Методичні вказівки до практичних занять з навчальної дисципліни \" Ризик-менеджмент у сфері фінансових послуг\" для студентів спеціальності icon

Методичні вказівки до практичних занять з навчальної дисципліни " Ризик-менеджмент у сфері фінансових послуг" для студентів спеціальності
НазваМетодичні вказівки до практичних занять з навчальної дисципліни " Ризик-менеджмент у сфері фінансових послуг" для студентів спеціальності
Сторінка1/4
Дата27.05.2013
Розмір0.74 Mb.
ТипМетодичні вказівки
  1   2   3   4


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ Й НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ


3432 МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

до практичних занять з навчальної дисципліни

" Ризик-менеджмент у сфері фінансових послуг"


для студентів спеціальності

7.030508 "Фінанси і кредит"

усіх форм навчання


Суми

Сумський державний університет

2012

Методичні вказівки до практичних занять з навчальної дисципліни "Ризик-менджмент у сфері фінансових послуг" / укладачі В. М. Олійник, С. М. Фролов – Суми : Сумський державний університет, 2012. – 55с.

Кафедра фінансів і кредиту


ЗМІСТ С.


Тема 1. Загальні методи зниження ризиків фінансових операцій….….4


Тема 2. Кількісні методи оцінки економічного ризику……….……15


Тема 3. Ухвалення оптимального рішення в умовах

економічного ризику……….……………………………….……………37


Тема 4. Імовірнісна оцінка ступеня фінансового ризику…….…....49


Список літератури…………………………………..……….…………...52


Тема 1. Загальні методи зниження ризиків фінансових операцій


1.1. Теоретичні питання


1.1.1. Поняття ризику, види ризиків

Ризик одне з найважливіших понять, що супроводжують будь-яку активну діяльності людини. Загальне поняття економічного ризику можна сформулювати в такий спосіб: ризик це ймовірність або загроза втрати особою або організацією частини своїх ресурсів, частини своїх доходів, або появи додаткових витрат.

Назвемо деякі види ризиків, пов'язані з економічною діяльністю людини.

 • Інвестиційний виникає за рахунок знецінювання інвестиційно-фінансового портфеля, що полягає із власних і придбаних цінних паперів.

 • Кредитний обумовлений можливістю невиконання зобов'язань перед кредитором.

 • Відсотковий виникає за рахунок непередбаченої зміни відсоткових ставок.

 • Ризик ліквідності виникає за рахунок несподіваної зміни кредитних і депозитних потоків.

 • Виробничий пов'язаний із можливістю невиконання фірмою своїх зобов'язань перед замовником.

 • Ризик руйнування ймовірність настільки більших втрат, які не можуть бути компенсовані та ведуть до руйнування конкретної особи або організації.

Ризики також поділяються на:

 • динамічні вони пов'язані з непередбаченими змінами вартості основного капіталу внаслідок управлінських розв'язків, а також ринкових або політичних обставин;

 • статичні такі ризики пов'язані з можливістю втрат реальних активів при завданні збитків власності та втрат доходів через недієздатність організації.

Учасники якого-небудь економічного проекту при його аналізі зацікавлені в недопущенні його провалу або збитків від нього. Тому основне завдання в умовах нестабільної й швидко мінливої ситуації при аналізі ризику полягає в одержанні інформації, необхідної для ухвалення рішення про доцільність участі в проекті й розробленні заходів щодо захисту від можливих фінансових втрат.

Аналіз ризику конкретного економічного проекту звичайно здійснюється в такій послідовності:

 • виявляються об'єктивні й суб'єктивні фактори, що впливають на ризик;

 • проводиться аналіз даних факторів;

 • дається оцінка ризику з позицій, що визначають фінансову заможність проекту;

 • установлюється припустимий рівень ризику;

 • проводиться аналіз окремих операцій з вибраного рівня ризику;

 • розробляються заходи щодо зниження ризику.

Виділяють два принципово різні шляхи, що ведуть до зниження ризику:

 • компенсація ризиків за допомогою так званих ризикових премій, які являють особою різного роду надбавки ( до ціни, рівня відсоткової ставки, тарифу і т. д.), що використовуються у вигляді «плати за ризик»;

 • керування ризиком, яке здійснюється на основі диверсифікованості, хеджування, висновку форвардних контрактів, купівлі опціонів, страхування.


^ 1.1.2. Вимір ризиків

Під час обговорення методів зниження ризиків необхідно давати кількісну оцінку ризику тієї чи іншої дії особи, що приймає рішення (ОПР), або його фінансових операцій, тобто вимірювати ризик.

Зупинимося на способі виміру ризику, який використовується в інвестиційному аналізі й страховій справі. Цей спосіб виміру виходить із непрямого визначення ризику, наведеного Ф. Найтом (1921). Він запропонував розрізняти ризик і невизначеність.

Ризик має місце тоді, коли деяка дія може привести до декількох випадків з відомим розподілом їх ймовірностей. Якщо ж розподіл ймовірностей невідомий, то ситуація розглядається як невизначеність.

При такому підході ризик виміряється за допомогою дисперсії або середньоквадратичного відхилення випадкової величини. Чим менше розкид (дисперсія) результату розв'язку, тим він більш передбачуваний, тобто ризик менше. Якщо розкид дорівнює нулю, то ризик повністю відсутній.

Припустимо, що в результаті виконання деякої фінансової операції можливі п випадків з ймовірностями виникнення й дохідностями . Таким чином, дохід від фінансової операції є випадковою величиною X. Її середній очікуваний дохід, тобто математичне очікування випадкової величини X,

Дисперсія випадкової величини X дорівнюєРизиком цієї операції будемо називати середньоквадратичне відхилення випадкової величини ^ X :Ризик руйнування виміряється через імовірність настільки більших втрат, які ОПР не може компенсувати і які ведуть до руйнування.


^ Показники ризику у вигляді відносин.

Якщо засоби ОПР дорівнюють P, то при перевищенні збитків Y над P виникає реальний ризик руйнування. Для запобігання цьому відношення К1=Y/P, що називається коефіцієнтом ризику, обмежують спеціальним числом ξ1. Операції, для яких даний коефіцієнт перевищує ξ1, вважають особливо ризикованими. Часто враховують також імовірність р збитків Y і тоді розглядають коефіцієнт ризику К2=pY/P, який обмежують іншим числом ξ2. У фінансовому менеджменті частіше застосовують зворотні відносини P/Y і P/(pY), які називають коефіцієнтами покриття ризиків і які обмежуються знизу числами 1/ξ1і 1/ξ2.

Саме такий зміст має так званий коефіцієнт Кука:

КК=ВЗ/АР,

де ВЗ власні засоби; АР активи, зважені з урахуванням ризику.

Коефіцієнт Кука використовується банками й іншими фінансовими компаніями.


1.1.3. Хеджування

При диверсифікованості ОПР становить нову операцію з декількох, наявних у його розпорядженні. При хеджуванні ( від англ. hedge — огорожа) ОПР підбирає або навіть спеціально конструює нові операції, щоб, проводячи їх разом з основною, зменшити ризик.

У цьому полягає суть хеджування. Тут підбираються операції, жорстко пов'язані з основною операцією (негативно корельовані). При диверсифікованості особливий зміст надавався незалежності операцій.


^ Математична основа методу хеджування.

Нехай Q1- основна операція з випадковою величиною прибутковості E1, очікуваною прибутковістю т1 = M[E1] і ризиком, а Q2 додаткова операція.

Якщо ми проводимо операції Q1 і Q2 одночасно, то дисперсія випадкової величини E = E1 + E2 є:

де коефіцієнт кореляції випадкових величин E1 і E2.

Звідси одержуємо висновок: щоб ризик «сумарної» операції був менше, ніж ризик σ1 основної операції, необхідно, щоб додаткова операція була не просто негативно корельована з основною, але й .

1.1.4. Страхування


Можна розглядати страхування як один з видів хеджування.

Позначимо страхову суму через w, страховий платіж s; імовірність страхового випадку р. Припустимо, що застраховане майно оцінюється в z. За правилами страхування .


Таким чином, можна запропонувати схему:

Операції

1 - р

p

Страхування немає

0

-z

Операція страхування

-s

w - z

Підсумкова операція (страхування є)

-s

w - s - z

Знайдемо характеристики операції без страхування й підсумкової операції. З теорії страхування відомо, що при нульовій рентабельності страховика можна вважати, що s = pw. Одержуємо:

 • страхування немає:

.

Підсумкова операція:Припустимо далі, що w = z, тобто страхове відшкодування дорівнює оцінці застрахованого майна, тоді D = 0.

Таким чином, страхування є вигідним заходом із погляду зменшення ризику, якби не страховий платіж. Іноді він становить помітну частину страхової суми.


^ 1.1.5. Форвардна та ф'ючерсна торгівля


Зменшувати ризик дозволяють ф'ючерсні та форвардні контракти. Такі контракти обов'язкові для виконання обома сторонами в майбутньому за цінами, зафіксованими у момент висновку контракту.

Зниження ризику тут відбувається не тільки прямо, але й непрямим чином. Форвардні контракти роблять ринок більш передбачуваним, більш стабільним, а отже, менш ризикованим.

Важливим прикладом є іпотечне кредитування довгострокова позичкова операція під невеликі відсотки під заставу нерухомості, причому договори про іпотечну позичку діють у незмінному вигляді десятки років. Якщо система іпотеки добре розвинена, вона виявляє собою потужну силу, що протистоїть будь-який нестабільності в країні, а також інфляції.

^ Розглянемо приклади хеджування у валютних операціях.

Валютна операція називається спот, якщо вона здійснюється за ціною в цей момент, а остаточний розрахунок повинен бути зроблений не пізніше другого робочого дня після дня здійснення угоди. Форвардний валютний контракт угода, що визначає суму валюти, яка повинна бути виміняна на іншу валюту в певний день у майбутньому за курсом, який записаний у контракті. Форвардні операції служать для хеджування валютного ризику, що виникає.

Операція своп являє собою комбінацію купівлі валюти на умовах спот і її одночасного форвардного продажу.


1.1.6. Опціони


Опціони є похідними цінними паперами, похідним фінансовим інструментом.

Опціон на купівлю (call-option) дає право його власникові купити актив за встановленою у документі ціною не пізніше певної дати (американський опціон) або на момент такої дати (європейський опціон). Така ціна називається ціною виконання. Власник опціону може відмовитися від купівлі активу без усяких штрафів.

Аналогічно опціон на продаж (put-option) дає право його власникові продати актив за встановленою у цьому документі ціною не пізніше певної дати (американський опціон) або на момент такої дати (європейський опціон).

Далі будемо розглядати тільки європейські опціони. Той, хто виписав опціон, тобто його продавець, має певне зобов'язання впродовж дії опціону. Зокрема, якщо він виписав опціон на купівлю, то несе зобов'язання забезпечити поставку активу за ціною виконання, а якщо він виписав опціон на продаж, те повинен купити актив за ціною виконання в момент виконання опціону.

Навпаки, власник опціону ніяких зобов'язань не має, але він купує опціон і платить, тому що виписав опціон на суму, називану премією, або просто вартістю опціону.

^ Розглянемо більш докладно європейський опціон на купівлю.

Коли настає дата виконання опціону, то власник опціону порівнює ринкову ціну на актив S і ціну виконання S1, тобто зазначену в опціоні. Якщо S > S1, то він реалізує своє право купівлі активу за ціною S1, купує актив за цією ціною (і може негайно його ж продати й одержати прибуток PR=S - S1). Право купити актив за більш низькою ціною ніж ринкова, йому забезпечує продавець опціону, поставляючи фізичний актив або доплачуючи різницю PR власникові опціону. Це зобов'язання забезпечується спеціальним біржовим механізмом кліринговою палатою. Але якщо ринкова ціна не перевищує ціну виконання, то власникові опціону немає чого купувати актив, тоді він у програші, тому що за опціон заплатив премію й вона пропала даремно.

Отже, опціон на купівлю купують тоді й ті, хто сподівається на підвищення ринкової ціни активу до дати виконання опціону.

^ Аналогічно здійснюється операція і з опціоном на продаж.

Американський опціон можна подати до виконання в будь-який момент не пізніше певної дати. Через можливість вибору американський опціон коштує дорожче.

При організованій торгівлі опціонами вони знеособлені й стають зовсім звичайними цінними паперами на подавника. Опціон може бути куплений або проданий у будь-який момент до дати його виконання. Очевидно, що ціна опціону на купівлю в момент виконання є С = max{0, S - S1}, а ціна опціону на продаж С = max{0,S1}.

Відшукання слушної ціни опціону одна з найцікавіших і складних з математичної точки зору завдань. Одна з ідей визначення ціни опціону полягає в створенні безризикового портфеля шляхом купівлі активу й продажу декількох опціонів на купівлю цього ж активу. Аналіз портфеля дозволяє визначити вартість опціону.

^ 1.2. Практичні завдання

Приклад 1.2.1. Проект А з імовірністю 0,7 дає прибуток 5 млн грн, однак з імовірністю 0,3 можна втратити 0,9 млн грн. Для проекту В с імовірністю 0,8 можна одержати прибуток 6 млн грн і з імовірністю 0,2 можливі втрати в 7,85 млн грн. Який проект вибрати?


Розв'язання

Знайдемо середню прибутковість проектів:

mA = 0,7 *5 + 0,3 * (-0,9) = 3,23,

тB = 0,8* 6 + 0,2* (-0,925) = 3,23.

Знайдемо середньоквадратичне відхилення для проектів:

Більш кращим є проект А.

Якщо ж мають місце випадки:

1) , 2)

то й розв'язок про вибір проекту залежить від відношення ОПР до ризику. У першому випадку проект ^ А характеризується більшим значенням очікуваної прибутковості, однак він більш ризикований. У другому випадку для проекту А ризик менше, але й очікувана прибутковість менше порівнянно із проектом В. Суб'єктивне відношення до ризику з математичної точки зору можна враховувати за допомогою функції корисності ОПР.

Приклад 1.2.2. Банк видав кредити таким клієнтам: державні органи 20 %, інші банки 50 %, фізичні особи 30 % . Імовірності неповернення взятого кредиту відповідно такі: 0,05; 0,1; 0,2.

Отримане повідомлення про неповернення кредиту. Яка ймовірність, що цей кредит не повертає якийсь банк?


Розв'язання.

Імовірність неповернення знайдемо за формулою повної ймовірності. Нехай Н1 запит, що зробив від держоргану, Н2 від банку, Нз від фізичної особи. Подія А неповернення розглянутого кредиту. Тоді:

P(A)= 0,2*0,05 + 0.5*0.1 + 0,3*0,2 = 0,12.

Імовірність того, що кредит не повертає якийсь банк, знайдемо за формулою Байєса:Приклад 1.2.3. За проектом російська фірма через півроку повинна одержати великий платіж від української компанії. Платіж дорівнює 150000 гривень і буде зроблений саме в гривнях. Поточний курс 4 руб. за 1 грн. У російської фірми є побоювання, що за найближчі півроку курс гривні впаде стосовно рубля. Провести операцію хеджування.


Розв'язання

Фірма прагне підстрахуватися від такого падіння та укладає форвардний контракт із одним із українських банків на продаж тому 150000 гривень за курсом 4 рубля за гривню. Таким чином, що б не відбулося за даний час із курсом рубль гривня, російська фірма не зазнає збитків.


Приклад 1.2.4 . Нехай випадковий дохід E грошових одиниць (гр.од.) фінансової операції має такий розподіл:

E

-70

-60

-35

300

p

0,15

0,25

0,45

0,15

Знайти величину ризику того, що фірма розориться при втраті як мінімум 45 гр.од.


Розв'язання

Якщо вважати, що втрати E=45 і більше гр.од. ведуть до руйнування, то ризик руйнування дорівнює p=0,4. Серйозність ризику руйнування оцінюється саме величиною відповідної ймовірності. Якщо вона мала, то ним часто нехтують.


Приклад 1.2.5. Нехай ОПР вирішує проводити операцію Q1. Йому радять провести одночасно операцію S, жорстко пов'язану з Q1.

Q1:

E

-15

25

S:

E

10

-10
p

0,5

0,5
p

0,5

0,5

Необхідно знайти середню прибутковість і ризик первісної операції та сумарної операції.


Розв'язання

Обчислимо характеристики операції Q1 і сумарної операції Q=Q1+S:Отже, середня очікувана прибутковість операції не змінилася, а ризик зменшився. Причому, оскільки М[ES] = 0, то проведення цієї операції не вимагає особливих фінансових вкладень.

Приклад 1.2.6. Нехай ціна активу S = 60 гр.од., така ж і ціна виконання опціону на купівлю. Термін дії опціону європейського типу один місяць. Припустимо, що до кінця місяця з імовірністю 0,5 ціна активу або підніметься на 15 гр.од., або опуститься на стільки ж. Нехай банківська безризикова ставка дорівнює 10 %. Визначити кількість і за якою ціною повинні бути продані опціони? Проаналізувати фінансовий стан продавця опціону до кінця місяця.


Розв'язання

У першому випадку при підвищенні вартості активу, опціон безпосередньо перед виконанням буде коштувати 15 гр.од., у другому випадку не буде коштувати нічого. Тому в першому випадку продавець опціону повинен заплатити власникові опціону 15 гр.од., у другому випадку він нічого не платить. Якщо розмах коливань цін активу дорівнює 30 гр.од. і рівно у два рази перевершує коливання вартості опціону перед виконанням, то для створення безризикового портфеля продавець опціонів повинен виписати 2 опціони на купівлю.

Перевіримо, що портфель із активу з двох опціонів дійсно безризиковий. Насправді, до кінця місяця ціна активу буде або 75 гр.од., або 45 гр.од. У першому випадку власник портфеля змушений буде доплатити власникам опціонів 30 гр.од., у другому випадку нічого. В обох випадках до кінця місяця портфель буде коштувати 45 гр.од. незалежно від ціни активу. Це й означає його безризиковість.

^ Визначимо ціну опціону. Оскільки портфель безризиковий, то його сучасна вартість знаходиться дисконтуванням за даною безризиковою ставкою: 45/(1+0,1) ~ 41 гр.од. Але сьогодні актив коштує 60 гр.од., тому два опціони разом коштують 60 - 41 = 19 гр.од. Отже, один опціон коштує 9,5 гр.од. За таку ціну обоє опціонів і повинні бути продані.

^ Визначимо фінансове становище продавця опціонів. Спочатку в нього був актив вартістю 60 гр.од. Потім він виписав і продав два опціони на 19 гр.од. Тепер у нього актив вартістю 60 гр.од., грошей 19 гр.од. і зобов'язання із забезпечення двох опціонів на 19 гр.од., які утворюють його пасив. Актив і пасив разом утворюють безризиковий портфель вартістю 41 гр.од. До кінця місяця 19 гр.од. зростуть за безризиковою ставкою до 19(1 + 0,1) = 21 гр.од, вартість безризикового портфеля зросте за безризиковою ставкою до 41(1 + 0,1) = 45 гр.од. Усього в продавця опціонів буде 21 + 45 = 66 гр.од. у точності стільки, якби його актив був безризиковим і його вартість зросла за безризиковою ставкою до 60(1+ 0.1) = 66 гр.од. У такий спосіб хеджування повністю відсторонилося від ризику.


Питання до самоперевірки

1. Види фінансових ризиків.

2. Способи вимірювання ризику.

3. Поняття хеджування.

4. Ризики при форвардній торгівлі.

5. Ризики при ф’ючерсній торгівлі.

6. Ризики при торгівлі опціонами.

7. Страхування, як вид хеджування.

8. Методи зменшення ризику фінансової операції.

9. Поняття кореляції двох величин.

10. Хеджування у валютних операціях.


  1   2   3   4

Схожі:

Методичні вказівки до практичних занять з навчальної дисципліни \" Ризик-менеджмент у сфері фінансових послуг\" для студентів спеціальності iconМетодичні вказівки до проведення практичних занять та виконання
Методичні вказівки до проведення практичних занять та виконання самостійної роботи з дисципліни “Ризик у менеджменті” для студентів...
Методичні вказівки до практичних занять з навчальної дисципліни \" Ризик-менеджмент у сфері фінансових послуг\" для студентів спеціальності iconМіністерство освіти І науки україНи Сумський державний університет
Методичні вказівки для проведення практичних занять та організації самостійної роботи студентів з дисципліни "Наукові дослідження...
Методичні вказівки до практичних занять з навчальної дисципліни \" Ризик-менеджмент у сфері фінансових послуг\" для студентів спеціальності iconМетодичні вказівки до практичних занять з дисципліни "Інформаційні системи та технології у фінансових установах" для студентів спеціальності
Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни "Інформаційні системи та технології у фінансових установах" / Укладач О. О....
Методичні вказівки до практичних занять з навчальної дисципліни \" Ризик-менеджмент у сфері фінансових послуг\" для студентів спеціальності iconМетодичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни "міжнародний маркетинґ" для студентів усіх форм навчання
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни “Міжнародний маркетинґ” для студентів форми навчання без відриву...
Методичні вказівки до практичних занять з навчальної дисципліни \" Ризик-менеджмент у сфері фінансових послуг\" для студентів спеціальності iconМетодичні вказівки до практичних занять з дисципліни "Банківський менеджмент" для студентів спеціальності
Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни "Банківський менеджмент" / Укладачі В. М. Олійник, С. М. Фролов, М. А. Деркач,...
Методичні вказівки до практичних занять з навчальної дисципліни \" Ризик-менеджмент у сфері фінансових послуг\" для студентів спеціальності iconМетодичні вказівки до практичних занять з дисципліни "Фінансовий менеджмент" для студентів спеціальності
Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Фінансовий менеджмент» / укладачі: О. О. Захаркін, Л. С. Захаркіна. – Суми:...
Методичні вказівки до практичних занять з навчальної дисципліни \" Ризик-менеджмент у сфері фінансових послуг\" для студентів спеціальності iconМетодичні вказівки для проведення практичних занять, виконання самостійної та контрольної роботи з навчальної дисципліни «Мотивація персоналу»
Методичні вказівки для проведення практичних занять, виконання самостійної та контрольної роботи з навчальної дисципліни «Мотивація...
Методичні вказівки до практичних занять з навчальної дисципліни \" Ризик-менеджмент у сфері фінансових послуг\" для студентів спеціальності iconЗ. В. Гончарова методичні вказівки для практичних занять з дисципліни
Методичні вказівки для практичних занять з дисципліни “Фінансовий менеджмент” (для студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальності...
Методичні вказівки до практичних занять з навчальної дисципліни \" Ризик-менеджмент у сфері фінансових послуг\" для студентів спеціальності iconМетодичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни „ менеджмент персоналу для студентів денної та заочної форми навчання
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни „Менеджмент персоналу” для студентів денної та заочної форми навчання...
Методичні вказівки до практичних занять з навчальної дисципліни \" Ризик-менеджмент у сфері фінансових послуг\" для студентів спеціальності iconМетодичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни „Ринок фінансових послуг для студентів спеціальності
Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни „Ринок фінансових послуг” /Укладачі: Д. Г. Михайленко, К. В. Савченко,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи