутку *

Таблиця 1.10 - Показники на капітальне будівництво


Показник

Номер варіанта

кошторису

1.1,1.2

2.1,2.2

1. Обсяг капітальних вкладень

53000+

10n

10000+

10n

у тому числівитрати на технічне переозброєння і реконструкцію

35000+

5n

8000+

5n

витрати на невиробниче будівництво

18000+

5n

2000+

5n

2. Із загального обсягу будівельно-монтажних робіт (БМР), роботи, виконувані господарським способом

10000+

10n

1000+

10n

3. Планові накопичення за кошторисом на БМР, виконувані господарським способом, %

10

10

4. Надходження коштів на житлове будівництво в порядку участі на паях

5000

1000  1   2   3

Схожі:

Методичні вказівки до виконання індивідуального домашнього завдання iconМетодичні вказівки до виконання індивідуального домашнього завдання
Методичні вказівки до виконання індивідуального домашнього завдання з дисципліни «Інформаційна підтримка життєвого циклу технічних...
Методичні вказівки до виконання індивідуального домашнього завдання iconМетодичні вказівки до виконання індивідуального домашнього завдання (ідз)
Методичні вказівки до виконання індивідуального домашнього завдання (ідз) з дисципліни "Фінанси підприємств" / Укладачі: канд екон...
Методичні вказівки до виконання індивідуального домашнього завдання iconМетодичні вказівки до виконання обов’язкового домашнього завдання
Методичні вказівки до виконання обов’язкового домашнього завдання з дисципліни Основи програмування та алгоритмічні мови / укладачі:...
Методичні вказівки до виконання індивідуального домашнього завдання iconМетодичні вказівки до виконання обов'язкового домашнього завдання
Методичні вказівки до виконання обов'язкового домашнього завдання з курсу «Охорона праці»/ укладач В. В. Фалько. – Суми: Вид-во СумДУ,...
Методичні вказівки до виконання індивідуального домашнього завдання iconМетодичні вказівки для виконання індивідуального завдання
Головко В.І., Верховська А. О. Робоча програма та методичні вказівки для виконання індивідуального завдання із дисципліни «Автоматизацiя...
Методичні вказівки до виконання індивідуального домашнього завдання iconМетодичні вказівки до виконання обов'язкового домашнього завдання з дисципліни
Методичні вказівки до виконання обов'язкового домашнього завдання з дисципліни «Гідро-і пневмопривід автоматичних ліній і комплексів»...
Методичні вказівки до виконання індивідуального домашнього завдання iconМетодичні вказівки до виконання контрольної роботи та обов'язкового домашнього завдання (одз )
Методичні вказівки до виконання контрольної роботи та обов'язкового домашнього завдання ( одз ) з дисципліни “Управління проектами”...
Методичні вказівки до виконання індивідуального домашнього завдання iconМетодичні вказівки до виконання практичних, самостійних робіт та обов’язкового домашнього завдання
Методичні вказівки до виконання практичних, самостійних робіт та обов’язкового домашнього завдання з дисципліни «Логістика» / укладачі:...
Методичні вказівки до виконання індивідуального домашнього завдання iconМетодичні вказівки до виконання контрольної роботи та обов'язкового домашнього завдання (одз)
Методичні вказівки до виконання контрольної роботи та обов’язкового домашнього завдання (одз) з дисципліни «Соціальне страхування»...
Методичні вказівки до виконання індивідуального домашнього завдання iconМетодичні вказівки до виконання обов’язкового домашнього завдання та самостійної роботи з дисципліни
Методичні вказівки до виконання обов’язкового домашнього завдання та самостійної роботи з дисципліни «Управління захистом комерційної...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи