Методичні вказівки до організації самостійної роботи з навчальної дисципліни \"Інформаційні системи І технології у фінансах\" для студентів спеціальності icon

Методичні вказівки до організації самостійної роботи з навчальної дисципліни "Інформаційні системи І технології у фінансах" для студентів спеціальності
Скачати 465.2 Kb.
НазваМетодичні вказівки до організації самостійної роботи з навчальної дисципліни "Інформаційні системи І технології у фінансах" для студентів спеціальності
Сторінка2/3
Дата15.09.2012
Розмір465.2 Kb.
ТипМетодичні вказівки
1   2   3
Тема 10 Система захисту інформації у фінансовій установі


^ Питання 10.1 Загрози безпеки та причини виникнення загроз [1; 2; 3; 4; 5; 17]. Для вивчення цього питання студенту відводиться 2 години самостійної роботи.

При вивченні даного питання розглядаються: суть інформаційної безпеки; об’єкти комп’ютерних атак; реагування на небезпечні події; причини виникнення загроз; класи загроз інформації в інформаційній системі; характеристика основних джерел загроз.

^ Питання 10.2 Організація захисту інформації [2; 3; 4; 5; 17]. Для вивчення цього питання студенту відводиться 3 години самостійної роботи.

При вивченні даного питання розглядаються: основні складові системи захисту інформації; підходи до захисту інформації; технічний захист інформації; фізичний захист інформації; організаційні заходи захисту; криптографічні методи захисту.


Питання для самоконтролю

  1. Типи загроз безпеки ІС.

  2. Класифікація джерел загроз інформації в ІС.

  3. Основні методи захисту інформації.

  4. Основні функції організаційних засобів захисту інформації.

  5. Функції апаратного засобу захисту інформації.

  6. Порядок захисту інформації у фінансових установах.

  7. Основні вимоги до захисту інформації у фінансовій установі.

  8. Суть криптографічного захисту інформації.

  9. Поняття електронного цифрового підпису.

  10. Основні заходи щодо захисту інформації у фінансовій установі.

Тестові завдання


1 Що на вашу думку може бути складовою частиною інформаційного повідомлення:

а) алфавіт;

б) знак;

в) сигнал;

г) речення;

д) символ?


2 Основою інформаційного процесу в нижчому тваринному та рослинному світі є:

а) сигнал;

б) символ;

в) енергія;

г) інтелект;

д) штучний знак.


3 Які із зазначених аспектів вміщують символ:

а) інтонація;

б) знання про предмет;

в) назва предмета;

г) пошук предмета;

д) відображення предмету?

4 Які з перелічених аспектів характеризують штучний знак:

а) звукові ефекти;

б) назва предмета;

в) чуттєве сприймання;

г) відображення предмета;

д) знання про предмет?


5 Які з повідомлень є шенноновськими:

а) бій годинника;

б) поїзд, що затримується;

в) роздавання карт гравцям;

г) прибуття поїзда за розкладом;

д) неділя - вихідний день?


6 За технологією обробки фінансово-кредитна інформація буває:

а) первинною;

б) вхідною;

в) вторинною;

г) вихідною.


7 За стадіями виникнення фінансово-кредитна інформація буває:

а) первинною;

б) вхідною;

в) вторинною;

г) вихідною;

д) проміжною.


8 Які з перелічених установ є джерелами фінансово-кредитної інформації:

а) туристична фірма;

б) навчальний заклад:

в) пенсійний фонд;

г) заклад охорони здоров'я;

д) страхова компанія?


9 Які з перелічених реквізитів можна вносити в інформаційний масив "баланс банку":

а) балансовий рахунок;

б) аналітичний рахунок;

в) сальдо на початок періоду за балансовим рахунком;

г) сальдо на початок періоду за аналітичним рахунком;

д) дебетовий оборот за балансовим рахунком?


10 Які з перелічених реквізитів можуть бути використані для формального опису документа "грошовий чек":

а) код МФО банку отримувача;

б) код МФО банку платника;

в) номер рахунку отримувача;

г) номер рахунку платника;

д) сума за чеком?


11 Які із перелічених реквізитів можуть створювати класифікатор:

а) код валюти, назва валюти;

б) код, назва, країна, офіційний курс, комерційні курси валюти;

в) назва валюти, курс валюти;

г) код галузі промисловості, назва галузі промисловості;

д) код банківської операції, назва операції?


12 Поняття ізоморфізму полягає відносно об'єктів, таких як:

а) нерівні;

б) тотожні;

в) рівні;

г) однакові.


13 За Месаровичем вивчення систем має задовольняти ознаки:

а) фундаментальності;

б) активності;

в) потенційності;

г) науковості;

д) матеріальності;

е) загальності;

є) дедуктивності.


14 Які з наведених рівнів є абстрактним описом систем:

а) дедуктивний;

б) топологічний;

в) інформаційний;

г) науковий;

д) евристичний;

е) фундаментальний?


15 Інформаційні системи за виконуючими функціями бувають:

а) ручними;

б)екзаменаційними;

в) медичними;

г) банківськими;

д)механізованими;

е)управлінськими;

є) фінансовими.


16 Інформаційні системи за галуззю застосування бувають:

а) лінгвістичними;

б) автоматизованими;

в) моделюваними;

г) фінансовими;

д) автоматичними;

е) медичними.


17 Залежно від виконання інформаційної проблеми ІС бувають:

а) інформаційно-пошуковими;

б)довідниковими;

в)автоматизованими;

г) фінансовими;

д)ручними

е) медичними;

є)механізованими.


18 Зв'язки між елементами системи бувають:

а) телекомунікаційними;

б) функціональними;

в)економічними;

г) горизонтальними;

д)причинними.


19 Складність системи визначається показником, що характеризує число:

а) елементів системи;

б) зв'язків між елементами системи;

в) станів, в яких може знаходитися система;

г) вільних елементів системи.


20 Складні системи мають властивості:

а) уніфікованості;

б) унікальності;

в) ризикованості;

г) непередбаченості;

д) визначеності.


21 Детерміновані системи - це системи, в яких:

а) більшість можливих станів системи має близькі значення ймовірностей;

б) сума ймовірностей можливих станів системи досить велика;

в) ймовірність одного з можливих станів системи помітно більша суми ймовірностей усіх інших;

г) сума ймовірностей можливих станів системи менша суми ймовірностей усіх інших.


22 Які із принципів є принципами проектування та функціонування ІС:

а) загальності;

б) розвитку;

в) періодичності;

г) системності?


23 ^ Які з аспектів банківської діяльності охоплюють ІС:

а) аудит у банках;

б) міжбанківські розрахунки;

в) касові операції;

г) ревізія банківської діяльності;

д) облік операцій;

е) страхування кредитних угод;

є) торгівля цінними паперами?


24 ^ Принцип єдиної інформаційної бази ґрунтується на використанні:

а) єдиної СУБД;

б) єдиних стандартів надійності;

в) єдиної системи класифікації інформації;

г) єдиної системи уніфікації;

д) єдиної системи кодування інформації;

е) єдиної операційної системи.


25 ^ Принцип безпеки обробки інформації забезпечує:

а) використання єдиної системи класифікації;

б) розподіл доступу та повноважень службовців до ресурсів;

в) реєстрацію всіх операцій у системі;

г) модифікацію та розширення системи;

д) накладання електронних цифрових підписів;

е) криптографічний захист інформації;

є) роботу мережі передачі даних.


26 ^ Принцип стандартизації та уніфікації забезпечує використання:

а) ряду інформаційних інтерфейсів;

б) типових елементів та рішень;

в) реалізацію однакових функцій однаковими клавішами;

г) нових функціональних можливостей;

д) єдиної системи класифікації інформації;

е) єдиної системи кодифікації інформації.


27 ІС складається з частин:

а) розподільної;

б) функціональної;

в) технологічної;

г) фінансової;

д) забезпечувальної;

е) правової;

є) електронної.


28 ^ Функціональна частина складається з:

а) АРМ;

б) функціональних підсистем;

в) підсистем забезпечення;

г) підсистем управління;

д) підсистем прийняття рішень.


29 ^ Забезпечувальна частина складається з підсистем забезпечення:

а) технологічного;

б) технічного;

в) правового;

г) персонального;

д) безпаперового.


30 ^ Які з ознак можуть визначати функціональні підсистеми:

а) елементи організаційної структури;

б) фінансовий стан;

в) етапи управлінського процесу;

г) елементи виробничого процесу;

д) елементи соціального стану?


31 ^ Які з проектних документів створюються на допроектній стадії:

а) технічний проект;

б) робочий проект;

в) технічне завдання;

г) техніко-економічне обґрунтування?


32 Мережа комутації пакетів має наступні переваги:

а) реальний час;

б) криптографічний захист;

в) наявність альтернативних маршрутів;

г) високу швидкість обміну повідомленнями;

д) складність.


33 Які з понять є базовими для стандарту протоколу Х.400:

а) база даних;

б) сховище повідомлень;

в) агент користувача;

г) агент архівації даних;

д) агент передачі повідомлень;

е) цілісність?


34 Що з наведеного нижче забезпечує протокол Х.400:

а) передачу інформації в конверті;

б) гарантію доставки;

в) цілісність;

г) системність;

д) доставку повідомлень у зазначений час?


35 Незалежність даних у БД характеризується:

а) розділенням даних і програм;

б) зміною даних, що призводить до зміни програм;

в) зміною програм, що призводить до зміни даних;

г) зміною даних, що не призводить до зміни програм;

д) зміною програм, що не призводить до зміни даних.


36 База даних, в якій певний породжений вузол має один і тільки один початковий вузол, є:

а) ієрархічною;

б) локальною;

в) реляційною;

г) мережевою;

д) глобальною.


37 Реляційна база даних - це:

а) нормалізована ієрархічна БД;

б) набір елементів однакової природи;

в) сукупність таблиць з операціями вилучення та об'єднання рядків у часі;

г) сукупність таблиць з операціями вилучення та об'єднання стовпців у часі;

д) набір нормалізованих відношень різних вимірювань.


38 Які з наведених мереж є мережами передачі даних:

а) магістральні;

б) комунікації пакетів;

в) кільцеві;

г) банківські;

д) синхронні?


39 Локальні мережі за типами архітектури бувають:

а) комутаціями повідомлень;

б) зіркоподібними;

в) комутаціями каналів;

г) кільцевими;

д) магістральними;

е) комутаціями пакетів.


40 Створення локальних мереж у фінансових установах забезпечує:

а) магістральність;

б) рівноправність;

в) безпечність;

г) зіркоподібність;

д) кільцевість.


41 До технічних засобів телеобробки інформації відносять:

а) мережеві операційні системи;

б) операційні системи;

в) робочі станції абонентів (користувачів);

г) мережеві адаптери;

д) канали зв’язку.


42 Протокол Х.25 є основою функціонування:

а) магістральних мереж;

б) мереж комутації каналів;

в) мереж комутації пакетів;

г) кільцевих мереж;

д) зіркоподібних мереж.


43 Які з наведених нижче задач відносять до класу OLAP:

а) облікові;

б) аналітичні;

в) прийняття рішень;

г) аналізу доходів та витрат банку;

д) аналізу стану кредитного ринку?


44 Що забезпечує гнучкість АБС:

а) пристосування до змін законодавства та нормативної бази;

б) нормальна робота у випадку зростання кількості філій;

в) нормальна робота у випадку зростання кількості клієнтів;

г) безпека здійснення банківських операцій;

д) надійність АБС?


45 Перевагами консолідованої схеми побудови АБС є:

а) забезпечення роботи в реальному часі;

б) низькі вимоги до телекомунікацій;

в) гарантує актуальність даних у будь-який час;

г) повна актуалізація баз даних;

д) необмежена кількість рівнів ієрархії в структурі банку.


46 Забезпечувальна частина АБС складається з підсистем:

а) операційного дня банку;

б) лінгвістичного забезпечення;

в) матеріально-технічного забезпечення;

г) організаційно-правового забезпечення;

д) розрахунково-касового забезпечення.


47 До складу функціональної частини АБС входять підсистеми:

а) математичного забезпечення;

б) операційного дня банку;

в) управління депозитами;

г) інформаційного забезпечення;

д) управління кредитними ресурсами.


48 Які з наведених рахунків є аналітичними банківськими:

а) 2600;

б) 26003401010002;

в) 2600141;

г) 01018401010002;

д) 9820340101001?


49 Підсистема аналізу діяльності банку функціонально забезпечує аналіз:

а) структури активів;

б) технічного стану;

в) доходів та витрат;

г) розподілу та освоєння фондів;

д) інформаційного забезпечення.


50 Якими з рівнів управління можна класифікувати цілі управління:

а) простого управління;

б) складного управління;

в) тактичного управління;

г) стратегічного управління;

д) координаційного управління;

е) інформаційного управління?


51 Що із зазначеного нижче забезпечує параметри управління:

а) визначення оцінки зміни параметрів;

б) виконання поставленої мети;

в) отримання кінцевого результату;

г) визначення абсолютних значень зміни параметрів;

д) визначення відносних значень зміни параметрів?


52 Які з вказаних підсистем створюють ядро АБС?:

а) управління депозитами;

б) управління кредитними ресурсами;

в) операційний день банку;

г) управління операціями з іноземною валютою;

д) складання форм звітності.


53 Які з наведених рахунків є балансовими банківськими?:

а) 2600;

6) 2600231;

в) 0101;

г) 9820;

д) 6100231?


54 Які з рішень були базовими при створенні СЕП НБУ:

а) стислі терміни впровадження;

б) безпаперова технологія обробки інформації;

в) використання персональних комп 'ютерів;

г) ієрархічно-мережева побудова системи;

д) реляційна побудова системи?


55 Система електронних платежів НБУ - це:

а) нетто-система міжбанківських розрахунків;

б) система поштових авізо;

в) брутто-система міжбанківських розрахунків;

г) система міжбанківських розрахунків за МФО;

д) система телеграфних авізо.


56 Які з компонентів входять до платіжної системи України:

а) СЕП НБУ;

б) внутрішня платіжна система;

в) системи "клієнт-банк";

г) 1-С - бухгалтерія;

д) ОДБ?


57 Які з моделей СЕП НБУ є моделями банківського регіону:

а) сьома;

б) третя;

в) друга;

г) п 'ята;

д) перша?


58 Які з моделей використовують внутрішню платіжну систему:

а) сьома;

б) третя;

в) друга;

г) п 'ята;

д) перша?


59 Механізм надання лімітів файлом типу ^ L використовують моделі:

а) нульову;

б) сьому;

в) першу;

г) четверту;

д) шосту?


60 В яких із моделей технічний кореспондентський рахунок на початок банківського дня дорівнює нулю:

а) першій;

б) сьомій;

в) третій;

г) четвертій;

д) шостій?


61 Які банківські установи є учасниками СЕП НБУ під час роботи за третьою моделлю:

а) головний банк;

б) регіональний банк;

в) філіали;

г) державний банк;

д) безбалансові філії?


62 За якими з моделей головний банк може виконувати початкові платежі від імені філій:

а) нульовою;

б) третьою;

в) сьомою;

г) п’ятою;

д) четвертою;

е) другою?


63 Які з моделей дозволяють керувати ресурсами філій на рівні бізнес-правил:

а) шоста;

б) перша;

в) п 'ята;

г) четверта;

д) сьома.


64 Які з типів файлів надають РРП комерційному банку при отриманні та успішній обробці від нього файлу типу ^ А:

а) ^ В;

б) ^K;

в) ^S;

г) ^Т;

д) ^Z?


65 Які з типів файлів передають АРМ-НБУ комерційного банку РРП при отримані та обробці файлу типу ^В:

а) ^S;

б) ^Т;

в) ^V;

г) ^А;

д) ^К?


66 Що буде з технічним кореспондентським рахунком банку у випадку успішної обробки на АРМ-2 РРП файлу типу ^А від комерційного банку:

а) зменшиться;

б) збільшиться;

в) не зміниться;

г) дебетується;

д) кредитується?


67 Як зміниться технічний кореспондентський рахунок банку в РРП, якщо він отримає вхідний платіж файлом типу ^В:

а) дебетується на суму платежу;

б) кредитується на суму платежу;

в) не зміниться;

г) збільшиться на суму платежу;

д) зменшиться на суму платежу?
1   2   3

Схожі:

Методичні вказівки до організації самостійної роботи з навчальної дисципліни \"Інформаційні системи І технології у фінансах\" для студентів спеціальності iconМетодичні вказівки до практичних занять з дисципліни "Інформаційні системи І технології у фінансах" для студентів спеціальності
Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни "Інформаційні системи І технології у фінансах" / Укладач В. М. Олійник. Суми:...
Методичні вказівки до організації самостійної роботи з навчальної дисципліни \"Інформаційні системи І технології у фінансах\" для студентів спеціальності iconМетодичні вказівки до організації самостійної роботи студентів з навчальної дисципліни
Методичні вказівки до організації самостійної роботи студентів з навчальної дисципліни "Інформаційні системи та технології у фінансових...
Методичні вказівки до організації самостійної роботи з навчальної дисципліни \"Інформаційні системи І технології у фінансах\" для студентів спеціальності iconМетодичні рекомендації щодо виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни "інформаційні системи І технології у фінансах" для студентів заочної форми навчання
Методичні рекомендації щодо виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни “Інформаційні системи і технології у фінансах” для...
Методичні вказівки до організації самостійної роботи з навчальної дисципліни \"Інформаційні системи І технології у фінансах\" для студентів спеціальності iconМетодичні вказівки щодо виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни "інформаційні системи І технології у фінансах" для студентів денної та заочної форм навчання
Методичні вказівки щодо виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни “ Інформаційні системи І технології у фінансах” для...
Методичні вказівки до організації самостійної роботи з навчальної дисципліни \"Інформаційні системи І технології у фінансах\" для студентів спеціальності iconКременчуцький державний політехнічний університет
Методичні рекомендації щодо виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни “Інформаційні системи І технології у фінансах” для...
Методичні вказівки до організації самостійної роботи з навчальної дисципліни \"Інформаційні системи І технології у фінансах\" для студентів спеціальності iconМетодичні вказівки до організації самостійної роботи студентів з навчальної дисципліни "Банківський менеджмент" для студентів спеціальності
Методичні вказівки до організації самостійної роботи студентів з навчальної дисципліни "Банківський менеджмент" / Укладачі В. М....
Методичні вказівки до організації самостійної роботи з навчальної дисципліни \"Інформаційні системи І технології у фінансах\" для студентів спеціальності iconМетодичні вказівки до організації самостійної роботи студентів з навчальної дисципліни «Фінансовий менеджмент» для студентів спеціальності
Методичні вказівки до організації самостійної роботи студентів з навчальної дисципліни "Фінансовий менеджмент" / Укладачі: Л. С....
Методичні вказівки до організації самостійної роботи з навчальної дисципліни \"Інформаційні системи І технології у фінансах\" для студентів спеціальності iconМетодичні вказівки до організації самостійної роботи студентів з навчальної дисципліни "Інвестування" для студентів спеціальностей
Методичні вказівки до організації самостійної роботи студентів з навчальної дисципліни "Інвестування" / Укладачі: В. М. Боронос,...
Методичні вказівки до організації самостійної роботи з навчальної дисципліни \"Інформаційні системи І технології у фінансах\" для студентів спеціальності iconМетодичні вказівки
Методичні вказівки до організації самостійної роботи з дисципліни “Інформаційні технології управління” (для студентів 4 курсу денної...
Методичні вказівки до організації самостійної роботи з навчальної дисципліни \"Інформаційні системи І технології у фінансах\" для студентів спеціальності iconМетодичні вказівки до практичних занять з дисципліни "Інформаційні системи та технології у фінансових установах" для студентів спеціальності
Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни "Інформаційні системи та технології у фінансових установах" / Укладач О. О....
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи