Міністерство освіти І науки України icon

Міністерство освіти І науки України
НазваМіністерство освіти І науки України
Сторінка1/11
Дата02.08.2012
Розмір2.39 Mb.
ТипДокументи
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Міністерство освіти і науки України

Міністерство охорони здоров`я України Сумський державний університет

МЕДИЧНИЙ ІНСТИТУТ


КАФЕДРА ІНФЕКЦІЙНИХ ХВОРОБ І ЕПІДЕМІОЛОГІЇ
2834 МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

ДЛЯ ДОАУДИТОРНОЇ ПІДГОТОВКИ ДО ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ З

ІНФЕКЦІЙНИХ ХВОРОБ

(змістовий модуль 3, 4)

для студентів старших курсів вищих медичних навчальних закладів освіти ІІІ-ІV рівнів акредитації
СУМИ

Видавництво СумДУ

2010


Методичні вказівки для доаудиторної підготовки до практичних занять з інфекційних хвороб (змістовий модуль 3, 4) / Укладачі М.Д. Чемич, В.В. Рябіченко, К.С. Полов’ян. – Суми: Видавництво СумДУ, 2010. – 194 с.


^ Кафедра інфекційних хвороб і епідеміології

ЗМІСТ


Загальна характеристика вірусних гепатитів. Клінічна характеристика вірусних гепатитів з фекально-оральним механізмом передавання. ВГ А. ВГ Е ……………………………...

стор.


4

Клінічна характеристика гострих вірусних гепатитів з парентеральним механізмом передавання. Гострий ВГ В. Гострий ВГ D. Вірусний гепатит С. Хронічні вірусні гепатити. Поняття про вірусні гепатити G, SEN, TTV. Поняття про фульмінантний вірусний гепатит …………………………………………………….23

Лабораторна діагностика гострих вірусних гепатитів. Диференціальний діагноз вірусних гепатитів. Лікувальна тактика. Медична допомога хворим на догоспітальному етапі …………….46

ВІЛ-інфекція. СНІД-асоційовані інфекції та інвазії ……………….

70


^ Теми для індивідуальної СРС:

курація (написання історії хвороби);

скласти схему диференціальної діагностики інфекційних жовтяниць

^ Підсумкове заняття змістового модуля 3 ………………………..

83


Загальна характеристика інфекційних хвороб із трансмісивним механізмом передавання. Малярія ………………………………......

85


Синдром тривалої гарячки невідомого генезу. Бруцельоз. Сепсис.

110


Трансмісивні хвороби, що передаються через укуси кліщів: кліщовий енцефаліт, хвороба Лайма ………………………………..

124


Рикетсіози. Загальна характеристика рикетсіозів. Епідемічний висипний тиф та хвороба Брілла. Ку-гарячка. Марсельська гарячка ………………………………………………………………...

139


Лейшманіози ……………………………………………………….....

157


Арбовірусні інфекції: гарячка Денге, гарячка Паппатачі ………....

178


^ Тема для індивідуальної СРС:

скласти алгоритм обстеження хворого з тривалою гарячкою

ХІІ.


Захист історії хвороби.

Підсумкове заняття змістового модуля 4 ………………………...

192


 1. Загальна характеристика вірусних гепатитів. Клінічна характеристика вірусних гепатитів з фекально-оральним механізмом передавання. ВГ А. ВГ Е


^ Тривалість - 2 години


1 Актуальність теми. Вірусні гепатити А, Е (ВГ А, ВГ Е) залишаються однією з найактуальніших проблем охорони здоров'я всіх країн. Основні причини цього наступні:

 • значне поширення ВГА, ВГЕ на земній кулі у зв'язку з харчовим та водним шляхами передавання;

 • важкий перебіг ВГЕ у вагітних, летальність досягає 20-40%;

 • відсутність надійних етіотропних засобів для лікування хворих на ВГ;

 • не розроблені універсальні методи специфічної профілактики всіх ВГ, а запровадження в практику специфічної профілактики ВГА тільки починається в багатьох країнах;

 • відсутність перехресного імунітету дозволяє людині неодноразово протягом життя хворіти ВГ, що не тільки сприяє формуванню хронічних захворювань печінки, але й призводить до виникнення інших хронічних захворювань (холецистит, панкреатит, гастрит тощо).2 Навчальні цілі заняття (із зазначенням рівня засвоєння, що планується):

2.1 Студент повинен знати:

а-2

 • етіологію ВГЕ та ВГА, фактори патогенності збудника;

 • епідеміологію ВГЕ та ВГА;

 • патогенез;

 • клінічні прояви гепатитів за типового перебігу ВГЕ та ВГА;

 • клініко-епідеміологічні особливості;

 • лабораторну діагностику даних гепатитів;

 • принципи лікування;

 • принципи профілактики;

 • прогноз ВГЕ та ВГА;

 • правила виписування реконвалесцентів зі стаціонару;

 • правила диспансеризації реконвалесцентів.


2.2 Студент повинен вміти:

а-3

 • дотримуватися основних правил роботи біля ліжка хворого;

 • зібрати анамнез хвороби з оцінкою епідеміологічних даних;

 • обстежити хворого і виявити основні симптоми і синдроми ВГЕ та ВГА, обґрунтувати клінічний діагноз для своєчасної госпіталізації хворого у стаціонар;

 • провести диференціальну діагностику ВГЕ та ВГА;

 • оформити медичну документацію за фактом установлення попереднього діагнозу "ВГЕ та ВГА" (екстрене повідомлення в СЕС);

 • скласти план лабораторного і додаткового обстеження хворого;

 • інтерпретувати результати лабораторного обстеження;

 • скласти індивідуальний план лікування з урахуванням епідеміологічних даних, тяжкості стану, наявності ускладнень, алергологічного анамнезу, супутньої патології; надати невідкладну допомогу на догоспітальному етапі;

 • скласти план протиепідемічних та профілактичних заходів в осередку інфекції;

 • дати рекомендації стосовно режиму, дієти, обстеження, нагляду в періоді реконвалесценцїї.


3 Матеріали до аудиторної самостійної роботи

3.1 Базові знання, вміння, навички, необхідні для вивчення теми (міждисциплінарна інтеграція)


Дисципліна

Знати

Вміти

1

2

3

^ Попередні дисципліни

Мікробіологія

Властивості збудників,

методи специфічної діагностики ВГ А та ВГ Е

Інтерпретувати результати специфічних методів діагностики ВГ А та ВГ Е

Фізіологія

Параметри фізіологічної норми органів і систем людини; показники

лабораторного обстеження в нормі (загальний аналіз крові, сечі, біохімія крові, параметри КОС, електролітів тощо)

Оцінити дані лабораторного обстеження

Патофізіологія

Механізм порушення функцій органів і систем при патологічних станах різного генезу

Інтерпретувати патологічні зміни за результатами клінічного та лабораторного обстеження

Імунологія та алергологія


Основні поняття предмета, роль системи імунітету в інфекційному процесі, вплив на термін елімінації збудника з організму людиниОцінити дані імунологічних досліджень


1

2

3

Епідеміологія

Епідемічний процес (джерело, механізм зараження, шляхи передавання) при ВГА та ВГЕ;

поширеність патології в Україні і світі

Зібрати епідеміологічний анамнез, провести протиепідемічні та профілактичні заходи в осередку інфекції

Пропедевтика внутрішніх хворобОсновні етапи та методи клінічного обстеження хворого


Зібрати анамнез, провести клінічне обстеження хворого, виявити патологічні симптоми і синдроми. Проаналізувати отримані дані

Клінічна фармакологія

Фармакокінетику та

фармакодинаміку, побічні ефекти засобів патогенетичної та симптоматичної терапії

Призначити лікування залежно від ступеня тяжкості перебігу, індивідуальних особливостей хворого.

Виписати рецепти^ 3.2 Структурно-логічна схема змісту теми заняття

Схема діагностики та лікування вірусного гепатиту А (Hepatitis virosaе A)

Епідеміологічний анамнез:
ні

так. Клінічні ознаки:н так


так, вірусний гепатит А. Верифікація діагнозу: ні


так. Діагноз підтверджено: ні


Лікування:


Одужання: виписування


Диспансеризація:

^ Схема діагностики та лікування вірусного гепатиту Е (Hepatitis virosae Е)

Епідеміологічний анамнез:


- спілкування з особами, що мають вірусний гепатит або жовтяницю; перебування в епідемічно несприятливому районі (Азія, Африка, Індія, Центральна Америка) за 10-40 днів до захворювання; висока захворюваність у сезон дощів; вибухоподібний характер водних спалахів; частіше хворіють люди віком 15-30 років

- спілкування з особами, що мають вірусний гепатит або жовтяницю; перебування в епідемічно несприятливому районі (Азія, Африка, Індія, Центральна Америка) за 10-40 днів до захворювання; висока захворюваність у сезон дощів; вибухоподібний характер водних спалахів; частіше хворіють люди віком 15-30 років


ні

так. Клінічні ознаки:


- початок захворювання поступовий; переджовтяничний період короткий (5-6 діб), переважають диспепсичні прояви і больовий синдром у правому підребер’ї та епігастрії; з появою жовтяниці стан не поліпшується; у період жовтяниці – помірна інтоксикація, значна гепатомегалія до 5 см і більше; перебіг хвороби переважно середньотяжкий; загострення і перехід у хронічну форму не відбувається; у вагітних – тяжкі та фульмінантні форми хвороби, які супроводжуються геморагічним синдромом, недостатністю нирок, больовим синдромом; частіше спостерігаються передчасні пологи, викидні, після яких (через 1-3 - доби) розвивається печінкова енцефалопатія; висока летальність, особливо небезпечна хвороба на 38-40 тижні вагітності- початок захворювання поступовий; переджовтяничний період короткий (5-6 діб), переважають диспепсичні прояви і больовий синдром у правому підребер’ї та епігастрії; з появою жовтяниці стан не поліпшується; у період жовтяниці – помірна інтоксикація, значна гепатомегалія до 5 см і більше; перебіг хвороби переважно середньотяжкий; загострення і перехід у хронічну форму не відбуваються; у вагітних – тяжкі та фульмінантні форми хвороби, які супроводжуються геморагічним синдромом, недостатністю нирок, больовим синдромом; частіше спостерігаються передчасні пологи, викидні, після яких (через 1-3 доби) розвиваються печінкова енцефалопатія; висока летальність, особливо небезпечна хвороба на 38-40му тижні вагітностітак.так, вірусний гепатит Е. Верифікація діагнозу: ні


- серологічні дослідження: ІФА, полімеразна ланцюгова реакція (виявлення антигену та антитіл – анти-НЕV IgM); виключення вірусного гепатиту А і В (у хворих немає в крові HBsAg, анти-HBs, анти-HBc ІgM, анти-HAV ІgM); гемограма: лейкопенія, тромбоцитопенія, лімфо- і моноцитоз, ШОЕ в нормі або знижена; в крові збільшений вміст білірубіну за рахунок прямої фракції, підвищення активності АлАТ, АсАТ, ЛДГ, тимолової проби, зменшення показників сулемової проби, диспротеїнемія, підвищення рівня лужної фосфатази; сеча – на початку уробілінурія, далі – білірубінурія; кал – відсутність стеркобіліну

- серологічні дослідження: ІФА, полімеразна ланцюгова реакція (виявлення антигена та антитіл – анти-НЕV IgM); виключення вірусного гепатиту А і В (у хворих немає в крові HBsAg, анти-HBc ІgM, анти-HAV ІgM); гемограма: лейкопенія, тромбоцитопенія, лімфо- і моноцитоз, ШОЕ в нормі або знижена; в крові збільшений вміст білірубіну за рахунок прямої фракції, підвищення активності АлАТ, АсАТ, ЛДГ, тимолової проби, зменшення показників сулемової проби, диспротеїнемія, підвищення рівня лужної фосфатази; сеча – на початку уробілінурія, потім – білірубінурія; кал – відсутність стеркобілінутак
так. Діагноз підтверджено: ні


- визначення клінічної форми, тяжкості, наявності ускладнень, супутньої патології

- визначення клінічної форми, тяжкості, наявності ускладнень, супутньої патології

Диференціальний діагноз із іншими гепатитами, лептоспірозом, малярією, інфекційним мононуклеозом, цитоме-галовірусною хворобою, гемолітичною та механічною жовтяницею, псевдоту-беркульозом, токсичними та алкоголь-ними гепатитами, жировими та пігмент-ними гепатозами, цирозом печінки, хронічними ураженнями печінки. У початковий період при диспепсичному синдромі: з харчовою токсикоінфекцією, з гострим гастритом, холециститом
Лікування:


- обов’язкова госпіталізація; базисна терапія (постільний режим до просвітлення та збільшення кількості сечі); дієта – стіл № 5, 5-а, рідини до 3 л/добу; дезінтоксикаційна терапія (5-10 % розчин глюкози, ізотонічний розчин хлориду натрію, ентеросорбенти); препарати, що поліпшують обмін речовин у печінкових клітинах (пангамат кальцію, аскорбінова кислота, тіамін, піридоксин, рибофла-він); ферментні препарати (фестал, панзинорм); гепатопротектори; глюкокортикоїди (при загрозі гострого гепатонекрозу); екстракорпоральна сорбційна детоксикація; гіпербарична оксигенаціяОдужання: виписування


- зникнення клінічної симптоматики: нормалізація лабораторних показників (рівень АлАТ не повинен перевищувати норму в 2 рази, вміст білірубіну 20-30 мкмоль/л)
Диспансеризація:


- протягом 3 місяців (раз на місяць огляд інфекціоніста з біохімічним дослідженням крові)


:

Список рекомендованої літератури

Основна

1. Возіанова Ж.І. Інфекційні і паразитарні хвороби – К.: Здоров’я, 2001. – С. 633 – 657.

2. Інфекційні хвороби у загальній практиці та сімейній медицині / за ред. М.А.Андрейчина – Тернопіль: Укрмедкнига, 2007 – С. 248 – 284.

3. Руководство по инфекционным болезням/ под ред. Ю.В. Лобзина – СПб.: Фолиант, 2003. – 940 с.

4. Шувалова Е.П. Инфекционные болезни. – Ростов н/Д.: Феникс, 2001. – 759 с.

Допоміжна:

5. Інфекційні хвороби: тестові завдання/ М.Д. Чемич,

Н.І. Ільїна. м.Суми: СумДУ, 2002. – С. 86 – 94.

6. Інфекційні хвороби: класифікація та схеми діагностики / М.Д. Чемич, З.Й. Красовицький, М.М. Каплін. – Суми: СумДУ, 2002. – 45 с.

7. Інфекційні хвороби: вірусні гепатити, токсоплазмоз/

М.Д. Чемич, Н.І. Ільїна. Суми: СумДУ, 2001. – С. 1 – 27.

8. Клинико-лабораторная диагностика инфекционных болезней: руководство для врачей. - СПб.: Фолиант, 2001. – 384 с.


^ 3.4 Матеріали для самоконтролю

3.4.1 Питання для самоконтролю

1 Особливості збудників ВГА та ВГЕ.

2 Джерело інфекції та фактори передачі.

3 Патогенез даних гепатитів.

4 Класифікація.

5 Основні клінічні синдроми.

6 Клінічні прояви залежно від тяжкості перебігу.

7 Диференціальний діагноз ВГА та ВГЕ.

8 План обстеження хворого на ВГА та ВГЕ.

9 Методи специфічної діагностики. Інтерпретація результатів лабораторного дослідження.

10 Терапія ВГА та ВГЕ.

11 Правила виписування реконвалесцентів зі стаціонару.

12 Профілактика та заходи в осередку.


3.4.2 Тести для самоконтролю

Вибрати правильні відповіді:


ВАРІАНТ 1

1 ВГА та ВГЕ відносять до:

а - харчових токсикоінфекцій;

б - кров’яних інфекцій;

в - кишкових інфекцій;

г - вірусних діарей;

д - харчових інтоксикацій.


2 Збудники гепатитів належать до родини:

а - Рicornaviridae;

б - Retroviridae;

в - Vibrio comma;

г - Rabdoviridae;

д - Flaviviridae.


3 Джерело інфекції при ВГА та ВГЕ:

а - харчові продукти;

б - людина;

в - вода;

г - травоїдні тварини;

д - консервовані продукти.


4 Основний фактор передачі при ВГА:

а - питна вода;

б - консервовані овочі;

в - немиті фрукти;

г - все перелічене;

д - качині яйця.


5 Основний фактор передачі при ВГЕ:

а - питна вода;

б - консервовані овочі;

в - немиті фрукти;

г - усе перелічене;

д - качині яйця.


 1. Базисна терапія в лікуванні ВГА передбачає:

а - щадний фізичний режим;

б - дієту;

в - вітамінотерапію;

г - всі варіанти правильні;

д - правильний варіант а, б.


7 Тривалість інкубаційного періоду при ВГА:

а - 2 тижні;

б - 3-6 місяців;

в - 15-50 днів;

г - 2-3 години;

д - 6-24 години, можливо продовження до 10 днів.


8 Яке дослідження є основним у підтвердженні діагнозу ВГА та ВГЕ :

а - серологічне дослідження крові;

б - бактеріологічне дослідження сечі;

в - біологічний метод;

г - дослідження продуктів для виявлення Рicornaviridae;

д - бактеріологічне дослідження крові, блювотних мас, промивних вод шлунка.


9 Продромальний період має варіанти перебігу:

а - диспепсичний ;

б - грипоподібний ;

в - астеновегетативний ;

г - артралгічний ;

д - всі варіанти правильні.


10 Зміни в клінічному аналізі крові при ВГА та ВГЕ:

а - значний лейкоцитоз, підвищення ШОЕ;

б - лейкопенія, лімфопенія, підвищення ШОЕ;

в - лейкопенія, лімфоцитоз, підвищення ШОЕ;

г - значний лейкоцитоз, лімфопенія, тромбоцитопенія, ШОЕ без змін;

д - лейкопенія, лімфоцитоз, тромбоцитопенія, ШОЕ без змін.


^ Еталони правильних відповідей:

1-в; 2-а; 3-б; 4-в; 5-а; 6-г; 7-в; 8-а; 9-д; 10-д.


ВАРІАНТ 2

1 Основний механізм передачі ВГА та ВГЕ:

а - фекально-оральний;

б - трансмісивний;

в - повітряно-краплинний;

г - контактний;

д - парентеральний.


2 Частіше хворіють люди у віці:

а - 1-14 років;

б - 15-30 років;

в - 40-60 років;

г - першого року життя;

д - усі вікові групи однаково.


3 Чи характерна сезонність при ВГА та ВГЕ:

а - ні;

б - так, осінньо-зимова;

в - так, весняно-літня;

г - так, зимово-весняна;

д - так, літньо-осіння.


4 Чи залишається після хвороби імунітет:

а - ні;

б - так, не стійкий протягом 1 місяця;

в - так, не стійкий протягом 6 місяців;

г - так, стійкий протягом 5 років;

д - так, стійкий протягом усього життя.


5 Переджовтяничний період при ВГЕ триває близько:

а - 3 годин;

б - 11 днів;

в - 3 тижнів;

г - 2 місяців;

д - 4 днів.


 1. Базисна терапія в лікуванні ВГЕ передбачає:

а - щадний фізичний режим;

б - дієту;

в - вітамінотерапію;

г - всі варіанти правильні;

д - правильні варіанти а, б.


7 Тривалість інкубаційного періоду при ВГЕ:

а - 2 тижні;

б - 3-6 місяців;

в - 30-40 днів;

г - 2-3 години;

д - 6-24 години, можливо продовження до 10 днів.


8 До якого класу імуноглобулінів відносять антитіла, що виявляються при специфічній діагностиці ВГА:

а - А;

б - Е;

в - С;

г - М;

д - D.

9 У біохімічному аналізі крові спостерігається:

а - гіпербілірубінемія;

б - збільшення активності АлАТ та АсАТ;

в - зниження сулемової проби;

г - гіпоальбумінемія;

д - всі варіанти правильні.


10 Термін диспансеризації при ВГА:

а - 6-12 місяців;

б - 3-5 років;

в - 1-3 місяці;

г - 2 роки;

д - 10 років.


^ Еталони правильних відповідей:

1-а; 2-б; 3-б; 4-д; 5-д; 6-г; 7-в; 8-г; 9-д; 10-в.


3.4.3 Задачі для самоконтролю

Задача 1

Хворий М., 28 років, 4 грудня звернувся до лікаря на 7 день хвороби зі скаргами на потемніння сечі, пожовтіння слизових оболонок, шкіри, знебарвлення калу. З анамнезу: вважає, що захворів 7 днів тому, коли підвищилася температура тіла до 37,90С, погіршився апетит, з'явилися нудота, блювання, відчуття тяжкості в правому підребер'ї. На 5 день хвороби потемніла сеча, пожовтіли шкіра та слизові оболонки, знебарвився кал. Через день загальний стан хворого поліпшився, апетит нормалізувався, зникла нудота. Хворий відзначає, що за 4 тижні до того як з'явилися перші прояви хвороби, він спілкувався з другом, у якого були вищезгадані симптоми. Об'єктивно: жовтушність шкіри, склер, слизових порожнини рота, в легенях дихання везикулярне, тони серця ритмічні, живіт м'який, при пальпації відзначається болючість у правому підребер'ї, нижній край печінки на 3 см нижче правої реберної дуги. У клінічному аналізі крові: ер. 4,5х1012/л; Нb 126 г/л; лейк. 5,6х109/л; ШОЕ 10 мм/год.; тр. 300х109/л. Біохімічний аналіз крові: білірубін загальний 94 мкмоль/л; прямий 68 мкмоль/л; непрямий

26 мкмоль/л; АлАТ 1340 ОД/л, АсАТ 1300 ОД/л; тимолова проба 10 ОД.

1 Сформулювати діагноз.

2 Скласти план обстеження хворого.

3 Скласти план лікування.


Задача 2

Хвора М., 20 років, звернулася до лікаря на 7 день хвороби зі скаргами на потемніння сечі, пожовтіння слизових оболонок, шкіри, знебарвлення калу. З анамнезу: вважає, що захворіла 4 дні тому, коли підвищилася температура тіла до 37,50С, погіршився апетит, з'явилися нудота, блювання, відчуття тяжкості в правому підребер'ї. На 3 день хвороби потемніла сеча, пожовтіли шкіра та слизові оболонки, знебарвився кал. Загальний стан залишився без змін. Місяць тому повернулася з відрядження з Індії. Об'єктивно: стан хворої середнього ступеня тяжкості. У легенях дихання везикулярне. Тони серця ритмічні. Живіт м'який, болючий при пальпації, нижній край печінки на 5 см нижче правої реберної дуги. У клінічному аналізі крові: ер. 4,5х1012/л; Нb 124 г/л; лейк. 5,6х109/л; тр. 300х109/л; ШОЕ

10 мм/год. Біохімічний аналіз крові: білірубін загальний 94 мкмоль/л; прямий 68 мкмоль/л; непрямий 26 мкмоль/л; АлАТ 2340 ОД/л; АсАТ 1920 ОД/л; загальний білок 80 г/л.

1 Сформулювати діагноз.

2 Скласти план обстеження хворого.

3 Скласти план лікування.


Задача 3

В інфекційну лікарню доставили хворого С., 18 років, у тяжкому стані, який звернувся до лікаря на 6 день хвороби зі скаргами на потемніння сечі, пожовтіння слизових оболонок, шкіри, знебарвлення калу. З анамнезу: вважає, що захворів 6 днів тому, коли підвищилася температура тіла до 38,90С, погіршився апетит, з'явилися нудота, блювання, відчуття тяжкості в правому підребер'ї. На 4 день хвороби потемніла сеча, пожовтіли шкіра та слизові оболонки, знебарвився кал. Через день загальний стан хворого поліпшився, апетит нормалізувався, зникла нудота. Хворий відзначає, що за 4 тижні до того, як з'явилися перші прояви хвороби, він спілкувався з подругою, у якої були вищезгадані симптоми. Об'єктивно: жовтушність шкіри, склер, слизових порожнини рота, в легенях дихання везикулярне, тони серця ритмічні, живіт м'який, при пальпації відзначається болючість у правому підребер'ї, нижній край печінки на 6 см нижче правої реберної дуги. У клінічному аналізі крові: ер. 4,5х1012/л; Нb 120 г/л; лейк. 5,6х109/л; ШОЕ 10 мм/год.; тр. 300х109/л. Біохімічний аналіз крові: білірубін загальний 211 мкмоль/л; прямий 168 мкмоль/л; непрямий 43 мкмоль/л; АлАТ 1470 ОД/л, АсАТ 1386 ОД/л; загальний білок 82 г/л, тимолова проба 10 ОД.

1 Сформулювати діагноз.

2 Скласти план обстеження хворого.

3 Скласти план лікування.


Задача 4

Хвора М., 29 років, звернулася до лікаря на 8 день хвороби зі скаргами на потемніння сечі, пожовтіння слизових оболонок, шкіри, знебарвлення калу. З анамнезу: вважає, що захворіла 3 дні тому, коли підвищилася температура тіла до 38,50С, погіршився апетит, з'явилися нудота, блювання, відчуття тяжкості в правому підребер'ї. На 3 день хвороби потемніла сеча, пожовтіли шкіра та слизові оболонки, знебарвився кал. Загальний стан залишився без змін. Місяць тому повернулася з відрядження з Індії. Об'єктивно: стан хворої середнього ступеня тяжкості. У легенях дихання везикулярне. Тони серця ритмічні. Живіт м'який, болючий при пальпації, нижній край печінки на 7 см нижче правої реберної дуги. У клінічному аналізі крові: ер. 4,5х1012/л; Нb 124 г/л; лейк. 5,6х109/л; тр. 300х109/л; ШОЕ 10 мм/год. Біохімічний аналіз крові: білірубін загальний 294 мкмоль/л; прямий 268 мкмоль/л; непрямий 26 мкмоль/л; АлАТ 1390 ОД/л; АсАТ 1290 ОД/л; загальний білок 76 г/л.

1 Сформулювати діагноз.

2 Скласти план обстеження хворого.

3 Скласти план лікування.


Задача 5

Хвора Ж., 25 років, звернулася до лікаря на 5 день хвороби зі скаргами на потемніння сечі, пожовтіння слизових оболонок, шкіри, знебарвлення калу. З анамнезу: вважає, що захворіла 4 дні тому, коли підвищилася температура тіла до 38,50С, погіршився апетит, з'явилися нудота, блювання, відчуття тяжкості в правому підребер'ї. На 3 день хвороби потемніла сеча, пожовтіли шкіра та слизові оболонки, знебарвився кал. Загальний стан залишився без змін. Місяць тому повернулася з відрядження з Індії. Об'єктивно: стан хворої середнього ступеня тяжкості. У легенях дихання везикулярне. Тони серця ритмічні. Живіт м'який, болючий при пальпації, нижній край печінки на 1,5 см нижче правої реберної дуги. У клінічному аналізі крові: ер. 4,5х1012/л; Нb 124 г/л; лейк. 5,6х109/л; тр. 300х109/л; ШОЕ 10 мм/год. Біохімічний аналіз крові: білірубін загальний 75 мкмоль/л; прямий 50 мкмоль/л; непрямий 25 мкмоль/л; АлАТ 1340 ОД/л; АсАТ 1220 ОД/л; загальний білок 70 г/л.

1 Сформулювати діагноз.

2 Скласти план обстеження хворого.

3 Скласти план лікування.


^ Еталони відповідей на задачі:

Задача I

1 Гострий вірусний гепатит А, жовтянична форма середньої тяжкості.

2 Клінічні аналізи крові, сечі, калу. Біохімічний аналіз крові (білірубін, фракції, АлАТ, АсАТ, ЛФ), ІФА сироватки крові (IgM до ВГА).

3 Дієта № 5, режим, вітаміни, поліфепан.

Задача 2

1 Гострий ВГЕ, жовтянична форма, середній ступінь тяжкості.

2 Клінічні аналізи крові, сечі, калу. Біохімічний аналіз крові (загальний білірубін, фракції, АлАТ, АсАТ, ЛФ, ГГТ). ІФА сироватки крові (IgM до ВГЕ).

3 Дієта № 5, дезінтоксикаційна терапія, ентеросорбенти, гепатопротектори, антиоксиданти, вітаміни.


Задача 3

1 Гострий вірусний гепатит А, жовтянична форма тяжкого ступеня.

2 Клінічні аналізи крові, сечі, калу. Біохімічний аналіз крові (білірубін, фракції, АлАТ, АсАТ, ЛФ), ІФА сироватки крові (IgM до ВГА).

3 Дієта № 5, режим, вітаміни, поліфепан, силібор, інфузійна терапія.


Задача 4

1 Гострий ВГЕ, жовтянична форма, тяжкого ступеня.

2 Клінічні аналізи крові, сечі, калу. Біохімічний аналіз крові (загальний білірубін, фракції, АлАТ, АсАТ, ЛФ, ГГТ). ІФА сироватки крові (IgM до ВГЕ).

3 Дієта № 5, дезінтоксикаційна терапія, ентеросорбенти, гепатопротектори, антиоксиданти, вітаміни.


Задача 5

1 Гострий вірусний гепатит А, жовтянична форма легкого ступеня.

2 Клінічні аналізи крові, сечі, калу. Біохімічний аналіз крові (білірубін, фракції, АлАТ, АсАТ, ЛФ), ІФА сироватки крові (IgM до ВГА).

3 Дієта № 5, режим, вітаміни, поліфепан.


^ 4 Матеріали для аудиторної самостійної роботи

4.1 Перелік навчальних практичних завдань, які необхідно виконати на практичному занятті:

 • оволодіти методикою обстеження хворого на ВГА та ВГЕ;

 • провести курацію хворого на ВГА та ВГЕ;

 • провести диференціальну діагностику ВГА та ВГЕ;

 • скласти план лабораторного обстеження;

 • інтерпретувати результати специфічного обстеження хворого на ВГА та ВГЕ;

 • скласти план лікування хворого на ВГА та ВГЕ;

 • оформити медичну документацію за фактом установлення діагнозу «ВГА» та «ВГЕ».


^ 4.2 Професійний алгоритм щодо формування навичок та вмінь діагностики ВГА та ВГЕ


Пор. ном.

Завдання

^ Послідовність виконання

Зауваження, попередження щодо самоконтролю

1

2

3

4

1

Оволодіти методикою клінічного обстеження хворого на ВГА та ВГЕ

І Скарги хворого


ІІ Анамнез

хворобиВідокремити скарги, що характеризують синдроми:

- диспептичний;

- грипоподібний;

- астеновегетативний;

- артралгічний.

Звернути увагу на початок, термін, послідовність виникнення симптомів, їх динаміку:

- жовтяниця;

- гіпертермія;

- слабкість;

- гепатомегалія

1

2

3

4ІІІ Анамнез життя

ІV Епіданамнез


Виявити перенесені хвороби

Виявити дані стосовно реалізації фекально-орального механізму передавання.

Вживання хворим сирої води та молочних продуктів

2

Провести курацію хворого

Провести об’єктивне обстеження


Загальний огляд


Травна система


Нервова система


Серцево-судинна системаПам’ятати: вираженість, динаміка симптомів зумовлені терміном і тяжкістю перебігу хвороби

Звернути увагу на:

-колір, стан шкіри, видимих слизових оболонок


Звернути увагу на:

- слизову оболонку порожнини рота;

 • метеоризм;

 • колір калу;

 • розміри печінки


Звернути увагу на:

 • загальну слабість


Звернути увагу на:

- приглушення тонів серця;

 • тахікардію.
1

2

3

4Дихальна система

Звернути увагу на:

- збільшення частоти дихання

3

Призначити лабораторні і додаткові дослідження

1 Загальний аналіз крові


2 Загальний аналіз сечі

3 Серологічне дослідження крові


Звернути увагу на:

- лейкопенію, відносний лімфоцитоз, тромбоцитопенію, незмінену ШОЕ


Жовчні пігменти


Наявність анти-HAV IgM^ Матеріали післяаудиторної самостійної роботи

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Схожі:

Міністерство освіти І науки України iconПоложення про нагородження нагрудним знаком "А. С. Макаренко" Міністерства освіти І науки України
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки України iconПоложення про нагородження нагрудним знаком "Василь Сухомлинський" Міністерства освіти І науки України
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки України iconПоложення про нагородження нагрудним знаком "Софія Русова" Міністерства освіти І науки України
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки України iconРішення про нагородження Нагрудним знаком ухвалюється Колегією Міністерства освіти І науки України, затверджується наказом Міністра І публікується в газеті "Освіта України"
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки України iconРішення про нагородження Нагрудним знаком ухвалюється Колегією Міністерства освіти І науки України, затверджується наказом Міністра І публікується в газеті "Освіта України"
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки України iconРішення про нагородження Нагрудним знаком ухвалюється Колегією Міністерства освіти І науки України, затверджується наказом Міністра І публікується в газеті "Освіта України"
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки України iconМіністерство освіти І науки україни 01135, м. Київ, проспект Перемоги
Міністерства освіти і науки України від 17. 04. 2009 року №341 «Про затвердження Плану дій щодо вдосконалення викладання дисципліни...
Міністерство освіти І науки України iconПоложення про нагородження нагрудним знаком "Петро Могила" Міністерства освіти І науки України
Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської І севастопольської міських...
Міністерство освіти І науки України iconМіністерство освіти І науки україни пр. Перемоги
Міністерство освіти і науки Автономної Республіки Крим, управління (департаменти) освіти і науки обласних, Київської і Севастопольської...
Міністерство освіти І науки України iconМіністерство освіти І науки україни пр. Перемоги
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління (департаменти) освіти і науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки України iconМіністерство освіти І науки україни пр. Перемоги
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління (департаменти) освіти і науки обласних, Київської...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи