Конспект лекцій з дисципліни \" страхові послуги \" icon

Конспект лекцій з дисципліни " страхові послуги "
НазваКонспект лекцій з дисципліни " страхові послуги "
Сторінка17/30
Дата17.09.2012
Розмір6.92 Mb.
ТипКонспект
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   ...   30
Тема 10 Страхові послуги при страхуванні технічних ризиків

 1. Суть, види та об'єкти страхування технічних ризиків.

 2. Страхування будівельного підприємця від усіх ризиків.

 3. Страхування монтажних ризиків.

 4. Страхування машин від поломки.

 5. Страхування електронного обладнання.

Контрольні питання.


1. Суть, види та об'єкти страхування технічних ризиків


У сучасних умовах прискореного науково-технічного прогре­су, розвитку капіталомістких галузей виробництва, зростання в міжнародному зовнішньоторговельному потоці частки машин і об­ладнання (включаючи постачання комплектних підприємств і вико­нання будівельно-монтажних та пусконалагоджувальних робіт на те­риторії країн-імпортерів) значної актуальності в усьому світі набу­ває страхування технічних ризиків, а також відповідальності перед третіми особами, пов'язаної з проведенням зазначених щойно робіт.


^ Страхування технічних ризиків - комплекс видів страхування, що включає страховий захист на випадок будівельно-монтажних ризиків, страху­вання машин від поломки, страхування електронного і пере­сувного обладнання, страхування інженерних споруд.

Особливо розвинуте страхування технічних ризиків у США, Німеччині, Великобританія, Японії та інших країнах, які входять до Міжнародної асоціації страховиків технічних ризиків.

В Україні цей вид страхування лише починає розвиватися.

Створюються та вдосконалюються належні правила страхування, розробляються та вводяться в дію відповідні законодавчі й норма­тивні акти з цього питання.

Коли йдеться про страхування технічних ризиків, розрізня­ють, як правило, види страхування, які надають покриття ризиків або виробника, або експлуатаційника:

 • страхування будівельного підприємця від усіх ризиків ;

 • страхування всіх монтажних ризиків ;

страхування машин;

страхування електронних пристроїв.


Якщо під час будівництва об'єкта переважають (за обсягом та вартістю) будівельні ризики, то вибирають страхування будіве­льного підприємця від усіх ризиків.

Якщо при технічному спору­дженні, в якому використовуються попередньо виготовлені або готові пристрої, наприклад верстати, переважають монтажні ри­зики, то укладаються договори страхування всіх монтажних ри­зиків.

Страхування машин, а також електронних пристроїв відбу­вається вже в процесі експлуатації об'єкта.


^ Об'єктами страхування виступають майнові інтереси стра­хувальника, які пов'язані з правом володіння, користування та розпорядження:

а) при будівництві:

• всіма об'єктами громадського наземного та підземного будівництва (будівлі, споруди, електростанції, аеропорти, дорожні та залізничні об'єкти, мости, дамби, греблі, тунелі, канали), а також допоміжними спорудами (тимчасові обвідні канали і дамби), всіма матеріалами, що знаходяться на будівельному майданчику і є необхідними для виконан­ня будівельних робіт та ін.;

 • роботами (їх вартість), які проводяться будівельним підприємством або його підрядчиками згідно з договором,
  включаючи підготовчі роботи на будівельному майданчи­ку (виїмка ґрунту, планувальні роботи);

 • обладнанням будівельного майданчика (гуртожитки, склади, риштування, інженерні мережі та ін.);

 • будівельними машинами (землерийні машини, крани, транспортні засоби), що використовуються на будівельно­му майданчику);

• витратами на розчистку території від уламків при ліквідації збитку після страхового випадку на будівництві.

Можуть бути застраховані також роботи з монтажу машин, установок і металевих конструкцій, якщо вартість монтажних об'єктів, включаючи витрати на монтаж, становить не менше ніж 50% загальної страхової суми;


б) при монтажу та пробному пуску:

 • всіма видами машин, механізмів та конструкцій (електро­обладнання, мости, верстати, крани, силові установки, фаб­рики, турбіни, генератори, електродвигуни, трансформато­ри, друкарські машини, цехи, електростанції, хімічні уста­новки, доменні печі та ін.); їх монтажем та пробним пуском;

 • обладнанням для проведення монтажу (крани, лебідки, зварювальні

апарати);

 • предметами, що знаходяться на монтажному майданчику та мають

відношення до монтажу ;

 • витратами по розчистці території після нанесення збитку при монтажу.

^ Можуть бути застраховані будівельні роботи, якщо їх вартість менша від вартості монтажного обладнання.


в) при страхуванні машин:

• всіма машинами, апаратами, механічним обладнанням, ус­таткуванням (парові котли, турбіни, генератори та ін.), включаючи машини і устаткування для розподілу енергії
(трансформатори, високо - та низьковольтні установки) та виробничі і допоміжні машини (верстати, мішалки, насоси, трубопроводи, компресори і т.п.);


г) при страхуванні електронного обладнання:

 • електронними обчислювальними машинами для об­роблення даних (центральний процесор, периферійне об­ладнання;

 • електронними і ядерними медичними апаратами (рент­генівські, великогабаритні стерилізатори, випромінювачі і т.п.), що застосовуються в медицині;

 • обладнанням передачі інформації (телетайпи, комутатори, засоби зв'язку, установки направленого радіозв'язку, радіолокаційні установки і т.д.) та іншими (електронні мікроскопи, аналізатори, телевізійне обладнання, тоталіза­тори, настільні калькулятори, розмножувальна техніка);

 • витратами по відновленню інформації на носіях даних, пов'язаних з виходом із строю ЕОМ.


Далі розглянемо докладніше технологію страхування названих об'єктів.


^ 2. Страхування будівельного підприємця від усіх ризиків


Страхування будівельного підприємця від усіх ризиків

передбачає, що стра­хувальниками можуть бути замовник будівництва, а також будівельні підприємства, що виконують проект будівництва, включаючи всіх підрядників (генерального, головного) та субпідрядників.

^ Страхове покриття надається за принципом „від усіх ри­зиків", що дозволяє надавати захист не тільки від класичних небезпек, якими є стихійні лиха тощо, а й від суто спе­цифічних ризиків, які дуже часто важко передбачити і відтак і чітко визначити в договорі.

^ Більшість страхових компаній у договорах страхування передбачають такі ризики, як

пожежа, вибух, удар блискавки, падіння пілотованих літальних апа­ратів, а також

аварії під час проведення будівельно-монтаж­них та пусконалагоджувальних робіт, зокрема внаслідок ко­роткого замикання та надлишкової напруги в системі електро­мереж, електричних дуг, підвищеного тиску тощо;

пошкод­ження водою та іншими рідинами;

стихійні лиха (повінь, град, осідання ґрунту, буря, зсув, землетрус, ураган, сель тощо);

протиправні дії третіх осіб, в тому числі крадіжки пограбування; помилки проектувальника та будівельного персоналу, їхню недбалість.

Застрахованою може бути також відповідаль­ність підрядчика за шкоду, заподіяну життю, здоров'ю та майну третіх осіб, а також навколишньому середовищу під час проведення будівельно-монтажних робіт у межах будівельно­го майданчика та поблизу нього.

^ Не відшкодовуються збитки, які виникли внаслідок:

 • військових заходів, військових дій, страйків, заворушень, заколотів, незаконних актів політичних організацій і осіб;

 • навмисних дій страхувальника або його представника, втому числі якщо вони перебували в стані алкогольного, наркотичного чи токсичного сп'яніння;

∙ впливу ядерної енергії;

 • внутрішніх пошкоджень (спричинених не зовнішніми фак­торами) будівельних машин або несправності машин і об­ладнання в результаті експлуатації монтажного устатку­вання;

 • ліквідації недоліків виконання будівельних робіт (наприк­лад, використання дефектного чи непридатного ма­теріалу);

 • претензії за неустойками та недоліками наданих послуг.


^ Договір страхування будівництва може бути укладений на термін від одного місяця та більше.


Страхова сума визначається

для об'єктів будівництва у вартості згідно з проектно-кошторисною документацією;

для об­ладнання на будівельному майданчику, будівельних машин і на­явних будівель - у первісній вартості на момент укладання дого­вору страхування.

Щодо відповідальності перед третіми особами, то страхова сума встановлюється за домовленістю сторін, але в договорі може бути обумовлено ліміт зобов'язань страхової компанії за кожним окремим страховим випадком, за видом заподіяної третім особам шкоди та для кожної особи, яка постраждала.


^ Базові ставки страхових платежів при страхуванні будівельного підприємця від усіх ризиків коливаються в ме­жах 0,6-0,8% страхової суми.

Остаточний розмір страхового тарифу залежно від стану об'єкта страхування та конкретних умов страхування (франшиза, знижка за пролонгацію, інших умов, що змінюють ступінь ризику) може коригуватися за до­помогою поправочних коефіцієнтів шляхом множення узгод­женого зі страхувальником поправочного коефіцієнта на базо­вий тариф.


У таблиці наведено поправочні коефіцієнти, які використо­вуються при коригуванні страхових тарифів.


Поправочні коефіцієнти до страхових тарифів

Коефі­цієнт

Що враховує

^ Сфера застосування

Діапазон значень

К-1

Враховує можливість кумуляції збитків, розмір

^ КОЖНОГО 3 ЯКИХ

відповідає середній статистичній величині. Залежить від кількості застрахованих об'єктів, що можуть одночасно зазнати збитків через одну страхову подію

При страхуванні будівельно-монтажних юбіт, зважаючи на значну концентрацію на території будівельного майданчика основних та допоміжних будівель, матеріалів, машин та механізмів, систем і мереж

1-1,5

К-2

Враховує можливість катастрофічних збитків через одну страхову подію

Використовується у випадках, коли ймовірність повного знищення об'єктів страхування значно вища за середньоарифметичну

0,5-1,3

К-3

Враховує наявність і комплексність заходів, що запобігають настання страхового випадку і (або) зменшують розмір збитку при його настанні (протипожежні заходи, охорона тощо)

Застосовується при страхуванні за кожним з видів ризиків

0,5-1,3

К-4

Враховує особливості видів будівництва, застрахованого майна, його використання та місцезнаходження, інфраструктуру доріг, насиченість комунікаціями

Низькоповерхові невеликі житлові будинки та інші споруди і роботи незначного ступеня ризику. Нафто-, газо­хімічні підприємства, компресорні (перека­чувальні станції, висотні споруди і т.п.)

0,6-2,5


Розмір страхового тарифу також залежить від інших фак­торів та відповідних поправочних коефіцієнтів.


Фактори ризику та поправочні коефіцієнти до страхових тарифів


^ Фактор ризику

Поправочний коефіцієнт

Якість проектних робіт, репутація проектувальника

0,9-1,3

Характеристика будівельного майданчика: наявність вулканічної діяльності, землетрусів, повеней, зсувів ґрунту, сильних вітрів, властивості грунту, рівень ґрунтових вод, кліматичні умови тощо

0,8-1,5

Наближення місця страхування до небезпечних виробництв, доріг, місць скупчення людей або това­рів, місць періодичного відвіду­вання спортивних, релігійних, розважальних та інших заходів

1,0-1,3

Криміногенність ситуації в регіоні

1,0-1,4

Характеристика будівельних матеріалів, якість та безпечність експлуатації обладнання машин та механізмів, узагальнена якість будівництва, професіоналізм персоналу тощо

0,8-1,5

Захаращеність приміщень та будівельного майданчика, рівень технологічної та трудової дисципліни, рівень управління

0,9-1,3

Статистика страхових подій за попередні три роки відносно даного страховика 0,8—1,2

0,8-1,2

Розмір максимально можливого збитку, лімітів відповідальності страховика, франшизи

0,7-1,1


^ Розмір страхової премії залежатиме від страхової суми, страхового тарифу та поправочного коефіцієнту, що враховує різні характеристики застрахованого об'єкта та фактори ризику.

Договір страхування набуде чинності з дня внесення страхового платежу на розрахунковий рахунок страховика


^ Страховий захист будівництва настає з початком будівельних робіт або з моменту завезення предметів на будівель­ний майданчик, але не раніше дати, обумовленої в договорі, за умови своєчасної сплати страхових платежів і закінчується прий­манням або введенням споруди в експлуатацію, проте не пізніше обумовленої договором страхування датами та строку дії ліцензії на виконання будівельних робіт.

За устаткування будівельного майданчика та будівельні машини відповідальність страховика починається після їх вивантаження на будівельному майданчику і в момент їх вивезення закінчується, але не пізніше закінчення строку дії договору страхування.

^ Щодо термінів повідомлення про страховий випадок, то страхувальник повинен сповістити страховика про знищення або пошкодження об'єкта страхування протягом одного робочого дня та подати довідку пожежної охорони, гідрометеорологічної служ­би, а також інші документи компетентних органів, які необхідні для встановлення причин страхового випадку і визначення розміру збитків.


Страхове відшкодування виплачуться у відповідності до умов договору страхування на підставі:

 • письмової заяви страхувальника;

 • документів компетентних органів;

 • акта про втрати та розрахунків до нього.


Страховик відшкодовує страхувальникові витрати, не­обхідні для покриття збитку, заподіяного застрахованому майну будівництва, виходячи з прийнятої на страхування вартості на підставі кошторису та за наявності вище перерахованих доку­ментів.

Компенсуються також витрати, пов'язані з розчисткою території від уламків при ліквідації збитку після страхового ви­падку.

Але в будь-якому разі загальна сума страхового відшко­дування не може перевищувати страхової суми за договором страхування.


^ 3. Страхування монтажних ризиків


В основу страхування всіх монтажних ризиків покладено ідею забезпечення страху­вальникові необхідного і якомога повнішого страхового покриття всіх ризиків, які виникають при монтажі машин та механізмів, а також при зведенні сталевих конструкцій.


З розвитком промисловості економічна роль страхування монтажних ризиків посилюється, і нині в усіх розвинених країнах цей вид страхування став фактично незамінним.

Ризики, що вини­кають при виконанні великих замовлень для монтажних організацій і для самого замовника, наприклад спорудження мостів чи ком­плектних промислових підприємств, можуть бути покриті лише за рахунок страхування всіх монтажних ризиків. Тому банки та інші кредитні установи наполягають на укладанні договорів страхування всіх монтажних ризиків, щоб надані ними фінансові кошти були якомога повніше захищені від ризиків.


Страхувальниками можуть бути всі сторони, для яких монтаж об'єкта пов'язаний з ризиком, наприклад:

 • виробник чи постачальник монтажного об'єкта, якщо мон­тажні роботи

виконуються ним самим або під його відповідальність;

 • власник монтажного об'єкта - при страхуванні монтажу та пробного

пуску;

 • фірми, яким доручено виконати монтаж;

 • покупець монтажного об'єкта;

 • кредитор.


Страхування всіх монтажних ризиків забезпечує досить по­вне страхове покриття.

До страхових ризиків, як правило, нале­жать знищення чи пошкодження предметів монтажу внаслідок:

 • аварії, якщо вона не є винятком, визначеним умовами

 • страхування або договором (відповідно до правил техніки безпеки);

 • вогню (пожежа, удар блискавки, вибух та збитки, понесені під час

гасіння пожежі);

 • стихійних явищ (паводок, повінь, затоплення, зливи, не­звичайний для

даної місцевості снігопад, землетрус, буря, осідання ґрунту, зсув, обвал);

 • помилок під час монтажу;

 • короткого замикання, надлишкової напруги електричної дуги;

• аварійних подій, наприклад пошкодження частинами, що обвалюються чи

падають.

Не підлягають відшкодуванню збитки, що виникли внаслідок:

 • військових заходів, військових дій, страйків, заворушень, заколотів, незаконних актів політичних організацій і осіб;

 • навмисних дій страхувальника або його представника, в тому числі, якщо вони перебували в стані алкогольного,
  наркотичного чи токсичного сп'яніння;

 • впливу ядерної енергії;

 • претензії за неустойками та недоліками наданих послуг;

 • недоліків у конструкції, дефектів матеріалу чи помилок при виготовленні;

 • несправності машин та пристроїв внаслідок експлуатації монтажного обладнання (тобто пошкодження, спричинені не зовнішніми факторами);

^ Договір страхування монтажних ризиків може бути укла­дений на термін від одного місяця та більше.

Страхова сума визначається

для монтажного обладнання на рівні дійсної вар­тості,

а для монтажу - на рівні вартості, визначеної проектно-ко­шторисною документацією.

Якщо в разі настання страхового ви­падку страхова сума виявиться заниженою (що можливо при зростанні цін і підвищенні заробітної плати), то при відшкоду­ванні збитку враховується факт неповного страхування. Тому про зміни в страховій сумі рекомендується негайно повідомляти страховика.


При страхуванні монтажних ризиків немає змоги встанови­ти тверді ставки премій за всіма видами монтажних робіт та ри­зиків.

Тому премію з кожного конкретного ризику доводиться обчислювати окремо з урахуванням особливих умов відповідного випадку.

При цьому береться до уваги така інформація:

технічний опис споруджуваного об'єкта, його вартість, виробничий процес, план розташування, геологічні, гідрологічні та метеорологічні дані про місце монтажу, наявність охорони, засобів пожежогасіння, досвід монтажної фірми з монтажу аналогічних об'єктів і т. ін.

За умови своєчасного внесення страхового платежу у випадку страхування монтажних ризиків відповідальність страховика роз­починається з часу вивантаження матеріалу на монтажному май­данчику та триває до закінчення всіх робіт з монтажу предметів і пробного їх пуску, термін яких не повинен перевищувати строк дії договору страхування та ліцензії на виконання монтажних робіт.

^ Порядок та умови виплати страхового відшкодування відповідають тим, що були розглянуті раніше.

Зазначимо лише, що в разі завданих збитків монтажу або пробному пуску відшкодовуються витрати на приведення пошкодженого (знище­ного) предмету до стану, в якому він знаходився безпосередньо перед настанням страхового випадку, включаючи витрати з де­монтажу, фрахту і повторного монтажу із вирахуванням вартості придатних для використання залишків.

1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   ...   30

Схожі:

Конспект лекцій з дисципліни \" страхові послуги \" iconМетодичні вказівки для організації самостійної роботи з дисципліни " страхові послуги " для студентів спеціальності
Метою вивчення дисципліни «Страхові послуги» є вивчення студентами одного з найважливіших інститутів ринкової економіки – інституту...
Конспект лекцій з дисципліни \" страхові послуги \" iconМетодичні вказівки для організації самостійної роботи студентів з дисципліни " страхові послуги " для напряму підготовки
Метою вивчення дисципліни " Страхові послуги " є вивчення студентами одного з найважливіших інститутів ринкової економіки – інституту...
Конспект лекцій з дисципліни \" страхові послуги \" iconЩодо самостійної роботи з навчальної дисципліни “страхові послуги”
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни “Страхові послуги” для студентів денної та заочної форм навчання...
Конспект лекцій з дисципліни \" страхові послуги \" iconМетодичні вказівки для практичних занять студентів з дисципліни " страхові послуги " для напряму підготовки

Конспект лекцій з дисципліни \" страхові послуги \" iconКонспект лекцій з дисципліни „Радіоекологія для студентів спеціальності 040106
Конспект лекцій з дисципліни „Радіоекологія” / укладач Р. А. Васькін. – Суми: Сумський державний університет, 2010. – 115 с
Конспект лекцій з дисципліни \" страхові послуги \" iconА.І. Кубах Конспект лекцій з дисципліни
Конспект лекцій з дисципліни „Правознавство” (для студентів усіх спеціальностей академії). Автор А.І. Кубах – Харків: хнамг, 2006....
Конспект лекцій з дисципліни \" страхові послуги \" iconКонспект лекцій з дисципліни «Композиція»
...
Конспект лекцій з дисципліни \" страхові послуги \" iconКонспект лекцій
Конспект лекцій з дисципліни "Внутрішній економічний механізм підприємства". / Авт. В. М. Тюріна. Харків: хнамг, 2004. 63 с
Конспект лекцій з дисципліни \" страхові послуги \" iconКонспект лекцій з дисципліни "хімія"
Конспект лекцій з дисципліни “Хімія” (для студентів 1 – 2 курсів денної та заочної форм навчання напряму підготовки 030601 – “Менеджмент”)...
Конспект лекцій з дисципліни \" страхові послуги \" iconКонспект лекцій з дисципліни "хімія"
Конспект лекцій з дисципліни “Хімія” (для студентів 1 – 2 курсів денної та заочної форм навчання напряму підготовки 170202 – “Охорона...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи