2643 методичні матеріали до перевірки знань з дисципліни «Податковий менеджмент» icon

2643 методичні матеріали до перевірки знань з дисципліни «Податковий менеджмент»
Назва2643 методичні матеріали до перевірки знань з дисципліни «Податковий менеджмент»
Сторінка6/7
Дата15.09.2012
Розмір1.35 Mb.
ТипДокументи
1   2   3   4   5   6   7
ТЕМА 12. Які податки є окладними?

а) ті, які встановлюються безпосередньо щодо платників, і їх роз­мір залежить від масштабів об’єкта оподаткування;

б) ті, які передбачають встановлення спочатку ставок, а потім розміру податку для кожного платника;

в) ті, які встановлюються в цінах товарів, послуг і їх розмір для окремого платника не залежить від його доходу.


ТЕСТ 13. Які податки є розкладними?

а) ті, які передбачають встановлення спочатку ставок, а потім розміру податку для кожного платника;

б) ті, які спочатку встановлюються в загальній сумі відпо-відно до потреб держави в доходах, а потім цю суму розподі-ляють між те­риторіальними одиницями та платниками;

в) ті, які встановлюються безпосередньо щодо платників і їх роз­мір залежить від масштабів об’єкта оподаткування.

ТЕСТ 14. За економічним змістом податки — це...

а) фінансові відносини між державою і платниками податків з метою створення загальнодержавного централізованого фонду грошових коштів;

б) фінансові відносини між бюджетом і платниками податків;

в) фінансові відносини між державою і юридичними особами з метою наповнення доходів бюджету.

ТЕСТ 15. Регулювання податкових відносин здійснюється насамперед на основі:

а) права державного органу влади встановлювати податки і ви­лучати їх в ході бюджетного процесу;

б) відносин між органами влади при розподілі компетенції в об­ласті податкової ініціативи:

в) свій варіант.

ТЕСТ 16. Які форми сплати податків вам відомі?

а) кадастрова;

б) грошова;

в) авансова;

г) натуральна форма;

д) комплексна;

е) б, г, д.

ТЕСТ 17. Які основні способи сплати податків вам відомі?

а) кадастровий;

б) грошовий;

в) деклараційний;

г) попередній;

д) комплексний;

е) б, г, д.

є) а, в, г.


ТЕСТ 18. Зміна строку сплати податку здійснюється шля­хом перенесення строку сплати податку або його частини на більш пізній строк. Зміна строку сплати податку здійснюється шляхом...

а) відстрочки;

б) списання;

в) розстрочки;

г) податкового кредиту;

д) бюджетного кредитування;

е) а, в, г;

є) а, б, д.


ТЕСТ 19. Фіскальна політика ─ це...

а) діяльність держави, пов'язана з поповненням дохідної части­ни державного бюджету;

б) сукупність методів, способів та інструментів державного ре­гулювання підприємницької діяльності;

в) механізм маніпулювання державним бюджетом з метою ви­конання державою своїх функцій;

г) сукупність механізмів формування дохідної частини бюджету і способів маніпулювання державним бюджетом з метою виконання державою своїх функцій.

ТЕСТ 20. Податкова політика ─ це...

а) діяльність держави в сфері організації і проведення податко­вого контролю;

б) сукупність дій державних органів влади в сфері регулювання і стягування податків, заснованих на принципах фіскальної, соці­альної й економічної справедливості;

в) діяльність держави в сфері встановлення, правового регулю­вання й організації стягування податків і податкових платежів у централізовані фонди коштів держави.

ТЕСТ 21. Який із цих Законів визначає принципи побудови системи оподаткування в Україні, податки і збори до бюдже­тів та до державних цільових фондів, а також права, обов'язки і відповідальність платників?

а) Конституція України;

б) Закон України про Державний бюджет;

в) Закон України «Про систему оподаткування».


ТЕСТ 22. Податкова система ─ це...

а) сукупність податків, зборів та інших платежів у бюджет;

б) сукупність податків, зборів та інших платежів у бюджет і дер­жавні цільові фонди;

в) сукупність податків і податкових платежів, встановлених державою;

г) сукупність принципів, форм і методів встановлення й сплати податків і податкових платежів, що забезпечують контроль та від­повідальність за порушення податкового законодавства;

д) сукупність податків, зборів та інших платежів у бюджет й державні цільові фонди, а також принципів, форм і методів їхнього встановлення, що забезпечують контроль та відповідальність за порушення податкового законодавства.

ТЕСТ 23. Податкова робота являє собою...

а) діяльність податкової служби, спрямовану на формування загальнодержавного фонду коштів, повноту і своєчасність зарахування податків, зборів, обов'язкових платежів у бюджети;

б) діяльність держави і його органів, а також платників у процесі правового регламентування, нарахування, сплати і зарахування податків та податкових платежів, а також контролю за своєчасністю і повнотою їхнього надходження в бюджет;


в) сукупність заходів органів державної податкової служби, Державного казначейства і контрольно-ревізій-ного управління, спрямованих на своєчасність розрахунків платників податків з бюджетами і державними позабюджетними фондами.

ТЕСТ 24. Суб'єктами податкової роботи в Україні виступа­ють:

а) Міністерство фінансів, органи податкової служби, Держказначейство;

б) Верховна Рада України, виконавчі органи влади, платники податків;

в) органи виконавчої влади, судові органи, органи податкової служби, платники податків;

г) Верховна Рада України, органи виконавчої влади, органи по­даткової служби, платники податків.


ТЕСТ 25. Податкова робота включає такі основні елементи:

а) визначення джерела сплати податків;

б) встановлення правової бази;

в) визначення платників податків;

г) визначення способів утримання, стягнення податків;

д) визначення форм і способів розрахунків з бюджетом;

е) облік податкових надходжень;

є) вірні відповіді б; г; д; є.


ТЕСТ 26. Податкові органи контролюють, забезпечують надходження в бюджети податків та зборів і включають:

а) Державну податкову адміністрацію України і податкову міліцію;

б) антимонопольний комітет;

в) митні органи й органи казначейства;

г) Міністерство фінансів України.


ТЕСТ 27. Характерною рисою податкових відносин є:

а) економічний зміст;

б) грошовий характер;

в) зв'язок із владою, публічність;

г) безсистемність.


ТЕСТ 28. Об'єктом регулювання в податкових відносинах виступають:

а) грошові кошти платників, що надходять в доходи бюджетів;

б) державні бюджети і позабюджетні фонди;

в) здатність відповідати за податкові порушення.


ТЕСТ 29. Особливим суб'єктом податкових відносин виступає:

а) платник;

б) податкові органи;

в) держава в особі органів влади, що встановлюють і регулюють оподатковування.

ТЕСТ 30. Сукупність державних органів, що організовують і контролюють надходження податків і податкових платежів, являє собою...

а) державну податкову адміністрацію;

б) податкову міліцію;

в) державні податкові інспекції;

г) податкову службу.

ТЕСТ 31. Функціями ДПА України є:

а) розроблення нормативно-методичного забезпечення механізмів функціонування законів про окремі податки;

б) здійснення перевірок і повторних оглядів діяльності окремих платників;

в) координування діяльності всієї податкової служби і кадрова політика;

г) прогноз і аналіз надходження податків, розроблення пропозицій щодо вдосконалення податкового законодавства;

д) залучення до адміністративної відповідальності порушників податкового законодавства.

ТЕСТ 32. Основним призначенням ДПА в областях є:

а) правовий зв'язок між базовою ланкою і ДПА України;

б) розроблення основних напрямків, форм і методів проведення перевірок дотримання податкового і валютного законодавства;

в) зв'язок між платниками податків і органами податкової служби;

г) забезпечення взаємозв'язку між суб'єктами податкової роботи.


ТЕСТ 33. Основними функціями Державної податкової ін­спекції є:

а) облік платників податків, податкових платежів, їх реєстрація;

б) ведення Державного реєстру платників податків ─ фізичних осіб;

в) проведення перевірки фактів утаювання і заниження сум по­датків, інших платежів і залучення до адміністративної відповідальності порушників податкового законодавства;

г) роз'яснювальна робота серед платників податків;

д) аналіз надходжень податків, розроблення шляхів оптимізації.

ТЕСТ 34. До основних задач органів державної податкової служби відносять:

а) здійснення контролю за дотриманням податкового законо­давства;

б) вилучення документів, що підтверджують порушення податкового законодавства суб'єктами підприємницької діяльності і гро­мадянами;

в) формування і ведення Державного реєстру платників податків ─ фізичних осіб і Єдиного банку даних про платників податків ─ юридичних осіб;

г) роз'яснення законодавства з питань оподатковування серед платників;

д) правильні відповіді а; в; г.

ТЕСТ 35. У процесі виконання своїх обов'язків посадові особи органів державної податкової служби зобов'язані:

а) вимагати від посадових осіб суб'єктів господарювання усунен­ня виявлених порушень податкового законодавства і законодавства про підприємницьку діяльність, контролювати їх виконання;

б) дотримувати законів України, забезпечувати виконання покладених на органи державної податкової служби функцій і повною мірою використовувати надані їм права;

в) у випадку виявлення зловживань під час здійснення контр­олю за надходженням валютного виторгу, проведенням розрахунків зі споживачами з використанням товарно-касових книг, недотриманням лімітів готівки в касах і її використанні для розрахунків за товари, роботи і послуги, давати доручення органам державної контрольно-ревізійної служби на проведення ревізій.


ТЕСТ 36. Збитки, заподіяні неправомірними діями поса­дових осіб органів державної податкової служби, підляга­ють відшкодуванню за рахунок:

а) коштів державного бюджету;

б) коштів місцевого бюджету;

в) власних коштів посадової особи;

г) не підлягають відшкодуванню.


ТЕСТ 37. Податкова міліція включає спеціальні підрозді­ли щодо боротьби з податковими правопорушеннями, що діють у складі відповідних органів Державної податкової служби і виконують такі функції:

а) контрольна;

б) охоронна;

в) оперативно-розшукова;

г) фіскальна;

д) регулююче-стимулююча;

е) кримінально-процесуальна.


TECT 38. Разом зі спеціально податковими органами, до яких відносяться ДПА і податкова міліція, в Україні виділяють гру­пу умовно податкових органів, до якої відносять:

а) органи Держказначейства;

б) Національний банк України;

в) антимонопольний комітет;

г) митні органи;

д) Міністерство фінансів;

е) правильні відповіді а; г; д.

ТЕСТ 39. Митні органи України в податковій сфері реалізу­ють такі задачі:

а) захист економічних інтересів України;

б) митне оформлення й оподатковування товарів, що переміщу­ються через митний кордон України;

в) контроль за дотриманням митного законодавства;

г) використання засобів митно-тарифного і нетарифного регу­лювання при переміщенні товарів через митний кордон України.


ТЕСТ 40. Відповідно до законодавства України який орган організує виконання Державного бюджету України і контроль за ним, здійснює управління бюджетними коштами, фінансу­вання витрат Державного бюджету, управління державним внутрішнім і зовнішнім боргом, контроль за надходженням і використанням державних позабюджетних коштів, розподіляє між бюджетами відрахування загальнодержавних податків:

а) контрольно-ревізійне управління;

б) Міністерство фінансів;

в) Державне казначейство;

г) Кабінет Міністрів.


ТЕСТ 41. Законом України «Про систему оподаткування» передбачено, що облік платників податків і зборів (обов'язкових платежів) здійснюється:

а) місцевими органами влади;

б) податковою міліцією;

в) державними податковими органами;

г) правильні відповіді а; в.

ТЕСТ 42. Юридичні особи реєструються:

а) в обласній державній податковій інспекції;

б) в органі державної податкової служби за місцезнаходженням;

в) у будь-якому органі державної податкової служби.


ТЕСТ 43. Який з документів не надається платником подат­ків для зняття з обліку?

а) заява про зняття з обліку за формою № 8-ОПП;

б) оригінал довідки про перебування платника на обліку за формою № 4-ОПП;

в) копія свідоцтва про державну реєстрацію;

г) копія розпорядницького документа власника або органу, упо­вноваженого на те засновницькими документами про ліквідацію;

д) копія розпорядницького документа про утворення ліквіда­ційної комісії;

е) ліквідаційна картка органів держстатистики.

ТЕСТ 44. Для забезпечення повноти надходжень платежів до бюджетів органи ДПС, відповідно до порядку касового ви­конання Державного бюджету України з доходів, до 1 грудня кожного року подають органам Держказначейства і фінансо­вих органів в електронному вигляді:

а) довідки про авансові платежі платників податків;

б) списки платників податків;

в) звіт за формою № 1-П «Звіт про суми фактичних надходжень податків і зборів у бюджети і державні цільові фонди».

ТЕСТ 45. Зарахування сум податкових платежів здійснюєтьcя на підставі:

а) копії платіжних доручень платників;

б) платіжних доручень установ Держкомзв’язку України;

в) платіжних вимог;

г) податкових векселів.


ТЕСТ 46. Пріоритетною формою звітності податкових служб є:

а) журнал обліку платників податків і зборів за ф. № 7-ОПП;

б) Державний реєстр фізичних осіб;

в) звітність про надходження коштів до бюджету ─ за формою
№ 1-П «Звіт про суми фактичних надходжень податків і зборів (обов'язкових платежів) до бюджетів і державних цільових фондів»;

г) особисті рахунки платників податків і зборів, обов'язкових платежів.

ТЕСТ 47. Контролюючий орган зобов'язаний самостійно ви­значити суми податкового зобов'язання платника податків у таких випадках:

а) платник податків не подає у встановлений термін податкову декларацію;

б) платник податків несвоєчасно падав податкову декларацію;

в) дані документальних перевірок результатів діяльності плат­ника податків свідчать про заниження або завищення суми його податкових зобов'язань, заявлених в податкових деклараціях;

г) контролюючий орган виявляє арифметичні або методологічні помилки у представленій платником податків податковій декларації, що призвели до заниження або завищення суми податкового зобов’язання;

д) правильні відповіді а, в, г.

ТЕСТ 48. Податкове зобов'язання платника податків визна­чається:

а) податковим агентом;

б) платником податків самостійно;

в) податковим органом;

г) правильні всі відповіді.


ТЕСТ 49. В основі класифікації податкових порушень лежать:

а) кількісні і формальні критерії;

б) якісні і регулюючі критерії;

в) кількісні і якісні критерії.


ТЕСТ 50. Який вид відповідальності за порушення податко­вого законодавства припускає покарання уповноваженим орга­ном у порядку, встановленому фінансово-правовими нормами з метою реалізації загальнодержавних інтересів:

а) фінансова;

б) адміністративна;

в) кримінальна.

ТЕСТ 51. Який вид звітності являє собою сукупність дій платника податків і податкового органу зі складання, ведення і здачі документів встановленої форми, що містять відомості про результати діяльності платника податку, його майновий стан і фіксує процес вирахування податку, а також суму, що підлягає сплаті в бюджет?

а) бухгалтерська;

б) податкова;

в) фінансова.


ТЕСТ 52. Який документ податкової звітності, наданий платником податків у формі заяви, з визначенням у ньому відо­мостей про отримані доходи, понесені витрати, майно, що зна­ходиться в його власності?

а) баланс;

б) декларація;

в) податкове повідомлення.

ТЕСТ 53. У податковому повідомленні вказується:

а) підстава для нарахування податкового зобов'язання;

б) належні до сплати суми податків, штрафних санкцій;

в) граничні терміни погашення і попередження про наслідки несплати податків у встановлений термін;

г) факт узгодження податкового зобов'язання платника по­датків, нарахованого податковим органом;

д) активи платника податків, що знаходяться в податковій
заставі;

е) правильні відповіді а, б, в.


ТЕСТ 54. У випадку неподання або несвоєчасно­го подання платником податків податкової декла­рації, несплати у встановлені терміни суми податкового зобов'язання, визначеного платником податків самос-тійно або контролюючим органом, виникає право:

а) податкової застави;

б) податкового арешту;

в) адміністративного арешту;

г) продажу активів платника податків.


ТЕСТ 55. Адміністративний арешт активів платника по­датків є винятковим способом забезпечення можливості по­гашення його податкового боргу. Арешт може бути застосова­ний, якщо...

а) платник податків порушує правила відчуження активів;

б) фізична особа, що має податковий борг, виїжджає за кордон;

в) платник податків, що одержав податкове повідомлення або має податковий борг, визнаний неплатоспроможним;

г) платник податків відмовляється від проведення доку-менталь­ної перевірки при наявності законних основ для її проведення;

д) відсутня реєстрація особи як платника податків в органі дер­жавної податкової служби.

е) прийняте відповідне рішення судових органів;

є) правильні відповіді а, б, в, г, д.

ТЕСТ 56. Арешт може бути накладений па активи терміном до...

а) 24 годин;

б) 48 годин;

в) 72 годин;

г) 96 годин.

ТЕСТ 57. Організація продажу активів платника податків здійснюється:

а) державною податковою службою;

б) податковим управляючим платника податків;

в) податковим агентом;

г) правильні всі відповіді.


ТЕСТ 58. До якої ланки державної податкової служби Ви віднесете Державну податкову інспекцію у м. Суми?

а) середньої;

б) базової;

в) вищої.

ТЕСТ 59. На яку ланку державної податкової служби покла­дено обов'язок здійснення контролю за дотриманням податко­вого законодавства?

а) вищу;

б) середню;

в) низову.


ТЕСТ 60. На яку ланку державної податкової служби покладено обов'язок здійснення контролю законності валютних операцій?

а) базову;

б) середню;

г) вищу.

ТЕСТ 61. На які органи покладено функцію прийняття зако­нодавчих актів у податковій сфері?

а) на ДПА України;

б) на Верховну Раду України;

в) на Президента України.


ТЕСТ 62. Яка ланка державної податкової служби веде облік платників податку на додану вартість, що перераховується в дохід державного бюджету?

а) базова;

б) середня;

в) вища.


ТЕСТ 63. Чи має право контролюючий орган самостійно визначати суму податкового зобов'язання?

а) ні, немає такого права. Платники самостійно зобов'язані нараховувати податкові зобов'язання;

б) має право в окремих випадках;

в) немає правильної відповіді.


ТЕСТ 64. Коли податкове зобов'язання вважається узгодже­ним?

а) з дня складання податкової звітності;

б) з дня подання податкової звітності;

в) з дня закінчення податкового (звітного) періоду.

ТЕСТ 65. Податковий компроміс ─ це...

а) рішення податкового органу про задоволення скарги платни­ка податків;

б) рішення податкового органу, прийняте за погодженням з платником податків, про задоволення частини скарги платника по­датків;

в) відмова контролюючого органу від розгляду скарги платника податків щодо нарахованих йому податкових зобов'язань.

ТЕСТ 66. Чи може бути запропонований податковий комп­роміс з ПДВ, акцизного збору, які справляються при ввезенні товарів на митну територію України?

а) так, податковий компроміс може бути запропонований стосовно всіх нидів податків та платежів, але на підставі письмового обґрунтування доцільності податкового компромісу;

б) може в окремих випадках;

в) немає правильної відповіді.

ТЕСТ 67. Контролюючий орган нарахував платнику подат­ків суму податкового зобов'язання. Що потрібно надіслати цьому платнику податків?

а) контролюючий орган повинен надіслати платнику податків податкову вимогу про необхідність сплати податкового зобов'язання;

б) необхідно надіслати платнику податків податкове повідом­лення;

в) надсилається платнику податків податкова вимога або подат­кове повідомлення.

^ ТЕСТ 68. Право податкової застави виникло в той самий день, в який виникло право іншої застави на майно платника податків. Чи має пріоритет податкова застава?

а) ні, немає податкова застава пріоритету;

б) може мати в окремих випадках;

в) немає правильної відповіді.


ТЕСТ 69. Податкові роз’яснення можуть надаватися платникам податків:

а) районними (міськими) державними податковими інспекціями;

б) обласними державними податковими адміністраціями;

в) центральним податковим органом України.

ТЕСТ 70. У платника податків активи перебувають у по­датковій заставі. Чи має право такий платник вільно розпо­ряджатися ними?

а) так, має право вільно ними розпоряджатися;

б) ні, немає права такий платник вільно розпоряджатись акти­вами, які перебувають у податковій заставі;

в) може, але крім окремих операцій, що підлягають письмовому узгодженню з податковим органом.

ТЕСТ 71. Платник податків вважає, що контролюючий ор­ган неправильно визначив суму податкового зобов'язання. Які повинні бути дії такого платника податків ?

а) подати скаргу контролюючому органу протягом двадцяти
календарних днів від дня отримання податкового повідомлення (з відповідними документами, розрахунками);

б) подати скаргу контролюючому органу протягом десяти ка­лендарних днів від дня отримання податкового повідомлення від контролюючого органу;

в) подати скаргу контролюючому органу протягом десяти ка­лендарних днів, наступних за днем отримання податкового повідо­млення від контролюючого органу.

ТЕСТ 72. Податковий контроль — це...

а) діяльність органів державної влади у сфері оподаткуван-ня підприємств;

б) перевірка державними органами влади правильності нарахування та своєчасності сплати податків у бюджет;

в) діяльність податкових органів та їх посадових осіб з перевір­ки виконання вимог податкового законодавства особами, що реалізують податкові обов'язки.


ТЕСТ 73. Податкова перевірка ─ це...

а) діяльність податкових органів з аналізу та дослідження


пер­винної облікової та звітної документації, пов’язаної зі сплатою податків, з метою перевірки правильного ведення податкового обліку та звітності;

б) діяльність органів державної влади, пов’язана зі сплатою по­датків, з метою перевірки правильного ведення податкового обліку та звітності платників податків;

в) основний метод податкового контролю.

ТЕСТ 74. Види податкових перевірок:

а) камеральна;

б) документальна;

в) тематична;

г) планова та позапланова;

д) комплексна, формальна та арифметична;

е) всі відповіді правильні.

ТЕСТ 75. Назвіть основне призначення непрямих податків:

а) регулювання рівня цін на продукцію (роботи, послуги);

б) регулювання обсягів і структури імпорту товарів;

в) регулювання обсягів і структури експорту товарів;

г) формування доходів державного бюджету;

д) формування доходів місцевих бюджетів;

е) регулювання обсягів виробництва і реалізації продукції.


ТЕСТ 76. У чому виявляється основний негативний вплив непрямих податків на фінансово-господарську діяльність підприємств?

а) зростають ціни на товари;

б) зростає собівартість продукції;

в) зменшується прибуток від реалізації продукції;

г) можлива мобілізація оборотних коштів для сплати непря­мих податків;

д) зменшується сума чистого прибутку підприємства.


ТЕСТ 77. Назвіть непрямі податки, що включаються в ціну імпортованих товарів: '

а) податок на додану вартість;

б) ввізне мито;

в) акцизний збір;

г) оплата митних послуг;

д) податок з продажу;

е) податок з обороту.

ТЕСТ 78. ПДВ є непрямим податком, який включається в ціну товару, що являє собою:

а) частину приросту вартості, створюваної на всіх стадіях вироб­ництва;

б) частику приросту вартості, створюваної на всіх стадіях надан­ня послуг;

в) частину приросту вартості, створюваної на всіх стадіях ви­робництва, надання послуг або після митною оформлення.

1   2   3   4   5   6   7

Схожі:

2643 методичні матеріали до перевірки знань з дисципліни «Податковий менеджмент» icon2618 методичні матеріали до підготовки та виконання контрольних робіт з дисципліни «Податковий менеджмент»
Методичні матеріали до підготовки та виконання контрольних робіт з дисципліни «Податковий менеджмент» / Укладачі: О. В. Зайцев, О....
2643 методичні матеріали до перевірки знань з дисципліни «Податковий менеджмент» iconМетодичні вказівки до виконання самостійної роботи з дисципліни «Податковий менеджмент» для студентів спеціальності 050104 «Фінанси»
Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з дисципліни «Податковий менеджмент» / Укладачі О. В. Зайцев, О. В. Галахова,...
2643 методичні матеріали до перевірки знань з дисципліни «Податковий менеджмент» icon7. 050104 «фінанси» Херсон 2010 Методичні вказівки по виконанню практичних робіт для студентів усіх форм навчання з дисципліни «Податковий менеджмент»
Методичні вказівки по виконанню практичних робіт для студентів усіх форм навчання з дисципліни «Податковий менеджмент»
2643 методичні матеріали до перевірки знань з дисципліни «Податковий менеджмент» iconПодатковий менеджмент
Податковий менеджмент: Конспект лекцій. У двох частинах / Укладачі: О. В. Зайцев, О. В. Галахова. ─ Суми: Вид-во СумДУ, 2009. Частина...
2643 методичні матеріали до перевірки знань з дисципліни «Податковий менеджмент» iconМетодичні рекомендації щодо оформлення матерiалiв
Матеріал для самостійної роботи з дисципліни «Податковий менеджмент» / Укладачі: О. В. Зайцев, О. В. Галахова, М. А. Деркач. ─ Суми:...
2643 методичні матеріали до перевірки знань з дисципліни «Податковий менеджмент» iconВ. М. Охріменко Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни
Фпо та зн галузі знань 0306 Менеджмент І адміністрування, напряму підготовки 030601 Менеджмент
2643 методичні матеріали до перевірки знань з дисципліни «Податковий менеджмент» iconМетодичні вказівки до проведення та виконання практичних занять
Методичні вказівки до проведення та виконання практичних занять з дисципліни «Податковий менеджмент» для студентів спеціальності...
2643 методичні матеріали до перевірки знань з дисципліни «Податковий менеджмент» iconХерсонський економічно-правовий інститут кафедра «Фінансів та кредиту» методичні вказівки до самостійної роботи студентів усіх форм навчання з дисципліни “Фінансовий менеджмент”
Збірник завдань складено з метою засвоєння знань студентами з курсу “Фінансовий менеджмент” та проведення контролю залишкових знань....
2643 методичні матеріали до перевірки знань з дисципліни «Податковий менеджмент» iconХерсонський економічно-правовий інститут кафедра «Фінансів та кредиту» методичні вказівки до самостійної роботи студентів усіх форм навчання з дисципліни “Фінансовий менеджмент”
Збірник завдань складено з метою засвоєння знань студентами з курсу “Фінансовий менеджмент” та проведення контролю залишкових знань....
2643 методичні матеріали до перевірки знань з дисципліни «Податковий менеджмент» iconМетодичні рекомендації щодо розробки критеріїв оцінювання знань та вмінь студентів
Критерії оцінювання знань та вмінь студентів є необхідною умовою перевірки результатів навчання. Вірно сформульовані критерії оцінювання...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи