Конспект лекцій з дисципліни «Фінансовий менеджмент» для студентів спеціальності icon

Конспект лекцій з дисципліни «Фінансовий менеджмент» для студентів спеціальності
НазваКонспект лекцій з дисципліни «Фінансовий менеджмент» для студентів спеціальності
Сторінка5/8
Дата17.09.2012
Розмір1.69 Mb.
ТипКонспект
1   2   3   4   5   6   7   8
Тема6

^ ФІНАНСОВЕ ПЛАНУВАННЯ НА ПІДПРИЄМСТВАХ


Питання 1 Сутність та основні етапи фінансового планування.

Питання 2 Перспективне фінансове планування.

Питання 3 Поточне фінансове планування.

Питання 4 Оперативне фінансове планування.

Питання 5 Основні підходи до бізнес-планування на підприємстві.


^ 6.1 Сутність та основні етапи фінансового планування


Дуже важливий елемент підприємницької діяльності – планування, у тому числі фінансове. Ефективне управління фінансами підприємства можливе тільки за умови планування всіх фінансових потоків, процесів і відносин підприємства.

Обґрунтування показників фінансових операцій, як і результативність багатьох господарських рішень, досягається в процесі фінансового планування і прогнозування. Ці два дуже близьких поняття в економічній літературі та на практиці часто ототожнюються. Фактично фінансове прогнозування може передувати плануванню й оцінювати численні варіанти (відповідно визначати можливості управління рухом фінансових ресурсів на макро- і мікрорівнях). За допомогою фінансового планування конкретизуються прогнози, визначаються конкретні шляхи, показники, взаємопов’язані завдання, послідовність їх реалізації, а також методи, які сприяють досягненню обраної мети.

^ Фінансове планування – це науковий процес обґрунтування на певний період руху фінансових ресурсів підприємства і відповідних фінансових відносин. При цьому об’єктом планування виступає діяльність підприємства. Для формування і використання різноманітних фондів коштів визначається рух ресурсів, фінансові відносини та нові вартісні пропорції.

Основні завдання фінансового планування діяльності підприємства в умовах ринку такі:

 • забезпечення необхідними фінансовими ресурсами виробничої, інвестиційної та фінансової діяльності;

 • визначення шляхів ефективного вкладення капіталу, оцінка ступеня раціонального його використання;

 • виявлення внутрішньогосподарських резервів збільшення прибутку за рахунок ощадливого використання коштів;

 • встановлення раціональних фінансових відносин з бюджетом, банками та іншими підприємствами;

 • дотримання інтересів акціонерів та інших інвесторів;

 • контроль за фінансовим станом, платоспроможністю і кредитоспроможністю підприємства.

Фінансове планування на підприємстві являє собою складний процес і вміщує такі етапи (рис. 6.1).

На першому етапі аналізують фінансові показники діяльності підприємства за попередній період. Використовують дані фінансової документації: бухгалтерського балансу, звіту про фінансові результати, звіту про рух грошових коштів. Основна увага приділяється таким показникам, як обсяг реалізації, витрати, прибуток. Проведений аналіз дозволяє оцінити фінансові результати діяльності підприємства і визначити проблеми, які постають перед ним.


^ Процес фінансового плануванняI етап

Аналіз фінансової ситуації

II етап

Розроблення загальної фінансової стратегії підприємства

III етап

Складання поточних фінансових планів

IV етап

Коригування і конкретизація фінансового плану

V етап

Розроблення оперативних фінансових планів

VI етап

Аналіз і контроль виконання фінансових планів


Рисунок 6.1 – Основні етапи фінансового планування на підприємстві


На другому етапі здійснюють розроблення фінансової стратегії та фінансової політики з основних напрямків фінансової діяльності підприємства, складають основні прогнозні документи, які стосуються перспективних фінансових планів.

На третьому етапі уточнюють і конкретизують основні показники прогнозних фінансових документів за допомогою складання поточних фінансових планів.

^ Четвертий етап передбачає узгодження показників фінансових планів з виробничими, комерційними, інвестиційними та іншими планами і програмами, які розробляються підприємством.

На п’ятому етапі здійснюють оперативне фінансове планування, що визначає розроблення поточної, виробничої, комерційної та фінансової діяльності підприємства і впливає на кінцеві фінансові результати його діяльності загалом.

Процес фінансового планування на підприємстві завершується аналізом і контролем за виконанням фінансових планів. Тобто, шостий етап полягає у визначенні фактичних кінцевих фінансових результатів діяльності підприємства, порівнянні їх із запланованими показниками, виявленні причин відхилень від планових показників, у розробленні заходів щодо усунення негативних явищ.


Фінансове планування містить такі елементи (рис. 6.2).

Рисунок 6.2 – Елементи фінансового планування


На підприємстві фінансове планування проводиться за трьома основними напрямами: перспективне фінансове планування; поточне фінансове планування; оперативне фінансове планування. Будь-якій із цих трьох підсистем властиві певні форми фінансових планів, що розробляються (табл. 6.1).


Таблиця 6.1 – Характеристика підсистем фінансового планування

Підсистема фінансового планування

Форма планів, що розробляються

Період планування

Перспективне (стратегічне) планування

Прогноз фінансових результатів

Прогноз руху грошових коштів

Прогноз бухгалтерського балансу

3–5 років

Поточне планування

План доходів і витрат від операційної діяльності

План доходів і витрат від інвестиційної діяльності

План надходжень і витрат коштів

Балансовий план

1 рік

Оперативне планування

Платіжний календар

Касовий план

Декада, місяць, квартал


Усі підсистеми фінансового планування взаємозалежні та взаємообумовлені, планування здійснюється в певній послідовності. Найважливішим етапом планування є прогнозування основних напрямків фінансової діяльності підприємства, що здійснюється у процесі перспективного планування. На цьому етапі визначаються завдання і параметри поточного фінансового планування. У свою чергу, базою для розроблення оперативних фінансових планів є саме поточне фінансове планування.


^ 6.2 Перспективне фінансове планування


Багатоаспектність планування відображає різноманітність проблем, які вирішуються у процесі керування економічним і соціальним розвитком суспільства. Будучи провідним елементом системи керування, планування виконує роль інструмента реалізації політики держави, її окремих суб’єктів, а також власників підприємств.

У зв’язку з наростанням динаміки економічних і соціальних процесів, які відбуваються в суспільстві, швидкою зміною кон’юнктури на внутрішньому і зовнішньому ринках, необхідністю забезпечення стабільного розвитку суспільства в довгостроковій перспективі на макро- і мікрорівнях соціально–економічної системи все більше зростає роль перспективного планування.

За часом і характером вирішуваних проблем прогнози поділяються на: стратегічні та тактичні, оперативні, короткострокові, середньострокові, довгострокові. Мета стратегічних прогнозів – передбачити найважливіші параметри формування об’єктів управління у середньостроковій і більш віддаленій перспективі. Оперативні прогнози призначені для виявлення можливостей вирішення конкретних проблем стратегічних прогнозів у поточній діяльності та короткостроковій перспективі. Оперативний прогноз має період до 1 місяця; короткостроковий – від 1 місяця до 1 року; середньостроковий – від 1 до 5 років; довгостроковий – більше 5 років.

За функціональною ознакою (напрямками прогнозування) прогнози поділяються на два види: пошукові та нормативні. Пошуковий прогноз базується на умовному продовженні в майбутньому тенденції розвитку досліджуваного об’єкта колись і тепер та відокремлюється від умов (факторів), здатних змінити тенденції розвитку. Нормативний прогноз розробляється на базі заздалегідь поставлених цілей. Його завдання полягає у визначенні шляхів і термінів досягнення можливих станів об’єкта прогнозування в майбутньому, прийнятих за цілі. Пошуковий прогноз при визначенні майбутнього стану об’єкта прогнозування відштовхується від його минулого і сьогодення. Нормативний прогноз розробляється у зворотному порядку: від заданого стану в майбутньому до існуючих тенденцій і змін у напрямку поставленої мети.

Важливим моментом при здійсненні прогнозування є визнання факту стабільності зміни показників діяльності підприємства.


^ 6.3 Поточне фінансове планування


Система поточного планування фінансової діяльності підприємства ґрунтується на розробленій фінансовій стратегії та фінансовій політиці за окремими аспектами фінансової діяльності. Цей вид фінансового планування характеризується розробленням конкретних видів фінансових планів. Вони дають можливість підприємству визначити на поточний період усі джерела фінансування його розвитку, сформувати структуру його доходів і витрат, забезпечити постійну платоспроможність, а також визначити структуру активів і капіталу фірми на кінець планованого періоду.

За результатами поточного фінансового планування розробляються три основні документи:

 • план руху грошових коштів;

 • план звіту про фінансові результати;

 • план бухгалтерського балансу.

Головною метою розроблення цих документів є оцінка фінансового плану підприємства на кінець планованого періоду.

Відповідно до законодавчих вимог до звітності з періодизації становлять поточний фінансовий план на рік з розбиванням за кварталами. Дані, вміщені в поточних фінансових планах, характеризують такі параметри:

 • фінансову стратегію підприємства;

 • результати фінансового аналізу за попередній період;

 • плановані обсяги виробництва і реалізації продукції, а також інші економічні показники операційної діяльності підприємства;

 • систему розроблених на підприємстві норм і нормативів витрат окремих видів ресурсів;

 • діючу систему оподаткування;

 • діючу систему норм амортизаційних відрахувань;

 • середні ставки кредитного і депозитного відсотків на фінансовому ринку і т.п.

У процесі здійснення поточного фінансового планування для складання фінансових документів важливо правильно визначити обсяг реалізованої продукції. Це необхідно для організації виробничого процесу, ефективного розподілу коштів. Як правило, прогнози обсягів реалізації складають на три роки. Річний прогноз розбивається на квартали і місяці, причому чим коротший період прогнозу, тим точніше і конкретніша інформація, що містяться, в ньому. Прогноз обсягу реалізації допомагає визначити вплив обсягу виробництва, ціни реалізованої продукції на фінансові потоки фірми. У табл. 6.2 наводиться приклад прогнозу обсягу реалізації конкретного виду продукції.

Використовуючи прогнозні дані щодо обсягу реалізації продукції, розраховують необхідну кількість матеріальних і трудових ресурсів, визначають складові витрат на виробництво.

На підставі отриманих даних розробляють плановий звіт про фінансові результати, за допомогою якого визначається величина одержуваного прибутку в планованому періоді.

Таблиця 6.2 – Прогноз обсягів реалізації на 2008 р.

Показник

2007 р.

2008 р.

І кв.

ІІ кв.

ІІІ кв.

ІV кв.

Обсяг реалізації в натуральному вираженні

2500

750

800

850

850

Ціна за одиницю продукції, тис. грн

1,24

1,31

1,35

1,38

1,41

Індекс цін, %
1,06

1,05

1,05

1,04

Обсяг реалізації в грошовому виразі, тис. грн

3100

982,5

1080

1173

1199


Складаючи план звіту про фінансові результати, особливу увагу приділяють визначенню виручки від реалізації продукції. За основу, як правило, береться значення виручки від реалізації за попередній рік. Потім ця величина обчислюється для цього року з урахуванням змін собівартості порівнюваної продукції, цін на реалізовану підприємством продукцію, цін на закуплені матеріали і комплектуючі, оцінки основних коштів та капіталовкладень, оплати роботи працівників. Форма «Плану звіту про фінансові результати» наведена в табл. 6.3.

^ План руху грошових коштів розробляють із урахуванням їх притоку (надходження і платежі), відтоку і розрахунку чистого грошового потоку (надлишок або дефіцит). Фактично він відображає рух грошових потоків при поточній, інвестиційній і фінансовій діяльності. У процесі фінансової діяльності підприємства розмежування напрямків діяльності під час розроблення плану руху грошових коштів дозволяє підвищити результативність управління грошовими потоками.

План руху грошових коштів складають на рік з розбиванням за кварталами і вносять до нього надходження та витрати. У розділі надходжень відображають виторг від реалізації продукції, від реалізації основних засобів і нематеріальних активів, доходи від позареалізаційних операцій та інші доходи, які підприємство може одержати упродовж року.

У видатковій частині відображаються витрати на виробництво реалізованої продукції, суми податкових платежів, погашення довгострокових позичок, сплата відсотків за користування банківським кредитом. Орієнтовна форма плану руху грошових коштів підприєм-ства подана в табл. 6.4.

Таблиця 6.3 – План звіту про фінансові результати

Показник

Код рядка

Планований період

I кв.

II кв.

III кв.

IV кв.

Дохід (виручка) від реалізації продукції, товарів, послуг

010

Податок на додану вартість

015

Акцизний збір

020

Інші відрахування з доходу

030

Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції

035

Собівартість реалізованої продукції

040

Валовий прибуток (збиток)

050

Інші операційні доходи

060

Адміністративні витрати

070

Витрати на збут

080

Інші операційні витрати

090

Фінансові результати від операційної діяльності: прибуток (збиток) (ряд. 050 + 060–070–080–090)

100

Доходи від участі в капіталі

110

Інші фінансові доходи

120

Інші доходи

130

Фінансові витрати

140

Втрати від участі в капіталі

150

Інші втрати

160

Фінансові результати від звичайної діяльності до оподатковування: прибуток (збиток) (стор. 100+110+120+130–140–150–160)

170

Податки з прибутку від звичайної діяльності

180

Фінансові результати від звичайної діяльності: прибуток (збиток) (стор. 170–180)

190


Таблиця 6.4 – План руху грошових коштів на 2008 р.

Розділ і стаття балансу

2008 р.

(план)

У т.ч. за кварталами

I

II

III

IV

1

2

3

4

5

6

Надходження
^ 1 Від поточної діяльності

1.1 Виручка від реалізації продукції (без ПДВ, акцизів і мита)

1.2 Інші надходження

РАЗОМ за розділом І
2 Від інвестиційної діяльності

2.1 Виручка від іншої реалізації без ПДВ

2.2 Доходи від позареалізаційних операцій

2.3 Доходи за цінними паперами

2.4 Доходи від участі в діяльності інших організацій

2.5 Накопичення за будівельно–монтажними

роботами, що виконуються господарським способом

2.6 Кошти, які надходять в порядку пайової участі у житловому будівництві

РАЗОМ за розділом II
3 Від фінансової діяльності

3.1 Збільшення статутного капіталу

3.2 Збільшення заборгованості

3.2.1 Одержання нових позик і кредитів

3.2.2 Випуск облігацій

ВСЬОГО надходжень
Видатки
1 За поточною діяльністю

1.1 Витрати на виробництво реалізованої продукції (без амортизаційних відрахувань і податків, які відносять на собівартість)

1.2 Платежі до бюджету

1.2.1 Податки, внесені до собівартості

1.2.2 Податок на прибуток

1.2.3 Податки, виплачувані за рахунок прибутку, який залишається у розпорядженні підприємства

Продовження таблиці 6.4

1

2

3

4

5

6

1.2.4 Податки, віднесені на фінансовий результат.

1.2.5 Податок на інші доходи.

1.3 Виплати з фонду споживання (матеріаль­на допомога та ін.)

1.4 Приріст власних оборотних коштів

РАЗОМ за розділом І
2 За інвестиційною діяльністю

2.1 Інвестиції в основні засоби і нематеріаль­ні активи

2.1.1 Капітальні вкладення виробничого

призначення

2.1.2 Капітальні вкладення невиробничого

призначення

2.2 Витрати на проведення НДДКР

2.3 Платежі за лізинговими операціями

2.4 Довгострокові фінансові вкладення

2.5 Видатки за позареалізаційними операціями

2.6 Видатки від іншої реалізації

2.7 Утримання об’єктів соціальної сфери

2.8 Інші видатки

РАЗОМ за розділом II
3 За фінансовою діяльністю

3.1 Погашення довгострокових позичок

3.2 Сплата відсотків за довгостроковими

позичками

3.3 Короткострокові фінансові вкладення

3.4 Виплата дивідендів

3.5 Відрахування до резервного фонду

3.6 Інші видатки

РАЗОМ за розділом III

УСЬОГО видатків
УСЬОГО витрат
Перевищення доходів над видатками

Перевищення видатків над доходами
Сальдо за поточною діяльністю

Сальдо за інвестиційною діяльністю

Сальдо за фінансовою діяльністю
Така форма плану дозволяє перевірити реальність джерел надходження коштів і обґрунтованість витрат, синхронність їх виникнення, вчасно визначити можливу величину потреби в позикових коштах.

За такої побудови плану руху грошових коштів планування охоплює весь обіг коштів. У випадку виникнення дефіциту коштів це дає можливість проводити аналіз і оцінку надходжень та витрат коштів і приймати оперативні рішення про можливі способи фінансування. До того ж план вважається остаточно складеним, якщо в ньому передбачене джерело покриття можливого дефіциту коштів.

^ Плановий баланс активів і пасивів на кінець планового періоду є остаточним документом поточного фінансового плану. У ньому відображаються всі зміни в активах і пасивах у результаті запланованих заходів, стан майна і фінансів підприємства.

Мета розроблення балансового плану – визначення необхідного приросту окремих видів активів із забезпеченням їх внутрішньої збалансованості, а також формування оптимальної структури капіталу, що гарантувала б достатню фінансову стабільність підприємства в майбутньому.

Поточні фінансові плани розробляються на основі перспективних шляхом їх конкретизації та деталізації. Робиться зіставлення кожного виду вкладень із джерелами фінансування. Для цього звичайно використовуються кошториси утворення і витрати фондів коштів. Ці документи необхідні для контролю за ходом фінансування найважливіших заходів щодо вибору оптимальних джерел поповнення фондів і структури вкладення власних ресурсів.


^ 6.4 Оперативне фінансове планування


Для здійснення оперативного планування фінансової діяльності розробляються комплекси короткострокових планових завдань щодо фінансового забезпечення основних напрямків господарської діяльності підприємства.

Оперативне фінансове планування передбачає складання і використання платіжного календаря, касового плану і розрахунку потреби в короткостроковому кредиті (табл. 6.5).

Платіжний календар складають на квартал з розбиванням за місяцями і більш короткими періодами.


Таблиця 6.5 – Приблизна форма платіжного календаря на I квартал


Найменування показників

Січень

Лютий

Березень

I Початкове сальдо


II Надходження коштів

1 Продаж за готівку

2 Погашення дебіторської заборгованості

3 Доходи від інших видів діяльності

4 Інші грошові надходження


УСЬОГО надходжень коштів


III Витрати коштів

1 Оплата постачальникам (за готівку)

2 Погашення кредиторської заборгованості

3 Пряма заробітна плата

4 Постійні витрати

5 Інші поточні витрати

6 ПДВ, акцизи та інші обов’язкові платежі від реалізації продукції

7 Експортні мита

8 Податки, віднесені на фінансовий результат

9 Податок на прибуток

10 Податок на інші витрати

11Зміст об’єктів соціальної сфери

12 Інвестиції в основні кошти і нематеріальні активи

13 Виплати з фонду споживання.

14 Виплата дивідендів

15 Інші витрати


УСЬОГО витрат


IV Сальдо за період


V Кінцеве сальдо


VI Мінімально допустиме сальдо


VII Нестача коштів (–), надлишок коштів (+)У платіжному календарі можуть бути збалансовані надходження і витрати коштів. Правильно складений платіжний календар дозволяє виявити фінансові помилки і таким чином уникнути фінансових труднощів.

Для складання платіжного календаря необхідно мати таку інформаційну базу:

 • план реалізації продукції;

 • кошторис витрат на виробництво;

 • план капітальних вкладень;

 • виписки з рахунків підприємства і додатки до них;

 • договори;

 • внутрішні накази;

 • графік виплати зарплати;

 • рахунки-фактури;

 • установлені строки платежів з фінансових зобов’язань.

Ознакою погіршення фінансового стану підприємства є перевищення планованих витрат над очікуваними надходженнями, що означає недостатність власних можливостей для покриття. У цих випадках необхідно вирішити такі завдання:

 • перенести частину витрат на наступний період;

 • прискорити відвантаження і реалізацію продукції;

 • вжити заходів для пошуку додаткових джерел фінансування.

Надлишок коштів певною мірою свідчить про фінансову стабільність і платоспроможність підприємства.

Разом із платіжним календарем необхідно скласти податковий календар, у якому зазначається, які податки відповідно до законодавства має сплачувати підприємство, як уникнути прострочень і санкцій. Для деталізації картини можна розробляти платіжні календарі з окремих видів руху грошових коштів. Наприклад, платіжний календар щодо розрахунків з постачальниками, платіжний календар щодо обслуговування боргу і т.п.

Касовий план, або план руху наявних коштів, відображає надходження і виплату готівки через касу. Касовий план необхідний для контролю за надходженням і витратою наявних коштів (див. табл. 6.6).


Таблиця 6.6 – Приблизна форма касового плану на II квартал


І НАДХОДЖЕННЯ

Джерело надходження готівки

Факт 1-го кв. поперед-нього року

План 1-го кв. поточного року

1

2

3

1 Торгова виручка від продажу споживчих товарів за всіма каналами реалізації2 Виручка пасажирського транспорту3 Квартирна плата4 Виручка від видовищних заходів5 Виручка підприємств, які надають інші послуги6 Надходження від реалізації нерухомості7 Надходження від реалізації державних та інших цінних паперів8 Інші надходження9 разомІз загальної суми надходжень:

9.1 Витрачається на місці з виторгу

9.2 Здається в каси банку

9.3 Здається в каси інших банківII ВИдатки

Види витрат готівки

Факт 1–го кв. поперед-нього року

План витрат

1 На заробітну плату, виплати соціального характеру тощо2 На виплату пенсій і допомоги соцстраху3 На виплату за договорами страхування4 На погашення і виплату доходу за цінними

паперами5 На купівлю державних та інших цінних паперів6 На видачу позичок співробітникам7 Витрати на відрядження8 На господарські видатки, у т.ч. представницькі витрати, витрати на паливно-мастильні матеріали9 На закупівлю сільськогосподарської продукції у населення10 разом

Продовження таблиці 6.6

^ III РОЗРАХУНОК ВИПЛАТ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ, ВИПЛАТ СОЦІАЛЬНОГО ХАРАКТЕРУ тощо

Найменування показника

Планове значення

1 Фонд заробітної плати

1.1 Оплата за відпрацьований час

1.2 Заохочувальні та інші виплати
2 Виплати соціального характеру
3 Надбавки до заробітної плати
4 Авторські винагороди
5 Стипендії
6 РАЗОМ
7 РАЗОМ відрахувань, у тому числі:

7.1 Податки

7.2 Формове обмундирування

7.3 Товари, куплені в кредит

7.4 Харчування

7.5 Платежі з добровільних видів страхування

7.6 Квартплата і комунальні платежі

7.7 Інші відрахування
8 УСЬОГО перерахувань, у тому числі:

8.1 Внески

8.2 Акцептовані платіжні доручення для переказування грошей поштою

8.3 Видача за кредитними картками
9 Підлягає видачі готівкою – усього, у тому числі:

9.1 Зі своїх касових надходжень

9.2 З готівки, отриманої в банку
IV КАЛЕНДАР ВИДАЧІ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ РОБІТНИКАМ ТА СЛУЖБОВЦЯМ за ВСТАНОВЛЕНИми СТРОКАми

^ (СУМИ ВИПЛАТ ГОТІВКОЮ)

Число

Назва місяця

1

2

3

4

...

26

27

28

29

30

СіченьЛютийБерезень
Під час складання касового плану використовуються такі вихідні дані:

 • очікувані виплати з фонду заробітної плати і фонду споживання;

 • інформація про продаж працівникам матеріальних ресурсів або продукції;

 • відомості про витрати на відрядження;

 • відомості про інші надходження і виплати готівкою.


За 45 діб до початку планованого кварталу всі підприємства повинні подавати касовий план до банку, з яким підприємство уклало договір про розрахунково-касове обслуговування. Він необхідний підприємству для того, щоб за якомога точніше розрахувати розмір зобов’язань перед працівниками підприємства щодо заробітної плати і розмірів інших виплат. Банк складає зведений касовий план на обслуговування своїх клієнтів у встановлений термін з урахуванням касових планів підприємств і організацій.

Використання розглянутих систем і методів фінансового планування дозволяє забезпечити цілеспрямованість фінансової діяльності підприємства і підвищити її ефективність. При вивченні даної теми особливу увагу необхідно звернути на відмінності в сутності різних видів фінансового планування (перспективного, оперативного, тактичного і т.д.), а також на структуру використовуваних при плануванні документів (платіжний календар, касовий план).


^ 6.5 Основні підходи до бізнес-планування на підприємстві


Бізнес–планування є однією з найважливіших складових системи фінансового планування на підприємствах, які функціонують в умовах конкурентного середовища, оскільки воно не тільки забезпечує внутрішні потреби підприємства в обґрунтованих кількісних оцінках майбутніх капіталовкладень, а й сприяє залученню надійних інвесторів для їх фінансування.

Бізнес-план – це всебічно обґрунтована послідовність управлінських рішень, спрямованих на вирішення завдань, передбачених стратегією розвитку підприємства і оформлених у вигляді відповідного планового документа.

Бізнес-план може бути складовою як поточного, так і стратегічного фінансового плану залежно від завдань, які при цьому вирішуються.

Розрізняють бізнес-план підприємства та бізнес-план інвестиційного проекту. Перший складають при створенні нового підприєм-ства. Він розкриває всі напрями його майбутньої діяльності. Другий обґрунтовує доцільність реалізації вже існуючим підприємством окремого інвестиційного проекту. Розкриємо зміст та основні структурні елементи бізнес-плану інвестиційного проекту.

У бізнес–плані інвестиційного проекту обґрунтовують доцільність реалізації певного інвестиційного проекту, формулюють цілі, яких треба досягти в процесі його реалізації, розкривають плани дій за всіма видами діяльності (виробничою, інвестиційною, фінансовою), оцінюють ефективність проекту та ризики, які його супроводжують.

У процесі розробки бізнес-плану проводять маркетингові дослідження відповідного сегмента ринку, з урахуванням їх результатів формулюють цілі проекту та завдання за окремими видами діяльності, розробляють розділи бізнес–плану, оцінюють ефективність отриманих унаслідок планування результатів.

Оскільки реалізація інвестиційного проекту, як правило, передбачає залучення зовнішніх джерел фінансування, відповідний плановий документ має чітко визначену структуру і зміст, націлені на те, щоб потенційні інвестори зацікавились бізнес-планом, виявили бажання докладно ознайомитися з наданою в ньому інформацією, а в процесі ознайомлення переконались у доцільності вкладення коштів у запропонований проект.

Структура бізнес-плану містить такі розділи:

 1. Інформація про виконавця проекту

 2. Резюме

 3. План маркетингу

 4. Виробничий план

 5. Організаційний план

 6. Інвестиційний план

 7. Фінансовий план.

1 Інформація про виконавця проекту містить його назву, юридичну адресу, досвід виконання подібних робіт та інші відомості.

^ 2 У резюме наводять короткий опис бізнес-плану. Його зміст має викликати зацікавленість потенційних інвесторів, бажання уважно вивчити і проаналізувати всі наступні розділи плану. Як правило, резюме містить не більш як 2–3 сторінки і складається в останню чергу, після написання всіх інших розділів.

^ 3 У плані маркетингу аналізується ринкова кон’юнктура і розкривається механізм просування продукції на ринок, зокрема:

 • надається характеристика товарів чи послуг, що впроваджуються;

 • здійснюється загальний опис ринку, наводиться характеристика відповідного сегмента ринку, а також основних і потенційних конкурентів, основних та по­тенційних споживачів продукції, що впроваджується;

 • розкривається стратегія збуту та просування продукції на ринок;

 • визначається потреба у фінансуванні маркетингових та рекламних заходів упродовж здійснення проекту.

4 Виробничий план містить опис виробничого процесу із зазначенням «вузьких» з технологічного погляду місць та шляхів їх подолання. У плані визначають:

 • обсяги реалізації продукції у кількісному вираженні впродовж періоду, що планується (відповідно до результатів маркетингового дослідження);

 • необхідні виробничі потужності;

 • ресурси, найбільш потрібні для виробничого процесу, і джерела їх постачання;

 • режим постачання ресурсів та умови оплати, можливість залучення інших джерел постачання;

 • можливість кооперації та характеристика ймовірних партнерів.

На основі виробничого плану визначають обсяг необхідних інвестиційних витрат за проектом та поточні витрати на випуск продукції.

^ 5 В організаційному плані наводять оптимальну організаційну структуру виробництва, розраховують чисельність працюючих та фонд заробітної плати. Цей розділ висвітлює:

 • структуру підрозділів, які здійснюватимуть реалізацію проекту;

 • потребу в створенні додаткових служб і підрозділів для реалізації проекту;

 • процес контролю за роботою;

 • потребу в робочій силі та додаткових працівниках, вимоги до їх кваліфікаційного рівня, потребу в перекваліфікації, продуктивність праці;

 • дані про чинну систему заробітної плати, механізм її нарахування різним категоріям працівників підприємства, систему стимулювання;

 • умови праці.

^ 6 В інвестиційному плані, на відміну від виробничого, в якому надається інформація про кількісні та якісні показники виробничого процесу, відображують витрати, які необхідно здійснити для організації процесу виробництва. Основними документами інвестиційного плану є:

 1. кошторис витрат за проектом;

 2. перелік джерел фінансування проекту;

 1. календарний план-графік виконання робіт за проектом.

У кошторисі витрат відображують загальні витрати за проектом, а саме:

 • передінвестиційні витрати;

 • інвестиційні витрати;

 • податки та збори;

 • початкові витрати на виробництво.

До передінвестиційних витрат відносять витрати, пов’язані з підготовкою проекту, а саме: маркетингові та організаційні витрати, які здійснюються на попередній і підготовчій стадіях проекту; витрати на розроблення техніко-економічного обґрунтування, програмних продуктів, бізнес-плану; витрати на проведення науково-дослідних робіт, розробку проектної, конструкторської, технологічної документації тощо.

Інвестиційні витрати пов’язані з формуванням виробничих фондів, які будуть використані в процесі виробництва і підлягатимуть амортизації. Вони складаються з витрат на придбання або зведення будівель та споруд, проведення будівельно-монтажних робіт, придбання устаткування та введення його в експлуатацію.

^ Податки та збори включають податок на додану вартість, нарахований на вартість закупленого устаткування, мито, нараховане на вартість устаткування, що перетнуло митний кордон України, інші платежі і збори, що мають сплачуватись у зв’язку із закупівлею устаткування, будівельними, монтажними та пусковими роботами за проектом.

До початкових витрат на виробництво відносять витрати, які здійснюються на початку реалізації проекту і не можуть бути покриті за рахунок доходів від виробничої діяльності в цьому періоді. Такі витрати можуть охоплювати купівлю ліцензій і патентів, оплату праці, витрати на матеріали, електроенергію тощо на початковому етапі виробництва. Визначення обсягу початкових витрат на виробництво дає змогу об’єктивно оцінити потребу в додатковому фінансуванні та запобігти виникненню дефіциту грошових коштів на початку реалізації проекту.

^ Перелік джерел фінансування проекту містить назви внутрішніх і зовнішніх джерел, які будуть використані для фінансування проекту, їх обсягів та умови залучення. Обсяги джерел фінансування мають відповідати обсягам витрат, передбачених кошторисом ви­трат за проектом.

^ У календарному плані-графіку виконання робіт за проектом визначають і узгоджують у часі види та обсяги робіт, пов’язані з придбанням і введенням в експлуатацію необхідного для реалізації проекту обладнання та устаткування.

7 Фінансовий план узагальнює результати попередніх розділів і є заключним розділом бізнес-плану.

У фінансовому плані на основі припущень щодо фінансових розрахунків та аналізу поточного фінансового стану підприємства прогнозують основні фінансові показники його діяльності, визначають достатність чистих грошових надходжень для обслуговування боргу, а також оцінюють ефективність проекту загалом. Фінансовий план передбачає:

 • аналіз поточного фінансового стану підприємства;

 • припущення щодо фінансових розрахунків;

 • прогноз фінансового стану на плановий період;

 • оцінку ефективності проекту.

Аналіз поточного фінансового стану підприємства здійснюється на основі фінансової звітності за останні 1–3 роки. У ньому наводять дані про ліквідність, платоспроможність, фінансову стійкість підприємства, а також про рівні рентабельності, дебіторської та кредиторської заборгованості за останні роки.

^ Припущення щодо фінансових розрахунків містять таку інформацію:

про курс гривні до валют, в яких виражено вартість імпортних складових інвестиційних та експлуатаційних витрат;

про існуючі ціни на продукцію та ресурси (промислову електроенергію, матеріали, паливо і запасні частини), а також прогноз їх змін на період, що планується;

про частку витрат, що спрямовується на загальновиробничі та загальногосподарські потреби;

про рівні дебіторської і кредиторської заборгованості за розрахунками з постачальниками та споживачами продукції;

про норми амортизації, а також механізм нарахування і використання амортизаційних відрахувань;

про податок на додану вартість, сплачений за устаткування, прилади і будівельно–монтажні роботи, що підлягає відшкодуванню;

про ставки податку на прибуток, норми нарахувань на заробітну плату і відрахувань до фондів;

про умови залучення кредитів і позик (термін користування, плата за користування, відстрочка за платежами, періодичність здійснення платежів);

про структуру розподілу чистого прибутку на виробничі, соціальні та інші потреби.

^ Прогноз фінансового стану підприємства на плановий період здійснюється на основі інформації, наведеної в таких планах:

 • план здійснення платежів за банківськими кредитами та іншими позиками формується у вигляді таблиці, що містить інформацію про кожне із джерел позикових коштів, які передбачено залучити в процесі реалізації проекту. В таблиці наводять перелік усіх позик з відображенням платежів на погашення кожної з них. Таблиця складається з розбиванням на роки чи квартали залежно від механізму погашення заборгованості;

 • план амортизації основних засобів і нематеріальних активів формується у вигляді таблиці, що містить розрахунок амортизаційних відрахувань на весь строк реалізації проекту. Амортизаційні відрахування в складі валових витрат зменшують прибуток, що підлягає оподаткуванню;

 • план доходів та витрат розробляють з метою розрахунку операційного, балансового та чистого прибутків – показників, які використовують при розрахунку рентабельності та окупності проекту. Показник чистого прибутку виступає також основою для розрахунку чистого надходження грошових коштів у результаті операційної діяльності в плані руху грошових коштів;

 • план руху грошових коштів надає інформацію про чисті надходження коштів у результаті операційної, інвестиційної та фінансової діяльності, визначає поточний залишок коштів на розрахунковому рахунку підприємства. Його складають з метою оцінки майбутніх потреб підприємства у грошових коштах.

Залишок на рахунку формується як різниця між надходженням та витратами грошових коштів підприємства. Всі надходження і витрати коштів відображують у плані в періоді, що відповідає фактичній даті здійснення платежів із урахуванням затримки оплати (дебіторської та кредиторської заборгованості).

Для коригування чистого грошового потоку в результаті операційної діяльності здійснюють розрахунок руху робочого (чистого оборотного) капіталу за даними про обсяги дебіторської та кредиторської заборгованості на кінець кожного періоду, виходячи з їх рівня, встановленого в припущеннях.

Залишок грошових коштів на початок кожного періоду встановлюють на рівні залишку коштів на кінець попереднього періоду. Залишок коштів на початок першого періоду дорівнює нулю.

У результаті складання плану руху грошових коштів виявляють дефіцит або надлишок коштів на рахунку підприємства, який може утворитись у процесі реалізації проекту. Як правило, надлишок коштів обумовлюється прибутковістю діяльності за проектом, використанням коштів амортизаційного фонду, надходженням коштів унаслідок повернення ПДВ чи зниженням рівня дебіторської заборгованості. Дефіцит коштів виникає під впливом таких чинників, як збиткова діяльність за проектом, погашення значних сум кредитів (позик), суттєве зростання дебіторської, зниження кредиторської заборгованості тощо.

Дефіцит коштів на рахунку вказує на необхідність додаткового фінансування, яке можна здійснити за рахунок власних коштів підприємства або за рахунок залучення додаткових кредитів (позик). Фінансування здійснюється у період, на кінець якого відзначається утворення дефіциту. На суму дефіциту збільшується також обсяг коштів, укладених у проект.

^ Оцінку ефективності проекту здійснюють за допомогою методів інвестиційного аналізу, а також коефіцієнтів ефективності, рентабельності та покриття. Для розрахунків беруть дані, подані в прогнозній фінансовій звітності, планах і таблицях, сформованих у попередніх розділах бізнес-плану. Зокрема, для розрахунку початкового грошового потоку використовують інформацію про джерела фінансових ресурсів, подану у відповідному переліку, та обсяг дефіциту грошових коштів, отриманий у результаті складання плану руху грошових коштів. Чисті надходження коштів за періодами визначають на основі плану амортизаційних відрахувань та даних плану про доходи і витрати підприємства у плановому періоді.

Для оцінки ефективності здійснюють розрахунок рентабельності виробничої діяльності та рентабельності інвестицій в кожному з періодів упродовж строку реалізації проекту. Для розрахунку фінансових коефіцієнтів використовують формули, наведені в параграфах 6.2–6.5. Рентабельність виробничої діяльності оцінюють за допомогою про-центного співвідношення валового чи чистого прибутку і витрат (чи інших коефіцієнтів рентабельності). Рентабельність інвестицій розраховують як співвідношення чистого прибутку і вкладених у проект коштів. Для розрахунку коефіцієнтів покриття використовують дані планів амортизаційних відрахувань, здійснення платежів за бан­ківськими кредитами та іншими позиками, а також плану доходів і витрат. Результати оцінки ефективності проекту мають бути позитивними, оскільки бізнес-план призначений для обґрунтування доцільності реалізації проекту.

тема 7

Управління фінансовими ризиками

1   2   3   4   5   6   7   8

Схожі:

Конспект лекцій з дисципліни «Фінансовий менеджмент» для студентів спеціальності iconКонспект лекцій з дисципліни фінансовий менеджмент
Базецька, Г.І. Конспект лекцій з дисципліни «Фінансовий менеджмент» (для слухачів другої вищої освіти спеціальності 03050401 – «Економіка...
Конспект лекцій з дисципліни «Фінансовий менеджмент» для студентів спеціальності iconКонспект лекцій для студентів спеціальності 050104 "Фінанси"
Фінансовий менеджмент: конспект лекцій / укладачі: О. О. Захаркін, Л. С. Захаркіна. – Суми: Вид-во СумДУ, 2010.– 156с
Конспект лекцій з дисципліни «Фінансовий менеджмент» для студентів спеціальності iconКонспект лекцій для студентів спеціальності 050104 "Фінанси" усіх форм навчання та слухачів цпо
Фінансовий менеджмент: конспект лекцій / укладачі: О. О. Захаркін, Л. С. Захаркіна. – Суми: Вид-во СумДУ, 2010.– 156с
Конспект лекцій з дисципліни «Фінансовий менеджмент» для студентів спеціальності iconКонспект лекцій з дисципліни "Інноваційний менеджмент"
Конспект лекцій з дисципліни “Інноваційний менеджмент” (для студентів 5-6 курсів денної І заочної форм навчання спеціальності 050107...
Конспект лекцій з дисципліни «Фінансовий менеджмент» для студентів спеціальності iconКонспект лекцій з навчальної дисципліни «Регіональний менеджмент»
Конспект лекцій з навчальної дисципліни «Регіональний менеджмент» (для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності 050200...
Конспект лекцій з дисципліни «Фінансовий менеджмент» для студентів спеціальності iconПарасюк О. О. Конспект лекцій з навчальної дисципліни
Конспект лекцій з навчальної дисципліни «Паблік рілейшнз» для студентів 4 курсу денної та 5 курсу заочної форм навчання за напрямом...
Конспект лекцій з дисципліни «Фінансовий менеджмент» для студентів спеціальності iconКонспект лекцій для студентів спеціальності „Менеджмент організацій денної і заочної форм навчання
Рекламний менеджмент: конспект лекцій / Укладач О. Ю. Древаль. – Суми: Вид-во СумДУ, 2010. – 91 с
Конспект лекцій з дисципліни «Фінансовий менеджмент» для студентів спеціальності iconРекламний менеджмент конспект лекцій для студентів спеціальності „Менеджмент організацій”
Рекламний менеджмент: конспект лекцій / Укладач О. Ю. Древаль. – Суми: Вид-во СумДУ, 2010. – 91 с
Конспект лекцій з дисципліни «Фінансовий менеджмент» для студентів спеціальності iconКонспект лекцій з дисципліни «туристське природокористування»
Конспект лекцій з дисципліни «туристське природокористування» (для студентів 2 курсу денної І заочної форм навчання напряму підготовки...
Конспект лекцій з дисципліни «Фінансовий менеджмент» для студентів спеціальності iconХарківська національна академія міського господарства дворкін С. В. Конспект лекцій з дисципліни
Конспект лекцій з дисципліни „Інноваційний менеджмент”, (для студентів 5 курсу денної І 6 курсу заочної форм навчання спеціальності...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи