2643 методичні матеріали до перевірки знань з дисципліни «Податковий менеджмент» icon

2643 методичні матеріали до перевірки знань з дисципліни «Податковий менеджмент»
Назва2643 методичні матеріали до перевірки знань з дисципліни «Податковий менеджмент»
Сторінка7/7
Дата15.09.2012
Розмір1.35 Mb.
ТипДокументи
1   2   3   4   5   6   7

ТЕСТ 79. Вирахування розмірів доданої вартості може здійснюватися такими методами:

а) сальдовим, пільговим;

б) додавання зарплати і прибутку, а також залишковим;

в) додавання зарплати і пільговим.


ТЕСТ 80. Додана вартість включає:

а) собівартість, податкові й амортизаційні відрахування;

б) прибуток, податкові відрахування і відрахування на соціаль­не страхування;

в) прибуток, зарплату, відрахування на соціальне страхування і частину амортизаційних відрахувань.


ТЕСТ 81. Назвіть об'єкт оподаткування, що використову­ється для обчислення ПДВ:

а) собівартість виробленої продукції;

б) вартість продукції, відвантаженої покупцям;


в) відпускна ціна відвантаженої продукції, включаючи акциз­ний збір;

г) відпускна ціна відвантаженої продукції, включаючи акцизний збір і ПДВ;

д) прибуток від реалізації продукції.

TECT 82. Що є базою оподаткування ПДВ операцій з продажу товарів?

а) собівартість товарів, які реалізуються (відвантажують-ся) покупцю;

б) вартість відвантажених товарів;

в) договірна вартість, визначена за вільними або державними цінами з урахуванням акцизного збору з підакцизних товарів, інших податків і зборів, що включаються в ціну цих товарів;

г) валові доходи платника.

ТЕСТ 83. Які ставки податку на додану вартість діють на сучасному етапі?

а) 20% і 22%.

б) 15 і 30%.

в) 20 і 0%.

г) 20 %.


ТЕСТ 84. Нульова ставка податку на додану вартість за­стосовується у відношенні:

а) до імпортованих товарів, товарів, призначених для диплома­тичних і консультаційних представництв, робіт, пов’язаних із ліквідацією Чорнобильської катастрофи;

б) до експортованих товарів, товарів, призначених для диплома­тичних і консультаційних представництв, робіт, пов’язаних із ліквідацією Чорнобильської катастрофи;

в) до товарів, робіт і послуг, виконаних вітчизняним суб'єктом підприємницької діяльності.


ТЕСТ 85. Назвіть можливі джерела відшкодування вхідного ПДВ на підприємстві:

а) ПДВ, отриманий від реалізації продукції;

б) кошти державного бюджету;

в) виручка від реалізації продукції;

г) амортизаційні відрахування;

д) кошти резервного фонду.

ТЕСТ 86. Хто виступає платником податку на додану вар­тість?

а) особа, яка займається виробничою діяльністю, надає послуги, виконує роботи;

б) особа, якщо обсяг оподатковуваних операцій з продажу това­рів, робіт та послуг протягом останніх 12 місяців перевищував 1200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

в) суб'єкти підприємницької діяльності, які займаються певною підприємницькою діяльністю;

г) особа, якщо обсяг оподатковуваних операцій з продажу това­рів, робіт та послуг за останні 12 місяців перевищив 3600 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

ТЕСТ 87. Назвіть операції з продажу товарів, що звільнені від ПДВ:

а) продаж продуктів дитячого харчування;

б) продаж продуктів дитячого харчування вітчизняного вироб­ництва спеціалізованими магазинами;

в) продаж путівок для санаторно-курортного лікування громадян;

г) продаж путівок для лікування дітей;

д) продаж лікарських засобів, завезених на територію України;

е) продаж імпортованих лікарських препаратів.

ТЕСТ 88. Бюджетне відшкодування ─ це...

а) сума податкових зобов'язань, що виникла у зв'язку з прода­жем товарів протягом звітного періоду;

б) сума, на яку платник податку має право зменшити податкове зобов'язання;

в) сума, що підлягає поверненню платнику податку у зв'язку із зайво сплаченою сумою податку.

ТЕСТ 89. Податкова накладна ─ це...

а) звітний податковий документ, що підтверджує виникнення
податкового обов'язку і права на податковий кредит;

б) розрахунковий документ, засвідчений уповноваженою особою;

в) звітний податковий документ, що заповнюється в момент ви­никнення податкового зобов'язання.

ТЕСТ 90. В якому випадку платник податку на додану вар­тість може не виписувати податкову накладну?

а) виписується податкова накладна при кожному продажу товарів;

б) вирішує сам платник ПДВ;

в) якщо обсяг разового продажу товарів не перевищує 20 гривень;

г) якщо обсяг разового продажу товарів не перевищує 25 гривень.

ТЕСТ 91. Податковий кредит ─ це ...

а) суми ПДВ сплачених постачальникам у податковому періоді, за одержану сировину, матеріали та послуги;

б) суми ПДВ сплачених (нарахованих) платником податку у звітному періоді у зв'язку із придбанням товарів (робіт, послуг), вартість яких відноситься до складу валових витрат виробництва та обігу;

в) суми ПДВ сплачених постачальникам у звітному періоді у
зв'язку із придбанням товарів (робіт та послуг) і повністю відшкодовуються платнику податку із державного бюджету.


ТЕСТ 92. Податковий вексель ─ це...

а) простий вексель, який видається платником ПДВ на суми по­даткового зобов'язання при ввозі товарів на територію України;

б) простий вексель, що видається платником ПДВ на суми по­даткового зобов'язання при експорті товарів за територію України;

в) простий вексель, що видається платником ПДВ на суми по-даткового зобов'язання при імпорті товарів на територію України.

ТЕСТ 93. Чи є об'єктом оподаткування ПДВ операції з ви­пуску, розміщення та продажу за кошти цінних паперів, які ви­пущені Нацбанком України, Мінфіном України, суб'єктами під­приємницької діяльності?

а) так;

б) ні;

в) є в окремих випадках;

г) немає правильної відповіді.

ТЕСТ 94. Податкове зобов'язання відповідно до Закону України «Про податок на додану вартість» ─ це:

а) сума податку, яка підлягає сплаті в бюджет;

б) сума податку, яку платник зобов'язаний сплатити в бюджет як доплату, внаслідок проведеного перерахунку;

в) загальна сума податку, яка отримана (нарахована) платником
податку в податковому періоді;

г) немає правильної відповіді.

ТЕСТ 95. Податковий період ─ це ...

а) період, протягом якого платник здійснював підприємницьку
діяльність;

б) період, за який платник податку зобов'язаний проводити роз­рахунки податку та сплачувати його до бюджету;

в) період, протягом якого платник ПДВ відвантажував покуп-цям продукцію, виконував роботи та надавав послуги;

г) немає правильної відповіді.


ТЕСТ 96. Що є базою оподаткування ПДВ при ввезенні в Украї­ну імпортних товарів ?

а) митна вартість товарів;

б) договірна (контрактна) вартість імпортних товарів;

в) митна вартість з урахуванням сплачених сум мита, митних


зборів, а з підакцизних товарів ─ і суми акцизного збору;

г) немає правильної відповіді.

ТЕСТ 97. Чи є об'єктом оподаткування ПДВ оплата вартос­ті державних платних послуг?

а) в окремих випадках;

б) так, оскільки надаються послуги;

в) ні, не є об'єктом оподаткування;

г) немає правильної відповіді.


ТЕСТ 98. Як розраховується сума ПДВ з виручки від реаліза­ції продукції?

а) потрібно суму виручки помножити на ставку 20 % і поділити на 100%;

б) потрібно суму виручки помножити на ставку ПДВ ─ 20 %;

в) необхідно суму виручки помножити на ставку 20 % і поділити на 120 %;

г) немає правильної відповіді.

ТЕСТ 99. Чи оподатковуються податком на додану вартість обороти з продажу товарів на експорт за іноземну валюту?

а) ні, не підлягають оподаткуванню;

б) в окремих випадках оподатковуються;

в) так, оподатковуються за нульовою ставкою;

г) немає правильної відповіді.


ТЕСТ 100. У чому полягає економічне значення пільгової (нульової) ставки податку на додану вартість?

а) дає право суб'єкту підприємницької діяльності на податковий
кредит;

б) суб'єкти господарювання, які застосовують ставку 0%, мають
право на відшкодування з бюджету сум податку на додану вартість,
які сплачені постачальникам за одержану сировину та матеріали,
вартість яких віднесена до складу валових витрат платника;

в) суб'єкти підприємницької діяльності суми ПДВ, які сплаче­ні постачальникам за одержану сировину та послуги, відносять до складу валових витрат звітного періоду;

г) немає правильної відповіді.

ТЕСТ 101. Платник ПДВ відвантажив покупцю товари 20 лютого поточного року (згідно з договором, підписаним 10 лю­того), а грошові кошти надійшли на розрахунковий рахунок 15 березня. Яка дата виникнення податкового зобов'язання?

а) дата надходження грошових коштів на поточний раху-­
нок платника ПДВ, тобто 15 березня;

б) дата відвантаження товарів покупцю, тобто 20 лютого;

в) дата оформлення договору на поставку товарів;

г) немає правильної відповіді.


ТЕСТ 102. Що є датою виникнення податкового зобов'язання при здійсненні бартерних (товарообмінних) операцій з нерези­дентами (поставка товарів) ?

а) дата оформлення вивізної вантажної митної декларації, що
засвідчує факт вивезення товарів;

б) дата укладання договору з нерезидентом на здійснення бар-
терних операцій;

в) дата одержання відповідних товарів, сировини від нерези-ден­та натомість поставлених українським постачальником товарів;

г) немає правильної відповіді.


ТЕСТ 103. Податковий період платника податку на додану вартість залежить від:

а) середньомісячної суми податку на додану вартість;

б) суми валових доходів платника податку на додану вартість;

в) обсягу оподатковуваних операцій з продажу товарів, робіт та
послуг;

г) обсягу одержуваних середньомісячних валових доходів.


ТЕСТ 104. Як часто платники податку на додану вартість звітуються податковим органам?

а) щомісячно платники зобов'язані подавати податковим орга­нам податкові декларації;

б) вирішує сам платник ПДВ;

в) всі платники щоквартально зобов’язані звітуватися податко-вим органам;

г) це залежить від податкового періоду.


ТЕСТ 105. Якщо в платника податку на додану вартість податковий період місяць, то в який термін необхідно подавати податковому органу податкову декларацію?

а) не пізніше 15 числа місяця, наступного за звітним;

б) не пізніше 25 числа місяця, наступного за звітним;

в) не пізніше 20 числа місяця, наступного за звітним;

г) немає правильної відповіді.

ТЕСТ 106. У платника ПДВ обсяг оподатковуваних операцій за рік становить 6400 неоподатковуваних мінімумів доходів грома­дян. Який податковий період буде у цього платника ПДВ?

а) податковий період буде квартал;

б) податковий період ─ місяць;

в) вирішує сам платник, про що письмово повідомляє податко-вий орган;

г) немає правильної відповіді.

ТЕСТ 107. У платника податку на додану вартість обсяг опо­датковуваних операцій за рік становив 9200 неоподатковуваних мі­німумів доходів громадян. Який податковий період буде у цього платника ПДВ?

а) квартал;

б) податковий період буде вирішувати сам платник ПДВ;

в) податковий період буде дорівнювати місяцю;

г) немає правильної відповіді.


ТЕСТ 108. Якщо у платника податку на додану вартість по­датковий період місяць, то в який термін проводиться сплата в бюджет нарахованих сум ПДВ?

а) до 20 числа місяця, наступного за звітним;

б) не пізніше 20 числа місяця, наступного за звітним;

в) не пізніше 20 числа поточного місяця;

г) немає правильної відповіді.


ТЕСТ 109. Якщо у платника ПДВ податковий період квартал, то в який термін він зобов 'язаний сплачувати в бюджет нараховані суми ПДВ?

а) щоквартально не пізніше 20 числа місяця, наступного за звіт­ним кварталом;

б) не пізніше 25 числа місяця, наступного за звітним кварталом;

в) до 20 числа місяця, наступного за звітним кварталом;

г) немає правильної відповіді.

ТЕСТ 110. Платник несвоєчасно сплатив до бюджету ПДВ. Які дії податкової інспекції?

а) необхідно нарахувати штраф 200 % від суми, що несвоєчасно сплачена;

б) необхідно нарахувати штраф 200 % та пеню 0,3 % за кожний день прострочення;

в) потрібно нарахувати пеню в розмірі 120 % облікової ставки НБУ;

г) немає правильної відповіді.

ТЕСТ 111. Яку відповідальність несуть платники ПДВ за не­своєчасну здачу податковій інспекції податкової декларації?

а) нараховується пеня згідно з чинним податковим закокодав-ством;

б) сплачують штраф у розмірі 10 % від суми ПДВ, що нарахована відповідно до податкової декларації;

в) сплачують штраф у подвійному розмірі від суми ПДВ, що на­рахована згідно з податковою декларацією;

г) немає правильної відповіді.

ТЕСТ 112. Як оформляються наслідки камеральної перевірки декларації платника?

а) довідкою;

б) актом;

в) робиться відмітка перевіряючим у податковій декларації
платника;

г) немає правильної відповіді.

ТЕСТ 113. Документальною перевіркою збільшено базу опо­даткування ПДВ. Які дії перевіряючого ?

а) необхідно донарахувати суму податку на додану вартість;

б) вилучити до бюджету всю суму заниженої бази оподатку-вання;

в) донарахувати суму ПДВ та нарахувати пеню;

г) накласти штраф у подвійному розмірі від заниженої бази оподаткування.

ТЕСТ 114. Які накладаються фінансові санкції, якщо встановлено перевіркою неправильне обчислення ПДВ за перший квартал поточного року?

а) фінансова санкція в розмірі 10 % від суми донарахова-ного ПДВ;

б) фінансова санкція в розмірі 200 % від суми донарахо-ваного ПДВ;

в) санкція в розмірі 5 % від суми донарахованого ПДВ, але не менше 10 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

г) немає правильної відповіді.

ТЕСТ 115. На які моменти під час проведення перевірки ПДВ звертають увагу посадові особи податкової служби?

а) чи зареєстрований суб’єкт платником ПДВ;

б) книга обліку придбань і книга обліку продажу;

в) правильність встановлення дати виникнення податко-вих зобов'язань з продажу товарів;

г) декларація з ПДВ, додатки до декларації;

д) правомірність використання пільг з ПДВ;

е) правильні відповіді а, в, г;

є) всі відповіді правильні.


ТЕСТ 116. Хто виступає платником акцизного збору?

а) особи, які виготовляють і реалізують підакцизні товари, ввозять імпортні підакцизні товари;

б) підприємства і організації різних форм власності, які реалізують підакцизні товари;

в) суб'єкти підприємницької діяльності, що займаються госпо­дарською діяльністю;

і) немає правильної відповіді.

ТЕСТ 117. Суми акцизного збору зараховуються;

а) у Державний бюджет;

б) у місцевий бюджет за місцем виробництва;

в) у Державний і місцевий бюджет у визначених співвідношеннях.


ТЕСТ 118. У чому можуть бути встановлені ставки акцизно­го збору?

а) процентах до вартості товарів у відпускних цінах, або до мит-ної вартості;

б) твердих сумах з одиниці реалізованих підакцизних товарів;

в) процентах до вартості у відпускних цінах, в ЄВРО, а також у
гривнях з одиниці реалізованих товарів;

г) немає правильної відповіді.

ТЕСТ 119. Який порядок включення в ціну підакцизного това­ру податку на додану вартість та акцизного збору?

а) спочатку в ціну включається податок на додану вартість за
ставкою 20 %, а після цього акцизний збір за відповідною ставкою;

б) спочатку в ціну включається акцизний збір за відповідною
ставкою, а після цього ПДВ за ставкою 20 %;

в) у ціну товару вже включений ПДВ, тому слід включити тіль­ки акцизний збір за відповідною ставкою;

г) немає правильної відповіді.

ТЕСТ 120. Як нарахувати акцизний збір, якщо ставка акцизу встановлена в ЄВРО?

а) необхідно кількість реалізованих товарів (л, кг, шт.) помно-жити на ставку акцизного збору в ЄВРО;

б) реалізацію підакцизних товарів у натуральному виразі по-­
множити на ставку акцизного збору і на курс ЄВРО;

в) необхідно вартість реалізованих товарів помножити на став-ку акцизного збору в ЄВРО і на курс ЄВРО;

г) немає правильної відповіді.

ТЕСТ 121. Підприємство отримало виручку від реалізації під­акцизного товару. Як обчислити акцизний збір і податок на додану вартість?

а) спочатку з виручки обчислюємо акцизний збір. Після цього з
виручки за виключенням акцизного збору обчислюємо ПДВ;

б) з виручки обчислюється ПДВ. Після цього, з виручки, за ви­ключенням ПДВ, вираховується акцизний збір;

в) оскільки товар підакцизний, необхідно за відповідною ставкою вирахувати акцизний збір з суми одержаної виручки;

г) немає правильної відповіді.


ТЕСТ 122. Які терміни сплати акцизного збору в бюджет з оборотів від реалізації лікеро-горілчаних виробів?

а) щодекадно ─ 15, 25, 5 числа;

б) раз у місяць ─ 15 числа місяця, наступного за звітним;

в) щоденно, кожен день за обігом на третій день;

г) немає правильної відповіді.


^ ТЕСТ 123. У платника акцизного збору середньомісячна сума від реалізації підакцизних товарів становила 18.0 тис. грн. Які строки сплати акцизного збору в бюджет?

а) щодекадно ─ 15, 25, 5 числа, виходячи з фактичної реалізації
за кожну декаду;

б) щомісячно ─ 15 числа місяця, наступного за звітним;

в) щоквартально ─ 15 числа місяця, наступного за звітним квар-талом;

г) немає правильної відповіді.

ТЕСТ 124. У платника акцизного збору середньомісячна сума акцизу від реалізації лікеро-горілчаних виробів становила 35.0 тис. грн. Які терміни сплати акцизного збору в бюджет?

а) щодекадно ─ 15, 25, 5 числа, виходячи з фактичної реалізації;

б) щомісячно ─ 15 числа місяця, наступного за звітним;

в) щоквартально ─ 15 числа місяця, наступного за звітним квар-талом;

г) щоденно, кожен день за обігом на третій день.

^ ТЕСТ 125. У платника середньомісячна сума акцизного збору від реалізації підакцизних виробів становила 99.0 тис. грн. Які тер­міни сплати акцизного збору в бюджет?

а) щодекадно - 15, 25, 5 числа, виходячи з фактичної реалізації
на декаду;

б) щомісячно — 15 числа місяця, наступного за звітним;

в) щоквартально — 15 числа місяця, наступного за звітним квар­
талом;

г) немає правильної відповіді.


ТЕСТ 126. Підприємство торгівлі закупило лікеро-горілчані вироби у лікеро-горілчаного заводу з метою подальшої реаліза­ції. Хто буде сплачувати акцизний збір до бюджету?

а) підприємство-покупець;

б) безпосередні покупці лікеро-горілчаних виробів;

в) лікеро-горілчаний завод;

г) немає правильної відповіді.


^ ТЕСТ 127. Виробник підакцизних товарів реалізував підакцизні товари іноземній фірмі (тобто за кордон) за іноземну валю­ту. Чи потрібно обчислювати акцизний збір?

а) так;

б) ні;

в) в окремих випадках;

г) немає правильної відповіді.

ТЕСТ 128. Підприємство закупило підакцизні товари на суму 50.0 тис. грн з метою виробництва інших підакцизних товарів. Фактично використано на вказану ціль закуплених товарів на суму 40.0 тис. грн, а інші ─ реалізовано населенню. Що буде ба­зою оподаткування акцизним збором?

а) немає бази для оподаткування акцизним збором;

б) вартість закуплених підакцизних товарів;

в) вартість підакцизних товарів, які реалізовані населенню;

г) вартість підакцизних товарів, які використані для виробництва інших підакцизних товарів.

ТЕСТ 129. Чи буде нараховуватись акцизний збір при ввезенні імпортної кави, шоколаду та шоколадних виробів?

а) ні;

б) в окремих випадках;

в) так;

г) немає правильної відповіді.

ТЕСТ 130. На які підакцизні товари встановлені марки акциз­ного збору?

а) пиво, легкові автомобілі;

б) на всі підакцизні товари;

в) лікеро-горілчані напої та тютюнові вироби;

г) тютюнові вироби.

ТЕСТ 131. Чи підлягають маркуванню марками акцизного збору імпортні тютюнові вироби, що ввозяться в Україну?

а) ні;

б) в окремих випадках;

в) так;

г) немає правильної відповіді.


ТЕСТ 132. Хто має право купувати марки акцизного збору?

а) покупець підакцизних товарів;

б) продавець підакцизних токарів;

в) виробник підакцизних товарів;

г) немає правильної відповіді,

ТЕСТ 133. Під час перевірки правильності розрахунку і спла­ти акцизного збору інспектор звертає увагу на:

а) правильність визначення оподатковуваного обороту;

б) правомірність використаних пільг;

г) правильність розрахунку ПДВ та акцизного збору на імпор-товані товари;

д) своєчасність уплати акцизного збору;

е) правильні відповіді а, в, г;
є) правильні відповіді а-г.


ТЕСТ 134. Назвіть елементи, які входять до митної вартості товарів:

а) контрактна вартість товару;

б) оплата митних послуг;

в) оплата брокерських та комісійних винагород;

г) витрати на страхування товару;

д) сплата ввізного мита;

е) транспортні витрати до перетину митного кордону.


ТЕСТ 135. Назвіть основне призначення такого виду податку, як ввізне мито.

а) скорочення обсягу експорту товарів;

б) заохочення збільшення експорту товарів;

в) фінансування митних служб;

г) формування доходів державного бюджету;

д) формування доходів місцевих бюджетів;

є) регулювання обсягів і структури імпорту товарів.

ТЕСТ 136. Мито являє собою ...

а) платіж, який сплачується при перетині митного кордону
України юридичними та фізичними особами;

б) непрямий податок, що стягується з товарів які ввозяться, вивозяться чи прямують транзитом через митний кордон України;

в) податок, який сплачується при ввезенні товарів в Україну;

г) податок, який сплачується при експорті товарів з України.

ТЕСТ 137. Хто виступає платником мита?

а) фізичні особи, які здійснюють переміщення через митний
кордон України товарів та інших предметів;

б) юридичні особи, які здійснюють переміщення через митний
кордон України товарів та інших предметів;

в) будь-які юридичні або фізичні особи, котрі здійснюють пере­міщення через митний кордон України товарів та інших предметів,що підлягають митному оподаткуванню;

г) немає правильної відповіді.

ТЕСТ 138. Які є види мита за способом стягнення?

а) вивізне і специфічне;

б) специфічне і комбіноване;

в) ввізне і вивізне;

г) комбіноване і ввізне.

ТЕСТ 139. Що є об'єктом оподаткування митом?

а) кількість товарів, що переміщуються через митний кордон;

б) вартість товарів, що переміщуються через митний кордон;

в) митна вартість товарів або інших предметів, які переміщуються через митний кордон, а також кількість товарів;

г) немає правильної відповіді.


ТЕСТ 140. Мито нараховують ...

а) державні податкові органи, оскільки це непрямий податок, що сплачується до державного бюджету України;

б) фінансові органи;

в) митні органи;

г) немає правильної відповіді.

ТЕСТ 141. Адвалерні ставки мита являють собою ...

а) ставки, за допомогою яких можливе оперативне реагування на ввіз товарів;

б) ставки, що нараховуються в установленому розмірі за одини­цю ввезеного товару;

в) ставки, встановлювані у відсотках до митної вартості товарів.

ТЕСТ 142. Механізм застосування пільг при сплаті мита вклю­чає:

а) звільнення від мита і зменшення ставок мита;

б) повернення раніше сплачених сум;

г) звільнення від сплати мита тільки дипломатичних і консульських представництв.

ТЕСТ 143. Платниками податку на прибуток є:

а) підприємства й організації ─ юридичні особи;

б) державне казначейство;

в)НБУ, нерезиденти, що здійснюють підприємницьку діяль-ність;

г ) відособлені підрозділи, що складають окремий баланс.


ТЕСТ 144. Об'єктом оподатковування податком на прибуток є:

а) прибуток;

б) собівартість;

в) валовий дохід.

ТЕСТ 145. Від податку на прибуток звільняються:

а) виграші в державні речові лотереї;

б) доходи неприбуткових організацій;

в) прибуток підприємств, заснованих всеукраїнськими громадськими організаціями інвалідів.


ТЕСТ 146. Суми податку на прибуток зараховуються:

а) до державного бюджету;

б) пропорційно: до місцевого і державного бюджетів;

в) до бюджетів територіальних громад за місцезнаходженням платника податків.

ТЕСТ 147. Валові доходи платника податку на прибуток - це ...

а) загальна сума доходу платника податку, одержана від реаліза­ції продукції основного виробництва;

б) виручка від реалізації продукції, робіт, послуг та доходи від позареалізаційних операцій;

в) загальна сума доходу платника податку від усіх видів діяльності, отриманого протягом звітного періоду;

г) немає правильної відповіді.

ТЕСТ 148. Чи включаються до складу валових доходів плат­ника податку доходи від бартерних операцій?

а) ні;

б) в окремих випадках;

в) так;

г) немає правильної відповіді.

^ ТЕСТ 149. Чи слід включати до складу валових доходів плат­ника суми безповоротної фінансової допомоги, а також вар­тість товарів, одержаних без оплати їх вартості?

а) ні;

б) в окремих випадках;
в) так;

г) немає правильної відповіді.

ТЕСТ 150. Підприємство одержало інвестицію в сумі 200.0 тис. грн, а також міжнародну технічну допомогу в сумі 1200 тис. грн. Чи включаються вказані суми до складу доходів плат­ника з метою оподаткування?

а) ні;

б) в окремих випадках;
в) так ;

г) немає правильної відповіді.


ТЕСТ 151. Що таке скоригований валовий дохід?

а) це валовий дохід, зменшений на суму нарахованого податку
на додану вартість та акцизного збору;

б) це валовий дохід, зменшений на суму валових витрат за звіт-
ний період;

в) це валовий дохід, зменшений на суми, які підлягають виклю-ченню з валового доходу з метою оподаткування;

г) це валовий дохід, зменшений на суму витрат, пов’язаних із випуском та реалізацією продукції.

ТЕСТ 152. Що таке валові витрати виробництва та обігу?

а) це витрати, пов'язані з випуском та реалізацією продукції;

б) це витрати, пов'язані з випуском, реалізацією продукції та
позавиробничі витрати;

в) це сума будь-яких витрат платника, здійснюваних як компен­сація вартості товарів, які придбані платником для їх використання у господарчій діяльності;

г) немає правильної відповіді.

ТЕСТ 153. Чи включаються до складу валових витрат плат­ника податку на прибуток суми коштів, добровільно перерахованих неприбутковим організаціям?

а) ні;

б) так, але не більше 10 % оподатковуваного прибутку;

в) так, але не більше 4 % оподатковуваного прибутку;

г) так, але не більше 5 % оподатковуваного прибутку.

ТЕСТ 154. Платник податку на прибуток не зареєстрований як платник податку на додану вартість. Куди необхідно відносити суми ПДВ, сплачені постачальникам за сировину, мате­ріали, вартість яких включена до складу валових витрат плат­ника?

а) на зменшення податкового зобов'язання з податку на прибу­ток;

б) на розрахунки з бюджетом, тобто такі суми ПДВ підлягають відшкодуванню з державного бюджету;

в) до складу валових витрат платника звітного періоду;

г) немає правильної відповіді.


ТЕСТ 155. Як визначається прибуток, який підлягає оподат­куванню податком?

а) з валового доходу слід відняти ПДВ, акцизний збір і валові витрати платника за звітний період;

б) це різниця між валовими доходами і валовими витратами платника за звітний період;

в) це різниця між скоригованим валовим доходом і валовими витратами та амортизаційними відрахуваннями;

г) немає правильної відповіді.

^ ТЕСТ 156. Чи включаються до складу валових витрат під­приємства при обчисленні оподатковуваного прибутку суми виплачених додаткових пенсій та матеріальної допомоги?

а) ні, не включаються;

б) можуть включатися в окремих випадках;

в) так, включаються;

г) немає правильної відповіді,

ТЕСТ 157. Назвіть надходження коштів, які не включаються до складу валового доходу платника податку на прибуток.

а) дохід під реалізації придбаних цінник паперів;

б) дохід від надання фінансових послуг;

в) сума ПДВ, отриманого у складі ціни реалізації продукції;

г) сума невикористаної частини коштів, що повертаються зі страхового резерву;

д) дохід від лізингових (орендних) операцій;

є) кошти, що надійшли у вигляді міжнародної технічної допомоги.

ТЕСТ 158. Назвіть витрати, що не входять до складу валових витрат платників податку на прибуток для обчислен­ня оподатковуваного прибутку:

а) кошти, добровільно переказані до державного бюджету;

б) сума безнадійної дебіторської заборгованості, стосовно якої минув термін позовної давності;

в) сума штрафів, сплачених за порушення господарських дого­ворі в;

г) витрати на утримання приміщень житлового фонду підприємства;

д) відрахування до Державного пенсійного фонду;

є) сплата податку на рекламу.

ТЕСТ 159. Назвіть джерело сплати податку на прибуток:

а) собівартість продукції;

б) сума отриманого прибутку;

в) чистий прибуток;

г) виручка від реалізації продукції;

д) податковий кредит;

е) кошти резервного фонду підприємства.

ТЕСТ 160. Назвіть витрати платника податку, які зменшу­ють суму обчисленого податку на прибуток, що буде переказа­ний до бюджету.

а) сплачений податок на землю, ─ витрата, яка використовується для сіль­ськогосподарського виробництва;

б) витрати на придбання торгових патентів;

в) сплачений податок на дивіденди;

г) сплачений комунальний податок;

д) сплачені штрафи;

е) сплачені відсотки за кредит.

ТЕСТ 161. Назвіть показники, яких достатньо для обчислен­ня суми податку па прибуток:

а) прибуток підприємства;

б) чистий прибуток;

в) сума валових витрат;

г) сума нарахованих амортизаційних відрахувань;

д) скоригований валовий дохід;

е) визначена ставка податку на прибуток.


ТЕСТ 162. Яка з методик визначення ставок оподаткування більш позитивно впливає на фінансово-господарську діяльність підприємства?

а) в абсолютних сумах з одиниці продукції, що реалізується;

б) у відсотках до об'єкта оподаткування ─ універсальні ставки;

в) у відсотках до об'єкта оподаткування ─ диференційовані ставки;

г) у відсотках до об'єкта оподаткування ─ прогресивні ставки;

д) у відсотках до об'єкта оподаткування ─ регресивні ставки.

ТЕСТ 163. Підприємство в поточному році одержало прибу­ток від реалізації інноваційного продукту (державна реєстра­ція продукції як інноваційна проведена в липні 2008 року). За якою ставкою треба нарахувати податок?

а) не оподатковується такий прибуток протягом трьох років піс­ля державної реєстрації продукції як інноваційної;

б) необхідно нарахувати податок за ставкою 25 %;

в) необхідно нарахувати податок за ставкою 15 %;

г) немає правильної відповіді.

ТЕСТ 164. Який термін подачі податкової звітності у подат­кові органи платниками податку на прибуток?

а) щоквартально до 20 числа місяця, наступного за звітним квар­талом;

б) щоквартально до 15 числа місяця, наступного за звітним кварталом;

в) щоквартально не пізніше 25 числа місяця, наступного за звіт­ним кварталом;

г) немає правильної відповіді.

ТЕСТ 165. Яку звітність подають податковим органам плат­ники податку на прибуток?

а) баланс ф. № 1, звіт про фінансові результати ф. №3, податко­ву декларацію, розрахунок додатку на прибуток;

б) баланс ф. № 1, звіт про фінансові результати ф. № 3, подат­кову декларацію, розрахунок податку на прибуток і пояснювальну записку;

в) податкову декларацію про прибуток підприємства за подат­ковий період з відповідними додатками;

г) немає правильної відповіді.


ТЕСТ 166. Документальною перевіркою податкової деклара­ції збільшено прибуток, який підлягає оподаткуванню. Які дії перевіряючого ?

а) необхідно донарахувати податок на прибуток за ставкою 25 % і пеню в розмірі 0,3 % на суму донарахованого податку за несвоєчас­ну сплату в бюджет;

б) необхідно донарахувати податок на прибуток за ставкою 25 % і пеню в розмірі 120 % облікової ставки НБУ на суму донарахованого податку за несвоєчасну сплату в бюджет;

в) необхідно вилучити до бюджету всю суму прибутку, яку плат­ник не включив до суми оподатковуваного прибутку;

г) немає правильної відповіді.

ТЕСТ 167. Чи в усіх випадках накладається фінансова санк­ція! на платника при встановленні неправильного обчислення податку на прибуток?

а) так, у всіх випадках, оскільки встановлено порушення чинно­го податкового законодавства;

б) в окремих випадках фінансова санкція може не накладатися;

в) це вирішує сам перевіряючий, який встановив порушення об­числення податку на прибуток;

г) немає правильної відповіді.

ТЕСТ 168. В яких напрямах ведеться податкова перевірка по­датку на прибуток?

а) правильність оформлення декларації про податок на прибуток;

б) своєчасність начислення авансів;

в) правильність індексації;

г) облік вартості матеріалів, комплектуючих;

д) правомірність використання пільг;

е) правильність визначення валового доходу та валових витрат;

є) правильні відповіді б, г, е;

ж) правильні відповіді а-е.

ТЕСТ 169. Платниками податку з доходів фізичних осіб в Україні є:

а) юридичні та фізичні особи, які протягом звітного періоду одержали дохід;

б) резиденти, які отримують доходи з джерелом їх походження з території України та іноземні доходи, а також нерезиденти, які отримують доходи з джерелом їх походження з території України;

в) громадяни України, іноземні громадяни та особи без грома­дянства, які протягом звітного періоду проживали в Україні не менше 183 календарних днів;

г) немає правильної відповіді.

ТЕСТ 170. Об'єктом оподаткування податком з доходів фі­зичних осіб у резидента в Україні є:

а) дохід, одержаний протягом звітного періоду на території України;

б) доходи, одержані в натуральній і грошовій формах;

в) загальний місячний оподатковуваний дохід; чистий річний
оподатковуваний дохід; доходи з джерелом їх походження з Украї­ни, які підлягають кінцевому оподаткуванню при їх виплаті; іноземні доходи;

г) немає правильної відповіді.

ТЕСТ 171. Особі, що є Героєм України, загальний місячний оподатковуваний дохід зменшується на:

а) суму в розмірі, що дорівнює одній мінімальній заробітній платі;

б) суму в розмірі, що дорівнює 150 відсоткам від мінімальної заробітної плати;

в) суму в розмірі, що дорівнює 200 відсоткам від мінімальної заробітної плати;

г) немає правильної відповіді.

ТЕСТ 172. Аспіранту загальний місячний оподатковуваний дохід зменшується на:

а) суму в розмірі, що дорівнює одній мінімальній заробітній
платі;

б) суму в розмірі, що дорівнює 150 відсоткам від мінімальної заробітної плати;

в) суму в розмірі, що дорівнює 200 відсоткам від мінімальної заробітної плати;

г) немає правильної відповіді.

ТЕСТ 173. Які із цих витрат платник податку з доходів фі­зичних осіб може включити до податкового кредиту?

а) на косметичне лікування;

б) на придбання ліків, пов'язаних з лікуванням цукрового діабету платника;

в) на протезування зубів з використанням дорогоцінних металів;

г) на лікування від алкогольної залежності.

ТЕСТ 174. Органами державної реєстрації суб'єктів підприємницької діяльності є:

а) обласна Рада народних депутатів;

б) податкові органи;

в) місцеві Ради народних депутатів;

г) Кабінет Міністрів України.

ТЕСТ 175. Підприємці - громадяни для одержання ліцензії подають такі документи:

а) заяву, документ, що засвідчує рівень освіти та кваліфікації;

б) установчі документи;

в) заяву, реєстраційну картку;

г) немає правильної відповіді.

ТЕСТ 176. Оподатковуваним доходом, одержаним від зайняття підприємницькою діяльністю, є:

а) сукупний чистий дохід;

б) виручка від реалізації продукції та надання послуг;
г) дохід, одержаний у грошовій та натуральній формах;
д) валові доходи за мінусом валових витрат.

ТЕСТ 177. Громадяни ─ суб'єкти підприємницької діяльнос­ті подають у податкові органи декларації:

а) щоквартально;

б) щомісячно;

в) один раз на рік;

г) щодекадно.

ТЕСТ 178. Яке основне призначення місцевих податків і зборів?

а) регулювання розвитку промисловості та послуг на місцевому рівні;

б) підтримка вітчизняних виробників;

в) формування доходів місцевих бюджетів;

г) підвищення якості комунальних послуг;

д) розвиток місцевої інфраструктури.

ТЕСТ 179. Який вид місцевих податків стягується з юридич­них і фізичних осіб, що використовують символіку:

а) збір за право на проведення місцевих аукціонів і розпродажу;

б) збір за право на використання місцевої символіки;

в) ринковий збір.

ТЕСТ 180. Комунальний податок розраховується:

а) у розмірі 5% річного фонду оплати праці юридичними осо­бами;

б) у розмірі 7% річного фонду оплати праці юридичними і фі­зичними особами;

в) у розмірі 10% річного фонду оплати праці юридичними осо­бами


Навчальне видання


^ МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ

до перевірки знань

з дисципліни «Податковий менеджмент»

для студентів спеціальності 7.050104 «Фінанси»

усіх форм навчання


Відповідальний за випуск зав. кафедри фінансів

канд. екон. наук, проф. В. М. Боронос


Редактор Н.М.Мажуга


Комп’ютерне верстання О. В. Галахової


Підп. до друку 30.06.2009, поз.

Формат 60х84/16. Папір офс. Гарнітура Times New Roman Друк офс.

Ум. друк. арк. 6,98. Обл.- вид. арк. 5,35.

Тираж 500 пр. Собівартість вид.

Зам. №


Видавництво СумДУ при Сумському державному університеті

40007, Суми, вул. Римського-Корсакова,2

Свідоцтво про внесення суб’єкта видавничої справи до Державного реєстру

ДК № 3062 від 17.12.2007.

Надруковано в друкарні СумДУ

40007, Суми, вул. Римського-Корсакова, 2.


1   2   3   4   5   6   7

Схожі:

2643 методичні матеріали до перевірки знань з дисципліни «Податковий менеджмент» icon2618 методичні матеріали до підготовки та виконання контрольних робіт з дисципліни «Податковий менеджмент»
Методичні матеріали до підготовки та виконання контрольних робіт з дисципліни «Податковий менеджмент» / Укладачі: О. В. Зайцев, О....
2643 методичні матеріали до перевірки знань з дисципліни «Податковий менеджмент» iconМетодичні вказівки до виконання самостійної роботи з дисципліни «Податковий менеджмент» для студентів спеціальності 050104 «Фінанси»
Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з дисципліни «Податковий менеджмент» / Укладачі О. В. Зайцев, О. В. Галахова,...
2643 методичні матеріали до перевірки знань з дисципліни «Податковий менеджмент» icon7. 050104 «фінанси» Херсон 2010 Методичні вказівки по виконанню практичних робіт для студентів усіх форм навчання з дисципліни «Податковий менеджмент»
Методичні вказівки по виконанню практичних робіт для студентів усіх форм навчання з дисципліни «Податковий менеджмент»
2643 методичні матеріали до перевірки знань з дисципліни «Податковий менеджмент» iconПодатковий менеджмент
Податковий менеджмент: Конспект лекцій. У двох частинах / Укладачі: О. В. Зайцев, О. В. Галахова. ─ Суми: Вид-во СумДУ, 2009. Частина...
2643 методичні матеріали до перевірки знань з дисципліни «Податковий менеджмент» iconМетодичні рекомендації щодо оформлення матерiалiв
Матеріал для самостійної роботи з дисципліни «Податковий менеджмент» / Укладачі: О. В. Зайцев, О. В. Галахова, М. А. Деркач. ─ Суми:...
2643 методичні матеріали до перевірки знань з дисципліни «Податковий менеджмент» iconВ. М. Охріменко Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни
Фпо та зн галузі знань 0306 Менеджмент І адміністрування, напряму підготовки 030601 Менеджмент
2643 методичні матеріали до перевірки знань з дисципліни «Податковий менеджмент» iconМетодичні вказівки до проведення та виконання практичних занять
Методичні вказівки до проведення та виконання практичних занять з дисципліни «Податковий менеджмент» для студентів спеціальності...
2643 методичні матеріали до перевірки знань з дисципліни «Податковий менеджмент» iconХерсонський економічно-правовий інститут кафедра «Фінансів та кредиту» методичні вказівки до самостійної роботи студентів усіх форм навчання з дисципліни “Фінансовий менеджмент”
Збірник завдань складено з метою засвоєння знань студентами з курсу “Фінансовий менеджмент” та проведення контролю залишкових знань....
2643 методичні матеріали до перевірки знань з дисципліни «Податковий менеджмент» iconХерсонський економічно-правовий інститут кафедра «Фінансів та кредиту» методичні вказівки до самостійної роботи студентів усіх форм навчання з дисципліни “Фінансовий менеджмент”
Збірник завдань складено з метою засвоєння знань студентами з курсу “Фінансовий менеджмент” та проведення контролю залишкових знань....
2643 методичні матеріали до перевірки знань з дисципліни «Податковий менеджмент» iconМетодичні рекомендації щодо розробки критеріїв оцінювання знань та вмінь студентів
Критерії оцінювання знань та вмінь студентів є необхідною умовою перевірки результатів навчання. Вірно сформульовані критерії оцінювання...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи