Методичні вказівки до проведення практичних занять icon

Методичні вказівки до проведення практичних занять
Скачати 326.4 Kb.
НазваМетодичні вказівки до проведення практичних занять
Дата27.05.2013
Розмір326.4 Kb.
ТипМетодичні вказівки


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ЮРИДИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ


3523 МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

до проведення практичних занять,

самостійної роботи, виконання контрольних робіт

із дисципліни «Нотаріат України»

для студентів спеціальності 6.030402 “Правознавство”

кваліфікаційного рівня «бакалавр»

усіх форм навчання
Суми

Сумський державний університет

2013

Методичні вказівки до проведення практичних (семінарських) занять, самостійної роботи, виконання контрольних робіт із дисципліни «Нотаріат України» / укладач кандитат юридичних наук, доцент М. І. Логвиненко. – Суми : Сумський державний університет, 2013. – 31 с.

Кафедра адміністративного, господарського права та фінансово-економічної безпеки

^ Мета і завдання викладання дисципліни


Мета студентів, які вивчають дисципліну «Нотаріат України», – засвоїти в повному обсязі навчальну програму та сформувати самостійність як особистісну рису та важливу професійну якість, сутність якої полягає в умінні систематизувати, планувати та контролювати власну діяльність.

До основних форм роботи студентів із дисципліни «Нотаріат України» належать такі:

 • опрацювання прослуханого лекційного матеріалу, обов’язкових і додаткових наукових літературних джерел;

 • вивчення окремих тем або питань, передбачених для самостійного опрацювання;

 • виконання домашніх завдань;

 • підготовка до практичних занять;

 • підготовка до різних форм поточного контролю;

 • пошук та огляд літературних джерел за заданою проблематикою;

 • написання контрольної роботи;

 • аналітичний розгляд наукових публікацій.

У процесі підготовки до практичних занять студенти повинні опрацювати прослуханий лекційний матеріал, всебічно розглянути зміст питань, що виносяться на заняття, проаналізувати відповідні навчальні літературні джерела, нормативно-правові аспекти.

Домашнє завдання з дисципліни студенти виконують з метою закріплення та поглиблення теоретичних знань, а також умінь щодо навчального матеріалу, винесеного для самостійного опрацювання.

Разом із опануванням законодавства необхідно також вивчати і аналізувати практику його реалізації, обставини і причини прийняття актів, які вивчаються, ставлення до них практиків і громадськості. Вивченню підлягають насамперед чинні нормативно-правові акти, а також скасовані й такі, що фактично втратили значення, проекти актів із відповідних питань.

Практичні завдання мають на меті закріпити теоретичні знання студентів і головне – сформувати навички роботи з нормативними актами. Перш ніж розпочинати вирішувати завдання, що відтворюють ситуації, з якими стикаються громадяни при зверненні до нотаріусів, студенти повинні засвоїти теоретичні положення, пов`язані з окремими питаннями нотаріальної діяльності. Практичні й тестові завдання необхідно виконувати в письмовій формі із розгорнутим мотивованим розв`язанням. Вирішуючи завдання, необхідно продемонструвати вміння самостійно аналізувати конкретні ситуації, аргументовано відповідати на поставлені питання, посилаючись на відповідні нормативні акти. Відповіді повинні бути повні, обґрунтовані, із зазначенням можливих порушень чинного законодавства про нотаріат, наслідків таких порушень.

Теми семінарських занять


Тема 1. Організаційні основи діяльності нотаріату в Україні


План

 1. Поняття нотаріату. Предмет і завдання нотаріальної діяльності.

 2. Правова основа діяльності нотаріату.

Ключові поняття: нотаріат України, завдання нотаріату, принципи нотаріату, нотаріус, нотаріальна діяльність, нотаріальна дія.

Під час розгляду першого питання необхідно визначити поняття нотаріату України, визначити його систему, завдання та функції, а також охарактеризувати поняття та зміст нотаріальної діяльності. Дати визначення нотаріальної дії.

У другому питанні проаналізувати основну нормативну базу, відповідно до якої в Україні здійснюється нотаріальна діяльність. Дати характеристику нормативно-правових актів, що регулюють питання нотаріальної діяльності.


Список рекомендованої літератури

 1. Конституція України від 28.06.1996 // Відомості Верховної Ради (ВВР). – 1996. – №30. – Ст. 141.

 2. Про нотаріат: Закон України від 02.09.1993 року // Відомості Верховної Ради (ВВР). – 1993. – №39 – Ст. 383.

 3. Про врегулювання діяльності нотарі­ату в Україні: Указ Президента України від 23 серпня 1998 року № 392/98.

 4. Законодавство України про нотаріат. Організаційно-правові ос­нови діяльності нотаріату: Зб. офіційних нормативних актів // Бюлетень законодавства і юр. практики України. – 1998. – № 5.

 5. Нотаріат в Україні: підручник / за ред. В. В. Комарова. – К. : Юрінком Інтер, – 2006.
^

Тема 2. Нотаріус

План


 1. Вимоги до посади нотаріуса, його права й обов’язки. Присяга нотаріуса.

 2. Стажування осіб, які мають намір займатися нотаріальною діяльністю.

 3. Кваліфікаційна комісія нотаріату, її склад і повноваження. Вища кваліфікаційна комісія нотаріату.

 4. Порядок видачі свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю і підстави для його анулювання.

^ Ключові поняття: нотаріус, стажист нотаріуса, свідоцтво про право на зайняття нотаріальною діяльністю, кваліфікаційно-дисциплінарна комісія нотаріату, Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія нотаріату, нотаріальна таємниця.

Під час розгляду першого питання необхідно визначити основні законні вимоги до осіб, які мають намір займатися нотаріальною діяльністю. Охарактеризувати основні професійні права і обов’язки нотаріуса. Визначити зміст присяги нотаріуса.

У другому питанні потрібно визначити правовий статус стажиста нотаріуса, тобто особи, яка має намір займатися нотаріальною діяльністю, вимоги до таких осіб, а також їх права та обов’язки.

У третьому питанні вимагається визначення поняття та повноважень кваліфікаційної комісії нотаріату, її склад та порядок формування, основне призначення, функції та завдання.

У четвертому питанні потрібно описати процедуру видачі свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю, всі її стадії, а також усі необхідні процесуальні дії.


Список рекомендованої літератури

 1. Конституція України від 28.06.1996 // Відомості Верховної Ради (ВВР). – 1996. – №30. – Ст. 141.

 2. Про нотаріат: Закон України від 02.09.1993 р. // Відомості Верховної Ради (ВВР). – 1993. – №39. – Ст. 383.

 3. Про затвердження порядку видачі свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю: Наказ Міністерства юстиції України від 11.07.2012 року № 1043/5.

 4. Про розмір плати за видачу свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю: Постанова Кабінету Міністрів України від 22 лютого 1994 року № 102.

 5. Нотаріат в Україні: підручник / за ред. В. В. Комарова. – К. : Юрінком Інтер, – 2006.

 6. Фурса С. Я. Нотаріат в Україні / С. Я. Фурса, С. І. Фурса. – К., – 2001. – 478 с.


Тема 3. Організаційна побудова нотаріату в Україні


План

1. Структура нотаріальних органів та організаційні форми нотаріальної діяльності.

2. Державні нотаріальні контори.

3. Державні нотаріальні архіви.

4. Приватна нотаріальна діяльність.

5. Організація діяльності посадових осіб виконавчих комітетів місцевих рад щодо вчинення нотаріальних дій.

6. Консульські установи і дипломатичні представництва.

7. Повноваження управлінь юстиції щодо організації і контролю за діяльністю нотаріату.

8. Українська нотаріальна палата.

Ключові поняття: структура органів нотаріату, форми нотаріальної діяльності, нотаріальна контора, нотаріальна діяльність, нотаріальний архів, консульська установа, дипломатичне представництво, Українська нотаріальна палата.

Під час розгляду першого питання необхідно визначити структуру системи органів нотаріату в Україні, принципи її побудови та взаємодії. Назвати та охарактеризувати основні організаційні форми нотаріальної діяльності.

У другому питанні дати визначення державної нотаріальної контори та охарактеризувати основні особливості її правового статусу. Порядок реєстрації та ліквідації державних нотаріальних контор. Дати визначення нотаріального округу.

У третьому питанні необхідно визначити правовий статус, завдання і функції державного нотаріального архіву. Проаналізувати порядок та принципи утворення державних нотаріальних архівів в Україні.

У четвертому питанні дати визначення приватної нотаріальної діяльності, визначити її основні відмінності від державної нотаріальної контори. Основні законодавчі вимоги та процедура утворення приватної нотаріальної діяльності. Контроль за діяльністю приватного нотаріуса.

У п’ятому питанні необхідно визначити умови, за яких посадові особи виконавчих комітетів місцевих рад мають право вчиняти нотаріальні дії. Проаналізувати їх повноваження та визначити порядок вчинення ними нотаріальних дій.

У шостому питанні визначити місце та роль консульських установ та дипломатичних представництв як органів, які в особливих випадках мають право вчиняти нотаріальні дії.

У сьомому питанні визначити повноваження органів юстиції у контролі за діяльністю органів нотаріату, методи та форми контролю. Визначити місце та роль управління юстиції у контролі за діяльністю нотаріату.

У восьмому питанні необхідно визначити правовий статус Української нотаріальної палати як добровільної громадської організації. Проаналізувати мету її створення. Її основні завдання та принципи діяльності.


Список рекомендованої літератури

 1. Конституція України від 28.06.1996 // Відомості Верховної Ради (ВВР). – 1996. – №30. – Ст. 141.

 2. Про нотаріат: Закон України від 02.09.1993 р. // Відомості Верховної Ради (ВВР). – 1993. – №39. – Ст. 383.

 3. Про затвердження порядку видачі свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю: Наказ Міністерства юстиції України від 11.07.2012 року № 1043/5.

 4. Нотаріат в Україні: підручник / за ред. В. В. Комарова. – К. : Юрінком Інтер, – 2006.

 5. Фурса С. Я. Нотаріат в Україні / С. Я. Фурса, С. І. Фурса. – К., – 2001. – 478 с.


Тема 4. Компетенція нотаріальних органів щодо вчинення нотаріальних дій


План

1. Поняття компетенції нотаріальних органів.

2. Компетенція державних нотаріальних контор.

3. Компетенція приватних нотаріусів.

4. Компетенція виконавчих комітетів місцевих рад.

5. Повноваження консульських установ і дипломатичних представництв України.

6. Посвідчення заповітів і доручень, що прирівнюються до нотаріально посвідчених.

7. Територіальна компетенція нотаріальних органів.


^ Ключові терміни: державний нотаріус, приватний нотаріус, нотаріальна контора, консульська установа, дипломатичне представництво,заповіт, доручення.

У першому питанні дати визначення компетенції органів нотаріату, визначених чинним законодавством України. Назвати та охарактеризувати основне коло дій, які вчиняють нотаріальні органи з метою виконання покладених на них завдань.

Під час відповіді на друге питання необхідно визначити основні нотаріальні дії, які вчиняють державні нотаріальні контори. Описати основні процесуальні дії, які вчиняють нотаріуси державних нотаріальних контор.

У третьому питанні визначити основні відмінності приватної нотаріальної діяльності від державної. Визначити межі компетенції в діях приватних нотаріусів.

У четвертому питанні дати визначення та основну характеристику повноваженням у сфері нотаріату, які мають в окремих випадках виконавчі комітети місцевих рад.

Для відповіді на п’яте запитання необхідно визначити законні повноваження консульських установ та дипломатичних представництв України, які мають повноваження вчиняти окремі нотаріальні дії у спеціально встановлених законодавством випадках.

У шостому питанні дати визначення заповіту та доручення. Визначити юридичну силу нотаріально посвідчених заповітів та доручень.

У сьомому питанні дати визначення територіального округу. Визначити принципи територіального поширення компетенцій нотаріальних органів.

Список рекомендованої літератури

 1. Конституція України від 28.06.1996 // Відомості Верховної Ради (ВВР). – 1996. – №30. – Ст. 141.

 2. Про нотаріат: Закон України від 02.09.1993 р. // Відомості Верховної Ради (ВВР). – 1993. – №39. – Ст. 383.

 3. Про затвердження порядку видачі свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю: Наказ Міністерства юстиції України від 11.07.2012 року № 1043/5.

 4. Нотаріат в Україні: підручник / за ред. В. В. Комарова. – К. : Юрінком Інтер, – 2006.

 5. Фурса С. Я. Нотаріат в Україні / С. Я. Фурса, С. І. Фурса. – К., – 2001. – 478 с.

 6. Нотаріальне оформлення цивільно-правових документів: зразки, роз’яснення, нормативні акти. – К., 1999. – с. 400.

 7. Фурса С. Я. Нотаріальний процес. Теоретичні основи. – К., 2002. –
  С. 320.


Тема 5. Загальні правила вчинення нотаріальних дій


План

1. Місце вчинення нотаріальних дій.

2. Строки вчинення нотаріальних дій.

3. Підстави для відмови у вчиненні нотаріальних дій.

4. Порядок оскарження нотаріальних дій та відмови у їх вчиненні.

5. Встановлення особи громадянина, який звернувся за вчиненням нотаріальної дії.

6. Перевірка справжності підписів на документах.

7. Вимоги до нотаріальних документів.

8. Нотаріальні акти.

9. Нотаріальне діловодство.

10. Оплата вчинюваних нотаріальних дій.

Ключові терміни: місце вчинення нотаріальних дій, час вчинення нотаріальних дій, документ, підпис, нотаріальний акт, діловодство, оригінал документа, дублікат документа, копія документа.

У першому питанні дати визначення місця вчинення нотаріальних дій. Назвати випадки, коли нотаріальні дії можуть вчинятися поза робочим місцем нотаріуса чи посадової особи, якій надано право вчинення нотаріальних дій.

У другому питанні дати визначення строку вчинення нотаріальних дій. Назвати строки вчинення нотаріальних дій, а також назвати законодавчо закріплені підстави відкладення вчинення нотаріальних дій.

Під час відповіді на третє питання необхідно назвати закріплені законом підстави для відмови у вчиненні нотаріальних дій, дати коротку характеристику кожній із них.

У четвертому питанні визначити процесуальний порядок оскарження дій нотаріуса. Визначити компетенцію органів, які здійснюють контроль за діяльністю нотаріуса та уповноважені притягувати нотаріуса до відповідальності. Зазначити строки подання скарги на дії нотаріуса.

Під час відповіді на п’яте питання необхідно визначити процедуру встановлення особи громадянина, який звернувся за вчиненням нотаріальної дії, його дієздатність. Назвати документи, що встановлюють та підтверджують особу.

У шостому питанні описати особливості процедури перевірки справжності підпису на документах. Зазначити встановлені законом особливості підписання документів окремими категоріями осіб.

Для відповіді на сьоме питання необхідно зазначити законні вимоги до документів, що надаються для вчинення нотаріальних дій. Назвати всі підстави для відмови у вчиненні нотаріальних дій через невідповідність документа законним вимогам.

У восьмому питанні назвати всі види документів, які видає нотаріус при здійсненні своєї професійної діяльності. Визначити юридичну силу нотаріальних актів.

У дев’ятому питанні назвати нормативно-правові акти, що регулюють порядок ведення документування у системі нотаріату. Визначити повноваження та завдання державного нотаріального архіву та обов’язки приватного нотаріуса щодо процедури діловодства.

У десятому питанні дати визначення оплати вчинення нотаріальних дій. Зазначити нормативно-правові акти, що регулюють оплату вчинення нотаріальниї дій, порядок встановлення та сплати державного мита. Звільнення особи від сплати державного мита.


Список рекомендованої літератури

 1. Про нотаріат: Закон України від 02.09.1993 р. // Відомості Верховної Ради (ВВР). – 1993. – № 39. – Ст. 383.

 2. Про порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами України: інструкція, затверджена Наказом Міністерства юстиції України від 22 лютого 2012 року № 296/5.

 3. Слінько С. В. Зразки нотаріальних документів. – Харків, 1999. – С. 304.

 4. Лещенко М. О. Нотаріальне оформлення цивільно-правових документів / М. О. Лещенко, Ю. М. Козьяков. – К., 1999. – С. 399.

 5. Єфіменко Л. В. Правове регулювання нотаріальної діяльності має зазнати змін // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2003. – №1. – С. 74.

 6. Фурса С. Я. Нотаріальний процес. Теоретичні основи. – К., 2002. –
  С. 320.


Тема 6. Загальний порядок вчинення нотаріальних дій


План

 1. Основні правила посвідчення угод, що підлягають обов’язковому нотаріальному оформленню.

 2. Посвідчення угод про відчуження нерухомого майна.

 3. Посвідчення заповітів.

 4. Посвідчення доручень.

Ключові терміни: нотаріальне посвідчення, угода, контракт, договір, шлюбний контракт, заповіт, юридична особа, фізична особа.

У першому питанні дати визначення угоди, описати стадії укладення угоди, назвати встановлені законом правила посвідчення угод, що підлягають обов’язковому нотаріальному посвідченню, та дати коротку характеристику кожному з них.

У другому питанні дати визначення договору про відчуження нерухомого майна. Назвати пакет документів, що надається у разі посвідчення такої угоди. Визначити порядок вчинення дій нотаріусом щодо відчуження майна.

У третьому питанні дати визначення заповіту як односторонньої угоди. Порядок посвідчення заповіту нотаріусами, а також іншими уповноваженими законом посадовими особами. Визначити порядок підписання, зберігання та проголошення заповіту.

Під час відповіді на четверте питання необхідно дати визначення договору доручення. Назвати доручення, які в обов’язковому законному порядку підлягають нотаріальному посвідченню, і доручення, які взагалі не підлягають нотаріальному посвідченню. Порівняти доручення фізичної та юридичної особи.


Список рекомендованої літератури

 1. Про нотаріат: Закон України від 02.09.1993 р. // Відомості Верховної Ради (ВВР). – 1993. – № 39. – Ст. 383.

 2. Про порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами України: інструкція, затверджена Наказом Міністерства юстиції України від 22 лютого 2012 року № 296/5.

 3. Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обмежень: Закон України від 1 липня 2004 року №-1952-ІV // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 2004. – №51. – Ст. 553.

 4. Слінько С. В. Зразки нотаріальних документів. – Харків, 1999. – С. 304.

 5. Лещенко М. О. Нотаріальне оформлення цивільно-правових документів / М. О. Лещенко, Ю. М. Козьяков. – К., 1999. – С. 399.

 6. Фурса С. Я. Нотаріат в Україні / С. Я. Фурса, С. І. Фурса. – К., – 2001. – 478 с.

 7. Марчинишин Д. Л. Нотаріальне оформлення операцій з нерухомістю // Пенсійний кур’єр. – 2005. – №6. – С. 10.


Тема 7. Посвідчення безспірних фактів


План

 1. Посвідчення договорів застави.

 2. Посвідчення договорів довічного утримання.

 3. Посвідчення угод про відчуження частки майна у спільній власності.

 4. Посвідчення договорів відчуження земельних ділянок.

 5. Посвідчення договорів відчуження транспортних засобів.

 6. Посвідчення шлюбних контрактів.

 7. Засвідчення вірності копій документів і виписок із них.

 8. Засвідчення справжності підпису на документах.

 9. Засвідчення вірності перекладу документів з однієї мови на іншу.

 10. Посвідчення фактів: що громадянин живий; перебування громадянина у певному місці; тотожності громадянина з особою, зображеною на фотокартці; часу пред’явлення документів.

 11. Передавання заяв громадян, підприємств, установ і організацій.

 12. Прийняття на депозит грошових сум і цінних паперів.

 13. Вчинення морських протестів.

Ключові терміни: угода, контракт, доручення, договір, заповіт, шлюбний контракт, підпис, копія документа, заява, цінні папери, депозит.

У першому питанні дати визначення договору застави, назвати його зміст, сторони, порядок укладення та нотаріального посвідчення. Документи, що надаються для вчинення нотаріальних дій щодо посвідчення договору застави. Дати визначення терміну «арешт майна» та охарактеризувати порядок його здійснення.

У другому питанні дати визначення договору довічного утримання. Назвати його зміст, сторони, порядок укладення та нотаріального посвідчення. Назвати пакет документів, що надаються для вчинення нотаріальних дій щодо договору довічного утримання.

Під час відповіді на третє питання дати визначення угоди про відчуження частки майна у спільній власності. Перш за все дати коротку характеристику самому поняттю «спільна власність» та «частка у спільній власності». Особливості укладення та посвідчення такого виду цивільно-правового договору.

У четвертому питанні дати визначення договору відчуження землі, назвати його зміст, сторони, порядок укладення та нотаріального посвідчення. Документи, які надаються для вчинення нотаріальних дій щодо посвідчення договору відчуження землі. Назвати нормативно-правові акти, що регулюють питання земельних відносин в Україні.

Для відповіді на п’яте питання необхідно дати визначення договору відчуження транспортного засобу, назвати його сторони, порядок укладення та нотаріального посвідчення. Документи, що надаються для вчинення нотаріальних дій щодо посвідчення договору відчуження транспортного засобу. Порядок встановлення та сплати державного мита за відчуження транспортного засобу.

У шостому питанні дати визначення шлюбного контракту, назвати його зміст, сторони, порядок укладення та нотаріального посвідчення. Умови шлюбного контракту та набрання ним чинності.

У сьомому питанні дати визначення оригіналу, дублікату та копії документа. Охарактеризувати їх особливості та відмінності, а також порядок їх посвідчення. Підстави у відмові посвідчення вірності копії документа. Особливості нотаріального посвідчення вірності копій окремих документів.

У восьмому питанні визначити особливості засвідчення нотаріусом справжності підпису на документах. Назвати всі умови, яких необхідно дотримуватися при засвідченні справжності підпису на документах. Дати визначення посвідчувального напису.

У дев’ятому питанні визначити особливості засвідчення вірності перекладу документів з однієї мови на іншу, а також визначити правовий статус та повноваження особи-перекладача у даному випадку.

У десятому питанні визначити порядок засвідчення безспірних фактів. Назвати уповноважених посадових осіб, які, окрім нотаріуса, мають право засвідчувати безспірні юридичні факти.

Під час відповіді на одинадцяте питання неохідно визначити порядок та підстави засвідчення заяв громадян, підприємств, установ, організацій, які мають правове значен­ня і можуть бути доказом тих чи інших фактів під час розгляду справи у суді.

У дванадцятому питанні охарактеризувати підстави та порядок прийняття нотаріусом грошових сум і цінних паперів від боржника. Визначити місце та роль Цивільного кодексу України у врегулюванні даного питання.

У тринадцятому питанні дати визначення морського протесту. Охарактеризувати підстави та порядок вчинення морського протесту. Назвати суб’єктів вчинення морського протесту. Правовий статус морського протесту капітана іноземного судна.


Список рекомендованої літератури

 1. Конституція України від 28.06.1996 // Відомості Верховної Ради (ВВР). – 1996. – №30. – Ст. 141.

 2. Про нотаріат: Закон України від 02.09.1993 р. // Відомості Верховної Ради (ВВР). – 1993. – № 39. – Ст. 383.

 3. Цивільний кодекс України від 16 січня 2004 року // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 2004. – №40-44. – Ст.356.

 4. Про порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами України: інструкція, затверджена Наказом Міністерства юстиції України від 22 лютого 2012 року № 296/5.

 5. Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обмежень: Закон України від 1 липня 2004 року №-1952-ІV // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 2004. – №51. – Ст.553.

 6. Слінько С. В. Зразки нотаріальних документів. – Харків, 1999. – С. 304.

 7. Лещенко М. О. Нотаріальне оформлення цивільно-правових документів / М. О. Лещенко, Ю. М. Козьяков. – К., 1999. – С. 399.

 8. Фурса С. Я. Нотаріат в Україні / С. Я. Фурса, С. І. Фурса. – К., – 2001. – 478 с.

 9. Круковес Н. О. Нотаріальна форма угоди // Урядовий курєр, – 2003. – № 77. – С. 16.

 10. Фурса С. Я. Нотаріальний процес. Теоретичні основи. – К., 2002. –
  С. 320.

 11. Саско О. Депозитні операції нотаріусів (проблеми та перспективи) // Право України. – 2003. – №3. – С. 100-102.


Тема 8. Посвідчення безспірних прав


План

1. Видача свідоцтва про право на спадщину.

2. Порядок видачі свідоцтва про право на спадщину.

3. Видача свідоцтва про право власності на частку у спільному майні подружжя.

4. Видача свідоцтва про придбання житлових будинків із прилюдних торгів.

^ Ключові терміни: спадок,спадщина, спадкодавець, спадкоємець, свідоцтво про право на спадщину, заповіт,право на спадщину.

Під час відповіді на перше питання дати визначення понять - права на спадщину, свідоцтва про право на спадщину, спадкодавця, спадкоємця як сторін договору про право на спадщину.

У другому питанні охарактеризувати особливості порядку видачі свідоцтва про право на спадщину. Визначити нормативно-правові акти, що регулюють порядок видачі свідоцтва про право на спадщину. Особливості спадкування за законом та за заповітом.

У третьому питанні дати визначення поняття «спільне майно подружжя». Особливий порядок видачі свідоцтва про право на частку у спільному майні подружжя, зокрема на нерухомість. Пакет документів, що подається подружжям для підтвердження факту права власності на майно, що перебуває у спільній власності подружжя.

У четвертому питанні охарактеризувати порядок видачі свідоцтва про придбання житлових будинків із прилюдних торгів як нотаріальної дії, яка встановлює факти, що мають юридичне значення. Факти, що перевіряє нотаріус під час видачі свідоцтва про придбання житлових будинків із прилюдних торгів.

Список рекомендованої літератури

 1. Про нотаріат: Закон України від 02.09.1993 р. // Відомості Верховної Ради (ВВР). – 1993. – № 39. – Ст. 383.

 2. Цивільний кодекс України від 16 січня 2004 року // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 2004. – №40-44. – Ст.356.

 3. Про порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами України: інструкція, затверджена Наказом Міністерства юстиції України від 22 лютого 2012 року № 296/5.

 4. Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обмежень: Закон України від 1 липня 2004 року №-1952-ІV // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 2004. – №51. – Ст.553.

 5. Слінько С. В. Зразки нотаріальних документів. – Харків, 1999. – С. 304.

 6. Лещенко М. О. Нотаріальне оформлення цивільно-правових документів / М. О. Лещенко, Ю. М. Козьяков. – К., 1999. – С. 399.

 7. Фурса С. Я. Нотаріат в Україні / С. Я. Фурса, С. І. Фурса. – К., – 2001. – 478с.

 8. Марчинишин Д. Л. Нотаріальне оформлення операцій з нерухомістю // Пенсійний кур’єр. – 2005. – №6. – С. 10.

 9. Фурса С. Я. Нотаріальний процесс. Теоретичні основи. – К., 2002. –
  С. 320.


Тема 9. Нотаріальні дії, спрямовані на охорону майна та документів


План

1. Вжиття заходів щодо охорони спадкового майна.

2. Накладання заборони на відчуження нерухомого майна.

3. Прийняття документів на зберігання.

Ключові терміни: охорона майна, нотаріальні дії, відчуження майна, документ, договір зберігання, доручення.

У першому питанні визначити мету, з якою здійснюються заходи щодо охорони спадкового майна, стосовно якого майна та в які строки такі заходи здійснюються. Майно з особливим порядком зберігання.

Під час відповіді на друге питання необхідно охарактеризувати суть нотаріальної дії, а саме – накладання заборони на відчуження нерухомого майна, у яких випадках вона здійснюється та які правові наслідки має.

У третьому питанні визначити процедуру прийняття нотаріусом документів на зберігання. Свідоцтво про прийняття документів на зберігання та дані, які вносяться до нього. Порядок та строки зберігання прийнятих документів.


Список рекомендованої літератури

 1. Про нотаріат: Закон України від 02.09.1993 р. // Відомості Верховної Ради (ВВР). – 1993. – № 39. – Ст. 383.

 2. Цивільний кодекс України від 16 січня 2004 року // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 2004. – №40-44. – Ст. 356.

 3. Про порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами України: інструкція, затверджена Наказом Міністерства юстиції України від 22 лютого 2012 року № 296/5.

 4. Слінько С. В. Зразки нотаріальних документів. – Харків, 1999. – С. 304.

 5. Лещенко М. О. Нотаріальне оформлення цивільно-правових документів / М. О. Лещенко, Ю. М. Козьяков. – К., 1999. – С. 399.

 6. Фурса С. Я. Нотаріальний процес. Теоретичні основи. – К., 2002. –
  С. 320.


Тема 10. Нотаріальні дії з надання документам виконавчої сили


План

1. Вчинення виконавчого напису.

2. Вчинення протестів векселів.

3. Пред’явлення чеків до платежу і посвідчення несплати чеків.

Ключові терміни: виконавчий напис, протест векселя, векселедержатель, чек, платіж.

У першому питанні дати визначення виконавчого напису та його правові наслідки. Суб’єкти та умови вчинення виконавчого напису.

У другому питанні дати визначення векселя. Простий та переказний векселі, їх основні відмінності. Порядок та строки опротестування векселів.

У третьому питанні визначити порядок пред’явлення чеків до платежу і посвідчення несплати чеків. Нормативно-правові акти, що регулюють вчинення вищеназваних нотаріальних дій.


Список рекомендованої літератури

 1. Про нотаріат: Закон України від 02.09.1993 р. // Відомості Верховної Ради (ВВР). – 1993. – № 39. – Ст. 383.

 2. Цивільний кодекс України від 16 січня 2004 року // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 2004. – №40-44. – Ст. 356.

 3. Про порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами України: інструкція, затверджена Наказом Міністерства юстиції України від 22 лютого 2012 року № 296/5.

 4. Сидоров І. Деякі питання вчинення нотаріусами виконавчих написів на опротестованих векселях // Підприємництво, господарство і право. – 2002. – №11. – С. 35-37.

 5. Ніколаєва Т. Вексель: від опротестування до виконавчого документа // Юридичний вісник України. – 2001. – 20-26 жовтня (№42). – С. 13.

 6. Фурса С. Я. Нотаріальний процес. Теоретичні основи. – К., 2002. –
  С. 320.


Самостійна робота студентів

Самостійна робота є важливим фактором засвоєння навчального матеріалу. Мета самостійної роботи – формування самостійності студента, його вмінь, знань, навичок, що здійснюється опосередковано через зміст і методи усіх видів навчальних занять.

Самостійна робота – це робота студентів, що планується та виконується за завданнями та під методичним керівництвом викладача, але без його безпосередньої участі.

Завдання самостійної роботи студентів із дисципліни – засвоїти, закріпити та систематизувати відповідні теоретичні знання, а також уміти застосовувати їх під час виконання практичних завдань. Самостійна робота студентів забезпечує їх підготовку до поточних аудиторних занять.

Зміст самостійної роботи студентів із дисципліни «Нотаріат України» визначається навчальною програмою дисципліни.

Самостійна робота сприяє:

 • поглибленню і розширенню знань;

 • формуванню інтересу до пізнавальної діяльності;

 • оволодінню прийомами процесу пізнання;

 • розвитку пізнавальних здібностей.

Для контролю оволодіння знаннями, що одержані студентом самостійно під час вивчення навчальної дисципліни «Нотаріат України», використовуються контрольні питання та тестові завдання. Частина із запропонованих нижче контрольних питань і тестових завдань буде використовуватися при проведенні модульних та підсумкових контролів знань студентів, тому їх вирішення сприятиме як підвищенню рівня знань, так і отриманню високих рейтингових балів.


Варіанти контрольних питань до навчальної дисципліни
«Нотаріат України»


1. Нотаріальний акт.

2. Акт про протест векселя.

3. Вжиття заходів щодо охорони спадкового майна.

4. Виконавець заповіту.

5. Виконавчий напис.

6. Відкладення нотаріальних дій.

7. Відмова у вчиненні нотаріальних дій.

8. Встановлення особи.

9. Державне мито.

10.Договір довічного утримання.

11.Доказова сила нотаріальних актів.

12.Забезпечення доказів.

13.Загальні правила вчинення нотаріальний дій.

14.Засвідчення вірності копій документів і витягів із них.

15.Засвідчення справжності підпису на документах.

16.Зупинення нотаріального провадження.

17.Класифікація нотаріальних дій.

18.Компетенція нотаріальних органів.

19.Метод нотаріального процесуального права.

20.Накладання заборони відчуження.

21.Нотаріальне свідоцтво.

22.Нотаріальний процес.

23.Нотаріальні органи. Компетенція, система.

24.Нотаріальні провадження.

25.Нотаріальні процесуальні відносини.

26.Оплата нотаріальних дій.

27.Перевірка дієздатності.

28.Підписання нотаріальних документів.

29.Порушення нотаріального провадження.

30. Посвідчення правочинів.

31.Посвідчення юридичних фактів.

32.Посвідчувальний напис.

33.Предмет нотаріального процесуального права.

34.Приватна нотаріальна діяльність.

35.Прийняття документів на зберігання.

36.Принципи нотаріального процесу.

37.Протест векселя.

38.Реєстрація нотаріальних дій.

39.Реєстри нотаріальних дій.

40.Свідоцтво про право власності на частку в спільному майні подружжя.

41.Спадковий реєстр.

42.Стадії нотаріального процесу.

43.Суб’єкти нотаріального процесу.

44.Функції нотаріальної діяльності.


Варіанти тестових завдань до навчальної дисципліни
«Нотаріат України»


1. Нотаріальна дія вважається вчиненою з моменту:


 1. реєстрації нотаріальної дії в реєстрі для реєстрації нотаріальної дії;

 2. видачі свідоцтва;

 3. видачі виконавчого напису;

 4. здійснення посвідчувального напису, видачі виконавчого напису, свідоцтва.


2. Забороняється засвідчувати правильність копій:


 1. копії майнового сертифіката, виданого підприємством;

 2. копії з рішень суду;

 3. копії з паспорта;

 4. нотаріально засвідченого свідоцтва про укладення шлюбу;

 5. обов’язок виконувати свої професійні обов’язки і не ухилятися від них.


3. Змістом професійної етики нотаріуса є:


 1. обов’язок бути бездоганним;

 2. обов’язок зберігати професійну таємницю;

 3. сукупність правил поведінки нотаріусів у відносинах з особами при вчиненні нотаріальних дій та у взаємовідносинах з іншими особами;

 4. обов’язок консультувати сторони.4. Вимоги до особи, яка має право займатися нотаріальною діяльністю, закріплені безпосередньо в:


 1. Законі «Про нотаріат», Конституції України;

 2. Законі «Про нотаріат»;

 3. Конституції України;

 4. Законі України «Про статус суддів та судоустрій».


5. Свідоцтво про право власності на певний будинок та інше нерухоме майно видається нотаріусом спадкоємцям за місцем:


 1. проживання спадкоємця або одного з них;

 2. відкриття спадщини;

 3. за вибором спадкоємців;

 4. місцем його знаходження.


6. Підставами для відмови у порушенні нотаріального провадження є:


 1. вчинення такої дії суперечить закону ,дії підлягають вчиненню іншим нотаріусам;

 2. з проханням про вчинення нотаріальної дії звернулась особа,що не є громадянином україни;

 3. вчинення нотаріальної дії ,що суперечить нормам законам,моралі,статутним вимогам юридичної особи;

 4. вчинення такої дії суперечить законам і нормам моралі.


7. Не приймаються для здійснення нотаріальних дій документи:


 1. що мають два і більше окремих аркушів;

 2. щодо яких є сумнів щодо їх достовірності;

 3. що мають підчищення або дописки, закреслені слова чи інші не обговорені виправлення, документи, текст яких неможливо прочитати внаслідок ушкоджень;

 4. що мають копії правовстановлювальних документів.


8. Свідоцтво про придбання житлового будинку із прилюдних торгів видається нотаріусом:


 1. за місцем знаходження органу державної виконавчої служби;

 2. за місцем проведення прилюдних торгів;

 3. за місцем проживання покупця;

 4. за місцем знаходження будинку.


9. Від оплати державного мита звільняються:


 1. громадяни за видачу їм свідоцтва про право на спадщину;

 2. громадяни за посвідчення їх заповітів і договорів дарування майна на користь благодійних фондів;

 3. громадяни за посвідчення їх заповітів і договорів дарування майна на користь держави,державних підприємств,установ;

 4. громадяни за видачу або посвідчення правильності копій документів про розірвання шлюбу.


10. Оплата вчинюваних нотаріальних дій регулюється:


 1. за домовленістю сторін;

 2. декретом Кабінету Міністрів України «Про державне мито»;

 3. ЗУ «Про нотаріат»;

 4. Конституцією України.


11. Відповідно до закону нотаріальні дії вчиняються:


 1. у приміщенні державної нотаріальної контори, державному нотаріальному архіві, у робочому приміщення приватного нотаріуса;

 2. у приміщенні виконкому сільської, селищної, міської ради;

 3. в інших приміщеннях, якщо громадянин не може з’явитися до нотаріальної контори за погодженням із нотаріусом.


12. Які обов’язкові стадії нотаріального провадження:


 1. розгляд нотаріальної справи по суті написання нотаріального акту;

 2. порушення нотаріального провадження;

 3. порушення нотаріального провадження, підготовка до вчинення нотаріальної дії,розгляд нотаріальної дії, розгляд нотаріальної справи по суті та написання нотаріального акта;

 4. підготовка до вчинення нотаріальної дії, реєстрація нотаріальної дії,видача нотаріального акта.


13. Стадія нотаріального процесу – це:


 1. порушення нотаріального провадження;

 2. ознака нотаріального процесу;

 3. сукупність нотаріальних процесуальних дій ,спрямованих до однієї найближчої процесуальної мети;

 4. елемент нотаріального процесу.


14. Із проханням про видачу нотаріального напису стягування особа має право звернутися:


 1. до будь-якого приватного нотаріуса;

 2. до будь-якої нотаріальної контори;

 3. до будь-якої нотаріальної контори незалежно від місця знаходження стягувача та боржника і місця виконання за написом;

 4. до будь-якої нотаріальної контори чи до будь-якого приватного нотаріуса.


15. За способом обчислення державне мито є:


 1. договірним;

 2. простим, договірним;

 3. простим, пропорційним, змішаним;

 4. простим.


16. Юридично заінтересовані особи в нотаріальному процесі – це:


 1. державні нотаріуси;

 2. громадяни і юридичні особи та їх представники;

 3. зберігачі і опікуни спадкового майна;

 4. експерти, перекладачі.


17. Заходи щодо охорони спадкового майна вживаються:


 1. за місцем його знаходження;

 2. за місцем знаходження платника;

 3. за місцем відкриття спадщини;

 4. за місцем виникнення зобов’язань.


18. До суб’єктів нотаріального процесу належать:


 1. громадяни і юридичні особи;

 2. міністерство юстиції україни і управління юстиції областей, міст києва і севастополя;

 3. нотаріальні органи й особи ,що беруть участь у здійсненні нотаріальних дій;

 4. державні та приватні нотаріати.19. Законодавство про нотаріат передбачає відкладення нотаріальних дій у разі:


 1. хвороби нотаріуса або знаходження його у відпустці;

 2. необхідності витребування додаткових відомостей чи документів від посадових осіб;

 3. направлення документів на експертизу;

 4. вчинення дій, що суперечать закону.


20. До нотаріальних дій, спрямованих на посвідчення і засвідчення безспірних фактів відносять:


 1. видачу свідоцтва виконавцю заповіту;

 2. вчинення виконавчого напису;

 3. вчинення протестів векселів;

 4. посвідчення угод.


21. Елементами нотаріального процесу є:


 1. суб’єкти провадження;

 2. суб’єкти ,стадії провадження;

 3. порушення нотаріального провадження;

 4. порушення нотаріального провадження, підготовка до вчинення нотаріальної дії, розгляд справи по суті та написання нотаріального акта.


22. Засвідчуючи правильність підпису особи на документі, нотаріус:


 1. не посвідчує факти викладені у документі, а лише підтверджує, що підпис зроблений певною особою;

 2. не посвідчує факти, викладені у документі;

 3. посвідчує факти, викладені у документі;

 4. посвідчує факти, викладені у документі, і підтверджує, що підпис зроблено певною особою.


23. Види нотаріальних проваджень:


 1. посвідчення безспірного права;

 2. посвідчення безспірного права, посвідчення безспірного факту, забезпечення збереження майна і документів, надання документу виконавчої сили;

 3. порушення нотаріального провадження;

 4. посвідчення угод, вчинення виконавчого напису.


24. Ким здійснюється контроль за здійсненням нотаріальної діяльності:


 1. Міністерством юстиції України;

 2. Міністерством юстиції, управліннями юстиції обласних, Київської і Севастопольської міських, державних адміністрацій;

 3. Кабінетом Міністрів України;

 4. кваліфікаційними комісіями нотаріату в областях, містах Києві та Севастополі, Вищою кваліфікаційною комісією нотаріату.


25. Виконавчий напис, за яким стягувачем або боржником є громадянин, може бути пред’явлений до виконання упродовж:


 1. необмеженого строку;

 2. трьох років;

 3. одного року;

 4. шести місяців.


26. До принципів нотаріального процесу належать:


 1. принцип національної мови,безпосередності, диспозитивності;

 2. принцип усності;

 3. принцип загальності;

 4. принцип нотаріальності.


27. Вчинення нотаріального акта полягає:


 1. у видачі свідоцтва;

 2. у здійсненні посвідчувального напису;

 3. у видачі виконавчого напису;

 4. у видачі свідоцтва, у видачі виконавчого напису, у здійсненні посвідчувального напису.


28. Свідоцтво про права на зайняття нотаріальною діяльністю може бути анульоване:


 1. Міністерством юстиції власної ініціативи нотаріуса або за поданням управлінь юстиції:

 2. судом за поданням управлінь юстиції;

 3. рішенням Вищої кваліфікаційної комісії нотаріату;

 4. судом за поданням Міністерства юстиції.


29. Встановлення особи здійснюється нотаріусом за:


 1. свідоцтвом про народження;

 2. паспортом;

 3. посвідченням інваліда;

 4. паспортом або іншим документом ,які виключають будь-які сумніви щодо особи громадянина.


30. Нотаріальні дії вчиняються:


 1. оплата нотаріальної дії проводиться після її вчинення та реєстрації в державному реєстрі;

 2. після їх оплати;

 3. після їх оплати в день подачі всіх необхідних документів;

 4. оплата нотаріальної дії проводиться після її вчинення.Навчальне видання
^ 3523 МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

до проведення практичних занять,

самостійної роботи, виконання контрольних робіт

із дисципліни «Нотаріат України»

для студентів спеціальності 6.030402 “Правознавство”

кваліфікаційного рівня «бакалавр»

усіх форм навчання


Відповідальний за випуск В. М. Семенов

Редактор Н. В. Лисогуб

Комп’ютерне верстання М. І. Логвиненка


Підп. до друку 10.04.2013, поз.

Формат 60х84/16. Ум. друк. арк. Обл.-вид. арк. Тираж __ пр. Зам. №


Собівартість видання

Видавець і виготовлювач

Сумський державний університет,

вул. Римського–Корсакова, 2, м. Суми, 40007

Свідоцтво суб’єкта видавничої справи ДК № 3062 від 17.12.2007.

Схожі:

Методичні вказівки до проведення практичних занять iconМетодичні вказівки до проведення практичних занять
Методичні вказівки до проведення практичних занять на тему «Кредитування» з дисципліни "Фінанси підприємств" / укладачі: В. Г. Боронос,...
Методичні вказівки до проведення практичних занять iconМетодичні вказівки до проведення практичних занять
Методичні вказівки до проведення практичних занять з дисципліни "Основи менеджменту" / Укладачі: О. Ф. Балацький, Ю. В. Тараненко....
Методичні вказівки до проведення практичних занять iconМетодичні вказівки для проведення практичних занять
Методичні вказівки для проведення практичних занять та організації самостійної роботи студентів з дисципліни "Менеджмент персоналу"/Укладач:...
Методичні вказівки до проведення практичних занять iconМетодичні вказівки до проведення курсу практичних занять
Методичні вказівки до проведення курсу практичних занять з дисципліни «Гроші та кредит» для студентів спеціальності 050104 «Фінанси»,...
Методичні вказівки до проведення практичних занять iconМетодичні вказівки для проведення практичних занять
Методичні вказівки для проведення практичних занять з дисципліни "Фінансове посередництво" / Укладачі: В. М. Боронос, І. М. Кобушко,...
Методичні вказівки до проведення практичних занять iconМетодичні вказівки до проведення практичних занять, ірс
Методичні вказівки до проведення практичних занять, ірс та самостійної роботи з дисципліни „Економіка підприємства” / Укладачі: О.І....
Методичні вказівки до проведення практичних занять iconМетодичні вказівки для проведення практичних занять
Методичні вказівки для проведення практичних занять з дисципліни "Стратегічне управління" / Укладачі: І. М. Кобушко, Г. В. Салтикова,...
Методичні вказівки до проведення практичних занять iconМетодичні вказівки до проведення практичних занять з дисципліни
Методичні вказівки до проведення практичних занять з дисципліни “Управління фінансовою санацією підприємств” / Укладач І. Й. Плікус....
Методичні вказівки до проведення практичних занять iconМетодичні вказівки до проведення лабораторних та практичних занять
Методичні вказівки до проведення лабораторних та практичних занять з дисципліни „Біологія”/Укладачі: С. М. Шевченко, О. М. Яхненко....
Методичні вказівки до проведення практичних занять iconМетодичні вказівки до проведення практичних занять та виконання
Методичні вказівки до проведення практичних занять та виконання самостійної роботи з дисципліни “Ризик у менеджменті” для студентів...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи