Навчально-методичний посібник для студентів вищих медичних навчальних закладів IV рівня акредитації icon

Навчально-методичний посібник для студентів вищих медичних навчальних закладів IV рівня акредитації
НазваНавчально-методичний посібник для студентів вищих медичних навчальних закладів IV рівня акредитації
Сторінка1/30
Дата27.05.2013
Розмір2.45 Mb.
ТипНавчально-методичний посібник
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   30Міністерство освіти і науки України

Міністерство охорони здоров’я України

Сумський державний університет


Л. О. Прімова, Л. І. Гребеник, І. Ю. Висоцький
БІОЛОГІЧНА ХІМІЯ.


Практичні заняття


Навчально-методичний посібник


У двох частинах

Частина 1
Рекомендовано Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України

Суми

Сумський державний університет


2013

УДК 577.1 (07)

ББК 28.072 Я73

П 76

Рецензенти:

І. В. Ніженковська – доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри біоорганічної, біологічної та фармацевтичної хімії Київського національного медичного університету ім. О. О. Богомольця;

М. М. Корда – доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри медичної біохімії Тернопільського державного медичного університету ім. І. Я. Горбачевського;

^ О. В. Атаман – доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри фізіології та патологічної фізіології з курсом медичної біології Медичного інституту Сумського державного університету


Рекомендовано Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України як навчально-методичний посібник для студентів вищих медичних навчальних закладів IV рівня акредитації

(лист № 1/11-4342 від 26.02.2013)
П 76

Прімова Л. О.

Біологічна хімія. Практичні заняття : навчально-методичний посібник : у двох частинах / Л. О. Прімова, Л. І. Гребеник, І. Ю. Висоцький. – Суми : Сумський державний університет, 2013. – Ч. 1. – 193 с.

ISBN 978-966-657-462-9

ISBN 978-966-657-463-6 (частина 1)


Посібник вміщує матеріали для підготовки студентів до практичних занять із біохімії, лабораторний практикум, який поєднує сучасні біохімічні методи досліджень, алгоритм виконання кожної роботи, тестові контрольні запитання з еталонами відповідей, короткі методичні вказівки до роботи студентів на занятті, технологічні карти занять та граф логічної структури теми, залікові питання до модуля, довідкову інформацію, список рекомендованої літератури. Посібник укладений відповідно до чинної програми з біохімії, відповідає вимогам державних стандартів вищої медичної освіти та принципам Болонського процесу.

Для студентів вищих медичних навчальних закладів ІІІ–ІV рівнів акредитації.


УДК 577.1 (07)

ББК 28.072 Я73

ISBN 978-966-657-462-9

ISBN 978-966-657-463-6 (частина 1)


© Прімова Л. О., Гребеник Л. І., Висоцький І. Ю., 2013

© Сумський державний  університет, 2013


ЗМІСТ

Вступ ……………………………………………………………….6

Заняття 1 Контроль початкового рівня знань. Засвоєння

принципів проведення біохімічних лабораторних

досліджень; обґрунтування та клініко-діагностичне

значення змін біохімічних показників..…............…..7

Заняття 2 Вивчення методів дослідження амінокислотного

складу біологічних рідин……….............................14

Заняття 3 Фізико-хімічні властивості білків. Методи

виділення і фракціонування білків. Класифікація

білків: прості білки, пептиди………………………..23

Заняття 4 Вивчення класифікації, особливостей будови

та методів дослідження складних білків...................33

Заняття 5 Вивчення структури, фізико-хімічних

властивостей та класифікації ферментів.

Засвоєння методів виявлення ферментів у

біологічних об’єктах..……………………………… 42

Заняття 6 Визначення активності ферментів,

дослідження механізму їх дії......................................50

Заняття 7 Вивчення кінетики ферментативного каталізу.

Дослідження ролі кофакторів та коферментних

вітамінів у прояві каталітичної активності

ферментів.....................................................................56

Заняття 8 Вивчення регуляції ферментативних процесів

та аналіз механізмів виникнення ензимопатій.

Медична ензимологія..................................................62

Заняття 9 Обмін речовин та енергії. Вивчення стадій аеробного

катаболізму та тканинного дихання..........................70

Заняття 10 Дослідження функціонування, регуляції та

енергетичного балансу циклу лимонної кислоти....75

Заняття 11 Дослідження біологічного окиснення, окисного

фосфорилювання та синтезу АТФ............................79


Заняття 12 Засвоєння принципів хеміосмотичної теорії.

Аналіз механізму дії інгібіторів та роз’єднува-

чів окисного фосфорилювання ……...…………… 86

Заняття 13 Контроль засвоєння змістового модуля «Загальні

закономірності метаболізму» …………………… 91

Заняття 14 Дослідження гліколізу – анаеробного окиснення

вуглеводів....................................................................97

Заняття 15 Дослідження аеробного окиснення

глюкози………………………………………….….107

Заняття 16 Дослідження катаболізму та біосинтезу

глікогену. Регуляція обміну глікогену. Вивчення

метаболізму глікокон΄югатів...................................113

Заняття 17 Дослідження механізмів глюконеогенезу та

альтернативних шляхів обміну вуглеводів.

Вивчення методів визначення концентрації

глюкози в крові.........................................................121

Заняття 18 Дослідження механізмів метаболічної та

гормональної регуляції обміну глюкози.

Цукровийдіабет.........................................................127

Заняття 19 Розв’язання ситуаційних задач до теми “Загальні

закономірності метаболізму” з “Крок-1”…...........137

Заняття 20 Загальна характеристика ліпідів. Ліпіди

біомембран. Дослідження ліполізу і його

регуляція....................................................................138

Заняття 21 β-окиснення жирних кислот. Дослідження

обміну кетонових тіл ...............................................145

Заняття 22 Дослідження біосинтезу жирних кислот,

триацилгліцеролів і складних ліпідів. Визначення

загальних фосфоліпідів у сироватці крові ............151

Заняття 23 Дослідження біосинтезу і біотрансформації

холестеролу. Ліпопротеїни крові………................158


Заняття 24 Дослідження механізмів метаболізму в адипоцитах.

Обмін гліцеролу. Біохімія ненасичених жирних

кислот……………………………………...…….....164

Заняття 25 Дослідження регуляції і порушення обміну ліпідів.

Взаємозв΄язок метаболізму ліпідів і вуглеводів…171

Заняття 26 Контроль засвоєння модуля 1 «Загальні

закономірності метаболізму. Метаболізм вуглево-

дів, ліпідів та його регуляція» ……....………...…176

Додаток А......................................................................................^ 185

Список літератури……...............................................................191


Вступ


Біологічна хімія - фундаментальна наука, вивчення якої є обов’язковим у системі підготовки майбутніх лікарів. Оволодіння базовими знаннями з предмета створює підґрунтя для формування у студентів біохімічного мислення, розвитку основних умінь та навичок оцінки метаболічних процесів в організмі здорової людини та у разі розвитку патологічного процесу.

Реформування вищої освіти, яке останнім часом відбувається в Україні, передбачає наявність сучасних методичних матеріалів, які б відповідали цілям, змісту та спрямованості чинних державних стандартів медичної освіти та принципам Болонського процесу. Під час складання навчально-методичного посібника «Біологічна хімія. Практичні заняття» були враховані рекомендації типової програми з дисципліни та методичні рекомендації для викладачів вищих медичних навчальних закладів IV рівня акредитації (Київ-Донецьк, 2005 р.).

Частина І посібника вміщує теми модуля І «Загальні закономірності метаболізму. Метаболізм вуглеводів, ліпідів та його регуляція». У посібнику надана вся інформація, яка необхідна для підготовки студентів до практичних занять: зазначена актуальність і сформульовані мета й цілі кожної теми; наведені теоретичні питання; рекомендована література; лабораторний практикум, який поєднує сучасні біохімічні методи досліджень з алгоритмом до кожної лабораторної роботи, методикою її виконання та клінічною оцінкою окремих показників; тестові контрольні запитання з еталонами відповідей; короткі методичні вказівки до роботи студентів на практичному занятті, технологічні карти занять та граф логічної структури тем; залікові питання до модуля; довідковий матеріал.

Автори сподіваються, що посібник допоможе студентам швидко зорієнтуватися у досить великому обсязі наукової інформації під час вивчення такої одночасно складної і цікавої науки, як біохімія, а також отримати знання про сучасні методи біохімічних досліджень, оволодіти практичними навичками визначення певних речовин у біологічному матеріалі, умінням узагальнювати, аналізувати й оцінювати результати лабораторних досліджень, що має значення під час подальшого вивчення фармакології, патологічної фізіології та клінічних дисциплін, а також у майбутній професійній діяльності.


Заняття 1

Тема. КОНТРОЛЬ ПОЧАТКОВОГО РІВНЯ ЗНАНЬ. ЗАСВОЄННЯ ПРИНЦИПІВ ПРОВЕДЕННЯ БІОХІМІЧНИХ ЛАБОРАТОРНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ; ОБҐРУНТУВАННЯ ТА КЛІНІКО-ДІАГНОСТИЧНЕ ЗНАЧЕННЯ ЗМІН БІОХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ


^ Актуальність теми. Біохімічні лабораторні дослідження можуть бути використані для вивчення молекулярно-генетичних механізмів патогенезу хвороб, з’ясування впливу спадкових і екологічних факторів на розвиток патологічних станів, пояснення механізмів функціонування органів і тканин у нормі і при патології, для встановлення діагнозу, моніторингу перебігу захворювань та ефективності лікування. Знання про основні сучасні методи лабораторної діагностики і принципи проведення біохімічних лабораторних досліджень дозволяють лікарю правильно і свідомо вибрати методи обстеження хворого, врахувати їх специфічність, чутливість, за необхідності проаналізувати та інтерпретувати результати аналізів, підібрати додаткові дослідження для призначення адекватної ефективної терапії, моніторингу лікування.

Мета загальна - уміти характеризувати основні класи органічних речовин; пояснювати принципи проведення біохімічних лабораторних досліджень.

Конкретні цілі, уміти:

 1. Пояснювати основні правила роботи в біохімічній лабораторії.

 2. Пояснювати принципи проведення біохімічних досліджень, критерії оцінки лабораторних методів, правила стандартної підготовки дослідного матеріалу.

 3. ^ Характеризувати фізико-хімічні властивості і зображати структури основних класів органічних речовин; розрізняти функціональні групи і типи хімічних зв’язків.


Під час підготовки до заняття користуйтеся літературою:

 1. Тюкавкина Н.А. Биоорганическая химия. / Тюкавкина Н.А., Баунов Ю.Н. - М.: Медицина, 1991.

 2. Губський Ю.І. Біологічна хімія / Ю.І. Губський. - Київ; Тернопіль: Укрмедкнига, 2000.

 3. Губський Ю.І. Біологічна хімія / Ю.І. Губський. – Київ; Вінни-ця: Нова книга, 2009.

 4. Гонський Я.І. Біохімія людини / Я.І. Гонський, Т.П Максимчук. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2002.

 5. Гонський Я.І. Біологічна хімія: Лабораторний практикум. - Тернопіль: Укрмедкнига, 2001.

 6. Маршалл В. Дж. Клиническая биохимия / В. Дж. Маршалл. – М.: БИНОМ; Санкт-Петербург: Невский диалект, 2000.


Теоретичні питання

   1. Визначення біохімії як науки. Місце біохімії серед інших медико-біологічних дисциплін.

   2. Досягнення і перспективи розвитку біохімії, теоретичної та молекулярної біології, біотехнології, генної інженерії.

   3. Мета біохімічних лабораторних досліджень, критерії оцінки лабораторних методів, принципи забору матеріалу для досліджень, помилки лабораторної діагностики.

   4. Хімічний склад живих організмів, його особливості порів­­­няно з об'єктами неживої природи. Хімічний склад організму лю­­­дини.

   5. Біохімічні компоненти клітини (біомолекули), їх біохімічні функції. Головні класи біомолекул.

   6. Загальна характеристика циклічних сполук, білків, жирів, вуглеводів, нуклеїнових кислот: особливості хімічного складу та структури, біологічна роль.Правила роботи в лабораторії біологічної хімії:

 1. Кожен студент повинен бути уважним, точним і акуратним під час виконання лабораторних дослідів.

 2. Під час роботи в лабораторії ніколи не потрібно поспішати, особливо при виконанні аналітичних досліджень.

 3. У лабораторіях студенти повинні працювати в халатах і шапочках.

 4. Лабораторні роботи необхідно виконувати відповідно до методики проведення дослідів.

 5. Ніколи не розпочинати роботу без дозволу викладача або лаборанта.

 6. Під час роботи можна використовувати тільки той хімічний посуд, реактиви, які необхідні для проведення експерименту.

 7. Акуратно поводитися з хімічним посудом, реактивами і приладами, не переносити їх з місця на місце.

 8. Не залишати в лабораторії без нагляду прилади, що працюють, водяні бані, газові пальники.

 9. Необхідно бути особливо обережними під час роботи з концентрованими розчинами кислот, лугів, вогненебезпечними та отруйними речовинами.

 10. Досліди з отруйними, леткими речовинами, вогненебезпечними речовинами необхідно проводити тільки у витяжній шафі.

 11. Не виливати у раковину луги, кислоти, вогненебезпечні реактиви, а використовувати спеціальні ємності для зливання відпрацьованих реактивів.

 12. Набирати реактиви тільки за допомогою спеціального мірного посуду. Для досліду брати тільки ту кількість речовини, яка зазначена у пропису лабораторної роботи. Невикористані рештки не повертати назад у пляшечки та склянки.

 13. Наливати та насипати реактиви тільки над столом. Пролиті та розсипані речовини потрібно негайно прибрати. Ділянки шкіри або одягу, на які потрапив реактив, потрібно ретельно змити водою, а потім протерти нейтралізуючою речовиною.

 14. Не залишати відкритими склянки з рідинами та ємності із сухими реактивами. Відкриваючи банку або пляшку з реактивом, корки потрібно тримати у руці або класти на стіл зовнішньою поверхнею.

 15. У хімічній лабораторії категорично забороняється їсти, пробувати органічні речовини на смак.

 16. Визначаючи речовину за запахом, глибоко не вдихайте. Нюхати вміст посуду необхідно обережно, спрямовуючи повітря рукою від пробірки до носа.

 17. Не нагрівати речовини у посуді з товстими стінками.

 18. Нагрівати у пробірці невелику кількість розчину, рідина не повинна займати більш ніж третину об'єму пробірки.

 19. Пробірку з реагентом спочатку потрібно прогріти всю, потім нижче рівня рідини в ній.

 20. При нагріванні пробірки над полум’ям необхідно стежити, щоб її отвір був спрямований у бік, протилежний від себе та інших студентів. Ніколи не зазирати всередину пробірки через отвір, а спостерігати за перебігом реакції збоку.

 21. Обережно поводитися з легкозаймистими та леткими речовинами. Працювати з ними подалі від вогню, ввімкнених плиток, не проливати і не вдихати їх парів. Потрібно нагрівати їх тільки на водяній бані або електричній плитці із закритою спіраллю. Нагрівати вогненебезпечні речовини на відкритому полум’ї заборонено.

 22. При загорянні легкозаймистих речовин гасити їх можна протипожежною ганчіркою, піском, але не водою.

 23. У разі загоряння одягу потрібно накинути на постраждалого протипожежну ковдру.

 24. При розведенні концентрованої сірчаної кислоти потрібно кисло-ту лити у воду, а не навпаки. Розлиту кислоту необхідно нейтралізувати лугом, а потім змити великою кількістю води.

 25. Після закінчення роботи необхідно прибрати своє робоче місце.

 26. Виходячи з лабораторії, потрібно обов’язково перевірити, чи виключені вода, газ, світло.

 27. При опіках: а) сильними лугами - необхідно промити вражені ді-лянки тіла водою і накласти компрес, змочений 1% розчином оцто-вої кислоти; б) сильними кислотами - необхідно промити вражені ділянки тіла водою і накласти компрес, змочений 1% розчином соди; в) фенолом - необхідно розтерти побілілу від опіку ділянку до нормального стану шкіри, а потім промити водою і накласти пов’язку з гліцерином.

 28. ^ У разі потрапляння кислоти або лугу в очі необхідно промити їх великою кількістю води, а потім 2% розчином соди або борної кислоти.

 29. При порізах склом необхідно видалити залишки скла пінцетом, змазати краї рани розчином йоду і накласти пов'язку.При сильних кровотечах – накласти джгут.


^ Виконайте завдання та перевірте правильність їх розв’язання з еталоном відповіді.


Завдання 1

Назвіть поліненасичену жирну кислоту:

А. Арахідонова.

В. Олеїнова.

С. Стеаринова.

D. Капринова.

Е. Пальмітинова.

Завдання 2

Які речовини утворюються при повному гідролізі пуринових нуклеотидів?

А. Цитозин, рибоза, фосфорна кислота.

В. Аденін, дезоксирибоза, фосфорна кислота.

С. Гуанін, дезоксирибоза.

D. Аденін, рибоза.

Е. Урацил, рибоза, фосфорна кислота.

Завдання 3

Який моносахарид утворюється під час повного гідролізу крохмалю?

А. D-галактоза.

В. D-глюкоза.

С. D-фруктоза.

D. D-фруктозо-6-ф.

Е. Глюкозо-1-ф.

Завдання 4

Який дисахарид вміщує залишок фруктози?

А. Целобіоза.

В Целюлоза.

С. Мальтоза.

D. Лактоза.

Е. Сахароза.

Завдання 5

Яка сполука є амінокислотою?

А. Серин.

В. Етаноламін.

С. Карнозин.

D. Креатин.

Е. Вазопресин.

Завдання 6

При утворенні первинної структури пептидів і білків між амінокислотами утворюються зв’язки:

А. Глікозидні.

В. Дисульфідні.

С. Пептидні.

D. Гідрофобні.

Е. Водневі.
^

Відповіді: 1-А, 2-В, 3-В, 4-Е, 5-А, 6-С.Короткі методичні вказівки до роботи студентів на практичному занятті

Заняття починається з ознайомлення студентів з основними правилами роботи в біохімічній лабораторії. На занятті вирішуються основні навчальні завдання.

У кінці заняття проводиться тестовий контроль вихідного рівня знань студентів, аналізуються його результати. В обговоренні результатів контролю беруть участь усі студенти під керівництвом викладача.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   30

Схожі:

Навчально-методичний посібник для студентів вищих медичних навчальних закладів IV рівня акредитації iconНавчально-методичний посібник для студентів вищих медичних навчальних закладів IV рівня акредитації
В. Ніженковська – доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри біоорганічної, біологічної та фармацевтичної хімії Київського...
Навчально-методичний посібник для студентів вищих медичних навчальних закладів IV рівня акредитації iconНавчально-методичний посібник до практичних занять з медичної біології для студентів і викладачів вищих навчальних медичних закладів
Навчально-методичний посібник до практичних занять з медичної біології для студентів І викладачів вищих навчальних медичних закладів...
Навчально-методичний посібник для студентів вищих медичних навчальних закладів IV рівня акредитації iconНавчальний посібник для студентів вищих медичних навчальних закладів IV рівня акредитації
Рекомендовано центральним методичним кабінетом з вищої медичної освіти моз україни як навчальний посібник для студентів вищих медичних...
Навчально-методичний посібник для студентів вищих медичних навчальних закладів IV рівня акредитації iconНавчальний посібник для студентів медичних вищих навчальних закладів та лікарів-інтернів
Рекомендовано Центральним методичним кабінетом з вищої медичної освіти моз україни як навчальний посібник для студентів вищих медичних...
Навчально-методичний посібник для студентів вищих медичних навчальних закладів IV рівня акредитації iconНавчально-методичний посібник для студентів вищих педагогічних навчальних закладів
Шамне А. В. Основи самостійного вивчення курсу загальної психології : навчально-методичний посібник для студентів вищих педагогічних...
Навчально-методичний посібник для студентів вищих медичних навчальних закладів IV рівня акредитації iconНавчальний посібник для студентів вищих медичних навчальних закладів IV рівня акредитації та лікарів інтернів
Литвиненко Н. В. – доктор медичних наук, професор Української медичної стоматологічної академії
Навчально-методичний посібник для студентів вищих медичних навчальних закладів IV рівня акредитації iconОсновні засади Болонського процесу. Кредитно-модульна система організації навчального процесу у вищих медичних навчальних закладах
Рекомендовано Центральним методичним кабінетом з вищої медичної освіти моз україни як навчальний посібник для студентів вищих медичних...
Навчально-методичний посібник для студентів вищих медичних навчальних закладів IV рівня акредитації iconНавчальний посібник для студентів вищих медичних навчальних закладів іу рівня акредитації та лікарів-інтернів
М. Г. Бойко – доктор медичних наук, професор кафедри фтизіатрії вднзу «Українська медична стоматологічна академія»
Навчально-методичний посібник для студентів вищих медичних навчальних закладів IV рівня акредитації iconНавчальний посібник для студентів вищих медичних навчальних закладів ІV рівня акредитації
Я. І. Гонський – доктор медичних наук, професор кафедри медичної біохімії Тернопільського державного медичного університету імені...
Навчально-методичний посібник для студентів вищих медичних навчальних закладів IV рівня акредитації iconНавчальний посібник для студентів вищих медичних навчальних закладів іу рівня акредитації та лікарів-інтернів
М. Г. Бойко – доктор медичних наук, професор кафедри фтизіатрії вднзу «Українська медична стоматологічна академія»
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи