Міністерство освіти І науки України icon

Міністерство освіти І науки України
НазваМіністерство освіти І науки України
Сторінка1/5
Дата11.08.2012
Розмір0.6 Mb.
ТипЗакон
  1   2   3   4   5

Міністерство освіти і науки України

Сумський державний університет


2634

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

з курсу «ХІМІЯ» на тему

«ЗАКОНОМІРНОСТІ ХІМІЧНИХ РЕАКЦІЙ»

для студентів підготовчого відділення

факультету по роботі

з іноземними громадянами


Суми

Видавництво СумДУ

2009

Методичні вказівки з курсу «Хімія» на тему «Закономірності хімічних реакцій» для студентів підготовчого відділення по роботі з іноземними громадянами/Укладачі Т.В. Диченко, С.Ю. Лебедєв. - Суми: Вид-во СумДУ, 2009. - 32 с.


Кафедра загальної хімії
^ ВСТУП


Хімічні реакціїце явища, під час яких відбуваються перетворення одних речовин у інші без змінювання складу атомних ядер.


Під час хімічних реакцій відбувається взаємодія між вихідними, або реагуючими речовинами, які при цьому руйнуються. Внаслідок реакції утворюються інші, кінцеві речовини – продукти реакції, які відрізняються від вихідних речовин хімічною будовою і складом. Отже під час перебігу хімічної реакції змінюється склад сполук.

Для відображення хімічних реакцій використовують рівняння реакцій, ліва частина яких містить формули вихідних речовин, а права – продукти реакції. Залежно від типу реакції між формулами вихідних речовин і продуктів реакції записується один із таких знаків: =, , →.


І. ХІМІЧНІ РЕАКЦІЇ


§ 1. Класифікація хімічних реакцій

Хімічні реакції класифікують за такими ознаками:

 1. за зміненням кількості і природи вихідних і кінцевих речовин;

 2. за тепловим ефектом реакції H;

 3. за ознакою оборотності (напрямком перебігу реакції);

 4. за зміненням ступенів окиснення атомів.


1. За зміненням кількості вихідних і кінцевих речовин розрізняють такі реакції: сполучення, розкладання, заміщення та обміну (табл.1).


Таблиця 1 – Типи хімічних реакцій за зміненням вихідних і кінцевих речовин


^ Схема реакції

Назва типу реакції

(українська, англійська, французька, арабська)

Приклад

А + В +…= С

Сполучення

composition

composition

رابط

С = А + В +…

Розкладання

decomposition

decomposition

تفكك

АВ + С = АС + В

Заміщення,

displacement,

replacement,

replacement

تبديل ؛تعويض

АВ + СD = АD + СВ

Обміну,

double

decomposition,

exchange

exchange

استبدل


Реакції сполучення – це реакції, під час яких з двох чи декількох речовин утворюється одна речовина.

Реакції розкладання –це реакції, під час яких з однієї речовини утворюється декілька речовин.

Реакції заміщення – це реакції, під час яких проста речовина заміщує складову частину складної речовини, внасідок чого утворюються нова проста і нова складна речовини.

Реакції обміну – це реакції, під час яких молекули складних речовин обмінюються своїми складовими частинами.

^ 2. За тепловим ефектом реакції H (виділення або поглинання теплоти) розрізняють:

а) екзотермічні реакції;

б) ендотермічні реакції.

Реакції, внаслідок яких теплота виділяється (H0), називаються екзотермічними.

Наприклад:

; ;

; .

Реакції, внаслідок яких теплота поглинається (H0), називаються ендотермічними.

Наприклад:

; ;

; .

^ 3. За ознакою оборотності розрізняють:

а) оборотні реакції;

б) необоротні реакції.

Оборотні реакції – це реакції, які одночасно перебігають у прямому і зворотному напрямках. У рівняннях оборотних реакцій замість знака рівності (=) використовують стрілки (), напрямлені у протилежні боки.

Наприклад:

.

Необоротні реакції перебігають тільки в одному напрямку до повної витрати однієї з вихідних речовин. У необоротних реакціях записують знак рівності (=) чи стрілку, напрямлену в бік продуктів реакції (→).

Наприклад:

.

^ 4. За зміненням ступенів окиснення атомів елементів, які входять до складу вихідних речовин, розрізнюють:

а) реакції, що відбуваються без зміни ступенів окиснення атомів у вихідних речовинах.

Наприклад:

;

.

Ступені окиснення кожного з елементів до і після реакції залишилися без змін;

б) окисно-відновні реакції – це реакції, під час яких змінюються ступені окиснення атомів у вихідних речовинах.

Наприклад:

.

Атоми елементів Меркурію та Оксигену змінюють ступені окиснення.Атоми елементів Хлору та Йоду змінюють ступені окиснення.


Ключові слова і терміни

Українські

Російські

Англійські

Французькі

Арабські

Виділення

Выделение

to evolve

se degager

خرج

Вихідний

Исходный

initial

initiale

ابتدائي؛اولي

Екзотермічна

Экзотермическая

exothermic

exothermiaue

فاعل اكسوثيرمي

Ендотермічна

Эндотермическая

endothermic

endothermiaue

تفاعل اندوثيرمي

Заміщення

Замещение

replacement, displacement

replacement

تبديل ؛تعويض

Зворотна

Обратная

backward

inverse

فاعل عكسي

Кінцевий

Конечный

final

final

هائي , طرفي

Класифікація

Классификация

classification

classification

صنيف

Класифікувати

Классифицировать

to classify

classer

صنف , بوب

Напрямок

Направление

direction

direction, sens

تبويب , الاتجاه

Необоротна

Необратимая
irréversible

التفاعل لا عكوس (لا عكسي)

Обмін

Обмен

exchange

exchange

استبدل

Оборотність

Обратимость

reversible

réversiblité

تفاعل عكوس ( عكسي

Ознака

Признак

feature, indication

indice, signe

دليل , ميزة , علاقة

Окисно-відновна реакція

Окислительно-восстановительная реакция

oxidation-reduction reaction

réaction

التفاعل التاكسدي الاختزالي

Перебіг

Протекание

proceeding

process

evoluation

حدوث , سريان

Перебіг реакції

Протекание реакции

reaction route

evoluation de réaction

سرب التفاعل , جرى , سرى

Поглинання

Поглощение

absorption

absorber

امتصاص

Продукт

Продукт

product

produit

ناتج , منتج

Пряма

Прямая

forward

ligne droit

مستقيم , مباشر

Реагувати

Реагировать

to react

reagir

يتفاعل , الرد

Розкладання

Разложение

decomposition

decomposition

تفكك

Розрізняють

Различают

to differ

differer

يميز

Сполучення

Соединение

composition

composition

رابط

Ступінь окиснення

Степень окисления

oxidation state, oxidation number

number

d’oxydation

حالة التاكسد , عدد التاكسد

Тепловий ефект

Тепловой эффект

thermal effect

effect thermique

تاثير حراري


Запам’ятайте.

  1. Із чого утворюється що?

Із двох речовин утворюється одна.

  1. Що розкладається на що?

Cu(OH)2 розкладається на CuO і H2O.

  1. Що заміщує що?

Zn заміщує Н у кислоті.

  1. Щ обмінюється чим?

Молекули складних речовин обмінюються складовими частинами.


Контрольні запитання

 1. Що називається хімічною реакцією? Якими термінами позначають речовини, що вступають у хімічну реакцію, а якими – ті, що утворюються внаслідок неї?

 2. Як називається умовний запис, що відображає сутність реакції? Які відомості він містить?

 3. За якими ознаками класифікують хімічні реакції?

 4. Дайте визначення реакцій:

а) сполучення, б) розкладання, в) заміщення, г) обміну.

 1. Які реакції називають екзотермічними? Якими символами позначаються екзотермічні реакції?

 2. Які реакції називають ендотермічними? Якими симолами позначаються ендотермічні реакції?

 3. Що називається оборотними реакціями? Який знак використовують у рівняннях оборотних реакцій?

 4. Що називається необоротними реакціями? Який знак використовують у рівняннях необоротних реакцій?

 5. На які групи поділяються реакції за зміненням ступенів окиснення атомів у вихідних речовинах?


Завдання для самостійної роботи

 1. Визначте рівняння хімічної реакції сполучення:

а) ;

б) ;

в) ;

г) .

 1. Визначте рівняння хімічної реакції розкладання:

а) ;

б) ;

в) ;

г) .

 1. Визначте рівняння хімічної реакції заміщення:

а) ;

б) ;

в) ;

г) .

 1. Визначте рівняння хімічної реакції обміну:

а) ;

б) ;

в) ;

г) .

 1. Визначте тип хімічної реакції за зміненням числа і природи вихідних і кінцевих речовин:

а) ;

б) ;

в) ;

г) ;

д) ;

е) ;

є) ;

ж) ;

з) .

 1. Визначте, які із наведених реакцій належать до: а) екзотермічних; б) ендотермічних?

, ;

, ;

, .

 1. Визначте, які з наведених реакцій належать до окисно-відновних?

а) ;

б) ;

в) ;

г) ;

д) .


ІІ. ОКИСНО-ВІДНОВНІ ПРОЦЕСИ


§ 2. Ступінь окиснення

Заряди, що виникли б на атомах за умов утворення йонного зв’язку, називаються ступенем окиснення.

Ступінь окиснення може мати негативне, позитивне, нульове і дробове значення.

Ступінь окиснення записується над символом елемента арабською цифрою зі знаком «+» або «–» перед нею, наприклад , , .


Правила визначення ступеня окиснення

 1. Ступінь окиснення атомів у простих речовинах дорівнює нулю: , , , , , .

 2. Усі метали в сполуках мають позитивний ступінь окиснення. Лужні метали в сполуках мають ступінь окиснення +1. Елементи ІІ групи мають ступінь окиснення +2. Алюміній має ступінь окиснення +3. Наприклад: , , .

 3. Гідроген в сполуках має ступінь окиснення +1: , . Вийняток: гідриди металів , . У гідридах металів Гідроген має ступінь окиснення –1.

 4. Оксиген у сполуках має ступінь окиснення 2: , . Вийнятки: в сполуках з Флуором Оксиген має ступінь окиснення +2 (), у пероксидах –1 (, ).

 5. Флуор у сполуках завжди має ступінь окиснення 1: , , .

 6. Найвищий (максимальний) ступінь окиснення – це найбільше для даного елемента значення ступеня окиснення. Він для більшості елементів дорівнює номеру групи періодичної системи. Наприклад: знаходиться у VII групі, тому має ступінь окиснення +7, в VI групі – ступінь окиснення +6.

 7. Найнижчий (мінімальний) ступінь окиснення – це найменше значення ступеня окиснення елемента. Найнижчий ступінь окиснення для елементів IV A – VII A підгруп розраховується за співвідношенням: N групи – 8. Наприклад, знаходиться в VII A підгрупі, тому його найнижчий ступінь окиснення: 78= 1; – в VI A підгрупі: 68= 2.

У металів та інертних елементів (, , , , , ) найнижчий ступінь окиснення дорівнює нулю.

 1. Алгебраїчна сума ступенів окиснення атомів у молекулі завжди дорівнює нулю, а в складному йонізаряду йона.

Приклад: Обчисліть ступінь окиснення атомів елементів в сполуках: а) ; б) Cr2O3; в) .

Розв’язок:

а) – це проста речовина. Ступінь окиснення атомів у простій речовині дорівнює 0 (правило 1). Ступінь окиснення фосфору 0 ().

б) Cr2O3. Сума всіх ступенів окиснення атомів у молекулі дорівнює нулю. Ступінь окиснення Оксигену –2, ступінь окиснення Хрому позначимо через х. Складемо рівняння, враховуючи кількість атомів Cr і в сполуці:

,

Ступінь окиснення Cr дорівнює +3, Cr2+3O3-2.

в) - це складний йон. У складному йоні сума всіх ступенів окиснення атомів дорівнює заряду складного йона. Позначивши ступінь окиснення через х, складаємо рівняння

,

Ступінь окиснення , .


Ключові слова і терміни

Українські

Російські

Англійські

Французькі

Арабські

Атом

Атом

atom

atome

ذرة

Вийняток

Исключение

exception

exception

استثناء , حذف , ازالة , ابعاد

Елемент

Элемент

element

élément

عنصر

Заряд

Заряд

charge

charge

شحنة

Зв’язок

Связь

bond

liason

رابطة

Іонний

Ионная

ionic

ionique

ايوني

Йон, іон

Ион

ion

ion

ايون

Ковалентний

Ковалентная

covalent

covalent

التساهمي , التكافؤ

Молекула

Молекула

molecule

molecule

جزئ

Найвищий (максимальний)

Высший

highest

supérieur

اعلى

Найнижчий (мінімальний)

Низший

lowest

inférieur

الاقل

Негативний

Отрицательный

negative

négatif

سلبي

Нуль

Ноль

zero

zéro

صفر

Позитивний

Положительный

positive

positif

ايجابي

Проста речовина

Простое вещество

simple substance

corps simple

مادة بسيطة

Складна речовина

Сложное вещество

composite substance

corps composé

مادة معقدة

Сполука

Соединение

compound

composé

صلة

Сума

Сумма

sum

somme

مجموع


Контрольні запитання

 1. Що таке ступінь окиснення?

 2. Які є правила визначення ступеня окиснення?

 3. Який ступінь окиснення виявляють атоми елементів у простих сполуках?

 4. Які елементи мають постійні ступені окиснення у складних сполуках? Наведіть приклади.

 5. Чому найчастіше дорівнюють ступені окиснення Гідрогену і Оксигену у складних сполуках? Якими є вийнятки для ступенів окиснення цих елементів?

 6. Які ступені окиснення у складних сполуках характерні для таких металів Na, Cs, Be, Mg, Al, Li, K, Ba, Cd, Zn, Rb?

 7. Який ступень окиснення виявляє Флуор F у складних сполуках?

 8. Чому дорівнюють ступені окиснення інертних елементів?

 9. Як визначається найвищий (максимальний) ступінь окиснення більшості елементів?

 10. Який ступінь окиснення називається найнижчим (мінімальним)? Чому дорівнює мінімальний ступінь окиснення більшості металів?

 11. Якими можуть бути найвищі та найнижчі ступені окиснення таких елементів: N, S, Cl, Mn, Cr, Si, P, Se, As, Ga, V, Ti, Hg, Ge?

 12. Чому дорівнюють суми ступенів окиснення всіх атомів, що входять до складу молекули, йона?


Завдання для самостійної роботи

  1. Обчисліть ступінь окиснення кожного елемента в сполуках:

а) , , , , , , , , ;

б) , , , , , ;

в) , , , , , ;

г) , , , , , ;

д) , , , , , , ;

е) , , , ;

є) , , , , , , ;

ж) , , , ;

з) , , , , , , , ;

и) , , , , , , , , .

  1. Обчисліть ступінь окиснення кожного елемента в йонах:, , , , , , , , , , , , , , , , , .


  1   2   3   4   5

Схожі:

Міністерство освіти І науки України iconПоложення про нагородження нагрудним знаком "А. С. Макаренко" Міністерства освіти І науки України
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки України iconПоложення про нагородження нагрудним знаком "Василь Сухомлинський" Міністерства освіти І науки України
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки України iconПоложення про нагородження нагрудним знаком "Софія Русова" Міністерства освіти І науки України
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки України iconРішення про нагородження Нагрудним знаком ухвалюється Колегією Міністерства освіти І науки України, затверджується наказом Міністра І публікується в газеті "Освіта України"
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки України iconРішення про нагородження Нагрудним знаком ухвалюється Колегією Міністерства освіти І науки України, затверджується наказом Міністра І публікується в газеті "Освіта України"
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки України iconРішення про нагородження Нагрудним знаком ухвалюється Колегією Міністерства освіти І науки України, затверджується наказом Міністра І публікується в газеті "Освіта України"
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки України iconМіністерство освіти І науки україни 01135, м. Київ, проспект Перемоги
Міністерства освіти і науки України від 17. 04. 2009 року №341 «Про затвердження Плану дій щодо вдосконалення викладання дисципліни...
Міністерство освіти І науки України iconПоложення про нагородження нагрудним знаком "Петро Могила" Міністерства освіти І науки України
Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської І севастопольської міських...
Міністерство освіти І науки України iconМіністерство освіти І науки україни пр. Перемоги
Міністерство освіти і науки Автономної Республіки Крим, управління (департаменти) освіти і науки обласних, Київської і Севастопольської...
Міністерство освіти І науки України iconМіністерство освіти І науки україни пр. Перемоги
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління (департаменти) освіти і науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки України iconМіністерство освіти І науки україни пр. Перемоги
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління (департаменти) освіти і науки обласних, Київської...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи