Міністерство освіти І науки україНи Сумський державний університет icon

Міністерство освіти І науки україНи Сумський державний університет
Скачати 437.55 Kb.
НазваМіністерство освіти І науки україНи Сумський державний університет
Сторінка1/3
Дата02.08.2012
Розмір437.55 Kb.
ТипДокументи
  1   2   3


МІНІСТЕРСТВО Освіти і НАУКИ УКРАїНи

Сумський державний університет


2814 методичні вказівки

для проведення практичних занять

та організації самостійної роботи студентів

з дисципліни


"Наукові дослідження у сфері фінансових послуг"


спеціальності 7.050104 та 8.050104 "Фінанси "

усіх форм навчання та слухачів ЦПО


Суми

Видавництво СумДУ

2010

Методичні вказівки для проведення практичних занять та організації самостійної роботи студентів з дисципліни "^ Наукові дослідження у сфері фінансових послуг"/ Укладачі: В.М. Боронос, П.М. Рубанов, І.М. Кобушко. – Суми: Вид-во СумДУ, 2010. – 35 с.


Кафедра фінансів

^ ВСТУП


Мета дисципліни - формування у студентів систематизованого комплексу знань про загальні принципи, форми та методи проведення наукових досліджень.

Основними завданнями дисципліни є такі:

 • ознайомлення з сучасною методологією наукових досліджень;

 • вивчення особливостей вибору напрямків наукових досліджень та визначення етапів науково-дослідних робіт;

 • оволодіння методами проведення теоретичних та експериментальних досліджень;

 • ознайомлення з особливостями оформлення результатів наукової роботи;

 • формування практичних навичок раціональної організації наукової роботи;

 • вивчення засад організації наукових досліджень в Україні.

У результаті вивчення даної дисципліни студенти повинні:

ЗНАТИ:

 • засади організації науково-дослідних робіт в Україні;

 • теоретичні та методологічні основи наукового дослідження;

 • особливості вибору напрямку наукового дослідження та формування етапів науково-дослідних робіт;

 • методи проведення теоретичних та експериментальних досліджень;

 • методичні та практичні основи обробки результатів наукових досліджень;

 • основні вимоги до оформлення результатів проведення науково-дослідних робіт;

 • основні напрямки науково-економічних досліджень у сучасних умовах;

 • проблеми конкретних фінансово-економічних досліджень;

УМІТИ:

 • обирати напрямки наукових досліджень та формувати етапи науково-дослідних робіт;

 • володіти методикою підбору інформації;

 • формувати задачі та вибирати методи теоретичних та експериментальних досліджень;

 • здійснювати розрахунки економічної ефективності теми;

 • аналізувати результати наукових досліджень;

 • оформляти результати науково-дослідних робіт;

 • використовувати набуті знання в практичній фінансовій діяльності.

Зміст дисципліни розкривається у таких темах:

 1. Методологічні та організаційні основи наукових досліджень.

 2. Організація наукових досліджень та науково-дослідних робіт.

 3. Обробка результатів досліджень та оформлення результатів науково-дослідних робіт.

 4. Основні напрямки наукових економічних досліджень у сучасних умовах.

 5. Проблеми конкретних фінансово-економічних досліджень.


загальні методичні вказівки


Згідно з навчальним планом підготовки студентів за спеціальністю 7.050104 та 8.050104 "Фінанси" курс навчальної дисципліни "^ Наукові дослідження у сфері фінансових послуг" у випадку денної форми навчання має загальний обсяг 110 годин. Він складається з аудиторних занять та самостійної роботи студента. Аудиторні заняття загальним обсягом 46 годин передбачають проведення лекційних (20 годин) та практичних (26 годин) занять. Загальний обсяг самостійної роботи студентів згідно з робочою програмою становить 64 години.

Самостійна робота студента є основним засобом оволодіння навчальним матеріалом у час, вільний від обов’язкових навчальних занять. Самостійна робота студента над засвоєнням навчального матеріалу може виконуватися у бібліотеці вищого навчального закладу, навчальних кабінетах, а також у домашніх умовах.

Навчальний матеріал дисципліни, передбачений робочим навчальним планом для засвоєння студентом у процесі самостійної роботи, виноситься на підсумковий контроль поряд з навчальним матеріалом, який опрацьовувався при проведенні аудиторних навчальних занять.

Студент вважається допущеним до семестрового контролю, якщо він виконав усі види робіт, передбачені навчальним планом (у т.ч. відвідав усі практичні заняття), враховуючи позитивні результати поточного контролю.

Тема 1 ^ МЕТОДОЛОГІЧНІ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНІ ОСНОВИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ


Питання для обговорення

1. Роль науки в технічному прогресі.

2. Наука як діяльність: характеристика, регулювання, суб’єкти.

3. Наукові товариства як особлива структура в науці.

4. Класифікація наук.

5. Підготовка та використання наукових кадрів.

6. Поняття про методологію і методи наукових досліджень.

7. Характеристика методів наукового дослідження.

8. Системний підхід у наукових дослідженнях.

9. Вибір методів дослідження.


Тести

1. Наука – це:

а) теоретична систематизація об’єктивних знань про дійсність;

б) одна з форм суспільної свідомості;

в) сфера суспільного життя, діяльність людей, яка полягає у здобутті нових, а також у використанні вже існуючих знань;

г) всі відповіді правильні.


^ 2. Інтелектуальна творча діяльність, спрямована на одержання і використання нових знань, - це:

а) науково-педагогічна діяльність;

б) наукова діяльність;

в) науково-організаційна діяльність;

г) фінансова діяльність?


^ 3. До форм наукової діяльності відносять:

а) фундаментальні й теоретичні дослідження;

б) теоретичні й практичні дослідження;

в) фундаментальні й прикладні дослідження;

г) прикладні й практичні дослідження.


^ 4. Які ознаки має наука як діяльність:

а) відмінність від інших видів діяльності своїм свідомим цілеспрямованим характером;

б) використання спеціальних прийомів та методів для досягнення нових знань;

в) єдність теоретичної та практичної діяльності;

г) усі відповіді правильні.


^ 5. Суб’єктами наукової та науково-технічної діяльності є:

а) учені;

б) наукові організації;

в) вищі навчальні заклади ІІІ та ІV рівнів акредитації;

г) усі відповіді правильні.


^ 6. Залежно від виявлення найважливіших аспектів та властивостей усіх явищ природи, суспільства і мислення науку поділяють на:

а) природничу, дослідницьку, теоретичну;

б) економічні, історичні, філософські;

в) природничу, суспільну, про мислення;

г) про мислення, економічну, дослідницьку .


^ 7. Об’єднання вчених з відповідною науковою спеціалізацією утворюють:

а) наукові товариства;

б) наукові адміністрації;

в) наукові відділення;

г) наукові підприємства.


^ 8. Кваліфікаційний рівень, який присуджується особам, що мають повну вищу освіту, глибокі фахові знання та значні досягнення в певній галузі науки, - це:

а) науковий ступінь;

б) науковий рівень;

в) наукове звання;

г) наукова посада.


^ 9. Які звання є науковими:

а) студент, учень, доцент, професор;

б) старший науковий співробітник, доцент, професор;

в) доктор наук, кандидат наук;

г) викладач, професор, депутат, президент.


^ 10. Рішення про присудження наукового ступеня приймає:

а) Міністерство освіти і науки України;

б) Вища атестаційна комісія України;

в) Президент України;

г) Національна академія наук України.

^ 11. Метод наукового дослідження – це:

а) сукупність визначених правил, прийомів, способів, норм пізнання певного суб’єкта чи явища;

б) вчення про систему методів наукового пізнання та перетворення реальної дійсності;

в) система наукових достовірних знань у формі тверджень і доведень;

г) сукупність методів і прийомів правильного і цілеспрямованого вивчення явищ.


^ 12. Методологія - це:

а) сукупність визначених правил, прийомів, способів, норм пізнання певного суб’єкта чи явища;

б) вчення про систему методів наукового пізнання та перетворення реальної дійсності;

в) сукупність методів дослідження;

г) конкретна методика, за якою проводиться наукове дослідження.


^ 13. Метод порівняння базується на:

а) пізнанні одних предметів і явищ на основі їх подібності з іншими;

б) відображення дійсності в мисленні;

в) заміні предмета або явища, що досліджуються, на їх аналог, що містить істотні ознаки оригіналу;

г) встановленні подібності та розбіжності предметів та явищ.


14. Цілеспрямоване, систематичне, планомірне, активне вивчення предметів та явищ реальної дійсності, що знаходяться в природному стані або в умовах наукового експерименту, здійснюється за допомогою:

а) експерименту;

б) вимірювання;

в) спостереження;

г) аналізу.


^ 15. Метод наукового пізнання, що ґрунтується на заміні предмета або явища, що досліджується, на їх аналог, що містить істотні ознаки оригіналу, - це:

а) аналогія;

б) формалізація;

в) моделювання;

г) абстрагування.


^ 16. Метод наукового дослідження, завдяки якому досягається пізнання одних предметів і явищ на основі їх подібності з іншими, - це:

а) конкретизація;

б) моделювання;

в) абстрагування;

г) аналогія.


^ 17. Які переваги у використанні має метод формалізації:

а) символіка надає стислості та чіткості фіксації значень;

б) дозволяє формувати знакові моделі об’єктів і замінювати вивчення реальних речей і процесів вивченням цих моделей;

в) символіка завжди однозначна і не допускає багатозначності звичайної мови;

г) всі відповіді правильні.


18. Метод дослідження, що полягає в мисленнєвому або практичному розчленуванні цілого на складові частини, кожна з виділених частин досліджується окремо у межах єдиного цілого, -це:

а) аналіз;

б) синтез;

в) вимірювання;

г) конкретизація.


^ 19. Основними методами проведення експериментальних досліджень є:

а) методи збору і описання фактів;

б) методи аналізу фактів та обґрунтування висновків;

в) методи інтерпретації та експериментальної перевірки висновків досліджень;

г) усі відповіді правильні.


^ 20. Які види навчально-дослідницької роботи виконує студент:

а) конспект, домашнє завдання, реферат;

б) реферат, курсова робота, дипломна робота;

в) курсова робота, реферат;

г) всі відповіді правильні.

^
Питання для самоконтролю

1. Дайте визначення таких термінів “наука” та “наукова діяльність”.

2. Охарактеризуйте науку як діяльність. Які ознаки має наука як діяльність?

3. Наведіть класифікацію науки.

4. Назвіть суб’єктів наукової діяльності в Україні та охарактеризуйте їх.

5. Що розуміють під термінами “метод” та “методологія”?

6. У чому полягає головна мета методології?

7. Назвіть та поясніть функції методології.

8. Охарактеризуйте методи наукового дослідження.

9. Які наукові ступені та наукові звання існують в Україні?

10. Які пріоритетні напрямки має розвиток науки і техніки в Україні сьогодні?


  1   2   3

Схожі:

Міністерство освіти І науки україНи Сумський державний університет iconКонспект лекцій Суми Сумський державний університет 2012 Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Сумський державний університет
Внутрішній економічний механізм підприємства: конспект лекцій / укладач Н. В. Мішеніна.– Суми : Сумський державний університет, 2012....
Міністерство освіти І науки україНи Сумський державний університет iconСумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
Україна. Міністерство освіти І науки. Про запровадження у вищих навчальних закладах України Європейської кредитно-трансферної системи:...
Міністерство освіти І науки україНи Сумський державний університет iconМіністерство освіти І науки України Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка Сумський національний аграрний університет Сумська обласна державна адміністрація Управління освіти І науки ват сумихімпром інформаційний лист
Сумського державного педагогічного університету ім. А. С. Макаренка відбудеться регіональна наукова конференція молодих дослідників...
Міністерство освіти І науки україНи Сумський державний університет iconМіністерство освіти І науки україни міністерство охорони здоров’я україни сумський державний університет медичний інститут факультет післядипломної медичної освіти
Етіопатогенез виразкової хвороби шлунка та дванадцятипалої кишки
Міністерство освіти І науки україНи Сумський державний університет iconМіністерство освіти І науки україни міністерство охорони здоров’я україни сумський державний університет медичний інститут факультет післядипломної медичної освіти
Механічне подразнення назостравохідним зондом і трахеостомічною трубкою
Міністерство освіти І науки україНи Сумський державний університет iconМіністерство освіти І науки україни
Згідно з наказом Міністерства освіти І науки України Сумський державний університет запрошує взяти участь у II етапі Всеукраїнської...
Міністерство освіти І науки україНи Сумський державний університет iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни сумський державний університет

Міністерство освіти І науки україНи Сумський державний університет iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни сумський державний університет

Міністерство освіти І науки україНи Сумський державний університет iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни сумський державний університет

Міністерство освіти І науки україНи Сумський державний університет iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни сумський державний університет

Міністерство освіти І науки україНи Сумський державний університет iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни сумський державний університет

Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи