Методичні вказівки до практичних занять з навчальної дисципліни \" Ризик-менеджмент у сфері фінансових послуг\" для студентів спеціальності icon

Методичні вказівки до практичних занять з навчальної дисципліни " Ризик-менеджмент у сфері фінансових послуг" для студентів спеціальності
НазваМетодичні вказівки до практичних занять з навчальної дисципліни " Ризик-менеджмент у сфері фінансових послуг" для студентів спеціальності
Сторінка3/4
Дата27.05.2013
Розмір0.74 Mb.
ТипМетодичні вказівки
1   2   3   4
Тема 3. Ухвалення оптимального рішення в умовах економічного ризику

^ 3.1. Теоретичні питання

Імовірнісна постановка прийняття кращих розв'язків

Ризик категорія імовірнісна, тому в процесі оцінки невизначеності й кількісного визначення ризику використовують імовірнісні розрахунки.

Імовірнісні завдання характеризуються тим, що ефективність прийнятих розв'язків залежить не тільки від детермінованих факторів, але й від імовірностей їх появи, тобто відомий закон розподілу керованих факторів X у вигляді:xi

х1

x2хn

pi

p1

p2рnде pi імовірність появи керованого фактора xi.

Кожній парі (xi, pi) відповідає значення функції ефективності Е(xi,pi). Показниками ефективності можуть бути такі величини:де ^ Е математичне сподівання, D дисперсія, V варіація.

Середня величина Е являє собою узагальнену кількісну характеристику та не дозволяє зарахувати розв'язок на користь якого-небудь варіанта вкладення капіталу. Середнє квадратичне відхилення σ характеризує ризик операції r=σ.

Коефіцієнт варіації V безрозмірна величина. За його допомогою можна порівнювати навіть мінливість ознак, виражених у різних одиницях виміру. Чим більше коефіцієнт, тим сильніше мінливість. Установлена така якісна оцінка різних значень коефіцієнта варіації : до 10 % слабка мінливість, 1025 % помірна мінливість, понад 25 % висока мінливість.

За допомогою цього методу оцінки ризику, тобто на основі розрахунків дисперсії, стандартного відхилення й коефіцієнта варіації можна оцінити ризик не тільки конкретної угоди, але й підприємницької фірми в цілому (проаналізувавши динаміку її доходів) за деякий проміжок часу.

Перевагою цього методу оцінки підприємницького ризику є нескладність математичних розрахунків, а недоліком необхідність великого числа вихідних даних ( чим більше масив, тим достовірніше оцінка ризику).


^ 3.2. Практичне завдання

Приклад 3.2.1

Необхідно порівняти за ризикованістю вкладення в акції трьох типів А, В, С. Кожна із цих акцій по своєму відгукується на можливі ринкові ситуації (табл. 3.1).

Таблиця 3.1

Тип акцій

Ситуація 1

Ситуація 2

імовірність

прибутковість

імовірність

прибутковість

А

0,3

25%

0,7

12%

В

0,95

12,7%

0,05

8,6%

С

0,8

17%

0,2

9,5%Розв'язання

Знаходимо наступні числові характеристики:

–для акції А:


ЕА =25 *0,3 +12* 0,7 = 15,9 %,

DА = (25 – 15,9)2 *0,3 + (12 – 15,9)2 *0,7 = 35,49,

;

–для акції В:

ЕВ =12,7 *0,95 + 8,6*0,05 = 12,49 %,

DВ= (12,7 – 12,492 *0,95 + (8,6 – 12,49)2 *0,05 = 0,79,

;

–для акції С:

ЕС =17*0,8 + 9,5*0,2 = 15,5 %,

DC = (17 - 15,5)2 *0,8 + (9,5 - 15,5)2*0,2 = 9,Для акції В маємо найменше значення коефіцієнта варіації, тому вкладення в цю акцію є найкращими. Крім того, показник rВ = σ В= 0,88 % для цих акцій є також найменшим.

Приклад 3.2.2

Нехай випадковий дохід операції має такий ряд розподілу:

Дохід

-160

-140

-130

180

Імовірність

0,25

0,15

0,45

0,15Втрати 130 або більш одиниць ведуть до руйнування ОПР. Знайти імовірність руйнування.

Розв'язання

Імовірність виникнення ризику руйнування в результаті такої операції дорівнює

Р=0,25 + 0,15 + 0,45 = 0,85.

Серйозність ризику руйнування оцінюється саме величиною відповідної імовірності. Якщо ця імовірність дуже мала, то нею часто нехтують.

Приклад 3.2.3

Припустимо, що на ринку можуть виникнути тільки два результати й на кожний із них акції А і В відгукуються невипадковим чином. Імовірності цих випадків і відповідних їм значень прибутковості задаються табл. 3.2.

Таблиця 3.2
Результат 1

Результат 2

імовірність

прибутковість

імовірність

прибутковість

А

0,6

8,5%

0,4

2,6%

В

0,45

-0,5%

0,55

6,4%

Проаналізувати дії інвестора з цими акціями у різних випадках. Який очікуваний прибуток (збиток) має отримати інвестор, якщо він взяв у борг гроші під 2,8 %?

Розв'язання

Знайдемо очікувані прибутковості акцій і дисперсії:

ЕА = 8,5 *0,6 + 2,6*0,4 =6,14 %,

Ев = - 0,5*0,45 + 6,4*0,55 = 3,29 %

DА = (8,5 – 6,14)2 *0,6 + (2,6 – 6,14)2*0,4 = 8,35, σА = гA = 2,89,

Dв = (- 0,5 – 3,29)2 *0,45 + (6,4 – 3,29)2* 0,55 = 11,78, σв = гв= 3,43.

Припустимо тепер, що інвестор взяв гроші в борг під відсоток, що дорівнює 2,8 %. Ставка відсотка за кредитом нижче від очікуваної прибутковості за акціями, які будуть придбані на позичені гроші, тому дії інвестора цілком розумні.

Однак, якщо інвестор вклав гроші в акції А, то при першому результаті він виграє (8,5 - 2,8) =5,7 %, а при другому програє (2,6 - 2,8) = - 0,2 %, причому з імовірністю p2 = 0,4. Навпаки, якщо він вкладе гроші в актив В, то руйнування йому загрожує з імовірністю p1= 0,45 у першій ситуації (результат 1), коли він втрачає (- 0,5 - 2,8) = - 3,3 %.

Підрахуємо очікувані втрати (П) при купівлі акцій А и В відповідно:

ПА = 0,2*0,4 = 0,08,

Пв =3,3*0,45 = 1,48.

Як бачимо, у першому випадку вони менші. Ризики руйнування, оцінювані через імовірність настання події, при придбанні акцій будуть приблизно однакові. Вибір варіанта залежить від індивідуальних переваг інвестора у вигляді його функції корисності.

Приклад 3.2.4

Нехай задана платіжна матриця і відомі ймовірності стратегій pj. Необхідно знайти мінімальний середній очікуваний ризик і максимальний середній очікуваний дохід.

,


Розв'язання

Краща стратегія гравця буде та, яка забезпечує йому максимальний середній виграш:Щодо матриці ризиків (матриці упущених можливостей), кращою буде та стратегія гравця, яка забезпечує йому мінімальний середній ризик:

,

де

.

Знаходимо β1=max(7,4,10,3)=10; β2=7; β3=10; β4=13.

Побудуємо матрицю ризиківЗнаходимо середній очікуваний ризик:Мінімальний середній очікуваний ризик:Знайдемо середній очікуваний виграш:Отже, максимальний середній очікуваний дохід дорівнюєПриклад 3.2.5

Розглянемо завдання про вибір оптимального асортименту підприємства, яке змогло одержати більш точну імовірнісну інформацію про стан купівельної спроможності клієнтів, залежно від пори року. Усі вихідні дані й платіжну матрицю запишемо у вигляді табл. 3.3.

^ Таблиця 3.3 Імовірнісна платіжна матриця, гр.од.

Стратегія

підприємства

Імовірність

Зима

Весна

Літо

Осінь

0,15

0,2

0,35

0,3

P1

25900

8700

34700

12500

P2

34000

46400

7500

8600

P3

46600

31800

17900

12800Розв'язання

Розрахунки середнього очікуваного прибутку зведемо в табл. 3.4.

Таблиця 3.4

Стратегія

Середній очікуваний прибуток

P1

25900*0,15+ 8700*0,2+34700*0,35+12500*0,3 = 21520 гр.од.

P2

34000*0,15+46400*0,2+7500*0,35+8600*0,3 = 19585 гр.од.

P3

46600*0,15+31800*0,2+17900*0,35+12800*0,3=23455 гр.од.З табл. 3.4 випливає, що найбільший прибуток буде у випадку, якщо підприємство вибере стратегію Р3, і цей прибуток у середньому становить 23455 гр.од.

Підприємство, знаючи додаткову інформацію про стан купівельної спроможності, скорочує ризик і збільшує свій середній прибуток.

Очікувана цінність повної інформації визначається як різниця між очікуваною грошовою оцінкою результату господарської діяльності, коли є повне інформаційне забезпечення, і максимальною очікуваною грошовою оцінкою, коли інформація неповна.

Якщо підприємство за додаткову інформацію повинне заплатити, то величина запитаної плати повинна бути менше очікуваної цінності інформації.

Інформаційне забезпечення при оцінці й програмуванні ризику є не тільки джерелом даних для аналізу, але й саме по собі є засобом зниження ризику. Однак доступ до інформації, на основі якої ухвалюються розв'язки, пов'язаним з виявленням і оцінкою поточних і перспективних тенденцій в умовах ринку, обмежений, тому що одержання даних про роботу інших компаній утруднене внаслідок комерційної таємниці. Якщо інформація більш доступна, її споживачі можуть зробити кращий прогноз і знизити ризик. Тому інформація на ринку має цінність і підприємці готові платити за неї.


Приклад 3.2.6

Розглянемо завдання про оцінку ризику за контрактами. Підприємство вирішує укласти договір на поставку товару з одним із трьох постачальників. Зібравши дані про строки оплати товару цими постачальниками (табл. 3.5), потрібно, оцінивши ризик, вибрати того постачальника, який оплачує товар у найменший термін при укладанні договору поставки продукції.

Таблиця 3.5

Номер події

Строки оплати, днів

Число випадків спостереження n

x*n

(х-E)

(х-E)2

(х-E)2*n

1-й постачальник

1

10

30

300

-5,61

31,47

944,10

2

14

28

392

-1,61

2,59

72,58

Продовження табл. 3.5

Номер події

Строки оплати, днів

Число випадків спостереження n

x*n

(х-E)

(х-E)2

(х-E)2*n

3

15

22

330

-0,61

0,37

8,19

4

18

40

720

2,39

5,71

228,40

5

20

30

600

4,39

19,27

578,10

Σ
150

23421831,37

2-й постачальник

1

8

29

232

-6,61

43,69

1267,07

2

12

21

252

-2,61

6,81

143,05

3

13

36

468

-1,61

2,59

93,16

4

15

50

750

0,39

0,15

7,5

5

17

31

527

2,39

5,71

177,07

6

21

33

693

6,39

40,83

1347,46

Σ
200

29223035,31

3-й постачальник

1

7

42

294

-8,58

73,62

3091,89

2

9

34

306

-6,58

43,30

1472,20

3

15

32

480

-0,58

0,34

10,76

4

16

28

448

0,42

0,18

4,94

Продовження табл. 3.5

Номер події

Строки оплати, днів

Число випадків спостереження n

x*n

(х-E)

(х-E)2

(х-E)2*n

5

18

34

612

2,42

5,86

199,12

6

21

29

609

5,42

29,38

851,92

7

22

26

572

6,42

41,22

1071,63

8

23

25

575

7,42

55,06

1376,41

Σ
250

38968078,87Розв'язання

Для першого постачальника знаходимо:

.

Для другого постачальника:

.

Для третього постачальника:

.

Коефіцієнт варіації для першого постачальника найменший, що свідчить про доцільність укладення з ним договору поставки продукції.

Розглянуті приклади показують, що ризик має математично виражену ймовірність настання втрати, яка спирається на статистичні дані й може бути розрахована з досить високим ступенем точності. При виборі найбільш прийнятного розв'язку було використане правило оптимальної ймовірності результату, яке полягає в тому, що з можливих розв'язків вибирається той, при якому імовірність результату є прийнятною для підприємця.

На практиці застосування правила оптимальної ймовірності результату звичайно сполучається із правилом оптимальної мінливості результату.

Як відомо, мінливість показників виражається їхньою дисперсією, середнім квадратичним відхиленням і коефіцієнтом варіації. Сутність правила оптимальної мінливості результату полягає в тому, що з можливих розв'язків вибирається те, при якім імовірності виграшу й програшу для того самого ризикового вкладення капіталу мають невеликий розрив, тобто найменшу величину дисперсії, середнього квадратичного відхилення варіації. У розглянутих завданнях вибір оптимальних розв'язків був зроблений з використанням цих двох правил.


Питання до самоперевірки.

1. Знаходження закону розподілу керованих факторів.

2. Знаходження математичного сподівання, дисперсії, варіації.

3. Класифікація мінливості.

4. Переваги знаходження ризику за допомогою cереднього квадратичного відхилення.

5. Недоліки знаходження ризику за допомогою cереднього квадратичного відхилення.

6. Вибір на ринку найменш ризикованої акції.

7. Знаходження мінімального середнього очікуваного ризику.

8. Знаходження максимального середнього очікуваного доходу.

9. Стратегія інвестора для отримання максимального виграшу.

10. Правило оптимальної мінливості результату.


1   2   3   4

Схожі:

Методичні вказівки до практичних занять з навчальної дисципліни \" Ризик-менеджмент у сфері фінансових послуг\" для студентів спеціальності iconМетодичні вказівки до проведення практичних занять та виконання
Методичні вказівки до проведення практичних занять та виконання самостійної роботи з дисципліни “Ризик у менеджменті” для студентів...
Методичні вказівки до практичних занять з навчальної дисципліни \" Ризик-менеджмент у сфері фінансових послуг\" для студентів спеціальності iconМіністерство освіти І науки україНи Сумський державний університет
Методичні вказівки для проведення практичних занять та організації самостійної роботи студентів з дисципліни "Наукові дослідження...
Методичні вказівки до практичних занять з навчальної дисципліни \" Ризик-менеджмент у сфері фінансових послуг\" для студентів спеціальності iconМетодичні вказівки до практичних занять з дисципліни "Інформаційні системи та технології у фінансових установах" для студентів спеціальності
Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни "Інформаційні системи та технології у фінансових установах" / Укладач О. О....
Методичні вказівки до практичних занять з навчальної дисципліни \" Ризик-менеджмент у сфері фінансових послуг\" для студентів спеціальності iconМетодичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни "міжнародний маркетинґ" для студентів усіх форм навчання
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни “Міжнародний маркетинґ” для студентів форми навчання без відриву...
Методичні вказівки до практичних занять з навчальної дисципліни \" Ризик-менеджмент у сфері фінансових послуг\" для студентів спеціальності iconМетодичні вказівки до практичних занять з дисципліни "Банківський менеджмент" для студентів спеціальності
Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни "Банківський менеджмент" / Укладачі В. М. Олійник, С. М. Фролов, М. А. Деркач,...
Методичні вказівки до практичних занять з навчальної дисципліни \" Ризик-менеджмент у сфері фінансових послуг\" для студентів спеціальності iconМетодичні вказівки до практичних занять з дисципліни "Фінансовий менеджмент" для студентів спеціальності
Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Фінансовий менеджмент» / укладачі: О. О. Захаркін, Л. С. Захаркіна. – Суми:...
Методичні вказівки до практичних занять з навчальної дисципліни \" Ризик-менеджмент у сфері фінансових послуг\" для студентів спеціальності iconМетодичні вказівки для проведення практичних занять, виконання самостійної та контрольної роботи з навчальної дисципліни «Мотивація персоналу»
Методичні вказівки для проведення практичних занять, виконання самостійної та контрольної роботи з навчальної дисципліни «Мотивація...
Методичні вказівки до практичних занять з навчальної дисципліни \" Ризик-менеджмент у сфері фінансових послуг\" для студентів спеціальності iconЗ. В. Гончарова методичні вказівки для практичних занять з дисципліни
Методичні вказівки для практичних занять з дисципліни “Фінансовий менеджмент” (для студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальності...
Методичні вказівки до практичних занять з навчальної дисципліни \" Ризик-менеджмент у сфері фінансових послуг\" для студентів спеціальності iconМетодичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни „ менеджмент персоналу для студентів денної та заочної форми навчання
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни „Менеджмент персоналу” для студентів денної та заочної форми навчання...
Методичні вказівки до практичних занять з навчальної дисципліни \" Ризик-менеджмент у сфері фінансових послуг\" для студентів спеціальності iconМетодичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни „Ринок фінансових послуг для студентів спеціальності
Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни „Ринок фінансових послуг” /Укладачі: Д. Г. Михайленко, К. В. Савченко,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи