Вступ icon

Вступ
НазваВступ
Сторінка1/6
Дата02.08.2012
Розмір0.68 Mb.
ТипДокументи
  1   2   3   4   5   6
ЗМІСТ


С.


Вступ…………………………………………………………………….4


  1. Основні вимоги щодо оформлення завдань................................5
  1. Обсяг контрольної роботи 1..........................................................8
  1. Обсяг контрольної роботи 2........................................................23


Додаток А – Варіанти завдань контрольної роботи 1….....................30


Додаток Б – Варіанти завдань контрольної роботи 2…...................102


Контрольна робота – це основний спосіб закріплення теоретичного матеріалу та придбання практичних навичок з виконання конструкторської документації відповідно до вимог стандартів, які діють у нашій країні.

Усі завдання контрольної роботи індивідуальні. Вони наведені у варіантах. Номер варіанта контрольної роботи відповідає номеру студента у списку групи.

Виконання контрольної роботи студенти розпочинають після вивчення необхідного теоретичного матеріалу. Основний теоретичний матеріал викладений у Конспекті лекцій з дисципліни «Інженерна та комп’ютерна графіка».

Контрольна робота подається на перевірку у строки, визначені навчальним графіком, у повному обсязі. Якщо контрольна робота незарахована, то студент зобов’язаний виправити помилки та подати контрольну роботу на повторну перевірку також у повному обсязі. Перевірена та зарахована контрольна робота до заліку зберігається у студента.


^ 1 Основні вимоги щодо оформлення

завдань контрольної роботи


Усі завдання контрольної роботи виконують на окремих аркушах формату А3 (297х420) або А4 (210х297). Розміри форматів встановлює ГОСТ 2.301 – 68. Згідно з вимогами цього ГОСТу всі формати можна розміщувати або горизонтально (рис.1.1в), або вертикально (рис.1.1б). Виняток становить формат А4 – його розміщують лише вертикально (рис. 1.1а).


а) б) в)


Рисунок 1.1 – Розміщення форматів креслення


Формати оформляють внутрішньою рамкою, яку виконують суцільною товстою основною лінією на відстані 20 мм від лівої межі аркуша та на відстані 5 мм з усіх інших боків (рис.1.2).

Рисунок 1.2 – Елементи формату А3

У правому нижньому куті формату А3 виконують основний напис. У лівому верхньому куті виконують допоміжну графу основного напису креслення за розмірами 70х14. У цій графі зазначають номер креслення. На форматі А4 основний напис виконують по усій довжині внутрішньої рамки формату. Основний напис креслення виконують за вимогами ГОСТу 2.104 – 68. На рисунку 1.3 наведені розміри основного напису креслення.

Рисунок 1.3 – Розміри основного напису креслення


Усі текстові написи у основному написі креслення виконують креслярським шрифтом за ГОСТом 2.304 – 81. На рисунку 1.4 наведений приклад заповнення основного напису креслення.

Рисунок 1.4 – Приклад заповнення основного напису креслення


У відповідній графі основного напису зазначають номер креслення. Такий самий номер ставлять у допоміжній графі основного напису креслення. Схема складання номера креслення наведена на рисунку 1.5.
Рисунок 1.5 – Приклад складання номера креслення


Усі формати завдання згортаються до розмірів формату А4 та вкладають у папку з титульним аркушем. Приклад виконання титульного аркуша наведений на рисунку 1.6.

Рисунок 1.6 – Приклад оформлення титульного аркуша

2 Обсяг контрольної роботи 1


Дана контрольна робота містить завдання з розділів “Нарисна геометрія” та “Інженерна графіка”. Завдання складені таким чином, щоб для їх виконання максимально використовувався теоретичний матеріал з цих розділів.

Для чіткого планування робочого часу та своєчасного виконання контрольної роботи рекомендовано додержуватися календарного плану виконання контрольної, наведеного у таблиці 2.1. У цьому плані також зазначені теми теоретичного матеріалу, які рекомендовано розглянути перед виконанням кожного завдання.


Таблиця 4.1 – План виконання контрольної роботи 1

Номер

зав-

дання

Номер

аркуша

Рекомендований теоретичний

матеріал

Строки

виконання

(тиждень

семестру)

1

1

Проекції точки. Площина. Поверхні

перший

2

2

Перетворення комплексного креслення. Поверхні

другий

3

3,4

Поверхні. Розгортки. Аксонометрія.

третій

4

5

Циркульні та лекальні прямі. Нанесення розмірів

четвертий

5

6

Зображення на кресленнях: вигляди, прості розрізи, перерізи

п’ятий

6

7

Креслення за спеціальністю. Основні правила виконання складальних креслень. Виконання специфікації

шостий - сьомий


7

8

Креслення за спеціальністю. Основні вимоги стандартів з виконання схем електричних принципових

восьмий

8

9

Креслення за спеціальністю. Основні вимоги стандартів з виконання схем цифрової обчислювальної техніки

дев’ятий

9

10,11

Деталювання. Основні правила виконання робочих креслень та ескізів

десятий –

дванадцятий


Обсяг контрольної роботи відповідає робочій програмі дисципліни. Контрольна робота складається із дев’яти завдань. Три завдання (завдання 6 – 8) складені з урахуванням спеціальності.


^ Завдання 1 Група тіл

На форматі А3 побудувати три проекції групи геометричних тіл (піраміда, призма, циліндр, конус) за розмірами, зазначеними в завданні. Побудувати аксонометричну проекцію заданої групи тіл. Завдання рекомендовано виконувати у масштабі зменшення вдвічі. При виконанні завдання слід ураховувати взаємну видимість елементів поверхонь. Варіанти завдань наведені у таблиці А.1.

Приклад виконання завдання 1 див. на рисунку 2.1.


Завдання 2 Переріз поверхонь проеціювальною площиною

За двома проекціями моделі побудувати третю (профільну проекцію). Побудувати три проекції фігури перерізу заданої поверхні зазначеною проеціювальною площиною. Визначити натуральну величину перерізу одним із способів перетворення комплексного креслення. Варіанти завдань наведені у таблиці А.2. Завдання рекомендовано виконувати на форматі А3.

Приклад виконання завдання 2 див. на рисунку 2.2.


Завдання 3 Розгортки

Завдання виконують на двох форматах А3 у натуральну величину або на одному форматі А3 у масштабі зменшення. На першому аркуші завдання побудувати три проекції пропонованої геометричної поверхні. Визначити натуральну величину елементів поверхні та побудувати розгортку її бічної поверхні. Пропоновані поверхні – симетричні, тому достатньо виконати половину розгортки або її чверть.

На другому аркуші виконати аксонометричну проекцію заданої поверхні. Варіанти завдань наведені у таблиці А.3.

Приклад виконання завдання 3 див. на рисунках 2.3 та 2.4.


Завдання 4 Спряження

За параметрами, зазначеними у таблиці А.4, виконати контури кулачка, які складаються з циркульних та лекальних кривих (елементи еліпса, циклоїди, евольвенти). Нанести розміри кулачка за вимогами ГОСТу 2.307–68.

Завдання рекомендовано виконувати у натуральну величину на форматі А3.

Приклад виконання завдання 4 див. на рисунку 2.5.
Рисунок 2.1 – Приклад виконання завдання 1
Рисунок 2.2 – Приклад виконання завдання 2
Рисунок 2.3 – Приклад виконання завдання 3
Рисунок 2.4. – Приклад виконання завдання 3
Рисунок 2.5. – Приклад виконання завдання 4

Завдання 5 Прості розрізи (формат А3)

За двома виглядами деталі побудувати третій вигляд (вигляд зліва), виконати необхідні розрізи, нанести розміри. Розрізи виконують на місцях основних виглядів. Пропоновані деталі – симетричні, тому на головному вигляді та вигляді зліва виконують суміщення половини вигляду з половиною розрізу деталі. Для вертикальної осі симетрії зліва виконується вигляд деталі, справа – розріз. Межа вигляду і розрізу – осьова штрих-пунктирна лінія. Винятком є випадки, коли на осьову лінію накладається зовнішнє або внутрішнє ребро деталі.

Побудувати ізометричну проекцію пропонованої деталі з вирізом однієї чверті її. За необхідності завдання виконують на двох аркушах формату А3. На першому з них виконують три вигляди деталі, а на другому - його аксонометричну проекцію. Варіанти завдань наведені у таблиці А.5.

Приклад виконання завдання 5 див. на рисунку 2.6.


Завдання 6 Армований виріб (формат А4)

За типорозмірами, зазначеними у таблиці А.6, виконати креслення армованого виробу, нанести розміри усіх елементів деталей, які входять у склад армованого виробу, бо робочі креслення їх не виконуються. Креслення армованого виробу – це креслення складальне, тому від кожної деталі необхідно винести позиції та скласти специфікацію до складального креслення. Армовані вироби мають невеликі розміри та складаються з 2 – 3 деталей, тому складальне креслення армованого виробу частіше виконують на форматі А4 із суміщенням специфікації.

При виконанні зображень даного завдання рекомендовано виконувати масштаби зменшення (1:2,5; 1:4; 1:5).

Приклад виконання завдання 6 див. на рисунку 2.7.


Завдання 7 Схема електрична принципова (формат А4)

Виконати схему електричну принципову. Варіанти завдань наведені у таблиці А.7.

Основні правила виконання електричних схем наведені у ГОСТі 2.702-75. Типи електричних схем встановлені ГОСТ 2.701-76. Це структурні, функціональні, принципові схеми з’єднань, загальні, розміщення. Умовні графічні позначення елементів на схемах повинні відповідати вимогам ГОСТ 2.721-74...2.755-74.

Приклад виконання завдання 7 див. на рисунку 2.8.
Рисунок 2.6. – Приклад виконання завдання 5
Рисунок 2.7 – Приклад виконання завдання 6

Рисунок 2.8 – Приклад виконання завдання 7


Завдання 8. Схема цифрової обчислювальної техніки (формат А4)

Виконати схему цифрової обчислювальної техніки відповідно до вимог ГОСТу 2.743-82. Основні правила виконання схем цифрової обчислювальної техніки наведені у розділі 2.7.3 Конспекту лекцій з дисципліни «Інженерна та комп’ютерна графіка».

Варіанти завдань наведені у таблиці А.8.

Приклад виконання завдання 8 див. на рисунку 2.9.


Завдання 9. Деталювання (формат А3 або А4)

Варіанти завдань наведені у таблиці А.9. Пропоновані до деталювання складальні креслення виконані у масштабі 1:2.

За складальним кресленням необхідно виконати одне робоче креслення та один ескіз деталей відповідно до вимог стандартів, діючих у нашій країні з оформлення конструкторської документації.

Робоче креслення (деталь А) виконують на креслярському папері, а ескіз (деталь Б) – на міліметровому папері або на папері у клітинку з учнівського зошита. Формати аркушів (формат А4 або А3) вибираються залежно від розмірів та складності пропонованих до деталювання деталей.

Кількість зображень на кресленні та ескізі повинна бути мінімальною, але достатньою для виконання та контролю даної деталі. Після виконання зображень необхідно нанести розміри за вимогами ГОСТу 2.307-68. Для визначення розмірів елементів деталей необхідно виміряти їх лінійкою та встановити дійсні розміри з урахуванням масштабу, у якому виконане складальне креслення.

У даному завданні необхідно зазначити шорсткість поверхонь відповідно до вимог ГОСТу 2.309-73.

При заповненні основного напису робочого креслення деталі необхідно зазначити номер робочого креслення та назву деталі. Номер деталі складають за схемою, наведеною на рисунку 1.5.Назва деталі повинна мати точну технічну назву. Матеріал деталі вибирається відповідно до рекомендацій застосування різних марок матеріалів, наведений у довіднику до виконання контрольної роботи.

Приклад виконання завдання 9 див. на рисунках 2.10 та 2.11.
Рисунок 2.9 – Приклад виконання завдання 8Рисунок 2.10 - Приклад виконання завдання 9Рисунок 2.11 – Приклад виконання завдання 9


3 Обсяг контрольної роботи 2


Контрольна робота 2 містить завдання з розділів «Інженерна графіка» та «Комп’ютерна графіка». Контрольна робота складається з п’яти завдань. Усі завдання виконуються у середовищі графічного редактора AutoCAD на форматах А4.

Календарний план виконання контрольної роботи, призначений для чіткої організації навчального процесу та для своєчасного подання контрольної роботи на перевірку, наведено у таблиці 3.2.


Таблиця 3.2 – Календарний план виконання контрольної роботи

Номер

завдання

Номер

аркуша

Рекомендований

теоретичний матеріал

Строки

виконання

(тиждень

семестру)

1

1,2

Циркульні та лекальні криві. Нанесення розмірів

четвертий,

п’ятий

2

3

Зображення на кресленнях. Вигляди. Перерізи

шостий

3

4

Креслення за спеціальністю. Основні правила виконання складальних креслень

сьомий

4

5

Креслення за спеціальністю. Правила виконання схем електричних принципових

восьмий

5

6,7

Деталювання. Основні правила виконання

дев’ятий -

- десятий


^ Завдання 1. Плоска деталь

За зазначеними у таблиці Б.1 розмірами накреслити контури деталі, нанести розміри. Формування контурів деталей виконують за допомогою команд підменю DRAW (LINE і CIRCLE) та MODIFY (ARRAY і TRIM). Останнім етапом є нанесення розмірів.

У таблиці Б.2 наведені контури другої плоскої деталі. Необхідно накреслити її контури, виконати штрихування та нанести розміри відповідно до вимог ГОСТу 2.307-68.

Кожну деталь виконують на окремих аркушах формату А4.

Приклад виконання завдання 1 див. на рисунках 2.12 та 2.13.
Рисунок 2.12 – Приклад виконання завдання 1Рисунок 2.13 – Приклад виконання завдання 1

Завдання 2 Проекційне креслення (формат А4)

За наочним зображенням деталі виконати її креслення, яке містить головний вигляд та зазначені в завданні перерізи. Перерізи можна виконувати або в проекційному зв’язку, або на вільному місці креслення. Один з позначених перерізів - нахилений. Його можна виконати так саме нахилено або повернути – тоді обов’язково до позначення перерізу додають знак повернуто ( ), стрілка якого вказує напрямок повертання (за ходом чи проти ходу часової стрілки). При позначенні перерізів використовують заздалегідь створені блоки.

Розміри нанести відповідно до вимог ГОСТу 2.307-68.

Рекомендований масштаб зображень – 1:2. Якщо головний вигляд деталі виконується у натуральну величину, тоді на зображенні необхідно виконати обриви деталі.

Варіанти завдань наведені у таблиці Б.3.

Приклад виконання завдання 2 див. на рисунку 2.14.


Завдання 3. Армований виріб (формат А4)

Креслення армованого виробу відносять до креслень за спеціальністю. Правила виконання армованого виробу такі самі, як і при виконанні його вручну. За розмірами, зазначеними у таблиці А.6, виконати креслення армованого виробу, нанести розміри та заповнити специфікацію, яка суміщається з кресленням. Креслення виконується засобами AutoCAD.

Приклад виконання завдання 3 див. на рисунку 2.7.


Завдання 4. Схема електрична (формат А4)

Виконати пропоновану у таблиці А.7 схему електричну принципову за ГОСТом 2.743-82. При автоматизованому виконанні схеми електричної принципової слід використовувати заздалегідь створені блоки (елементи електричних схем: конденсатор, резистор, діод, транзистор тощо).

Приклад виконання завдання 4 див. на рисунку 2.8.


Завдання 5. Деталювання (формат А4)

Виконати два робочих креслення деталей, що входять до складального креслення (таблиця Б.4). При виконанні деталювання слід пам’ятати про те, що на складальному кресленні, деталі виконують зі спрощеннями.

Приклад виконання завдання 5 див. на рисунках 2.15 та 2.16.

Рисунок 2.14 – Приклад виконання завдання 2

Рисунок 2.15 – Приклад виконання завдання 5

Рисунок 2.16 – Приклад виконання завдання 5


Додаток А

(обов’язковий)

Таблиця А.1 – Група тіл

1
234
Продовження табл. А.1

5
678
Продовження табл. А.1

9

10
1112
Продовження табл. А.1

13

14
1516
Продовження табл. А.1

17

181920Продовження табл. А.1

21
22
2324
Продовження табл. А.1

25

26
2728
Продовження табл. А.1

29

30
3132Таблиця А.2 – Переріз тіла площиною

12345678910111213
141516Продовження табл.А.2

17
1819
20
2122
23
24
2526
27
2829303132
Таблиця А.3 – Розгортка бічної поверхні

12345678
9
Продовження табл. А.3

101112131415161718

Продовження табл. А.3

1920
2122
232425
2627
Продовження табл. А.3

2829
3031
323334
3536
Таблиця А.4 – Кулачок

^ Рисунок А.1-Схема розміщення ліній, які входять в обрис кулачка


Вихідні дані до побудови кулачка

Номер вар.

а

d1

b

c

d2

e

f

g

h

R1

R2

R3

R4

1

70

60

50

40

40

100

40

60

48

50

60

55

20

2

70

60

55

35

45

105

35

65

50

50

60

50

20

3

70

60

60

40

45

110

40

60

45

55

65

50

25

4

70

60

55

45

40

115

35

65

51

55

65

55

20

5

70

60

50

50

40

110

40

65

52

60

55

55

20

6

70

55

45

55

40

105

35

60

47

60

55

50

25

7

70

55

50

50

40

100

35

60

48

65

60

50

25


Продовження табл. А.4

Номер вар.

a

d1

b

с

d2

e

f

g

h

R1

R2

R3

R4

8

75

65

55

40

40

120

40

60

48

50

60

55

20

9

65

55

55

35

45

105

30

65

50

55

60

50

15

10

70

55

50

45

45

110

40

60

45

50

65

50

25

11

70

60

55

45

40

115

35

65

51

55

65

55

20

12

65

55

45

50

40

100

40

65

52

60

55

55

20

13

65

50

45

55

40

115

35

60

47

65

55

45

25

14

70

55

50

50

40

100

35

60

48

65

60

50

25

15

65

55

45

50

35

100

35

65

52

65

60

55

20

16

70

55

45

40

40

110

45

55

45

50

45

50

15

17

70

55

50

45

40

95

40

65

50

50

55

55

20

18

65

65

50

40

45

100

40

60

48

55

65

50

25

19

65

65

45

45

40

105

40

75

65

55

65

55

15

20

65

65

50

50

45

110

40

75

67

60

50

55

15

21

65

60

55

55

40

105

35

60

47

60

50

50

25

22

65

60

50

50

40

100

40

60

46

65

55

50

25

23

65

60

55

45

40

100

35

75

65

65

55

55

15

24

65

60

45

40

45

95

35

65

51

50

60

50

20

25

75

75

50

40

40

95

40

70

53

50

60

55

15

26

75

75

55

40

40

90

35

70

52

55

55

55

15

27

75

75

45

45

45

90

40

60

48

55

55

50

20

28

75

75

50

50

40

95

35

60

46

60

65

45

25

29

60

60

55

50

40

95

40

65

50

60

65

50

20

30

60

60

50

50

40

100

35

65

49

65

50

55

2

31

60

60

55

45

40

100

40

70

54

65

50

55

15

32

60

60

50

40

40

105

35

70

55

50

55

55

15

33

60

60

50

45

40

105

40

65

50

50

55

50

20

34

60

60

55

40

40

100

35

65

49

55

60

50

20

35

60

60

50

50

45

100

40

70

56

55

60

55

15

36

60

60

55

55

40

95

35

70

58

60

50

55

15

11....

2.....

Таблиця A.5 – Розрізи


3.....

4.....


.

5

Продовження табл.A.56

789.

10.

Продовження табл.A.5

11..

12...

13

14

Продовження табл.A.5

15

16

17

18

Продовження табл.A.5

19

20

21

Продовження табл.A.522232425

26

Продовження табл.A.5

27

28

29

Продовження табл.A.530


3132
  1   2   3   4   5   6

Схожі:

Вступ iconМодуль а заняття №1 Вступ. Предмет, завдання й методи науки про мову
Кочерган М. П. Вступ до мовознавства : підручник. / М. П. Кочерган. – К. Вц „Академія”, 2008. – с. 7 – 16
Вступ iconДокументи
1. /Вступ до метаф_зики/вступ до метаф_зики Зм_ст.doc
2. /Вступ...

Вступ iconДокументи
1. /Вступ до метаф_зики/вступ до метаф_зики Зм_ст.doc
2. /Вступ...

Вступ iconГрабко В. В. Вінницький національний технічний університет Вступ
Вступ. Відомо, що в процесі експлуатації ізоляція обмоток електричних машин під дією температури втрачає свої властивості, внаслідок...
Вступ iconЗміст вступ
Вступ
Вступ iconПрограма навчальної дисципліни «Вступ до фаху»
«Вступ до фаху» є складовою циклу професійної та практичної підготовки, яка входить до навчального плану підготовки студентів напрямку...
Вступ iconРобоча програма з навчальної дисципліни " Вступ до перекладознавства " для студентів ІІ курсу інституту мов світу зі спеціальності "Прикладна лінгвістика" (заочна форма навчання)
Теоретичний курс «Вступ до перекладознавства» є частиною курсу професійно-орієнтованих дисциплін, який присвячено провідним аспектам...
Вступ iconРобоча програма з навчальної дисципліни «Вступ до перекладознавства» для студентів 2 курсу інституту мов світу зі спеціальності "Переклад" (за вимогами кредитно-трансферної системи)
Дисципліна «Вступ до перекладознавства» є частиною курсу професійно-орієнтованих обов’язкових дисциплін, який присвячено провідним...
Вступ iconКонспект лекцій з дисципліни " Вступ до спеціальності"
Конспект лекцій з дисципліни «Вступ до спеціальності» (для студентів 1 курсу спеціальності 050100 "Економіка підприємства") Авт....
Вступ iconФ. В. Стольберг конспект лекцій з дисципліни «вступ до фаху»
Конспект лекцій з дисципліни «Вступ до фаху» ( для студентів 1-го курсу денної форми навчання напряму підготовки 040106 «Екологія,...
Вступ iconРобоча програма та методичні вказівки з дисципліни " Вступ до вищої освіти" для студентів заочного факультету, які навчаються за напрямом
Навчальна дисципліна "Вступ до вищої освіти" є вибірковою (за вибором навчального закладу) І входить до циклу дисциплін професійно-практичної...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи