Етика ділового спілкування icon

Етика ділового спілкування
НазваЕтика ділового спілкування
Сторінка5/5
Дата27.05.2013
Розмір0.93 Mb.
ТипКонспект
1   2   3   4   5
^

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИОсновна література


 1. Етика : навч. посіб. / В. О. Лозовой, М. І. Панов, О. А. Стасевська та ін. ; за ред. проф. В. О. Лозового. – К. : Юрінком Інтер, 2007. – 221 с.

 2. Зусін В. Я. Етика та етикет ділового спілкування : навч. посіб. – 2-ге вид., переробл. і доп. / В. Я. Зусін – К. : Центр навч. літератури, 2005. – 224 с.

 3. Іпатов Є. Ф. Психологія управління в бізнесі / Є. Ф. Іпатов. – К. : НМЦВО, 2003. – 320 с.

 4. Кубрак О. В. Етика ділового та повсякденного спілкування : навч. посіб. з етикету для студентів / О. В. Кубрак. – Суми : ВТД «Університетська книга», 2002. – 208 с.

 5. Малахов В. А. Етика спілкування : навч. посіб. / В. А. Малахов. – К. : Либідь, 2006. – 400 с.

 6. Орбан-Лембрик Л. Е. Психологія управління : навч. посіб. / Л. Е. Орбан-Лембрик. – К. : Академвидав, 2003. – 568 с.

 7. Палеха Ю. І. Ділова етика : навч.-метод. посіб. / Ю. І. Палеха.– К. : ЄУФІМБ, 2000. – 250 с.

 8. Полная энциклопедия этикета. – Донецк : Глория, 2010. – 384 с.

 9. Радевич-Винницький Я. Етикет і культура спілкування : навч. посіб. / Я. Радевич-Винницький. – К. : Знання, 2006. – 291 с.

 10. Стоян Т. А. Діловий етикет : моральні цінності і культура поведінки : навч. посіб. / Т. А. Стоян. – К. : Центр навчальної літератури, 2004. – 232 с.

 11. Хміль Ф. І. Ділове спілкування : навч. Посіб. / Ф. І. Хміль – К. : Академвидав, 2004. – 280 с.

 12. Чмут Т. К. Етика ділового спілкування : навч. посіб. : 3-тє вид., переробл. і доп. / Т. К. Чмут, Г. Л. Чайка. – К. : Вікар, 2003. – 233 с.


Додаткова література


 1. Алехина И. Имидж и этикет в бизнесе / И. Алехина. – М. : Дело, 2003. – 112 с.

 2. Андреева И. В. Этика деловых отношений / И. В. Андреева. – СПб. : Вектор, 2006. – 160 с.

 3. Афанасьєв І. Діловий етикет : 2-ге вид., переробл. і доп. / І. Афанасьєв. – К. : Альтерпрес, 2001. – 352 с.

 4. Блощинська В. А. Практикум з етики : навч. посіб. / В. А. Блощинська. – Ів.-Франківськ : ІМЕ, 2003. – 256 с.

 5. Ботавина Р. Н. Этика деловых отношений : учеб. пос. / Р. Н. Ботавина. – М. : Финансы и статистика, 2004. – 208 с.

 6. Галушко В. П. Діловий протокол та ведення переговорів / В. П. Галушко. – Вінниця : НОВА КНИГА, 2002. – 223 с.

 7. Герчанівська П. Е. Культура управління : навч. посіб. / П. Е. Герчанівська. – К. : ІВЦ Видавництво “Політехніка”, 2005. – 152 с.

 8. Гольдин В. Е. Речь и этикет. – М. : Просвещение, 1983. – 109 с.

 9. Данильчук Л. А. Основы имиджа и этикета : учеб. пос. / Л. А. Данильчук. – К. : Кондор, 2004. – 234 с.

 10. Здоровенко В. В. Культура ділового спілкування : навч. посіб. / В. В. Здоровенко. – Дрогобич : НВД “Каменяр”, 2002. – 147 с.

 11. Калашник Г. М. Вступ до дипломатичного протоколу та ділового етикету : навч. посіб. / Г. М. Калашник. – К. : Знання, 2007. – 143 с.

 12. Карнегі Д. Як залучати друзів та здійснювати вплив на людей / Д. Карнегі. – К. : Країна мрій, 2011. – 256 с.

 13. Малахов В. А. Етика. Курс лекцій : навч. посіб. – К. : Либідь, 2004. – 304 с.

 14. Маккей Х. Как уцелеть среди акул : пер. с англ. / Х. Маккей. – М. : Экономика, 1993. – 367 с.

 15. Маличевский В. Переговоры : психология, стратегия, аргументы / В. Маличевский. – Харьков : Центр “Консульт”, 2007. – 128 с.

 16. Морозов А. В. Деловая психология : учебник. – 3-е изд., доп. и перераб. / А. В. Морозов. – М. : Академический Проект, 2005. – 1040 с.

 17. Осовська Г. В. Комунікації в менеджменті : курс лекцій / Г. В. Осовська. – К. : Кондор. – 2003. – 218 с.

 18. Паламар Л. М. Українське ділове мовлення та спілкування / Л. М. Паламар, Г. М. Кацавець. – К. : Либідь, 2001. – 296 с.

 19. Палеха Ю. І. Етика ділових відносин : навч. посіб. / Ю. І. Палеха. – К. : Кондор, 2008. – 356 с.

 20. Палкін В. А. Етикет підприємницької діяльності (у схемах, таблицях, малюнках, завданнях для самостійної та індивідуальної роботи) : навч. посіб. / В. А. Палкін. – Донецьк : ТОВ «Юго-Восток, Лтд», 2003. – 60 с.

 21. Пиз А. Язык разговора / А. Пиз, А. Гарнер. – М. : ЭКСМО – Пресс, 2000. – 146 с.

 22. Пиз А. Язык телодвижений : как читать мысли других людей по их жестам / А. Пиз. – СПб. : Изд. дом Гутенберг, 2000. – 186 с.

 23. Психология и этика делового общения : Учебник для вузов / под ред. проф. В. Н. Лавриненко. – 3-е изд. – М., 2001. – 321с.

 24. Резніченко В. І. Довідник-практикум офіційного, дипломатичного протоколу та етикету / В. І. Резніченко, І. Л. Михно. – К. : УНВЦ “Рідна мова”, 2003. – 479 с.

 25. Романовський О. Г. Ділова етика : навч. посіб. / О. Г. Романовський, О. С. Пономарьов, О. М. Лапузіна. – Харків : НТУ “ХПІ”, 2006. – 364 с.

 26. Сабат Э. М. Бизнес-этикет [пер. с англ.]. – М. : Грандт, 2001. – 240 с.

 27. Сліпушко О. Українська мова та етапи кар’єри ділової людини / О. Сліпушко. – К. : Криниця, 1999. – 280 с.

 28. Смирнов Г. Н. Этика деловых и общественных отношений : учеб. пос. / Г. Н. Смирнов. – М. : УРАО, 1986. – 73 с.

 29. Тимошенко Н. Л. Корпоративна культура : діловий етикет : навч. посіб. / Н. Л. Тимошенко. – К. : Знання, 2006. – 391 с.

 30. Фишер Р. Переговоры без поражения. Гарвардский метод : пер. с англ. / Р. Фишер, У. Юри, Б. Паттон. – М. : Эксмо, 2006. – 320 с.

 31. Фишер Р. Подготовка к переговорам : пер. с англ. / Р. Фишер, Д. Эртель. – М. : Инф.-изд. дом “Филинь”, 1996. – 232 с.

 32. Фишер Д. Путь к согласию, или переговоры без поражения : пер. с англ. / Д. Фишер, У. Юри. – М. : Наука, 1990. – 158 с.

 33. Цимбалюк І. М. Психологія спілкування : навч. посіб. / І. М. Цимбалюк. – К. : ВД «Професіонал», 2004. – 304 с.

 34. Цюрупа М. В. Основи конфліктології та теорії переговорів : навч. посіб. / М. В. Цюрупа. – К. : Кондор, 2004. – 172 с.

 35. Чайка Г. Л. Культура ділового спілкування менеджера : навч. посібник / Г. Л. Чайка. – К. : Знання, 2005. – 442 с.

 36. Энциклопедия этикета. – М. : АСТ ; Астрель, 2004. – 640 с.

 37. Этикет / сост. О. Н. Улищенко. – Харьков : Фомо, 1998. – 400 с.


1   2   3   4   5

Схожі:

Етика ділового спілкування iconРобоча програма з дисципліни "Етика ділового спілкування" для напряму (спеціальності) підготовки
Метою викладання дисципліни “Етика ділового спілкування” є вивчення студентами основних психологічних механізмів ділового спілкування...
Етика ділового спілкування iconЕтика ділового спілкування
Предмет навчальної дисципліни загальновизначені норми поведінки, взаємовідносин між людьми в діловій сфері, конкретні форми ділового...
Етика ділового спілкування icon1. Психологія та етика ефективного ділового спілкування
Складові успішного спілкування. Труднощі комунікативного процесу І засоби їх подолання (помилки І стереотипи сприймання особистості...
Етика ділового спілкування icon1. Психологія та етика ефективного ділового спілкування
Складові успішного спілкування. Труднощі комунікативного процесу І засоби їх подолання (помилки І стереотипи сприймання особистості...
Етика ділового спілкування iconПерелік літератури
Ботвина Н. Міжнародні культурні традиції: мова та етика ділового спілкування. – К.: АртЕк, 2000
Етика ділового спілкування iconКонспект лекцій з предмету "етика ділового спілкування"
В умовах ринкових відносин в сучасному світі з’явилась велика кількість людей, основним видом професійної діяльності яких став бізнес,...
Етика ділового спілкування iconПсихологія ділового спілкування ефективна комунікація – основа успіху у
Знання психологічних закономірностей ділового спілкування та його особливостей у сфері політичного, соціального та господарського...
Етика ділового спілкування iconПрограма Курсу етика ділового спілкування
Поняття: сприйняття, соціальний стереотип, перцепція, каузальна атрибуція, атракція, ідентифікація, емпатія, рефлексія
Етика ділового спілкування iconПитання до заліку з курсу “Культура ділового спілкування”
Тип “важкого” ділового партнера “Паровий коток”, його характеристика. Методи впливу
Етика ділового спілкування iconПрограма курсу навчання ділового спілкування мета вивчення курсу ділового спілкування іноземною мовою
Україні і в усьому світі, вплив технологічних досягнень цивіліза­ції на розвиток світової мовної індустрії вимагають розширення функцій...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи