Методичні вказівки для самостійної роботи студентів 6-го курсу з дисципліни «Внутрішня медицина» icon

Методичні вказівки для самостійної роботи студентів 6-го курсу з дисципліни «Внутрішня медицина»
НазваМетодичні вказівки для самостійної роботи студентів 6-го курсу з дисципліни «Внутрішня медицина»
Сторінка1/14
Дата27.05.2013
Розмір2.2 Mb.
ТипМетодичні вказівки
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Сумський державний університет

Медичний інститут


3460 Методичні вказівки для самостійної роботи

студентів 6-го курсу

з дисципліни «Внутрішня медицина»

Модуль 3


Суми

2012

Методичні вказівки для самостійної роботи студентів 6-го курсу з дисципліни «Внутрішня медицина» Модуль 3. – 2-ге вид., переробл. /Укладачі: В. Г. Псарьова, О.С. Погорєлова, Л.Н. Приступа, В.Ф. Орловський, В.В. Лаба, Н.М. Кириченко, О.В. Орловський, Н.О. Муренець, Г.А. Фадєєва. – Суми: Сумський державний університет, 2012. - 93с.


Кафедра внутрішньої медицини післядипломної освіти


Тема 1. Ведення пацієнта з артеріальною гіпертензією


Кількість годин 5.

Актуальність теми. Артеріальна гіпертензія (АГ) – одне із найбільш поширених захворювань людини, при якому значно зростає ризик серцево-судинних захворювань. За даними багатоцентрових контрольованих клінічних досліджень зниження артеріального тиску за допомогою антигіпертензивної терапії набагато покращує прогноз хворих, дозволяє зменшити частоту інсультів у середньому на 35-40%; інфаркту міокарда на 20-30%%, серцевої недостатності на 50%. У той самий час можливість активного втручання в перебіг і наслідки АГ використовується далеко не повністю. Так, навіть у США, де вже більше 30 років діє Національна освітня програма з попередження, виявлення, оцінки і лікування підвищеного артеріального тиску, у 1999-2000 роках близько 30% хворих на АГ все ще не знали про підвищення у них артеріального тиску, лікували АГ 59% хворих і тільки у 34% випадків лікування було ефективне. У зв’язку з цим у 1999 році затверджена Національна програма профілактики і лікування АГ в Україні, мета якої – зниження захворюваності серед населення АГ, ішемічною хворобою серця, судинними захворюваннями мозку, смертності від ускладнень гіпертензії, підвищення тривалості і якості життя хворих на серцево-судинні захворювання.

^ Загальна мета – встановлювати попередній діагноз та призначати лікування конкретному хворому з урахуванням етіологій АГ та наявної супутньої патології.


^ Конкретні цілі

Уміти:

Цілі вихідного рівня

1. Виділити синдроми, властиві захво-рюванням, перебіг яких супроводжує-ться синдромом АГ.

1. Збирати скарги, анамнез, проводити об’єктивне дослідження, у т.ч. вимірювати АТ та з’ясовувати його значення.

2. Скласти програму обстеження хворого на АГ.

2. Інтерпретувати дані основних лабораторних та інструментальних досліджень при АГ.

3. Проводити диференціальну діагностику АГ різної етіології.

4. Поставити попередній діагноз.

3. Виявити в анамнезі та об’єктивних даних ознаки, властиві тим чи іншим АГ. Оцінювати морфологічні зміни, властиві різним АГ.

5. Визначити тактику лікування і профі-лактичні заходи щодо хворого з ураху-ванням перебігу захворювання, наяв-ності супровідних хвороб, ускладнень.

4. Трактувати прямі і побічні ефекти основних антигіпертензивних препаратів, використовувати принципи профілактики. Використовувати фізіотерапевтичні і дієтичні методи корекції АТ.


Завдання для самопідготовки і самокорекції вихідного рівня умінь

1. Виникнення гіпокаліємії найменш вірогідно при терапії:

А. Фуросемідом. В. Гіпотіазидом.

Б. Оксодоліном. Г. Арифоном.

^ 2. Найбільш тривалий гіпотензивний ефект має:

А. Надолол. В. Оксепренолол.

Б. Атенолол. Г. Піндолол.

3. Набряки нижніх кінцівок найчастіше виникають при терапії:

А. Ніфедипіном. В. Дилтіаземом.

Б. Верапамілом. Г. Каптоприлом.

^ 4. Побічні ефекти найменш часто трапляються при терапії:

А. Бета-блокаторами. В. Інгібіторами АПФ.

Б. Антагоністами кальцію. Г. Лозартаном.

5. Препарат «козаар» має міжнародну назву:

А. Лозартан. В. Лізиноприл.

Б. Фелодипін. Г. Хлорталідон.

^ 6. Терапевтичні дози, що рекомендуються при прийманні моноприлу, становлять:

А. 1-2 мг на добу. В. 30-40 мг на добу.

Б. 10-20 мг на добу. Г. 50-100 мг на добу.

^ 7. При купіруванні гіпертензивного кризу засобом вибору є:

А. Гіпотіазид. В. Лізиноприл.

Б. Каптоприл. Г. Пропранолол.

8. Препаратом вибору при купіруванні гіпертензивного кризу у хворого з феохромоцитомою є:

А. Обзидан. В. Каптоприл.

Б.Клофелін. Г. Фентоламін.

^ 9. Засобом вибору у хворого з первинним альдостеронізмом, зумовленим двобічною гіперплазією кори наднирників, є:

А. Верошпірон. В. Ізоптин.

Б. Каптоприл. Г. Клофелін.

^ 10. Хворим на цукровий діабет небажано призначати:

А. Антагоністи кальцію. В. Клонідипін.

Б. Інгібітори АПФ. Г. Бета-блокатори.

Відповіді до завдань: 1-Г; 2-А; 3-А; 4-В; 5-А; 6-Б; 7-Б; 8-Г; 9-А; 10-Г


Інформацію, необхідну для поповнення базисних знань-умінь, можна знайти в таких джерелах:

 1. Внутрішня медицина: пульмонологія, кардіологія, гематологія: навч. посіб.: у 3 т. Т.2. Кардіологія / Л.Н., Приступа, В.Г. Псарьова, Н.В. Деміхова, Л.Б. Винниченко, В.В. Лаба, В.Ф. Орловський. – Суми: Вид-во СумДУ, 2009. – 214с.

 2. Внутрішня медицина: Підручник: У 3-х т. – Т. 1 / За ред. К.М. Амосової. – К., 2008. – 1056 с. Хвороби системи кровообігу, хвороби органів травлення, хвороби крові і кровотворних органів.

 3. Клиническая кардиология: Руководство для врачей. Практическое пособие / Под.ред. В.В.Горбачева. — Минск : Книжный дом, 2007. 864 с. 

 4. Основи клінічної медицини : підручник / Швед М.И., Андрейчин М.А., Пасєчко Н.В. та ін. Тернопіль : ТДМУ "Укрмедкнига", 2008. 796 с. 

 5. Лаба В.В., Орловський В.Ф. Внутрішні хвороби у тестових завданнях: навч. посібник. – Суми: Вид-во СумДУ, 2007. – 233 с.

 6. Электрокардиография: учеб. пос. / В. В. Мурашко, А. В. Струтынский.  8-е изд.  М. : МЕДпресс-информ, 2007.  320 с. 

 7. Кардиология: учеб. пособие / В. Н. Никишова, Е. Ю. Францева.  М.: Эксмо, 2008.  240 с. 

 8. Передерій В.Г., Ткач С.М. Основи внутрішньої медицини. Підручник. Т.2. Захворювання системи кровообігу, ревматичні хвороби, захворювання нирок, загальні питання внутрішньої медицини. – Вінниця: Нова книга, 2009. – 784с.

 9. Внутрішня медицина: Терапія: підручник / Н. М. Середюк. — 3-тє вид., стереотип. — К. : Медицина, 2010. — 688 с

Після засвоєння необхідних базисних знань опрацюйте такий матеріал:

 1. Лiкування артерiальної гiпертензiї в особливих клiнiчних ситуацiях / за ред. В.М. Коваленка, Є.П. Свiщенко. - Кам’янець-Подiльський: ПП. «Мошак». М., 2005. - 504с.

 2. Давыдович О.В., Давыдович Н.Я. Клиническая фармакология и фармакотерапия в кардиологии: пособие для студентов ВУЗов III-IV уровня аккредитации, врачей - кардиологов, терапевтов и семейных врачей. – Тернополь: Підручник і посібник, 2006. - 320с.

 3. Свiщенко Є.П., Багрiй А.Е., Єна Л.М. Рекомендацiї Української асоцiацiї кардiологiв з профiлактики та лiкування артерiальнї гiпертензiї: посiбник. - К., 2004. - 80 с.

 4. Свіщенко Є.П. Сучасні тенденції в лікуванні артеріальної гіпертензії // Серцево-судинний континуум: шляхи ефективних втручань: вибрані лекції Укр. кард. школи ім. М.Д. Стражеска / за ред. В.М. Коваленка. – Київ, 2007. - С. 114-130.

 5. Швець Н.І., Підаєв А.В., Бенца Т.М., Миронець В.І., Федорова О.О., Маланчук Т.О. Еталони практичних навиків з терапії: науково-методичний посібник.- К.: Главмеддрук, 2005. – 540с.

 6. Клінічні ситуаційні задачі з кардіології. Методичні вказівки для студентів старших курсів, лікарів-інтернів і лікарів-спеціалістів з кардіології, терапії та сімейної медицини / Укладач: В.В. Лаба. – Суми: Вид-во СумДУ, 2006. – 46с.

 7. Диагностика болезней внутренних органов. Т. 7: Диагностика болезней сердца и сосудов. Артериальная гипертензия. Артериальная гипотензия. Синкопальные состояния. Нейроциркуляторная дистония / А. Н. Окороков. – М.: Медицинская литература, 2003. – 416 с.

 8. Клинико-лабораторная и функциональная диагностика внутренних болезней : учеб. пос. / А. Б. Смолянинов. — СПб. : СпецЛит, 2009. — 143 с.

 9. Фармакотерапия заболеваний сердечно-сосудистой системы в практике терапевта: учебное попсобие /Н.И. Швец, О.А. Федорова, Т.М. Бенца. – К., 2008. – 1000с.

Основні теоретичні питання з теми:

 1. Принципи немедикаментозного та медикаментозного лікування артеріальної гіпертензії.

 2. Антигіпертензивні препарати І та ІІ ліній.

 3. Сучасні рекомендації щодо вибору антигіпертензивних препаратів.

 4. Існуючі стандарти лікування артеріальної гіпертензії.

 5. Монотерапія та комбінована терапія артеріальної гіпертензії.

 6. Побічні ефекти антигіпертензивних препаратів.

 7. Гіпертензивні кризи, особливості лікувальної тактики.

 8. Первинна та вторинна профілактика артеріальної гіпертензії.

 9. Прогноз та працездатність у хворих з артеріальною гіпертензією.


Вирішіть декілька завдань-моделей:

Завдання 1

1. У 66-річного хворого на артеріальну гіпертонію (АТ 190/110 мм рт. ст.) при обстеженні виявлено ІХС, стенокардію, ІІ ФК, генералізований атеросклероз судин нижніх кінцівок. Глюкоза крові 6,7 ммоль/л, холестерин 7 ммоль/л, тригліцериди – 3 ммоль/л. Виберіть засіб для лікування артеріальної гіпертензії:

А. Гіпотіазид. Г. Резерпін.

Б. Атенолол. Д. Метилдопа.

В. Еналаприл.

Завдання 2

У 55-річного хворого на артеріальну гіпертонію (АТ - 150/110 мм рт. ст., ЧСС – 100/хв) при обстеженні виявлено ІХС, стенокардію, ІІ ФК, часті надшлуночкові екстрасистоли, СН І. Виберіть засіб для лікування артеріальної гіпертонії:

А. Ніфедипін. Г. Атенолол.

Б. Празозин. Д. Гіпотіазид.

В. Клофелін.

Завдання 3

У 45-річного хворого на артеріальну гіпертонію (АТ - 140/110 мм рт. ст.) виявлено ІХС, кардіосклероз атеросклеротичний СН ІІБ, ІІІ ФК, цукровий діабет ІІ типу, субкомпенсований. Який із наведених гіпотензивних засобів слід застосовувати?

А. Верапаміл. Г. Гіпотіазид.

Б. Еналаприл. Д. Гідралазин.

В. Атенолол.

Завдання 4

У 50-річного хворого на артеріальну гіпертензію (АТ - 160/105 мм рт. ст., ЧСС-47/хв) при обстеженні виявлено ІХС, кардіосклероз атеросклеротичний, блокаду лівої ніжки пучка Гіса, СН І. Який гіпотензивний засіб слід застосовувати?

А. Амлодипін. Г. Резерпін.

Б. Верапаміл. Д. Метилдопа.

В. Пропранолол.

Завдання 5

У 46-річного хворого на артеріальну гіпертонію (АТ - 170/90 мм рт. ст., ЧСС – 94/хв) при обстеженні виявлено ІХС, кардіосклероз, рідкі шлуночкові екстрасистоли, СН І. Більше 15 років хворіє на активний хронічний гепатит алкогольного генезу з помірним ступенем активності. Який гіпотензивний засіб слід застосовувати?

А. Ніфедипін. Г. Лізиноприл.

Б. Верапаміл. Д. Гіпотіазид.

В. Клофелін.

Завдання 6

Хвора 65 років перебувала на лікуванні з приводу гіпертонічної хвороби. Після фізичного навантаження з’явились різка задуха, виник напад ядухи. Об-но: ЧСС 120/хв, АТ 200/120 мм рт.ст., ЧД 40/хв. Cor0тони глухі, систолічний шум на верхівці. Дихання везикулярне, ослаблене, вологі різнокаліберні хрипи. Яка з наведених схем є найбільш доцільною?

А. АТФ, лазикс, маніт. Г. Лазикс, нітрогліцерин, пентамін.

Б. Строфантин, гемодез, лазикс. Д. Еуфілін, нітрогліцерин, дибазол.

В. Морфін, аналгін, строфантин.

Правильні відповіді: 1-В; 2-Г; 3-Б; 4-А; 5-Г; 6-Г


^ Технологічна карта проведення заняття
п/п

Етап

Час, хвилини

Навчальні посібники

Місце проведення заняття

засоби навчання

обладнання

1

Визначення початкового рівня з діагностики АГ

15

Задачі
Навчальна кімната

2

Тематичний розбір хворих

160

Історії хвороби
Палата,

навчальна кімната

3

Підведення підсумків

25

Задачі
Навчальна кімната


^ Тема 2. Ведення пацієнта з артеріальною гіпотензією та непритомністю


Кількість годин - 5.

Актуальність теми. Артеріальною гіпотензією, або гіпотонією, називається стан, який характеризується рівнем систолічного тиску нижче 100 мм рт.ст., а диастолічного нижче 60 мм рт.ст. Хворіють на артеріальну гіпотонію частіше жінки у віці 30-40 років, іноді молоді (від 19 до 30 років), які займаються розумовою працею. У чоловіків артеріальна гіпотензія трапляється не так часто. У людей похилого віку виникає атеросклеротична гіпотонія, яка характеризується зниженням тонусу судин та м’яза серця, внаслідок атеросклеротичних змін. Гіпотонія може спостерігатись і у здорових людей, наприклад, у спортсменів при постійному фізичному навантаженні. Тиск знижується також і при адаптації людини до зміни кліматичних і погодних умов, наприклад, у жителів середньої полоси тиск може знижуватись в умовах високогір’я або у тропіках. Крім того, на рівень тиску, а саме на його зниження, впливає висока вологість, вплив електромагнітних хвиль, радіація. Враховуючи інтенсивні показники урбанізації сучасного світу, артеріальна гіпотензія є достатньо поширеною патологією серед населення. Майже 67% населення страждає тією чи іншою судинною патологією, серед якої 12% займає саме артеріальна гіпотензія.

^ Загальна мета – уміти верифікувати артеріальну гіпотензію серед різноманітності її видів, ураховуючи етіологічний чинник та механізм виникнення. Визначати тактику ведення хворих.


^ Конкретні цілі

Уміти:

Цілі вихідного рівня

1. Виділити захворювання, перебіг яких супроводжується зниженням АТ.

1. Збирати скарги, анамнез, проводити об’єктивне дослідження, в т.ч. вимірювати АТ та проводити оцінку результатів.

2. Скласти програму обстеження хворого.

2. Інтерпретувати дані основних лабораторних та інструментальних досліджень у хворих з артеріальною гіпотензією.

3. Проводити диференціальну діагности-ку артеріальних гіпотензій згідно з клінічною симптоматикою та умовами їх виникнення.

4. Вміти поставити попередній діагноз.

3. Виявити в анамнезі та об’єктивних даних ознаки, властиві артеріальній гіпотензії.

5. Визначити тактику лікування і профілактичні заходи щодо хворого з урахуванням перебігу захворювання, ускладнень, прогнозу.

4. Трактувати прямі і побічні ефекти основних вазопресорних препаратів, що підвищують артеріальний тиск, використовувати принципи профілактики розвитку гіпотоній.


Завдання для самопідготовки і самокорекції вихідного рівня умінь

^ 1. У хворого запідозрена артеріальна гіпотензія. Якою подальшою тактикою необхідно підтвердити діагноз?

А. Ехокардіографія із визначенням меж серця і фракції викиду.

Б. Зробити аналіз крові на ліпідний спектр.

В. ЕКГ.

Г. Ангіографія судин головного мозку.

Д. УЗД ОЧП.

^ 2. Яка хвороба є причиною хронічної артеріальної гіпотонії?

А. Інфаркт міокарда. Г. Передозування адреноблокаторами.

Б. Кардіогенний шок. Д. Легенева кровотеча.

В. Туберкульоз легень.

^ 3. Яка група причин не призведе до виникнення синкопального стану?

А. Судинні. Г. Гастралгічні.

Б. Кардіальні. Д. Метаболічні.

В. Церебро – васкулярні.

^ 4. Дефіцит якої субстанції є причиною ортостатичної гіпотонії?

А. Дофамін-Р-гідроксилази. Г. Лактатдегідрогенази.

Б. Вазопресину. Д. Серотоніну.

В. ФСГ.

^ Відповіді до завдань: 1-А; 2-В; 3-Г; 4-А.


Інформацію, необхідну для поповнення базисних знань-умінь, можна знайти в таких джерелах:

 1. Внутрішня медицина: пульмонологія, кардіологія, гематологія: навч. посіб.: у 3 т. Т.2. Кардіологія / Л.Н., Приступа, В.Г. Псарьова, Н.В. Деміхова, Л.Б. Винниченко, В.В. Лаба, В.Ф. Орловський. – Суми: Вид-во СумДУ, 2009. – 214с.

 2. Внутрішня медицина: Підручник: У 3-х т. – Т. 1 / За ред. К.М. Амосової. – К., 2008. – 1056 с. Хвороби системи кровообігу, хвороби органів травлення, хвороби крові і кровотворних органів.

 3. Клиническая кардиология: Руководство для врачей. Практическое пособие / Под.ред. В.В.Горбачева. — Минск : Книжный дом, 2007. 864 с. 

 4. Основи клінічної медицини : підручник / Швед М.И., Андрейчин М.А., Пасєчко Н.В. та ін. Тернопіль : ТДМУ "Укрмедкнига", 2008. 796 с. 

 5. Лаба В.В., Орловський В.Ф. Внутрішні хвороби у тестових завданнях: навч. посібник. – Суми: Вид-во СумДУ, 2007. – 233 с.

 6. Электрокардиография: учеб. пос. / В. В. Мурашко, А. В. Струтынский.  8-е изд.  М. : МЕДпресс-информ, 2007.  320 с. 

 7. Кардиология: учеб. пособие / В. Н. Никишова, Е. Ю. Францева.  М.: Эксмо, 2008.  240 с. 

 8. Передерій В.Г., Ткач С.М. Основи внутрішньої медицини. Підручник. Т.2. Захворювання системи кровообігу, ревматичні хвороби, захворювання нирок, загальні питання внутрішньої медицини. – Вінниця: Нова книга, 2009. – 784с.

 9. Внутрішня медицина: Терапія: підручник / Н. М. Середюк. — 3-тє вид., стереотип. — К. : Медицина, 2010. — 688 с

Після засвоєння необхідних базисних знань опрацюйте наступний матеріал:

 1. Лiкування артерiальної гiпертензiї в особливих клiнiчних ситуацiях / за ред. В.М. Коваленка, Є.П. Свiщенко. - Кам’янець-Подiльський: ПП. «Мошак». М., 2005. - 504с.

 2. Давыдович О.В., Давыдович Н.Я. Клиническая фармакология и фармакотерапия в кардиологии: пособие для студентов ВУЗов III-IV уровня аккредитации, врачей - кардиологов, терапевтов и семейных врачей. – Тернополь: Підручник і посібник, 2006. - 320с.

 3. Свiщенко Є.П., Багрiй А.Е., Єна Л.М. Рекомендацiї Української асоцiацiї кардiологiв з профiлактики та лiкування артерiальнї гiпертензiї: посiбник. - К., 2004. - 80 с.

 4. Свіщенко Є.П. Сучасні тенденції в лікуванні артеріальної гіпертензії // Серцево-судинний континуум: шляхи ефективних втручань: вибрані лекції Укр. кард. школи ім. М.Д. Стражеска / за ред. В.М. Коваленка. – Київ, 2007. - С. 114-130.

 5. Швець Н.І., Підаєв А.В., Бенца Т.М., Миронець В.І., Федорова О.О., Маланчук Т.О. Еталони практичних навиків з терапії: науково-методичний посібник.- К.: Главмеддрук, 2005. – 540с.

 6. Клінічні ситуаційні задачі з кардіології. Методичні вказівки для студентів старших курсів, лікарів-інтернів і лікарів-спеціалістів з кардіології, терапії та сімейної медицини / Укладач: В.В. Лаба. – Суми: Вид-во СумДУ, 2006. – 46с.

 7. Диагностика болезней внутренних органов. Т. 7: Диагностика болезней сердца и сосудов. Артериальная гипертензия. Артериальная гипотензия. Синкопальные состояния. Нейроциркуляторная дистония / А. Н. Окороков. – М.: Медицинская литература, 2003. – 416 с.

 8. Клинико-лабораторная и функциональная диагностика внутренних болезней : учеб. пос. / А. Б. Смолянинов. — СПб. : СпецЛит, 2009. — 143 с.

 9. Фармакотерапия заболеваний сердечно-сосудистой системы в практике терапевта: учебное попсобие /Н.И. Швец, О.А. Федорова, Т.М. Бенца. – К., 2008. – 1000с.


Основні теоретичні питання з теми:

 1. Етіопатогенез, клінічна симптоматика, загальні принципи лікування артеріальної гіпотонії. Сучасна оновлена класифікація. Невідкладна допомога.

 2. Етіопатогенез, клінічна симптоматика, лікування ятрогенної непритомності при ендокардиті та метаболічних порушеннях.

 3. Етіопатогенез, клінічна симптоматика, лікування артеріальної гіпотензії при нервових хворобах та істеричному неврозі.

 4. Етіопатогенез, клінічна симптоматика, лікування постуральної ортостатичної та вазодепресорної артеріальної гіпотензії.

 5. Раптова непритомність. Невідкладана допомога. Лікування на догоспітальному етапі. Тактика ведення хворих.


^ Вирішіть декілька завдань-моделей

Завдання 1

Хворий К., 24 роки, скаржиться на постійний головний біль пульсуючого характеру, що локалізується в потиличній ділянці, біль виникає вранці, протягом дня зменшується, а під вечір знову наростає. Біль посилюється при зміні погодних умов та при фізичній праці. При вимірювання артеріального тиску реєструються його низькі показники. Яку патологію слід запідозрити у хворого?

А. Вегето-судинна дистонія. Г. Фізичне перенавантаження.

Б. Есенційна гіпотонія. Д. Вестибулярні розлади.

В. Синдром хронічної втоми.

Завдання 2

Жінка, 35 років, вихователь за спеціальністю, скаржиться на запаморочення голови, частий головний біль, слабість, підвищену втомлюваність, зниження апетиту та працездатності. Об'єктивно: шкіра бліда, видимі слизові блідо-рожевого кольору. В легенях - дихання везикулярне, хрипів немає. Тони серця приглушені, ритмічні, Р - 60 уд/хв, AT -90/60 мм рт.ст. Живіт при пальпації м'який, безболісний. Нb - 134г/л., Еритроцити - 4,6× ×1012/л. Установити попередній діагноз.

А. Депресивний стан. Г. Астенічний стан.

Б. Психоемоційна перевтома. Д. Артеріальна гіпотонія.

В. Агравація.

Завдання 3

Пацієнтка, 42 роки, відмічає, що в горизонтальному положенні почуває себе добре, коли встає - одразу паморочиться в голові, відчуває шум у вухах. При вимірюванні АТ у горизонтальному положенні дорівнює 100/60 мм. рт. ст., а у вертикальному положенні - 80/55 мм. рт. ст. Установити механізм походження зниження AT.

А. Есенційна гіпотонія. Г. Вторинна гіпотонія.

Б. Ортостатична гіпотонія. Д. Органічна гіпотонія.

В. Фізіологічна гіпотонія.

^ Правильні відповіді: 1-Б; 2- Д; 3-Б.


Технологічна карта проведення заняття
п/п

Етап

Час, хвилини

Навчальні посібники

Місце проведення заняття

засоби навчання

обладнання

1

Визначення початкового рівня з діагностики артеріальної гіпотензії

15

Задачі
Навчальна кімната

2

Тематичний розбір хворих

160

Історії хвороби
Палата,

навчальна кімната

3

Підведення підсумків

25

Задачі
Навчальна кімната


  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14

Схожі:

Методичні вказівки для самостійної роботи студентів 6-го курсу з дисципліни «Внутрішня медицина» iconМетодичні вказівки до практичних занять для студентів 6-го курсу з дисципліни «Внутрішня медицина»
«Внутрішня медицина» Модуль – 2-ге вид., переробл. /Укладачі: В. Г. Псарьова, О. С. Погорєлова, Л. Н. Приступа, В. Ф. Орловський,...
Методичні вказівки для самостійної роботи студентів 6-го курсу з дисципліни «Внутрішня медицина» iconМетодичні вказівки до практичних занять для студентів 6-го курсу з дисципліни «Внутрішня медицина»
«Внутрішня медицина» Модуль 3 Сучасна практика внутрішньої медицини /Укладачі: В. Г. Псарьова, Л. Н. Приступа, В. Ф. Орловський,...
Методичні вказівки для самостійної роботи студентів 6-го курсу з дисципліни «Внутрішня медицина» iconМетодичні вказівки до практичних занять для студентів 6-го курсу з дисципліни «Внутрішня медицина»
«Внутрішня медицина» Модуль 4 Невідкладні стани у клініці внутрішньої медицини /Укладачі: В. Г. Псарьова, Л. Н. Приступа, В. Ф. Орловський,...
Методичні вказівки для самостійної роботи студентів 6-го курсу з дисципліни «Внутрішня медицина» iconМетодичні вказівки до практичних занять для студентів 4-го курсу з дисципліни «Внутрішня медицина»
«Внутрішня медицина» Модуль 1: Основи внутрішньої медицини (гастроентерологія, пульмонологія, гематологія) /Укладачі: О. В. Орловський,...
Методичні вказівки для самостійної роботи студентів 6-го курсу з дисципліни «Внутрішня медицина» iconМетодичні вказівки до практичних занять для студентів 4-го курсу з дисципліни «Внутрішня медицина»
«Внутрішня медицина» Модуль 1: Основи внутрішньої медицини (гастроентерологія, пульмонологія, гематологія) /Укладачі: О. В. Орловський,...
Методичні вказівки для самостійної роботи студентів 6-го курсу з дисципліни «Внутрішня медицина» iconТеми самостійної роботи студентів з дисципліни „Внутрішня медицина V курсу медичного факультету №2, спеціальність «Педіатрія»

Методичні вказівки для самостійної роботи студентів 6-го курсу з дисципліни «Внутрішня медицина» iconМіського господарства методичні вказівки до самостійної роботи студентів з дисципліни
Методичні вказівки до самостійної роботи студентів з дисципліни «Теплопостачання» (для студентів 4 курсу денної та заочної форм навчання...
Методичні вказівки для самостійної роботи студентів 6-го курсу з дисципліни «Внутрішня медицина» iconТеми самостійної роботи з дисципліни „Внутрішня медицина(ендокринологія, гастроентерологія, пульмонологія, гематологія, фізіотерапія) для студентів
Внутрішня медицина(ендокринологія, гастроентерологія, пульмонологія, гематологія, фізіотерапія) для студентів
Методичні вказівки для самостійної роботи студентів 6-го курсу з дисципліни «Внутрішня медицина» iconГ. В. Стадник Методичні вказівки та завдання на контрольну роботу, програма курсу І вказівки до самостійної роботи з дисципліни
Методичні вказівки та завдання на контрольну роботу, програма курсу І вказівки до самостійної роботи з дисципліни "Фінанси підприємств...
Методичні вказівки для самостійної роботи студентів 6-го курсу з дисципліни «Внутрішня медицина» iconМетодичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Системний аналіз»
Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Системний аналіз» (для студентів 2 курсу денної І 3 курсу заочної форм навчання...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи