Методичні вказівки до самостійної роботи та практичних занять icon

Методичні вказівки до самостійної роботи та практичних занять
НазваМетодичні вказівки до самостійної роботи та практичних занять
Сторінка1/8
Дата27.05.2013
Розмір0.56 Mb.
ТипМетодичні вказівки
  1   2   3   4   5   6   7   8


Міністерство освіти і науки України

Сумський державний університет

Шосткинський інститут


3499 МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

до самостійної роботи та практичних занять

з дисципліни «Екологія»

для студентів спеціальності 6.051301 «Хімічна технологія високомолекулярних сполук»

денної та заочної форм навчання
Суми

Сумський державний університет

2013


Методичні вказівки до самостійної роботи та практичних занять з дисципліни «Екологія» / укладач О. Ю. Мараховська. – Суми : Сумський державний університет, 2013. – 58 с.

Кафедра фундаментальних і загальнонаукових дисциплін
ШІ СумДУ

^ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІЕкологія – це наука про закономірності формування, розвитку та стійкого функціонування біологічних систем різних рангів при їх взаємовідношеннях з умовами середовища; це наука про середовище існування людства, його живі й неживі компоненти, взаємозв’язки, взаємодію між цими компонентами людиною, рослинним і тваринним світом, літосферою, гідросферою та атмосферою. Екологія – це своєрідна філософія виживання людства, стратегія перебудови цивілізації на сучасному етапі, що має відповідати реаліям у взаємовідношеннях населення планети та природного середовища.

^ Нормативна навчальна дисципліна «Екологія» – це інтегрована дисципліна гуманітарно-природничо-технічного спрямування, яка узагальнює дані відповідної наукової та практичної діяльності, формує поняттєво-категорійний, теоретичний і методологічний апарат, необхідний для вивчення у подальшому охорони навколишнього середовища та інших дисциплін, пов’язаних із захистом довкілля в різних галузях виробництва, організацією природоохоронних заходів на рівні установ, відомств, організацій, регіонів, держави на міжнародному рівні.

Загальна екологiя вивчає вплив зовнiшнiх природних, а також антропогенних факторiв на умови розвитку життя. Бiоекологiя є теоретичною базою сучасної екологiї. Прикладна екологiя вивчає вплив антропогенних факторiв на умови розвитку життя та спрямована на встановлення методiв та заходiв запобiгання екологiчній небезпеці та руйнуванню екологiчної рiвноваги.

Прикладна екологiя має цiлий ряд пiдроздiлiв, що визначаються специфiчними аспектами антропогенного характеру.

^ Мета вивчення дисципліни – формування фундаментального екологічного знання і екологічної методології, які повинні стати базою для природоохоронної діяльності в різних сферах виробництва та життя, для розвитку нового екологічного мислення й свідомості.


Найголовнішими завданнями дисципліни «Екології» є:

  • формування глибоких екологічних знань та екологічної культури;

  • виховання розуміння сучасних екологічних проблем держави і світу, усвідомлення їх важливості, актуальності та універсальності;

  • формування усвідомлення безперспективності технократичної ідеї розвитку й необхідності зміни її на екологічну, яка базується на розумінні єдності всього живого й неживого в глобальній системі гармонійного співіснування і розвитку виробництва і довкілля;

  • формування розуміння необхідності узгодження стратегії природи і стратегії людини на основі ідеї універсальності природних зв’язків та самообмеженості, розумної коеволюції техносфери і біосфери, подолання споживацького ставлення до природи;

  • розвиток особистої відповідальності за стан довкілля на національному і глобальному рівнях;

  • розвиток умінь приймати відповідальні й відповідні рішення щодо проблем довкілля, оволодіння нормами екологічно грамотної поведінки;

  • формування знань і умінь дослідницького характеру, спрямованих на розвиток творчої активності при розв'язанні екологічних проблем місцевого, регіонального та глобального характеру;

  • відродження кращих традицій українського народу у взаємовідносинах з довкіллям, виховання любові до рідної природи.^

ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ
Розділ 1. ОСНОВИ ТЕОРЕТИЧНОЇ ЕКОЛОГІЇ1.1. Предмет, завдання і структура екології

Екологія як наука: виникнення, етапи розвитку, структура сучасної екології. Місце екології в системі інших наук. Визначення науки екології. Завдання, що стоять перед екологією як наукою. Завдання екології як навчальної дисципліни. Завдання екології стосовно діяльності інженерних кадрів. Значення екології в справі охорони довкілля. Чотири основні принципи екології, сформульовані Б. Коммонером. Значення екології для людської цивілізації.


^ 1.2. Основні визначення, поняття і закони екології

Природне середовища та його компоненти. Екологічні фактори. Біотичні, абіотичні, антропогенні фактори. Біологічний вид, популяція. Ареал і поширення видів у його межах. Зміна популяцій в межах видового ареалу. Поширення спільнот. Біоценоз. Біоценози літосфери і гідросфери. Енергетика, потоки речовин, продуктивність спільнот і біоценозів. Структура і видовий склад біоценозів і спільнот. Біоценотичні зв’язки. Екосистема. Динаміка екосистем. Біосфера, еволюція біосфери.

Закон мінімуму Ю. Лібіха, закон обмеженості природних ресурсів, закон рівнозначності умов життя, закон розвитку довкілля, закон піраміди енергій, закон рівнозначності умов життя, закон розвитку довкілля, закон сукупності дії природних факторів, закон толерантності Шелфорда, закон ґрунтостомлення, закон фізико-хімічної єдності живої речовини В. Вернадського.


^ 1.3. Екологічні системи

Класифікація екологічних факторів, їхній вплив на існування і розвиток живих організмів у біосфері Землі. Оптимальне та песимальне значення факторів, лімітуючий фактор. Характеристика екологічних факторів. Температурні пороги життя. Принципи теплообміну організмів. Температурні адаптації, терморегуляція живих організмів. Екологічна система як функціональна одиниця біосфери. Структура екосистеми та її функціонування. Умови існування і розвитку екосистем. Біогеоценоз. Трофічні ланцюги живлення та їхні види. Характеристика живих організмів – складових ланцюгів живлення. Правило екологічної піраміди. Значення редуцентних живих організмів для біосфери Землі. Саморегуляція в біогеоценозі. Конкуренція, її об’єм і напруженість.


1.4. Біосфера

Структура біосфери, властивості біосфери. Ієрархія екосистем біосфери. Кругообіг речовин і енергії в біосфері. Вплив антропогенного фактора на кругообіг. Природні ресурси Землі: біологічні, мінеральні, енергетичні та кліматичні, життєвий простір і генетичний фонд. Біогеохімічні цикли вуглецю, води, азоту, фосфору в біосфері.

Атмосфера. Будова атмосфери, характеристика її елементів. Газовий склад атмосфери. Функції земної атмосфери. Температурний градієнт атмосфери по вертикалі. Озоновий шар в атмосфері Землі та його роль для життя на планеті.

Гідросфера. Структура і склад гідросфери Землі. Кругообіг води в природі та водні ресурси Землі. Вплив гідрологічних процесів на природні умови. Походження льодовиків та їх поширення на планеті. Підземні води, їх класифікація. Рух підземних та поверхневих вод.

Ріки та їх поширення на землі. Гідрологія озер, водосховищ і боліт. Гідрологія океанів та морів. Походження, будова та рельєф дна Світового океану. Водний баланс, термічний режим океанів.

Літосфера. Структура і склад літосфери. Поняття про ландшафт. Класифікація ландшафтів. Корисні копалини, їх загальна класифікація.

Ґрунти. Функція ґрунту в біосфері. Місце людини в біосфері.


^ 1.5. Популяційна екологія

Популяція як біологічна система. Структурованість популяцій. Місце популяції в ієрархії біологічних систем. Просторова структура популяцій, внутрішньопопуляційні взаємовідносини особин у зграях і стадах. Біологічні переваги групового способу життя. Функціональна інтеграція в популяціях. Гомеостаз популяцій. Підтримання просторової структури. Еволюційний та екологічний аспекти змінюваності популяцій. Механізми підтримання генетичної гетерогенності. Регуляція щільності населення, плодовитості і смертності. Механізми регуляції. Загальні принципи популяційного гомеостазу.

Динаміка популяцій. Демографічна структура популяцій. Репродуктивний потенціал та ріст популяцій. Динаміка чисельності і популяційні цикли. Фактори, що впливають на чисельність популяцій та їх цикли. Демографічний вибух та демографічна криза, умови виникнення та шляхи подолання.


1.6. Соціоекологія

Причини, що зумовили виникнення соціоекології. Формування глобальної земної соціоекології. Розвиток взаємовідносин людини з природою. Соціоекологія як інтегральна міждисциплінарна наука про гармонізацію взаємодії суспільства та природи. Теоретичний і прикладний напрямки в соціоекології. Соціоекосистеми.

  1   2   3   4   5   6   7   8

Схожі:

Методичні вказівки до самостійної роботи та практичних занять iconМетодичні вказівки до практичних занять І самостійної роботи
Методичні вказівки до практичних занять і самостійної роботи з курсу «Педагогіка вищої школи і методика викладання фахових дисциплін»...
Методичні вказівки до самостійної роботи та практичних занять iconМетодичні вказівки до практичних, індивідуальних занять та самостійної роботи з курсу
Методичні вказівки до практичних занять, самостійної роботи та одз з курсу «Ризики у маркетингу» / Укладачі: С. М. Ілляшенко, О....
Методичні вказівки до самостійної роботи та практичних занять iconХарківська національна академія міського господарства г. В. Гамалєй методичні вказівки до практичних занять І самостійної роботи з дисципліни
Методичні вказівки до практичних занять І самостійної роботи з дисципліни «Теоретичні І методичні основи архітектурного проектування»...
Методичні вказівки до самостійної роботи та практичних занять iconХарківська національна академія міського господарства манохін В. П., Мирончик П. В. Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни
Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни «Рисунок, живопис, скульптура» (Художній цикл для студентів...
Методичні вказівки до самостійної роботи та практичних занять iconМ. В. Кадничанський методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни
Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни «Економіко-математичні моделі в управлінні та економіці»...
Методичні вказівки до самостійної роботи та практичних занять iconМетодичні вказівки та матеріали для практичних занять та самостійної роботи студентів І курсу факультету економіки та менеджменту спеціальності 050201«Менеджмент» денної форми навчання
Українська мова. Методичні вказівки та матеріали для практичних занять та самостійної роботи / укладач Л. М. Яременко. Суми: Сумський...
Методичні вказівки до самостійної роботи та практичних занять iconВ. А. Воскобойніков методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни
Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни «Ділова іноземна мова» для студентів 3 курсу денної форми...
Методичні вказівки до самостійної роботи та практичних занять iconД. В. Сисоєв методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни
Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни «Методика викладання економіки» (для студентів 3 курсу...
Методичні вказівки до самостійної роботи та практичних занять iconД. В. Сисоєв методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни
Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни «Фінансова діяльність підприємств» (для студентів 5 курсу...
Методичні вказівки до самостійної роботи та практичних занять iconГ. В. Стадник методичні вказівки до виконання самостійної роботи та проведення практичних занять
Методичні вказівки до виконання самостійної роботи та проведення практичних занять з курсу „ Маркетинг ” (для студентів денної форми...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи