Міністерство освіти icon

Міністерство освіти
НазваМіністерство освіти
Сторінка1/3
Дата02.08.2012
Розмір1.25 Mb.
ТипДокументи
  1   2   3


Міністерство освіти i науки України

Сумський державний університет
2651 МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

ДО САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ ПРИ ВИКОНАННІ ІНДИВІДУАЛЬНИХ ГРАФІЧНИХ РОБІТ

З НАРИСНОЇ ГЕОМЕТРІЇ

для студентів 1-го курсу факультету технічних систем та енергоефективних технологій денної форми навчання


Суми

Видавництво СумДУ

2009

Методичні вказівки до самостійної роботи при виконанні індивідуальних графічних робіт з нарисної геометрії/ Укладач В.С.Запорожченко. – Суми: Вид-во СумДУ, 2009. – 54 с.


Кафедра загальної механіки і динаміки машин

ВСТУП


Нарисна геометрія, інженерна та комп’ютерна графіка належать до обов’язкових дисциплін, які складають основу загальноінженерної підготовки майбутніх спеціалістів з вищою технічною освітою. Нарисна геометрія вивчає теоретичні основи побудови креслень різноманітних об’єктів тривимірного простору на площині. Ці теоретичні положення використовуються для графічного розв’язання складних інженерних задач і потрібні студентам технічних спеціальностей для подальшого вивчення інженерної та комп’ютерної графіки, а також виконання графічної частини курсових і дипломного проектів на старших курсах вищого навчального закладу.

Дані методичні вказівки (МВ) призначені для допомоги студентам при самостійному виконанні індивідуальних графічних робіт (ІГР) з нарисної геометрії (НГ), вибору своїх індивідуальних варіантів і підбору потрібної літератури для побудови кожної графічної роботи відповідної теми. МВ містять назву та склад кожної ІГР, загальні вимоги до оформлення графічних зображень згідно з Державними стандартами системи конструкторської документації (СКД), пояснення до побудови кожного аркуша графічних робіт з прикладом його оформлення, варіанти завдань та список рекомендованої літератури. Виконання ІГР є однією з активних форм вивчення нарисної геометрії. Самостійна робота студентів над індивідуальними завданнями підвищує їх рівень знань, розвиває просторову уяву і сприяє закріпленню навичок та вміння будувати об’ємні графічні об’єкти на площині. Після виконання та захисту ІГР студенти повинні знати теоретичні основи побудови зображень: точки, прямої лінії, площини, кривих ліній та поверхонь і вміти розв’язувати позиційні задачі на взаємну належність й взаємний перетин геометричних фігур, вирішувати метричні задачі з визначення дійсних розмірів та кутів геометричних об’єктів, будувати розгортки і аксонометричні проекції гранних та криволінійних геометричних тіл.

^ СКЛАД ІНДИВІДУАЛЬНИХ ГРАФІЧНИХ РОБІТ З НГ


І модуль

ІГР № 1 – Титульний аркуш.

ІГР № 2 – Пряма та площина.


ІІ модуль

ІГР № 3 – Перетин площин.

ІГР №4 – Способи перетворення епюра : перетворення способом заміни площин проекцій (ЗПП).

ІГР№5 – Способи перетворення епюра : перетворення комплексного креслення способами плоскопаралельного переміщення (ППП) та обертання навколо лінії рівня (ОЛР).


ІІІ модуль

ІГР № 6 – Перетин геометричного тіла площиною.

ІГР № 7 – Взаємний перетин поверхонь.

ІГР № 8 – Розгортка поверхні та її аксонометрична проекція.


^ ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ГРАФІЧНИХ РОБІТ


1 Графічні роботи виконуються на аркушах креслярського паперу формату А3 розміром 297×420 мм згідно з ГОСТ 2.301-68. Незалежно від горизонтального чи вертикально-го розміщення зображення при кресленні рамки навчального аркуша з індексом «У» поле для підшивання шириною 20 мм залишається уздовж короткого боку, і по 5 мм– з інших боків.

2 Зображення викреслюються у масштабі 1:1; 1:2 або 2:1 згідно з ГОСТ 2.302-68 і разом з написами повинні рівномірно заповнювати не менше, ніж 75% поля креслення. При цьому не допускається, щоб точки побудови виходили за межі креслення, а також одне зображення накладалося на інше.

3 Для побудови креслень застосовуються лінії відповідно до ГОСТ 2.303-68. Товщину ліній певного типу обирають такою:

  • основних (лінії видимого контуру та рамок) – 0,8–1,2 мм;

  • штрихових (лінії невидимого контуру) – 0,4–0,6 мм;

  • осьових, виносних та розмірних – 0,3–0,4 мм;

  • ліній зв’язку та допоміжних ліній побудови – 0,2–0,3 мм.

Для креслення бажано застосовувати набір олівців типу «Конструктор» – 2Т; Т; ТМ; М; 2М, 3М або типу «KOH-I-NOOR» – 2H; Н; НВ; В; 2В, 3В. Точки позначаються кружечками діаметром 1,0 – 1,5 мм.

З метою забезпечення наочності зображення креслення слід виділяти лінії особливого положення та кінцеві відповіді іншим кольором, наприклад, кольоровими олівцями або кульковими чи гелевими ручками:

зелений колір – натуральна величина елементів;

блакитний колір – сліди прямих та площин;

фіолетовий колір – лінії особливого положення;

синій колір – лінії найбільшого нахилу й скату;

червоний колір – лінії перетину та кінцеві відповіді.

4 Написи на графічних роботах виконуються креслярським шрифтом №5 типу Б з кутом нахилу 750 до основи рядка згідно з ГОСТ 2.304-81. Позначення (букви та цифри) геометричних елементів на кресленні наносяться стандартним шрифтом не менше, ніж № 3,5 , а порядкові індекси у буквених і цифрових позначеннях виконуються шрифтом № 2,5.

5 Основний напис (форма 1 за ГОСТ 2.104-68) розміщується у правому нижньому куті креслення чи схеми (рис.1), а у лівому верхньому куті викреслюється додаткова графа розміром 14×75мм з переверненим позначенням креслення.

6 Варіанти завдань з кожної графічної роботи наведено у відповідній темі або у додатках. Варіанти окремих ІГР призначаються викладачем індивідуально кожному студенту на заняттях за розкладом. Студент, відсутній без поважних причин на заняттях, повинен самостійно відпрацювати пропущений матеріал для отримання свого індивідуального варіанта роботи.

7 Перевірені викладачем і захищені студентом графічні роботи за усіма темами зшиваються в альбом, який починається з титульного аркуша ( рис.2 ). Альбом підписується викладачем, який на підставі набраних студентом балів за трьома модулями, згідно з кредитно - модульною системою, визначає загальну
оцінку за виконані ІГР. Студент, який своєчасно не виконав і не захистив усі графічні роботи, до іспиту з НГ не допускається.

Позначення складається з двох букв НГ скороченої назви розділу «Нарисна геометрія» та трьох груп цифр, з яких перші дві є порядковим номером групи студента, наступні дві показують номер індивідуального варіанта і останні дві позначають номер аркуша. Наприклад, позначення НГ 91.12.02 означає таке: НГ – нарисна геометрія, 91 – номер академічної групи, 12 – номер варіанта, 02 – номер аркуша ІГР.


^ ІГР №1 ТИТУЛЬНИЙ АРКУШ


Титульний аркуш виконується студентом на форматі А3 від руки креслярським шрифтом типу Б з нахилом 750 згідно з ГОСТ 2.304-81 на попередньо нанесеній твердим олівцем спеціальній сітці. При цьому зберігаються розміщення та зміст написів, показаних на рис.2, але із зазначенням індексу своєї групи та прізвища студента. Посередині між словом «Студент» і своїм прізвищем автор виконаних індивідуальних графічних робіт повинен ручкою ставити особистий підпис.


^ ІГР №2 ПРЯМА ТА ПЛОЩИНА


Завдання до ІГР №2. Побудувати дві проекції піраміди ABCD і визначити видимість ребер, що перетинаються. Встановити положення ребер та граней піраміди відносно площин проекцій, зазначити, які з них проекціюються без спотворення на відповідні площини проекцій. Визначити дійсну довжину ребра загального положення та кути нахилу його до площин проекцій П1 і П2. Побудувати горизонтальний та фронтальний сліди цього ребра.

Методичні вказівки до виконання ІГР №2. На аркуші формату А3 будуються горизонтальні та фронтальні проекції точок A, B, C, D, координати яких згідно з індивідуальним

Міністерство освіти і науки України

Сумський державний університет

Факультет технічних систем та енергоефективних технологій

Кафедра загальної механіки і динаміки машин


АЛЬБОМ

індивідуальних графічних робіт

з нарисної геометрії


Студент Лімоненко І. Г.

Група І-91

Викладач Запорожченко В. С.


Суми – 2009


Рисунок 2 – Приклад оформлення титульного аркуша альбому ІГР

варіантом студента задано у таблиці 1. Побудовані проекції точок з’єднуються між собою, при цьому утворюється піраміда. Видимість ребер, які перетинаються, визначається методом конкуруючих точок [1, с.21-23; 2, с.37; 4, с.42; 5, с.91-94; 6, с.30, 7, с.25].

При визначенні положення ребер піраміди відносно площин проекцій їх слід розглядати як відрізки прямих. Відомо [1, с.15-16; 2, с.25-28; 4, с.32-40; 5, с.26-30; 6, с.19-20; 7, с.7-12], що відрізок прямої може бути розміщений відносно площин проекцій по-різному. Він може займати загальне або особливе положення. Відрізок прямої загального положення на епюрі утворює (складає) з осями координат різні кути нахилу, а відрізок прямої особливого положення розміщений паралельно чи перпендикулярно до осей координат. Якщо фронтальна проекція відрізка прямої паралельна осі Ох, а горизонтальна проекція займає загальне положення, то така пряма називається горизонтальною прямою, або прямою горизонтального рівня. Коли горизонтальна проекція паралельна осі Ох, а фронтальна проекція має загальне положення, то така пряма називається фронтальною прямою, або прямою фронтального рівня. Якщо фронтальна проекція відрізка прямої перпендикулярна до осі координат Ох, а на горизонтальній площині проекцій П1 вона перетворюється на точку, то ця пряма називається горизонтально - проекціювальною. Коли горизонтальна проекція відрізка прямої перпендикулярна до осі Ох, а на фронтальній площині проекцій вона перетворюється на точку, то ця пряма називається фронтально - проекціювальною. Як зображено у прикладі оформлення ІГР №2 на рис.3, горизонтальна проекція B1D1 ребра BD паралельна осі проекцій Ох, тому потрібно записати:

BD – фронтальна пряма;

AB, BC, AC, AD, CD – прямі загального положення.

При визначенні положення граней піраміди відносно площин проекцій їх слід розглядати як відсіки площин. При цьому відсіки площин можуть займати відносно площин проекцій загальне чи особливе положення [1, с.17-18; 2, с.49-54; 4, с.34-38; 5, с.48-57; 6, с.42-45; 8, с.4-16]. Оскільки грані

Таблиця 1 – Варіанти завдань для виконання ІГР № 2


Варіант

Точка А

Точка B

Точка C

Точка D

x

y

z

x

y

z

x

y

z

x

y

z

1

145

90

10

120

20

65

90

110

35

0

60

35

2

0

95

5

10

5

90

45

100

50

125

55

40

3

140

70

20

115

15

85

85

105

40

0

45

45

4

0

65

0

20

25

80

65

85

45

150

50

55

5

130

80

10

110

10

75

80

95

35

5

40

30

6

5

75

15

35

20

110

50

90

55

140

5

55

7

110

20

90

150

70

5

100

80

30

10

40

30

8

0

60

5

30

15

80

60

100

40

130

60

35

9

120

70

0

140

10

75

90

110

50

0

45

50

10

0

15

80

25

75

0

55

105

30

145

50

45

11

145

65

0

120

25

70

85

100

45

0

65

40

12

0

90

10

20

35

80

30

120

35

135

70

60

13

150

80

0

125

15

65

95

115

40

0

60

55

14

0

75

5

20

20

90

45

110

50

130

55

50

15

140

70

0

115

10

75

75

100

30

0

50

30

16

0

95

10

15

30

90

35

105

35

135

65

35

17

135

90

0

110

25

85

90

120

45

0

70

45

18

0

85

15

30

15

80

65

115

55

150

60

55

19

145

75

0

125

5

65

80

90

50

0

40

50

20

0

80

5

20

20

70

55

110

30

145

50

30

21

150

70

0

115

10

90

85

100

55

0

45

55

22

0

90

10

15

25

85

50

115

35

140

60

40

23

135

85

0

120

30

75

90

120

40

0

65

35

24

0

80

5

10

15

65

45

110

30

145

55

30

25

140

90

0

115

20

80

80

115

45

0

60

45

26

0

85

10

20

25

90

55

100

55

150

50

40

27

145

75

0

125

5

70

85

85

45

0

70

35

28

0

80

5

25

20

75

60

120

35

140

60

45

29

140

70

0

120

15

80

90

95

40

0

45

40

30

0

65

10

15

10

85

50

90

50

140

40

50

31

130

60

0

115

5

90

100

105

45

0

70

45

32

0

70

0

25

10

80

75

95

40

145

50

40

Продовження таблиці 1

Варіант

Точка А

Точка B

Точка C

Точка D

x

y

z

x

y

z

x

y

z

x

y

z

33

140

75

0

125

15

95

90

100

30

0

55

30

34

0

80

5

20

20

85

50

110

35

135

60

35

35

150

85

0

120

10

90

85

105

55

0

45

55

36

0

65

10

30

5

80

60

90

50

130

55

50

37

145

80

0

130

20

85

80

110

45

0

55

45

38

0

75

5

25

15

90

55

100

40

140

50

60

39

135

70

0

125

10

80

90

95

60

0

45

40

40

0

80

10

20

25

75

60

115

40

150

60

50

41

130

75

0

120

35

95

95

105

50

0

55

40

42

0

85

5

30

20

85

50

110

35

145

65

35

43

140

95

0

130

15

70

85

100

30

0

50

30

44

0

90

0

25

30

80

55

120

45

135

70

45

45

150

100

0

110

40

75

90

130

40

0

75

40

46

0

75

15

15

35

90

65

115

50

130

60

40

47

135

80

0

115

25

85

80

105

35

0

55

35

48

0

60

5

30

20

95

60

110

45

140

100

45

49145

70

0

125

10

80

95

100

30

0

50

30

50

0

65

10

40

25

90

55

90

35

145

80

50

51

125

95

0

120

30

70

90

120

40

0

70

40

52

0

80

15

35

45

85

65

115

15

150

55

45

53

130

85

0

110

15

95

85

95

55

0

65

45

54

0

70

20

25

50

100

50

125

30

140

85

30

55

140

65

0

115

20

75

75

110

45

0

75

55

56

0

75

0

20

35

85

45

90

60

145

70

60

57

120

15

80

140

80

0

90

100

50

0

50

50

58

0

80

5

15

40

90

30

95

55

135

80

45

59

115

20

90

150

75

0

70

105

40

0

60

40

60

0

90

10

25

35

100

40

85

30

130

55

45

61

125

25

85

145

70

10

80

115

35

0

55

35

62

150

70

0

120

15

80

85

110

45

0

65

45

63

0

75

10

20

10

75

50

95

40

140

45

40

64

140

60

20

125

0

100

90

90

25

0

50

50

65

0

80

0

25

20

85

55

105

55

150

60

55

Продовження таблиці 1

Варіант

Точка А

Точка B

Точка C

Точка D

x

y

z

x

y

z

x

y

z

x

y

z

66

135

85

10

115

25

75

80

110

40

0

70

40

67

0

65

5

15

5

70

60

100

50

145

115

30

68

145

75

0

120

30

80

95

95

30

0

65

45

69

0

70

15

10

15

85

45

90

35

135

50

35

70

130

80

20

125

20

90

90

105

45

0

60

45

71

0

85

0

20

10

80

40

115

40

140

55

40

72

140

95

5

110

35

85

100

110

55

0

70

55

73

0

90

10

30

25

90

45

105

45

130

65

45

74

135

75

0

115

15

80

80

100

35

0

35

35

75

0

100

5

25

30

75

50

125

45

145

60

30

76

150

85

10

120

20

70

95

105

40

0

55

40

77

0

80

0

15

35

85

55

110

50

150

50

50

78

145

70

5

125

10

80

90

95

55

0

65

55

79

0

60

15

35

15

80

45

100

35

125

60

35

80

140

95

0

115

40

75

85

120

40

0

70

45

81

130

70

10

110

10

80

90

95

30

5

40

30

82

5

60

20

25

20

85

50

90

35

140

5

35

83

110

20

90

150

70

5

95

80

40

10

45

40

84

0

55

5

30

25

80

60

100

45

135

100

45

85

125

25

80

140

75

0

85

110

50

0

50

50

86

0

75

0

20

30

75

55

105

55

145

55

35

87

135

65

5

120

20

90

80

95

25

0

45

25

88

0

80

10

35

40

85

60

115

35

150

60

45

89

140

90

0

125

35

80

90

120

40

0

65

40

90

0

75

5

25

15

85

65

110

30

130

70

30

91

120

30

85

145

60

50

100

100

15

5

40

45

92

0

65

25

40

30

10

20

90

80

155

50

50

93

115

35

95

150

50

45

125

95

35

10

35

55

94

0

60

30

30

40

15

50

125

70

135

55

70

95

150

85

40

125

45

10

105

90

75

0

30

20

96

0

70

35

20

35

20

30

80

90

140

60

90

97

60

80

30

30

90

110

0

10

40

150

80

60

98

140

70

10

100

100

100

90

10

40

0

70

40

99

70

100

90

30

30

0

0

70

35

150

50

35

100

40

70

0

100

100

60

130

20

10

0

20

100

піраміди ABCD на рис.3 не паралельні і не перпендикулярні до площин проекцій П1 й П2, то на аркуші ІГР №2 треба записати:

ABC, ABD, ACD, BCD – площини загального положення.

Для визначення дійсної (натуральної) величини ребра піраміди загального положення та кутів нахилу його до площин проекцій П1 і П2 користуються способом прямокутного трикутника[1, с.16-17; 2, с.32-34; 3, с.16; 4, с.24-25; 5, с.32-34; 6, с. 26; 7, с.18-20]. Суть способу прямокутного трикутника полягає у тому, що натуральна величина (НВ) відрізка прямої дорівнює гіпотенузі прямокутного трикутника, першим катетом якого є одна з проекцій даного відрізка, а другим катетом – різниця висот ∆Z кінців відрізка при знаходженні НВ на горизонтальній площині проекцій П1 або різниця глибин ∆Y при знаходженні НВ на фронтальній площині проекцій П2. Натуральну величину будь-якого ребра загального положення, наприклад АВ, потрібно знайти спочатку на горизонтальній площині проекцій П1, а потім, для перевірки, – на фронтальній площині проекцій П2. Зрозуміло, що ці величини повинні бути однаковими. Знайдена НВ для наочності проводиться зеленим кольором. Кут, який знаходиться між горизонтальною проекцією А1В1 ребра і його натуральною величиною А*В1, є кутом α нахилу ребра АВ до горизонтальної площини проекцій П1, а кут між фронтальною проекцією А2В2 та натуральною величиною А2В* є кутом β нахилу даного ребра до фронтальної площини проекцій П2.

Побудова слідів вибраного студентом ребра піраміди виконується наступним чином [1, с.16; 2, с.30-31; 3, с.13; 5, с.36-38; 6, с. 25; 7, с.13-18]. Для побудови горизонтального сліду ребра АВ потрібно продовжити фронтальну проекцію А2В2 до перетину з віссю проекцій Ох у точці Н2, яка являє собою фронтальну проекцію горизонтального сліду. Потім з точки Н2 проводиться перпендикуляр до осі Ох до перетину з продовженою горизонтальною проекцією А1В1 у точці Н1, яка є горизонтальною проекцією горизонтального сліду ребра АВ. Горизонтальна проекція Н1 збігається з самим горизонтальним слідом Н. Для побудови фронтального сліду ребра АВ потрібно продовжити горизонтальну проекцію А1В1 до перетину з віссю проекцій Ох у точці F1, яка являє собою горизонтальну проекцію фронтального сліду. Далі з точки F1 піднімається вгору перпендикуляр до осі Ох до перетину з продовженням фронтальної проекції А2В2 у точці F2, яка є фронтальною проекцією фронтального сліду ребра АВ. Ця фронтальна проекція F2 збігається із самим фронтальним слідом F.


^ ІГР №3 ПЕРЕТИН ПЛОЩИН


  1   2   3

Схожі:

Міністерство освіти iconМіністерство освіти І науки україни пр. Перемоги
Міністерство освіти і науки Автономної Республіки Крим, управління (департаменти) освіти і науки обласних, Київської і Севастопольської...
Міністерство освіти iconМіністерство освіти І науки україни пр. Перемоги
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління (департаменти) освіти і науки обласних, Київської...
Міністерство освіти iconМіністерство освіти І науки україни пр. Перемоги
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління (департаменти) освіти і науки обласних, Київської...
Міністерство освіти iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни 01135, м. Київ, проспект Перемоги
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської...
Міністерство освіти iconМіністерство освіти І науки україни міністерство охорони здоров’я україни сумський державний університет медичний інститут факультет післядипломної медичної освіти
Етіопатогенез виразкової хвороби шлунка та дванадцятипалої кишки
Міністерство освіти iconМіністерство освіти І науки україни міністерство охорони здоров’я україни сумський державний університет медичний інститут факультет післядипломної медичної освіти
Механічне подразнення назостравохідним зондом і трахеостомічною трубкою
Міністерство освіти iconПоложення про Міністерство освіти І науки України, далі Замовник, І (назва установи, організації, підприємства, його підпорядкованість, місце знаходження) в особі, (посада, піб)
Сторони, Міністерство освіти І науки України в особі заступника міністра Стріхи Максима Віталійовича, який діє на підставі Положення...
Міністерство освіти iconМіністерство освіти І науки України Департамент міжнародного співробітництва та європейської інтеграції
Міністерство освіти І науки України інформує, що Федеральним агентством з питань освіти Російської Федерації для громадян України...
Міністерство освіти iconСумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
Україна. Міністерство освіти І науки. Про запровадження у вищих навчальних закладах України Європейської кредитно-трансферної системи:...
Міністерство освіти iconМіністерство освіти І науки україни 01135, м. Київ, проспект Перемоги
Міністерства освіти і науки України від 17. 04. 2009 року №341 «Про затвердження Плану дій щодо вдосконалення викладання дисципліни...
Міністерство освіти iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни міністерство охорони здоров’я україни сумський державний університет медичний інститут факультет післядипломної медичної освіти
Оптимізація хірургічного лікування ушкоджень селезінки з урахуванням архітектоніки її судин
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи