Міністерство освіти I науки, молоді та спорту України icon

Міністерство освіти I науки, молоді та спорту України
Скачати 447.83 Kb.
НазваМіністерство освіти I науки, молоді та спорту України
Сторінка1/4
Дата02.08.2012
Розмір447.83 Kb.
ТипДокументи
  1   2   3   4Міністерство освіти i науки, молоді

та спорту України

Сумський державний університет
МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ


до проведення лабораторних занять з нарисної геометрії для студентів факультету технічних систем та енергоефективних технологій денної форми навчання


Суми

Сумський державний університет

2011

Міністерство освіти i науки, молоді

та спорту України


Сумський державний університет


^

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ


до проведення лабораторних занять з нарисної геометрії для студентів факультету технічних систем та енергоефективних технологій денної форми навчання


Суми

Сумський державний університет

2011

Методичні вказівки до проведення лабораторних занять з нарисної геометрії для студентів факультету технічних систем та енергоефективних технологій / укладач В.С. Запорожченко. – Суми: Сумський державний університет, 2011. – 40 с.


Кафедра загальної механіки і динаміки машин

ВСТУП


Нарисна геометрія – навчальна дисципліна, яка є однією з основних складових інженерної освіти. Знання нарисної геометрії та вміння застосувати її теоретичні положення для розв’язання практичних інженерних задач є необхідною умовою підготовки спеціалістів у вищих навчальних закладах.

Навчальний процес з нарисної геометрії передбачає такі форми навчання: лекції, самостійну роботу студента, лабораторні заняття, індивідуальну роботу студента під керівництвом викладача, виконання індивідуальних графічних робіт (ІГР), консультації та іспит. Крім того, студенти проводять наукові дослідження з тематики кафедри, беруть участь у внутрішньо інститутських та всеукраїнських турах олімпіади з нарисної геометрії, конкурсах на кращі навчальні роботи: реферат, конспект, робочий зошит, індивідуальна графічна робота.

Лекції. На лекціях студенти засвоюють теоретичні основи курсу, нову термінологію і методи розв’язання типових задач з нарисної геометрії. Обов’язковим є ведення конспекту лекцій. Періодично проводиться потоковий тестовий контроль.

^ Лабораторні заняття. На цих заняттях студенти під керівництвом викладача розв’язують у робочому зошиті кілька типових задач із заданої теми, а далі самостійно виконують подібні задачі, які після перевірки викладачем уточнюють і виправляють з урахуванням зауважень. Періодично з пройдених тем проводяться контрольні роботи.

^ Самостійна робота. Після занять за розкладом студенти опрацьовують теоретичний матеріал за допомогою конспекту лекцій, підручників та навчальних посібників [1-6]. Необхідна умова для підготовки до наступного лабораторного заняття – вивчення відповідного матеріалу з конспекту лекцій і повторний розгляд розв’язаних задач у робочому зошиті. Крім розв’язання типових задач на лабораторних заняттях, студент повинен самостійно регулярно розв’язувати додаткові задачі з основних тем програми. При цьому рекомендується користуватися методичними вказівками [7-10] з прикладами рішення задач.

^ Графічні роботи. ІГР студенти виконують дома за індивідуальними варіантами, які отримують на заняттях з індивідуальної роботи студентів (ІРС) під керівництвом викладача, згідно робочій програмі після вивчення відповідного матеріалу. Викладачі проводять консультації за розкладом кафедри. Вони перевіряють і приймають графічні роботи студентів, проводять при необхідності повторний контроль знань, дають пояснення зі складних питань курсу.

Іспит приймає лектор у кінці першого семестру. До іспиту допускаються студенти, які захистили усі аркуші ІГР та мають робочий зошит, підписаний викладачем, що проводить в групі лабораторні заняття.

Навчальний матеріал у робочому зошиті з дисципліни “Нарисна геометрія” [11] згруповано за темами лекцій та лабораторних занять у відповідності до робочої програми дисципліни. Послідовне і своєчасне розв’язання задач в робочому зошиті дає змогу студентові досконало вивчити матеріал попередніх занять та підготуватися до засвоєння матеріалу наступної лекції і лабораторного заняття.

Графічні побудови в робочому зошиті слід виконувати за допомогою креслярських інструментів, кольорових олівців чи фломастерів з дотриманням стандартів; усі написи наносяться креслярським шрифтом. Не дозволяється стирати лінії побудови, усі вони мають бути збереженими. Алгоритм розв’язання задачі потрібно записувати на вільному місці креслення за допомогою умовних позначень та символів.

Тип і товщину ліній рекомендовано такі:

лінії видимого контура – суцільні товсті товщиною 0,8-1 мм;

лінії невидимого контура – штрихові товщиною 0,4-0,5 мм;

лінії зв’язку та побудови – суцільні тонкі товщиною 0,1-0,2 мм;

осьові та центрові лінії–штрихпунктирні тонкі товщиною 0,2мм.

Для виділення відповідей і особливих елементів побудови в робочих зошитах слід застосовувати лінії такого кольору:

чорний олівець типу М або 2М – контурні лінії;

чорний олівець типу Т або ТМ – тонкі лінії осьові, зв’язку й побудови;

зелений колір – натуральна величина елементів;

блакитний колір – сліди прямих та площин;

фіолетовий колір - лінії особливого положення: горизонталь, фронталь, профільна пряма;

синій колір – лінії найбільшого нахилу і скату;

червоний колір – лінії перетину та кінцеві відповіді.

Основні методичні прийоми, які використовують при розв’язуванні задач з нарисної геометрії:

  • Графічне моделювання умови задачі й алгоритму її розв’язання у просторі (зображення просторової моделі).

  • Символічне записування алгоритму розв’язування задачі у просторі (просторовий алгоритм).

  • Символічне записування алгоритму розв’язування задачі на комплексному рисунку (графічний алгоритм) для подальшого використання його при складанні машинного алгоритму.

  • Застосування геометричних місць при розв’язуванні задач. Геометричним місцем (ГМ) елементів простору (точок, прямих, площин тощо) називається сукупність усіх можливих положень цих елементів, які задовольняють певні вимоги. Наприклад:

а) геометричним місцем точок (ГМТ), віддалених від заданої точки на задану відстань, є сфера з центром у даній точці, радіус якої дорівнює заданій відстані.

б) ГМТ, розміщених від заданої прямої на задану відстань, є поверхня циліндра обертання, вісь якої – дана пряма, а радіус дорівнює заданій відстані;

в) ГМТ, розміщених від заданої площини на задану відстань, є пара площин, паралельних даній площині та розміщених з двох сторін від неї на заданій відстані;

г) геометричним місцем прямих (ГМП), які проходять через задану точку і нахилені до даної прямої під заданим кутом, є сукупність прямолінійних твірних конічної поверхні обертання, вершина якої знаходиться в даній точці, вісь паралельна даній прямій, а твірні утворюють з віссю кут, який дорівнює заданому;

д) ГМП, які проходять через задану точку і нахилені до даної площини під заданим кутом, є сукупність прямолінійних твірних конічної поверхні обертання з вершиною в заданій точці, віссю, перпендикулярною до заданої площини, і кутом нахилу твірних до цієї площини, що дорівнює заданому куту.


^ Лабораторне заняття № 1 Точка та її проекції


В основу нарисної геометрії покладено метод проекцій, який дозволяє отримати відображення просторових фігур на площині або поверхні. Розрізняють два способи проекціювання (від лат. proectio – кидання вперед, удалину): центральне та паралельне [1, c.12]. Паралельне проекціювання відзначається точністю й однозначністю зображення і поділяється на косокутне, коли проекціювальні промені зустрічаються під кутом з площиною проекцій, та прямокутне, коли проекціювальні промені перпендикулярні до площини проекцій. Прямокутне чи ортогональне (від грец. ortos –прямий, gonia–кут) проекціювання застосовується для виконання інженерних креслень.

  1   2   3   4

Схожі:

Міністерство освіти I науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України лахно олена геннадіївна
Роботу виконано у Дніпропетровському державному інституті фізичної культури і спорту, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти I науки, молоді та спорту України icon­­­­Про формування варіативної складової
Міністерства освіти І науки, молоді І спорту України, схвалення відповідною комісією Науково–методичної ради з питань освіти Міністерства...
Міністерство освіти I науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України арєшина юлія борисівна
Роботу виконано в Інституті фізичної культури Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка, Міністерство...
Міністерство освіти I науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни 01135, м. Київ, проспект Перемоги
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської...
Міністерство освіти I науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет фізичного виховання І спорту україни анікєєв дмитро михайлович
Роботу виконано в Національному університеті фізичного виховання І спорту України, Міністерство освіти І науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти I науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України бібік руслан вікторович
Робота виконана в Національному університеті фізичного виховання і спорту України, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти I науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України скомороха ольга станіславівна
Роботу виконано в Національному університеті фізичного виховання і спорту України, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти I науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України воробйова анастасія володимирівна
Роботу виконано у Національному університеті фізичного виховання і спорту України, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти I науки, молоді та спорту України iconФорма № н 04 міністерство освіти І науки, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ міністерство освіти І науки, молоді та спорту автономної республіки крим рвнз «кримський гуманітраний університет» (м. Ялта) інститут економіки та управління кафедра затверджую

Міністерство освіти I науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет фізичного виховання І спорту україни
Роботу виконано у Національному університеті фізичного виховання І спорту України, Міністерство освіти І науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти I науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти і науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання і спорту України
Роботу виконано в Національному університеті фізичного виховання і спорту України, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи