Конспект лекцій з дисципліни «Фінансовий менеджмент» для студентів спеціальності icon

Конспект лекцій з дисципліни «Фінансовий менеджмент» для студентів спеціальності
НазваКонспект лекцій з дисципліни «Фінансовий менеджмент» для студентів спеціальності
Сторінка6/8
Дата17.09.2012
Розмір1.69 Mb.
ТипКонспект
1   2   3   4   5   6   7   8
^

Питання 1 Сутність фінансових ризиків підприємства та їх класифікація.


Питання 2 Політика управління фінансовими ризиками.

Питання 3 Механізм нейтралізації фінансових ризиків.

^

7.1 Сутність фінансових ризиків підприємства та їх класифікаціяПоняття «ризик» має досить тривалу історію, однак найбільш активно почали вивчати різні аспекти ризику наприкінці XIX – на початку XX століття.

На сьогодні немає однозначного розуміння сутності ризику. Це обумовлює можливість існування декількох визначень понять ризику з різних точок зору:

Ризик – потенційна, чисельно вимірна можливість втрати. Поняттям ризику характеризується невизначеність, пов’язана з можливістю виникнення в ході реалізації проекту несприятливих ситуацій і наслідків.

Ризик – імовірність виникнення втрат, збитків, недонадходжень планованих доходів, прибутку.

Ризик – це невизначеність результатів у майбутньому.

4 J.P. Morgan визначає ризик як ступінь невизначеності одержання майбутніх чистих доходів.

5 Ризик – це вартісне вираження ймовірнісної події, що веде до втрат.

Ризик – шанс несприятливого результату, небезпека, загроза втрат і ушкоджень.

Ризик – імовірність утрати цінностей (фінансових, матеріальних товарних ресурсів) у результаті діяльності, якщо умови та ведення діяльності будуть змінюватися в напрямку, відмінному від передбаченого планами і розрахунками.

Таким чином, чітко помітний тісний зв’язок ризику, ймовірності та невизначеності.

Ймовірність є фундаментальним визначенням теорії ймовірностей і дозволяє кількісно порівнювати події за ступенем їх можливості. Ймовірність – це можливість одержання визначеного результату. Насамперед поняття ймовірності пов’язане з поняттям частоти події. Як одиницю виміру беруть ймовірність достовірної події. Прикладом такої події може служити факт одержання доходу від реалізації продукції, оскільки неможлива така ситуація, коли підприємство продавало б продукцію, не маючи на неї ціни (зрештою, ціна може бути нульовою, у такому випадку і дохід буде нульовим).

Невизначеність припускає наявність факторів, за яких результати дій не є детермінованими, а ступінь можливого впливу цих факторів на результати невідомий; наприклад, це неповнота або неточність інформації.

Умови невизначеності, що мають місце за будь–яких видів підприємницької діяльності, є предметом дослідження та об’єктом постійного спостереження економістів різних профілів, а також фахівців інших галузей (юристів, соціологів, політологів, психологів тощо). Такий комплексний підхід до вивчення даного явища (явища невизначеності в бізнесі) пов’язаний з тим, що господарські суб’єкти в процесі свого функціонування випробовують залежність від цілої низки факторів.

На підставі вищесказаного можна зробити висновок, що в основу ризику покладена імовірна природа ринкової діяльності і невизначеність ситуації при її здійсненні.

Також, варто враховувати, що ризик супроводжує всі процеси, які відбуваються у компанії, незалежно від того, активні вони чи пасивні.

Таким чином, тут відкривається третя сторона ризику – його приналежність до якоїсь діяльності. Інакше кажучи, якщо підприємство реалізує проект – воно піддане інвестиційним, ринковим ризикам; якщо ж компанія не здійснює ніяких дій, вона знову-таки зазнає ризиків – ризиків неодержаного прибутку, ті ж ринкові ризики та інші. Це закладено вже в самому визначенні поняття «підприємство».

Отже, можна охарактеризувати ризик як імовірність недоодержання планованих доходів за умов невизначеності, що супроводжує діяльність підприємства.

Дуже тісно з поняттям ризику пов’язане поняття «ризикової діяльності». З огляду на подібний підхід до ризику можна виділити такі поняття, як «суб’єкт ризику» та «об’єкт ризику».

Під суб’єктом ризику слід розуміти керівництво компанії, тобто конкретних осіб або колектив, що приймають рішення про вибір тієї або іншої альтернативи, пов’язаної з діяльністю компанії. Відповідно під об’єктом ризику розуміють ресурс, зміна якого можлива у випадку виникнення ризикової ситуації. Зважаючи на те, що господарюючий суб’єкт розглядається в умовах прагнення до максимізації прибутку, подібним ресурсом є чисті доходи компанії. Функціонування будь-якого підприємства в ринковому середовищі пов’язане з небезпекою втрат, що являють собою комерційні ризики, тобто невизначеність досягнення можливого результату господарської діяльності. Ймовірність втрат або недоодержання очікуваних коштів означає фінансовий ризик.

Виділяють чисті ризики, що припускають можливість одержання тільки збитку, і спекулятивні ризики, що допускають одержання або позитивного, або негативного результату.

^ Фінансові ризики – це спекулятивні ризики, що не виключають втрати від проведення окремих операцій у фінансово-кредитній і біржовій сферах.

Невизначеність досягнення того чи іншого результату господарської діяльності підприємства визначена впливом екзогенних (зовнішніх) та ендогенних (внутрішніх) факторів.

До екзогенних факторів невизначеності належать: політична нестабільність, соціально-економічна напруженість, національні, міжетнічні сутички; регіональні та галузеві особливості розвитку; нестійкість фінансового ринку та національної валюти, інфляція; потреба в інвестиціях, споживчий попит. Перелічені фактори ризику формують макросередовище функціонування підприємства.

^ Ендогенні фактори невизначеності безпосередньо залежать від діяльності підприємства та обумовлені неможливістю точного прогнозування її основних параметрів. До ендогенних факторів відносяться зміни:

 • технології та структури основних виробничих фондів, їх функціонального та економічного зношення;

 • місткості ринку збуту, обсягів виробництва, конкурентоздатності підприємства;

 • постійних і змінних витрат, рентабельності виробництва, прибутковості інвестованого та власного капіталу;

 • джерел фінансування діяльності підприємства, вартості позикового, залученого і розміщеного капіталу.

Ендогенні фактори невизначеності на підприємстві породжують низку ризиків у сфері фінансування виробничо–господарської діяльності підприємства.


^ Процентний ризик виникає через коливання процентних ставок із позикового капіталу, що призводить до зміни витрат на виплату відсотків від доходів на інвестиції, а, отже і до зміни величини прибутку й навіть до збитків порівняно з очікуваними результатами. Виробничі підприємства стикаються із цим видом ризику при використанні позикового капіталу для інвестицій у реальні активи або фінансові активи (депозити на грошових ринках, державні цінні папери, цінні папери інших підприємств). Процентний ризик виникає через несприятливі коливання процентної ставки, які призводять до підвищення витрат на виплату відсотків або зниження доходу від вкладень. Процентні ставки змінюються під впливом темпів росту інфляції, попиту та пропозиції на фінансових ринках, інтервенцій центрального банку (операцій на відкритому ринку), циклів ділової активності.

^ Кредитний ризик для підприємства полягає в можливій відмові комерційного банку надати або продовжити кредит. Це ризик нездатності виплачувати відсоток за позикою та погасити основну суму заборгованості. За умов надання позики рівень кредитного ризику зростає зі збільшенням суми позики та терміну її надання. Фактори, що визначають кредитний ризик: строк позики, процентна ставка, порядок погашення, двосторонній або синдикований (груповий) кредит, забезпечення кредиту та гарантії, умови кредитної угоди, валюта наданого кредиту, надійність комерційного банку.

Бізнес-ризик виражається в здатності підприємства підтримувати рівень доходу на вкладений капітал. В акціонерному товаристві – це можливість підтримувати дивіденди на певному рівні, що не знижується. Бізнес-ризик виникає в результаті прорахунків у внутрішньому плануванні на підприємстві, організації виробництва, маркетин-говій стратегії та збуті продукції. Основне завдання для підприємства – звести бізнес-ризик до мінімуму за рахунок забезпечення ефективного функціонування виробництва, вивчення ринку та гнучкого реагування на зміни, що відбуваються на ньому.

Інвестиційний ризик – ризик, породжуваний фондовим ринком. Сутність інвестиційного ризику виражається в ризику втрати інвестованого капіталу або очікуваного доходу.

Розрізняють такі види інвестиційного ризику:

 • капітальний – ризик вкладень у цінні папери порівняно з іншими активами (наприклад у нерухомість);

 • селективний – ризик вкладень у конкретні акції, облігації;

 • тимчасовий, пов’язаний з вибором часу купівлі цінних паперів;

 • законодавчих змін (наприклад, правил приватизації, податкового законодавства та ін.);

 • процентний, який виникає зі зміною відсотка за банківськими вкладах, що впливає на поточну вартість цінних паперів;

 • ліквідності – від втрат капіталу через труднощі або неможливість реалізації акцій;

 • кредитний – загроза невиплати відсотків за цінними паперами, або втрати, викликані змінами ціни акцій.

Валютний ризик – ризик, який викликаний короткостроковими або довгостроковими коливаннями курсу валют на фінансовому ринку. Цьому видові ризику піддаються:

 • промислові підприємства, що купують і продають товари за кордоном за іноземну валюту;

 • підприємства, що мають філії за кордоном;

 • фінансові організації, що здійснюють валютні операції.

Непрямим чином валютному ризику піддається будь-яке промислове підприємство, що стикається з іноземною конкуренцією на внутрішньому ринку. Виділяють три види валютного ризику:

1 ^ Операційний валютний ризик в основному пов’язаний з торговельними операціями та грошовими угодами по фінансовому інвестування та дивідендних (процентних) платежів. Операційному ризику піддаються рух грошових коштів та рівень прибутку.

2 ^ Трансляційний ризик пов’язаний з інвестиціями за кордоном та іноземними позиками. Він впливає на статті балансу та звіти про прибутки та збитки при їхньому перерахуванні в національну валюту.

3 ^ Економічний ризик відносять до майбутніх контрактних угод. Він має довгостроковий характер, пов’язаний з перспективним розвитком підприємства і легко прогнозується. Даний вид ризику може мати негативні наслідки для стратегії розвитку підприємства – зменшення прибутку з майбутніх операцій (прямий економічний ризик) і втрата певної частини цінової конкурентоздатності порівняно з іноземними виробниками (непрямий економічний ризик).

1   2   3   4   5   6   7   8

Схожі:

Конспект лекцій з дисципліни «Фінансовий менеджмент» для студентів спеціальності iconКонспект лекцій з дисципліни фінансовий менеджмент
Базецька, Г.І. Конспект лекцій з дисципліни «Фінансовий менеджмент» (для слухачів другої вищої освіти спеціальності 03050401 – «Економіка...
Конспект лекцій з дисципліни «Фінансовий менеджмент» для студентів спеціальності iconКонспект лекцій для студентів спеціальності 050104 "Фінанси"
Фінансовий менеджмент: конспект лекцій / укладачі: О. О. Захаркін, Л. С. Захаркіна. – Суми: Вид-во СумДУ, 2010.– 156с
Конспект лекцій з дисципліни «Фінансовий менеджмент» для студентів спеціальності iconКонспект лекцій для студентів спеціальності 050104 "Фінанси" усіх форм навчання та слухачів цпо
Фінансовий менеджмент: конспект лекцій / укладачі: О. О. Захаркін, Л. С. Захаркіна. – Суми: Вид-во СумДУ, 2010.– 156с
Конспект лекцій з дисципліни «Фінансовий менеджмент» для студентів спеціальності iconКонспект лекцій з дисципліни "Інноваційний менеджмент"
Конспект лекцій з дисципліни “Інноваційний менеджмент” (для студентів 5-6 курсів денної І заочної форм навчання спеціальності 050107...
Конспект лекцій з дисципліни «Фінансовий менеджмент» для студентів спеціальності iconКонспект лекцій з навчальної дисципліни «Регіональний менеджмент»
Конспект лекцій з навчальної дисципліни «Регіональний менеджмент» (для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності 050200...
Конспект лекцій з дисципліни «Фінансовий менеджмент» для студентів спеціальності iconПарасюк О. О. Конспект лекцій з навчальної дисципліни
Конспект лекцій з навчальної дисципліни «Паблік рілейшнз» для студентів 4 курсу денної та 5 курсу заочної форм навчання за напрямом...
Конспект лекцій з дисципліни «Фінансовий менеджмент» для студентів спеціальності iconКонспект лекцій для студентів спеціальності „Менеджмент організацій денної і заочної форм навчання
Рекламний менеджмент: конспект лекцій / Укладач О. Ю. Древаль. – Суми: Вид-во СумДУ, 2010. – 91 с
Конспект лекцій з дисципліни «Фінансовий менеджмент» для студентів спеціальності iconРекламний менеджмент конспект лекцій для студентів спеціальності „Менеджмент організацій”
Рекламний менеджмент: конспект лекцій / Укладач О. Ю. Древаль. – Суми: Вид-во СумДУ, 2010. – 91 с
Конспект лекцій з дисципліни «Фінансовий менеджмент» для студентів спеціальності iconКонспект лекцій з дисципліни «туристське природокористування»
Конспект лекцій з дисципліни «туристське природокористування» (для студентів 2 курсу денної І заочної форм навчання напряму підготовки...
Конспект лекцій з дисципліни «Фінансовий менеджмент» для студентів спеціальності iconХарківська національна академія міського господарства дворкін С. В. Конспект лекцій з дисципліни
Конспект лекцій з дисципліни „Інноваційний менеджмент”, (для студентів 5 курсу денної І 6 курсу заочної форм навчання спеціальності...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи