Методичні вказівки до практичних занять з навчальної дисципліни \" Ризик-менеджмент у сфері фінансових послуг\" для студентів спеціальності icon

Методичні вказівки до практичних занять з навчальної дисципліни " Ризик-менеджмент у сфері фінансових послуг" для студентів спеціальності
НазваМетодичні вказівки до практичних занять з навчальної дисципліни " Ризик-менеджмент у сфері фінансових послуг" для студентів спеціальності
Сторінка4/4
Дата27.05.2013
Розмір0.74 Mb.
ТипМетодичні вказівки
1   2   3   4
Тема 4. Імовірнісна оцінка ступеня фінансового ризику

4.1. Теоретичні питання

Сукупну ставку прибутковості акції (або просто прибутковість) можна подати як суму двох компонентів: дивідендної прибутковості та прибутковості в результаті зміни курсу акцій.

Широко використовувана одиниця виміру ризикованості активів акції це мінливість (volatility). Мінливість пов'язана з діапазоном можливих ставок прибутковості акцій і ймовірністю їх одержання. Чим ширше діапазон між можливими показниками прибутковості та чим більше ймовірність одержання екстремальних значень, тим вище показник мінливості акції.

Очікувана ставка прибутковості (середнє значення прибутковості) визначається як сума всіх можливих ставок прибутковості, помножених на відповідну ймовірність їх одержання:

(4.1)

Мінливість показників прибутковості акцій залежить від їхнього можливого діапазону й від імовірності появи екстремальних значень. Для того щоб розрахувати й виміряти мінливість у розподілі ймовірностей одержання можливих показників прибутковості, у фінансах надзвичайно широко використовується середнє квадратичне відхилення σ (стандартне відхилення).

Для нормального й інших подібних до нього законів розподілу, стандартне відхилення є одиницею виміру мінливості. Для інтерпретації різних значень стандартного відхилення, як правило використовують довірчий інтервал:


(4.2)

У межах цього інтервалу фактична прибутковість акцій попадає із заданою ймовірністю.

З (4.2) випливає, що при нормальному розподілі прибутковість акції, яка перебуває в межах довірчого інтервалу, що містить всі значення прибутковості, має такі показники: імовірність 0,68; імовірність 0,95; імовірність 0,99.

^ 4.2. Практичне завдання

Приклад 4.2.1

Розглянемо деяку компанію А. Припустимо, що ми купуємо акції цієї компанії за ціною 100 у.о. за акцію й маємо намір володіти ними впродовж року.

Припустимо, що, купивши акції А ми розраховуємо, що дивідендний компонент буде дорівнювати 3,5%, ціновий компонент становитиме 8 %, отже очікувана ставка прибутковості буде дорівнювати

r = 3,5 % + 8 % = 11,5 %.

Тепер припустимо, що залежно від стану економіки акції А можуть давати різну прибутковість. Якщо наступного року економіка буде на підйомі, обсяги продажів і прибуток компанії будуть підвищуватися і ставка прибутковості інвестицій в акції А буде дорівнювати 32 %. Якщо в економіці буде спад, то ставка прибутковості становитиме 13 %, тобто акціонер зазнає збитків. Якщо економічний стан просто залишиться незмінним, фактична прибутковість становитиме 14%. Оцінка ймовірності для кожного із цих станів показана в табл. 4.1.


^ Таблиця 4.1. Розподіл імовірностей ставок прибутковості акцій

Стан економіки

Ставка прибутковості акцій А

Імовірність

Підйом

32%

0,30

Нормальний

14%

0,50

Спад

-13%

0,20Необхідно знайти очікувану прибутковість акцій.

Розв'язання

Застосувавши формулу (4.1), знайдемо, що очікувана ставка прибутковості акцій А дорівнює

Е(r) = 0,3 * 32 % + 0,5*14 % + 0,2 * (-13 %) = 14 %.

Приклад 4.2.2

Розглянемо акції деякої компанії В порівняно з акціями компанії А (табл.4.2).

^ Таблиця 4.2. Розподіл імовірностей прибутковості акцій А і В.

Стан економіки

Ставка прибутковості акцій В

Ставка прибутковості акцій А

Імовірність

Підйом

48,6%

32%

0,30

Нормальний

12%

14%

0,50

Спад

-33%

-13%

0,20

Визначити, яка з акція є більш ризикованою.

Розв'язання

Слід звернути увагу, що показники ймовірності однакові для обох акцій, але в^ В більш широкий діапазон коливань прибутковості. Інакше кажучи, показники прибутковості інвестицій в акції змінюються сильніше, а отже, вони є більш ризикованими. Знайдемо показник мінливості акцій у вигляді стандартного відхилення. Чим більше стандартне відхилення, тим вище показник мінливості акцій.

Для акцій А і В маємо однакове математичне сподівання прибутковості: .

Стандартне відхилення для акцій А:

σ2А = 0,3*(0,32 -0,14)2 + 0,5*(0,14 -0,14)2 + 0,2*(-0,13-0,14)2=0,024,

σА = 15,58 %.

Стандартне відхилення для акцій В:

σ2В= 0,3*(0,486-0,14)2 + 0,5*(0,12 -0,14)2 + 0,2*(-0,33 -0,14)2=0,080,

σВ = 28,33 %.

Стандартне відхилення для акцій В у два рази більше, ніж для А, тому акція В є більш ризиковою.

Питання до самоперевірки

1. Поняття дивідендної прибутковості акції.

2. Сукупна ставка прибутковості акцій.

3. Одиниця виміру ризикованості активів.

4. Знаходження очікуваної ставки прибутковості.

5. Закони розподілу випадкових величин.

6. Знаходження меж інтервалу фактичної прибутковості акцій.

7. Поняття довірчого інтервалу.

8. Знаходження найменш ризиковану акцію.

9. Побудова щільності розподілу ймовірностей акцій.

10.Застосування коефіцієнта варіації при знаходженні найбільш ризикованої акції.


Список літератури

 1. Балабанов И. Т. Риск-менеджмент. – М. : Финансы и статистика, 1996. – 192 с.

 2. Балдин К. В. Риск-менеджмент.- М. :Эксмо,2006.– 368 с.

 3. Белокрылова О. С. Риск-менеджмент / О. С. Белокрылова, Н. Н. Малашихина.– Феникс,2004.– 320 с.

 4. Бланк И. А. Управление финансовыми рисками. – Ника-Центр, 2005. – 600 с.

 5. Брайтон Л. Риск-менеджмент. Практика ведущих компаний / Л. Брайтон, П. Уокер, У. Шенкир.– Вильямс,2008.– 208 с.

 6. Брігхем Е. Основи фінансового менеджменту: пер. з англ. – К. : Молодь, 1997.– 1000 с.

 7. Гончаренко Л.П. Риск-менеджмент / Л. П. Гончаренко, С. А. Филин.– М. :КноРус, 2008.– 216 с.

 8. Грачева М. Риск-менеджмент инвестиционного проэкта.– М. : Юнити –Дана,2009.– 544 с.

 9. Дегтярева О.И. Управление риском в международном бизнесе.– МГИМО,2006.– 272 с.

 10. Долматов А.С. Математические методы риск-менеджмента : учебник, Экзамен,2007.– 320 с.

 11. Евстафьев И. Н. Тотальный риск-менеджмент.– ЭКСМО,2008.– 208 с.

 12. Камiнський. Б. Економічний ризик та методи його вимірювання : навч. посіб. – К. : Вид. дім «Козаки»,2002.– 120 с.

 13. Лаврушин О. И. Банковские риски : учебное пособие. – М. :Кнорус,2007. – 232 с.

 14. Мельников А. И. Риск-менеджмент: стохастический анализ рисков в экономике финансов и страхования,Анкил,2003.– 159 с.

 15. Орел С. М. Ризик. Основні поняття.– / С. М. Орел, М. С. Мальований.– Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2008.– 88 с.

 16. Резниченко В. Ю. Риск-менеджмент : учебное пособие,2004.– 102 с.

 17. Риск-менеджмент : учебник / В. Н. Вяткин, И. В. Вяткин, В. А. Гамза, Ю. Ю. Екатеринославский, Дж. Дж. Хэмптон; под. ред. И. Юргенса. – М. : Издательско-торговая корпорация «Дашков и Ко», 2003. – 512 с.

 18. Рогов М. А. Риск-менеджмент. – М.: Финансы и статистика, 2001. – 120с.

 19. Синки Дж. Управление финансами в коммерческих банках: пер.с англ. / под ред. Р.Я.Левиты .– М., 1994.– 820 с.

 20. Старостіна А. О. Ризик-менеджмент: теорія та практика : навч. посіб./ А. О. Старостіна, В. А.Кравченко. – К. : ІВЦ “Видавництво «Політехніка»”, 2004. – 200 с.

 21. Ступаков В.С. Риск-менеджмент.: учебное пособие / В. С. Ступаков, Г. С. Токаренко.– М. : Финансы и статистика, 2006.– 288 с.

 22. Управління ризиками в інноваційній діяльності / О. Є. Кузьмін, Н. Ю. Подольчак, Н. І. Подольчак.– Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2009.– 176 с.

 23. Филина Ф. Н. Риск-менеджмент. ГроссМедиа,РОСБУХ,2008.– 323 с.

 24. Фомичев А. Н. Риск-менеджмент: учебник, М. : Дашков и К, 2008.– 376 с.

 25. Фролов С. М. Банківська справа та основи митного регулювання в Україні: теорія та практика: Навчальний посібник. – Суми : ВТД “Університетська книга”, 2004. – 368 с.

 26. Хохлов Н. В. Управление риском, Юнити-Дана,2001.– 240 с.

 27. Чернова Г.В. Управление рисками: учебное пособие / Г. В. Чернова, А. А. Кудрявцев.– 2009.– 160 с.

 28. Шапкин А.С. Риск-менеджмент: теория риска и моделирование рисковых ситуаций / А. С. Шапкин, В .А. Шапкин. – М. :Дашков и К, 2005. – 880 с.

 29. Шапкин А.С. Экономические и финансовые риски.Оценка, управление, портфель инвестиций /А. С. Шапкин, В.А. Шапкин.– Дашков и К, 2008.– 544 с.

 30. Энциклопедия финансового риск-менеджмента / под ред. А. А. Лобанова и др. Бизнес букс., 2009. – 936 с.1   2   3   4

Схожі:

Методичні вказівки до практичних занять з навчальної дисципліни \" Ризик-менеджмент у сфері фінансових послуг\" для студентів спеціальності iconМетодичні вказівки до проведення практичних занять та виконання
Методичні вказівки до проведення практичних занять та виконання самостійної роботи з дисципліни “Ризик у менеджменті” для студентів...
Методичні вказівки до практичних занять з навчальної дисципліни \" Ризик-менеджмент у сфері фінансових послуг\" для студентів спеціальності iconМіністерство освіти І науки україНи Сумський державний університет
Методичні вказівки для проведення практичних занять та організації самостійної роботи студентів з дисципліни "Наукові дослідження...
Методичні вказівки до практичних занять з навчальної дисципліни \" Ризик-менеджмент у сфері фінансових послуг\" для студентів спеціальності iconМетодичні вказівки до практичних занять з дисципліни "Інформаційні системи та технології у фінансових установах" для студентів спеціальності
Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни "Інформаційні системи та технології у фінансових установах" / Укладач О. О....
Методичні вказівки до практичних занять з навчальної дисципліни \" Ризик-менеджмент у сфері фінансових послуг\" для студентів спеціальності iconМетодичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни "міжнародний маркетинґ" для студентів усіх форм навчання
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни “Міжнародний маркетинґ” для студентів форми навчання без відриву...
Методичні вказівки до практичних занять з навчальної дисципліни \" Ризик-менеджмент у сфері фінансових послуг\" для студентів спеціальності iconМетодичні вказівки до практичних занять з дисципліни "Банківський менеджмент" для студентів спеціальності
Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни "Банківський менеджмент" / Укладачі В. М. Олійник, С. М. Фролов, М. А. Деркач,...
Методичні вказівки до практичних занять з навчальної дисципліни \" Ризик-менеджмент у сфері фінансових послуг\" для студентів спеціальності iconМетодичні вказівки до практичних занять з дисципліни "Фінансовий менеджмент" для студентів спеціальності
Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Фінансовий менеджмент» / укладачі: О. О. Захаркін, Л. С. Захаркіна. – Суми:...
Методичні вказівки до практичних занять з навчальної дисципліни \" Ризик-менеджмент у сфері фінансових послуг\" для студентів спеціальності iconМетодичні вказівки для проведення практичних занять, виконання самостійної та контрольної роботи з навчальної дисципліни «Мотивація персоналу»
Методичні вказівки для проведення практичних занять, виконання самостійної та контрольної роботи з навчальної дисципліни «Мотивація...
Методичні вказівки до практичних занять з навчальної дисципліни \" Ризик-менеджмент у сфері фінансових послуг\" для студентів спеціальності iconЗ. В. Гончарова методичні вказівки для практичних занять з дисципліни
Методичні вказівки для практичних занять з дисципліни “Фінансовий менеджмент” (для студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальності...
Методичні вказівки до практичних занять з навчальної дисципліни \" Ризик-менеджмент у сфері фінансових послуг\" для студентів спеціальності iconМетодичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни „ менеджмент персоналу для студентів денної та заочної форми навчання
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни „Менеджмент персоналу” для студентів денної та заочної форми навчання...
Методичні вказівки до практичних занять з навчальної дисципліни \" Ризик-менеджмент у сфері фінансових послуг\" для студентів спеціальності iconМетодичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни „Ринок фінансових послуг для студентів спеціальності
Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни „Ринок фінансових послуг” /Укладачі: Д. Г. Михайленко, К. В. Савченко,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи