2643 методичні матеріали до перевірки знань з дисципліни «Податковий менеджмент» icon

2643 методичні матеріали до перевірки знань з дисципліни «Податковий менеджмент»
Назва2643 методичні матеріали до перевірки знань з дисципліни «Податковий менеджмент»
Сторінка2/7
Дата15.09.2012
Розмір1.35 Mb.
ТипДокументи
1   2   3   4   5   6   7
^ ТЕМА 5. ПОДАТОК НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ


Тестові питання

Необхідно знайти єдину правильну відповідь.


1. Податок на додану вартість ─ це податок:

а) загальнодержавний;

б) місцевий;

в) прямий;

г) непрямий;

д) правильні відповіді б), г);

е) правильні відповіді а), г).


^ 2. Додана вартість це:

а) частина національного доходу, виробленого на даному підприємстві;

б) різниця між вартістю реалізованої продукції, витрата­ми на її виробництво і реалізацію;

в) різниця між загальною сумою продажів і загальною сумою закупівлі від усіх інших об'єктів господарської діяльності;

г) сума заробітної плати, процентів і прибутку.


^ 3. Перевагами ПДВ є:

а) можливість ухилення від сплати в умовах недосконалого бухгалтерського обліку;

б) змога відносно точно визначити реальну вартість кожного товару;

в) можливість бути вільним від дискримінації платників залежно від їхньої ролі і місця в господарському процесі;

г) масовість регресивного характеру.

4^ . Платник податку на додану вартість — це особ:

а) кінцевий споживач товарів (робіт, послуг);

б) обсяг оподатковуваних операцій з продажу товарів (робіт, послуг) якої протягом будь-якого періоду з останніх два­надцяти календарних місяців перевищував 300 000 грн;

в) яка являється платником єдиного податку за ставкою10%;

г) всі відповіді правильні;

д) правильної відповіді немає.


^ 5. Об'єктом оподаткування ПДВ є операції платників з:

а) поставки товарів (послуг) на митній території України;

б) передачі майна в оперативну оренду;

в) емісія, розміщення у будь-які форми управління і прода-жу за кошти цінних паперів, що випущені в обіг суб’єктами підприємницької діяльності;

г) правильної відповіді немає.


^ 6. Не є об'єктом оподаткування ПДВ операції з:

а) передачі основних засобів у статутний фонд юридичної
особи в обмін на емітовані корпоративні права;

б) надання послуг з утримання дітей у дошкільних закладах;

в) передплати періодичних видань вітчизняного вироб­ництва;

г) вивозу товарів за межі митної території України;

д) правильної відповіді немає.


^ 7. Об'єктом оподаткування ПДВ є операції платників із:

а) обігу валютних цінностей, банківських металів, банк­нот та монет НБУ за винятком тих, що використовуються для нумізматичних цілей;

б) оплати вартості державних платних послуг, які нада­ються фізичним або юридичним органам виконавчої влади і місцевого самоврядування;

в) вивезення (пересилання) товарів за межі митної тери­торії України та надання послуг для їх споживання за межами митної території України;

г) правильної відповіді немає.


^ 8. За ставкою 0% оподатковуються ПДВ операції з:

а) ввезення товарів (робіт, послуг) на митну територію України;

б) безкоштовної передачі приладів, обладнання, ма­теріалів науковим установам та науковим організаціям, ВНЗ;

в) поставки товарів (робіт, послуг) підприємствами роздріб-ної торгівлі, які розміщені на території України у зонах митного контролю;

г) поставки позашкільним навчальним закладом вихован-цям, учням і слухачам платних послуг у сфері по­зашкільної освіти;

д) правильної відповіді немає.


^ 9. За ставкою 20% оподатковуються ПДВ операції з:

а) поставки переробним підприємствам молока та м'яса жи­вою вагою сільськогосподарськими товаровиробниками;

б) передачі майна у фінансовий лізинг;

в) передачі майна у схов (відповідальне зберігання), а також у лізинг (оренду);

г) надання послуг з інкасації, розрахунково-касового об­слуговування;

д) правильної відповіді немає.


^ 10. Звітними періодами з ПДВ є:

а) календарний місяць, календарний квартал, календарний рік незалежно від обсягів оподатковуваних операцій платника;

б) календарний квартал, півріччя, три квартали, рік;

в) календарний місяць або календарний квартал залежно від обсягу оподатковуваних операцій платника;

г) правильної відповіді немає.


^ 11. В Україні існують такі ставки податку на додану вартість:

а) 0% , 20%;

б) 0%, 25%;

в) 10%, 0%, 20%;

г) 25%, 16,7%, 0;

д) правильної відповіді немає.


^ 12. За нульовою ставкою ПДВ оподатковуються операції:

а) імпорту товарів;

б) експорту товарів;

в) продажу книг вітчизняного виробництва;

г) реалізації зайвих основних фондів;

д) правильної відповіді немає.


^ 13. Від оподаткування ПДВ звільнені операції з:

а) експорту товарів;

б) безкоштовної передачі товарів міській лікарні;

в) безкоштовної передачі продуктів харчування дитячому
садку, фінансування якого здійснюється за рахунок коштів місцевого бюджету;

г) сплати орендних (лізингових) платежів за умовами до­го-вору фінансової оренди;

д) правильні відповіді б) і в);

е) правильної відповіді немає.


^ 14. Від оподаткування ПДВ звільнені операції з:

а) продажу товарів спеціального призначення для інвалі­дів за переліком, встановленим КМУ;

б) оплати вартості державних платних послуг, які нада­ються фізичним або юридичним особам органами виконавчої влади і місцевого самоврядування;

в) виплат дивідендів, роялті у грошовій формі або у ви­гляді цінних паперів, які здійснюються емітентом;

г) надання транспортних послуг перевезення пасажирів та вантажів за межами митного кордону України;

д) правильної відповіді немає.


^ 15. Сплата податку на додану вартість проводиться не
пізніше:


а) 25 числа місяця, що настає за звітним періодом;

б) 20 числа місяця, що настає за звітним періодом;

в) 40 днів з завершення звітного періоду;

г) 30 днів з завершення звітного періоду;

д) правильної відповіді немає.


^ 16. Податкове зобов'язання ─ загальна сума податку, отриманого платником ПДВ:

а) від продажу товарів у звітному податковому періоді;

б) від закупівлі товарів у звітному податковому періоді;

в) у формі бюджетного відшкодування, що зараховано на
окремий рахунок у банку, яку необхідно в повному об­сязі перерахувати органам місцевого самоврядування;

г) правильної відповіді немає.


^ 17. Датою виникнення податкових зобов'язань при здійсненні операцій із продажу товарів (робіт, послуг) є:

а) дата перерахування коштів платником податку на бан­ківський рахунок постачальника;

б) дата відвантаження товарів або дата оформлення доку­мента, що засвідчує факт виконання робіт (послуг)
платником ПДВ;

в) дата, яка припадає на податковий період, протягом якого відбувається будь-яка з подій, що сталась раніше, або дата зара-хування коштів від покупця, або дата відвантаження товарів;

г) всі відповіді правильні;

д) правильної відповіді немає.


^ 18. Датою виникнення податкових зобов'язань при здійсненні операцій із ввезення (імпортування) товарів є:

а) дата перерахування коштів постачальнику в оплату товарів, які підлягають ввезенню на митну територію Ук­раїни;

б) дата оформлення ввізної митної декларації із зазначен­ням у ній суми податку, що підлягає сплаті;

в) дата реалізації товарів, що імпортовані, на митній території України;

г) податкові зобов'язання не виникають;

д) правильної відповіді немає.


^ 19. Податковий кредит з ПДВ ─ це сума:

а) податкової заборгованості платника перед бюджетом;

б) сума податку, одержана (нарахована) платником по­датку в звітному (податковому) періоді;

в) заборгованості покупцям за отримані активи;

г) на яку платник податку має право зменшити податкові
зобов'язання звітного періоду;

д) правильної відповіді немає.


^ 20. Документом, що підтверджує право платника податку
на податковий кредит із ПДВ є:


а) реєстр виданих податкових накладних;

б) видаткова накладна;

в) податкова накладна;

г) декларація з ПДВ;

д) правильної відповіді немає.


^ 21. Не дозволяється включення до податкового кредиту
витрат:


а) що не підтверджені податковими накладними чи мит­ними деклараціями;

б) пов'язаних з придбанням товарів, вартість яких не на­лежить до складу валових витрат виробництва (обігу) і
не підлягають амортизації;

в) у разі коли товари виготовлені або придбані частково
використовуються в оподатковуваних операціях, а частково ні;

г) правильні відповіді а) і в);

д) правильної відповіді немає.


^ 22. Датою виникнення прав платника ПДВ на податковий кредит вважається:

а) дата зарахування коштів від покупця на рахунок плат­ника в оплату товарів;

б) дата відвантаження товарів покупцю;

в) дата отримання податкової накладної, що засвідчує
факт придбання платником податку товарів;

г) всі відповіді правильні;

д) правильної відповіді немає.


23. Датою виникнення прав платника ПДВ на податко-­
вий кредит у випадку придбання сировини для виробництва
товарів спеціального призначення для інвалідів вважається:


а) дата отримання податкової накладної;

б) дата перерахування коштів на оплату такої сировини;

в) дата оприбуткування такої сировини;

г) податковий кредит не виникає;

д) правильної відповіді немає.


24. Якщо обсяг оподатковуваних операцій з продажу то­-
варів за попередній календарний рік перевищує 300 000 не-­
оподатковуваних мінімумів доходів громадян, податковий
період дорівнює:


а) 20 днів;

б) календарному місяцю;

в) календарному кварталу;

г) календарному року;

д) правильної відповіді немає.


^ 25. Звітним документом із ПДВ є:

а) акт приймання-передачі товарно-матеріальних цінностей;

б) видаткова накладна;

в) податкова накладна;

г) податкова декларація з ПДВ;

д) правильної відповіді немає.


^ ТЕМА 6. АКЦИЗНИЙ ЗБІР

Тестові питання

Необхідно знайти єдину правильну відповідь


1. Акцизний збір класифікується як:

а) прямий;

б) реальний;

в) універсальний непрямий;

г) місцевий прямий;

д) індивідуальний непрямий.


^ 2. Платниками акцизного збору є:

а) імпортери підакцизних товарів;

б) експортери підакцизних товарів;

в) покупці підакцизних товарів.


^ 3. Оборот із реалізації підакцизних товарів визначається як:

а) митна вартість з врахуванням ПДВ;

б) митна вартість без врахування ПДВ та акцизного збору;

в) митна вартість без врахування акцизного збору.


^ 4. Ставки акцизного збору:

а) прогресивні;

б) регресивні;

в) пропорційні.


5. Акцизний збір обчислюється за ставками у відсотках
до обороту з продажу:


а) для експортованих товарів;

б) для товарів, що реалізуються за вільними цінами;

в) для товарів, що передаються на зберігання.


^ 6. Акцизний збір не справляється при реалізації підакцизних товарів (продукції):

а) на експорт за іноземну валюту;

б) кінцевому споживачу;

в) за бартерними контрактами.


ТЕМА 7. МИТО


Тестові питання

Необхідно знайти єдину правильну відповідь.


^ 1. За класифікаційними ознаками мито можна віднести до:

а) загальнодержавних податків;

б) місцевих податків;

в) зборів до цільових фондів.


^ 2. Непрямий податок на споживання, який стягується з то­варів, що переміщуються через митний кордон України ─ це:

а) митний збір;

б) мито;

в) акцизний збір;

г) ПДВ.


^ 3. Митний збір зараховується:

а) до державного бюджету України;

б) до місцевих бюджетів;

г) до цільових фондів;

д) залишається в розпорядженні митниці.


^ 4. Під час ввозу або вивозу товарів, при виробництві яких прямо або побічно використовувались субсидії застосовується:

а) антидемпінгове мито;

б) компенсаційне мито;

в) спеціальне мито.


^ 5. Антидемпінгове мито передбачає застосування:

а) понижених ставок;

б) підвищених ставок;

в) звичайних ставок.


6. Плата за митне оформлення ─ це:

а) акцизний збір;

б) митний збір;

в) мито.


^ 7. Якщо при імпорті в Україну товарів до фактурної вартості включено транспортні витрати по Україні, то митна вартість товарів:

а) не дорівнює фактурній;

б) дорівнює фактурній.


^ 8. Базою для нарахування мита є:

а) фактурна вартість;

б) митна вартість;

в) митний збір;

г) митна вартість з ПДВ.


9. Спеціальне мито застосовується:

а) у цілях захисту економічних інтересів України та її товаровиробників ;

б) для підтримки імпорту;

в) для підтримки експорту.


10. Базою для нарахування митного збору є:

а) митна вартість;

б) мито;

в) митна вартість з ПДВ;

г) фактурна вартість.


^ ТЕМА 8. ПОДАТОК НА ПРИБУТОК ПІДПРИЄМСТВ


Тестові питання

Необхідно знайти єдину правильну відповідь.


1. Платниками податку на прибуток підприємств є:

а) фізичні особи, які здійснюють підприємницьку діяльність з метою отримання доходу як на території Ук­раїни, так і за її межами;

б) суб'єкти господарської діяльності, бюджетні, громадські та інші підприємства, установи та організації, які
здійснюють діяльність, спрямовану на отримання прибутку як на території України, так і за її межами;

в) особа, обсяг оподатковуваних операцій з продажу товарів якої за останні 12 календарних місяців перевищує 300 000 грн;

г) фізичні чи юридичні особи, які є платниками єдиного податку;

д) правильної відповіді немає.


^ 2. Об'єктом оподаткування податком на прибуток є:

а) сума балансового прибутку платника податку;

б) сума скоригованого балансового прибутку з урахуванням приросту-убутку товарно-матеріальних цінностей;

в) прибуток, який визначається шляхом зменшення суми
скоригованого валового доходу звітного періоду на суму валових витрат та амортизаційних відрахувань;

г) прибуток, який визначається шляхом розрахунку
різниці між валовим доходом та валовими витратами
звітного періоду;

д) правильної відповіді немає.


^ 3. До складу валового доходу включають:

а) загальні доходи від продажу товарів (робіт, послуг), а
також доходи від продажу цінних паперів (крім операцій з їх первинного випуску та операцій з їх кінцевого погашення);

б) суму отриманої міжнародної технічної допомоги;

в) суми податку на додану вартість, нарахованого на вартість продажу товарів;

г) суми коштів у частині надмірно сплачених податків,
зборів (обов'язкових платежів), що повертаються платнику податку з бюджетів;

д) правильної відповіді немає.


^ 4. До складу валового доходу включають:

а) кошти або майно, що надходять у вигляді міжнародної
технічної допомоги, яка надається іншими державами відповідно до міжнародних угод;

б) суму убутку балансової вартості товарів (запасів);

в) доходи, не враховані в обчисленні валового доходу
періодів, що передують звітному та виявлені у звітному періоді;

г) кошти або майно, що надаються у вигляді безповорот­ної допомоги громадським організаціям інвалідів та підприємствам і організаціям;

д) правильної відповіді немає.


^ 5. До складу валового доходу не включають:

а) доходи, не враховані в обчисленні валового доходу
періодів, що передують звітному, та виявлені у звітному періоді;

б) доходи від спільної діяльності та у вигляді дивідендів,
отриманих від нерезидентів, процентів, роялті, володіння борговими вимогами, а також доходів від здійснення операцій лізингу;

в) суми безповоротної фінансової допомоги, отриманої платником податку в звітному періоді;

г) суми штрафів, неустойки чи пені, фактично одержаних
за рішенням сторін договору або за рішенням суду;

д) правильної відповіді немає.


^ 6. До складу валового доходу не включають:

а) доходи від здійснення банківських, страхових та інших
операцій з надання фінансових послуг;

б) суми одержаного платником податку емісійного доходу;

в) доходи від торгівлі валютними цінностями, цінними
паперами;

г) суму приросту балансової вартості товарів і запасів на
складах, в незавершеному виробництві та у залишках
готової продукції;

д) правильної відповіді немає.


^ 7. До складу валових витрат включають:

а) суму амортизаційних відрахувань, нарахованих платником податку протягом звітного періоду;

б) суми будь-яких витрат, сплачених протягом звітного
періоду у зв'язку з підготовкою, організацією, веденням виробництва, продажем продукції (робіт, послуг) і охороною праці;

в) придбання та будівництво основних фондів;

г) витрати на сплату штрафів, неустойки чи пені за рішенням сторін договору або за рішенням відповідних державних органів, суду;

д) правильної відповіді немає.


^ 8. До складу валових витрат включають:

а) витрати на сплату вартості торгових патентів;

б) витрати на виплату дивідендів;

в) витрати, не підтверджені відповідними розрахунковими, платіжними та іншими документами;

г) витрати на організацію прийомів, презентацій з рекламними цілями в сумі, що не перевищує двох
відсотків від оподаткованого прибутку платника податку за попередній звітний (податковий) рік;

д) правильної відповіді немає.


^ 9. До складу валових витрат не включають:

а) витрати, пов'язані з професійною підготовкою директора підприємства в українському закладі освіти за профілем підприємства у межах 2% фонду оплати праці минулого року;

б) суму нарахованого податку з власників транспортних
засобів;

в) суму убутку балансової вартості товарів (запасів);

г) витрати на відрядження фізичних осіб, що перебувають
у трудових відносинах з платником податку;

д) вірної відповіді немає.


^ 10. Витрати на ремонт, реконструкцію, модернізацію та
інші поліпшення основних фондів включаються до складу
валових витрат у розмірі:


а) у повному обсязі;

б) не більше 10% оподатковуваного прибутку попереднього звітного року;

в) не більше 2% фонду оплати праці звітного періоду
(кварталу);

г) не більше 10% балансової вартості 1 та 2-4 груп основних фондів на початок звітного періоду;

д) правильної відповіді немає.


^ 11. Добровільні перерахування для цільового використання з метою охорони культурної спадщини установам науки, освіти включаються до вкладу валових витрат:

а) у сумі, що перевищує 1% оподатковуваного прибутку
минулого податкового періоду;

б) у сумі, що перевищує 2% оподатковуваного прибутку
минулого податкового періоду;

в) у сумі, що не перевищує 10% оподатковуваного прибутку минулого податкового періоду;

г) у сумі, що перевищує 10% оподатковуваного прибутку
минулого податкового періоду;

д) правильні відповіді б), в);

е) правильної відповіді немає.


12. Перерахування попередньої оплати за товари, вартість яких включається до складу валових витрат, на суму 30 тис. грн відображаються в податковому обліку за умови наявності податкової накладної таким чином:

а) валові витрати-30 тис. грн, податковий кредит-5 тис. грн;

б) валові витрати-25 тис. грн, податковий кредит -5 тис. грн;

в) валові витрати-30 тис. грн, податковий кредит -6 тис. грн;

г) валові витрати-25 тис. грн., податковий кредит-6 тис. грн;

д) правильної відповіді немає.


^ 13. Отримання попередньої оплати за товари, що реалізуються платником податку на суму 30 тис. грн, відображається в податковому обліку таким чином:

а) валовий дохід - 30 тис. грн, податкове зобов'язання - 5 тис. грн;

б) валовий дохід - 25 тис. грн, податкове зобов'язання - 5 тис. грн;

в) валовий дохід - 30 тис. грн, податкове зобов'язання - 6 тис. грн;

г) валовий дохід - 25 тис. грн, податкове зобов'язання - б тис. грн;

д) правильної відповіді немає.


^ 14. Оприбуткування верстату токарного, загальною вар­тістю 240 000 грн, згідно з договором купівлі-продажу відбивається в податковому обліку таким чином:

а) валові витрати-200000 грн, податковий кредит-40 000 грн;

б) валові витрати 200000 грн, податковий кредит не виникає;

в) валові витрати не виникають, податковий кредит - 40000 грн;

г) валові витрати-240000 грн, податкові зобов'язання - 40000 грн;

д) правильної відповіді немає.


^ 15. Балансова вартість запасів і товарів на початок звітного періоду становить 9000 грн, на кінець звітного періоду 11 000 грн у податковому обліку відображається:

а) валовий дохід зменшується на 2000 грн;

б) валовий дохід збільшується на 2000 грн;

в) валові витрати зменшуються на 2000 грн;

г) валові витрати збільшуються на 2000 грн;

д) правильної відповіді немає.


^ 16. Придбання торгового патенту на суму 300 грн. у по­датковому обліку відображається таким чином:

а) у валові витрати включається 300 грн;

б) оподатковуваний прибуток зменшується на 300 грн;

в) податок на прибуток зменшується на 300 грн;

г) у валові витрати включається 150 грн;

д) правильної відповіді немає.


^ 17. Амортизації підлягають витрати з:

а) придбання товарів і запасів для забезпечення господарської діяльності підприємства;

б) придбання основних фондів та нематеріальних активів виробничого призначення;

в) нарахування заробітної плати робітникам підприємства;

г) придбання основних фондів та нематеріальних активів
невиробничого призначення;

д) правильної відповіді немає.


^ 18. Амортизація в оподаткуванні прибутку підприємств ─ це:

а) поступове віднесення витрат з придбання або виготовлення основних фондів на зменшення скоригованого
прибутку платника податку;

б) поступове віднесення витрат з придбання або виготов­лення основних фондів на собівартість продукції, що
виготовляється;

в) поступове збільшення доходу платника податку на су­му зносу основних засобів і нематеріальних активів;

г) правильні відповіді а), в);

д) правильної відповіді немає.


^ 19. Податковими періодами з податку на прибуток підприємств є:

а) календарні місяць, квартал;

б) календарні квартал, рік;

в) календарні квартал, півріччя, три квартали, рік;

г) календарний місяць або календарний квартал залежно від обсягів оподатковуваних операцій платника податку;

д) правильної відповіді немає.


^ 20. Податок на прибуток підприємств за другий квартал
звітного року підлягає перерахуванню:


а) до 30 червня;

б) до 30 липня;

в) до 9 серпня;

г) до 19 серпня;

д) правильної відповіді немає.


1   2   3   4   5   6   7

Схожі:

2643 методичні матеріали до перевірки знань з дисципліни «Податковий менеджмент» icon2618 методичні матеріали до підготовки та виконання контрольних робіт з дисципліни «Податковий менеджмент»
Методичні матеріали до підготовки та виконання контрольних робіт з дисципліни «Податковий менеджмент» / Укладачі: О. В. Зайцев, О....
2643 методичні матеріали до перевірки знань з дисципліни «Податковий менеджмент» iconМетодичні вказівки до виконання самостійної роботи з дисципліни «Податковий менеджмент» для студентів спеціальності 050104 «Фінанси»
Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з дисципліни «Податковий менеджмент» / Укладачі О. В. Зайцев, О. В. Галахова,...
2643 методичні матеріали до перевірки знань з дисципліни «Податковий менеджмент» icon7. 050104 «фінанси» Херсон 2010 Методичні вказівки по виконанню практичних робіт для студентів усіх форм навчання з дисципліни «Податковий менеджмент»
Методичні вказівки по виконанню практичних робіт для студентів усіх форм навчання з дисципліни «Податковий менеджмент»
2643 методичні матеріали до перевірки знань з дисципліни «Податковий менеджмент» iconПодатковий менеджмент
Податковий менеджмент: Конспект лекцій. У двох частинах / Укладачі: О. В. Зайцев, О. В. Галахова. ─ Суми: Вид-во СумДУ, 2009. Частина...
2643 методичні матеріали до перевірки знань з дисципліни «Податковий менеджмент» iconМетодичні рекомендації щодо оформлення матерiалiв
Матеріал для самостійної роботи з дисципліни «Податковий менеджмент» / Укладачі: О. В. Зайцев, О. В. Галахова, М. А. Деркач. ─ Суми:...
2643 методичні матеріали до перевірки знань з дисципліни «Податковий менеджмент» iconВ. М. Охріменко Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни
Фпо та зн галузі знань 0306 Менеджмент І адміністрування, напряму підготовки 030601 Менеджмент
2643 методичні матеріали до перевірки знань з дисципліни «Податковий менеджмент» iconМетодичні вказівки до проведення та виконання практичних занять
Методичні вказівки до проведення та виконання практичних занять з дисципліни «Податковий менеджмент» для студентів спеціальності...
2643 методичні матеріали до перевірки знань з дисципліни «Податковий менеджмент» iconХерсонський економічно-правовий інститут кафедра «Фінансів та кредиту» методичні вказівки до самостійної роботи студентів усіх форм навчання з дисципліни “Фінансовий менеджмент”
Збірник завдань складено з метою засвоєння знань студентами з курсу “Фінансовий менеджмент” та проведення контролю залишкових знань....
2643 методичні матеріали до перевірки знань з дисципліни «Податковий менеджмент» iconХерсонський економічно-правовий інститут кафедра «Фінансів та кредиту» методичні вказівки до самостійної роботи студентів усіх форм навчання з дисципліни “Фінансовий менеджмент”
Збірник завдань складено з метою засвоєння знань студентами з курсу “Фінансовий менеджмент” та проведення контролю залишкових знань....
2643 методичні матеріали до перевірки знань з дисципліни «Податковий менеджмент» iconМетодичні рекомендації щодо розробки критеріїв оцінювання знань та вмінь студентів
Критерії оцінювання знань та вмінь студентів є необхідною умовою перевірки результатів навчання. Вірно сформульовані критерії оцінювання...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи