Міністерство освіти І науки України icon

Міністерство освіти І науки України
НазваМіністерство освіти І науки України
Сторінка3/5
Дата11.08.2012
Розмір0.6 Mb.
ТипЗакон
1   2   3   4   5
§ 5. Типи окисно-відновних реакцій

Окисно-відновні реакції поділяються на три типи.

І тип: Міжмолекулярні окисно-відновні реакції, під час яких атоми елемента-окисника і атоми елемента-відновника входять до складу різних вихідних речовин.

Наприклад, реакція окиснення амоніаку киснем, під час якої відновник (N–3) входить до складу однієї вихідної сполуки (амоніаку NH3), а окисник (O0)– до складу іншої (кисню О2):

До цього типу належать також реакції між різними вихідними

речовинами, які містять атоми одного елемента у різних ступенях окиснення. Наприклад, реакція між калій хлоратом (KClO3), до складу якого входять атоми елемента-окисника (Cl+5), і калій хлоридом (KCl), який містить атоми елемента-відновника (Cl–1):


ІІ тип: Внутрішньомолекулярні окисно-відновні реакції, під час яких атоми елемента-окисника і атоми іншого елемента – відновника входять до складу однієї сполуки. Наприклад, реакція розкладання купрум(ІІ) нітрату Cu(NO3)2, при якій атоми елемента-окисника (N+5) і атоми елемента-відновника (O–2) входять до складу однієї речовини Cu(NO3)2:

До цього типу належать і реакції розкладання речовин, які містять атоми одного елемента у різних ступенях окиснення. Наприклад, реакція розкладання амоній нітрату, під час яких атоми одного елемента – нітрогену – входять до складу однієї сполуки, Але виявляють різні ступені окиснення ( відновник N–3 і окисник N+5):


ІІІ тип: Диспропорціонування – це такі окисно-відновні реакції, під час яких атоми окисника і відновника належать до одного елемента, входять до складу однієї сполуки і виявляють один ступінь окиснення. Наприклад, реакція розкладання натрій сульфіту (Na2SO4), при якій в одній речовині атоми одного елемента – Сульфуру(+4) – одночасно є окисником і відновником, тобто частина атомів S+4 відновлюється, а інша частина атомів S+4 окиснюється:

Ключові слова і терміни

Українські

Російські

Англійські

Французькі

Арабські

Внутрішньо-молекулярні

Внутри-

молекулярные

intramolecular

intra moleculaire

الداخل الجزيئي , امل ضمن جزيئي

Диспро-порціонування

Диспропорцио-нирования

disproportionation

disproportionale

عدم التناسب في التخطيط

Міжмолекулярні

Межмолекулярные

intermolecular

intermoleculaire

بين الجزيئات


Контрольні запитання

 1. Які окисно-відновні реакції називаються міжмолекулярними?

 2. Які окисно-відновні реакції називаються внутрішньомолекулярними?

 3. Які окисно-відновні реакції називаються диспропорціонуванням?


Завдання для самостійної роботи

1. За ступенями окиснення елементів, що входять до складу вихідних речовин, визначте типи окисно-відновних реакцій.

1) ;

2) ;

3) ;

4) ;

5) ;

6) ;

7) ;

8) ;

9) ;

10) ;

11) ;

12) ;

13) ;

14) ;

15) ;

16) ;

17) ;

18) ;

19) ;

20) ;

21) ;

22) ;

23) ;

24) ;

25) .


§ 6. Окисно-відновна двоїстість

Речовини, що містять атоми елементів у проміжному ступені окиснення, залежно від умов реакції можуть виявляти відновні або окисні властивості. Наприклад, H2O2 та інші пероксиди (Na2O2, Li2O2, BaO2), в яких атоми Оксигену виявляють проміжний ступінь окиснення –1, з більш сильними відновниками поводять себе як окисники, а з більш сильними окисниками – як відновники:

Приклад. Встановити, які властивості – окисні чи відновні – виявляє Гідроген пероксид у заданих реакціях.

Відповідь.

У першій реакції атоми Оксигену(–1) знижують свій ступінь окиснення до –2, тому Н2О2 є відновником:

,У другій реакції атоми Оксигену(–1) підвищують свій ступінь окиснення до 0, тому Н2О2 є окисником:

,Аналогічні властивості характерні і для багатьох інших сполук:

 • нітрити

відновлення,

окиснення;

 • сульфіти

відновлення,

окиснення;

 • вільні хлор, бром, йод

відновлення,

окиснення;

 • вільний фосфор

відновлення,

окиснення;

 • сірка

відновлення,

окиснення.


Контрольні запитання

 1. Що називається окисно-відновною двоїстістю?

 2. В якому ступені окиснення атоми елементів здатні виявляти окисно-відновну двоїстість?

 3. Від чого залежить, яку властивість – окисну чи відновну – будуть виявляти атоми елементів у проміжному ступені окиснення?


^ Завдання для самостійної роботи

1. У кожній парі наведених реакцій визначте, окисником чи відновником є виділена шрифтом речовина, яка повторюється в обох реакціях.

1) K2MnO4 + Сl2  KMnO4 + KCl,

K2MnO4 +KI + H2SO4  MnSO4 +I2 + K2SO4 + H2O;

2) KNO2 + KI + H2SO4  NO + I2 + K2SO4 + H2O,

KMnO4 + KNO2 + H2SO4  MnSO4 + K2SO4 + KNO3 + H2O;

3) HIO3 + H2O2  I2 + O2 + H2O,

CrCl3 + H2O2 + NaOH  Na2CrO4 + NaCl + H2O;

4) PbO2+ NaNO2 + H2SO4  PbSO4 + NaNO3 + H2O,

H2S + NaNO2  NO + S + NaOH

5) KMnO4 + H2O2 + H2SO4  MnSO4 + K2SO4 + O2 + H2O,

AsH3 + H2O2 +  H3AsO4 + H2O;

6) FeSO4 + KClO3 + H2SO4  Fe2(SO4)3 + KCl + H2O;

FeSO4 + Zn  ZnSO4 + Fe;

7) As2O3 + I2 + KOH  KI + K3AsO4 + H2O,

As2O3 + Mg + HCl  As + MgCl2 + H2O;

8) SO2 + HNO3 + H2O  H2SO4 + NO,

SO2 + H2S  S + H2O;

9) Cr2(SO4)3 + Br2 + KOH  K2CrO4 + KBr + K2SO4 + H2O,

Cr2(SO4)3 + HI  Cr2(SO4)3 + H2O;

10) Ca3(PO4)2 + C + SiO2  CaSiO3 + CO + P

C + Al  Al4C3.


III. Енергетика хімічних реакцій


§ 7. Тепловий ефект хімічної реакції.

Термохімічні рівняння

Термохімія – це розділ хімічної термодинаміки, який вивчає теплові ефекти хімічних реакцій.

У термохімії виділяють два типи реакцій: екзотермічні і ендотермічні. (див. стор.4)

Серед самодовільно перебігаючих реакцій приблизно 95% складають екзотермічні реакції. У цьому проявляється принцип найменшої енергії. Цей принцип говорить про те, що стійкому стану системи відповідає її стан з мінімальною енергією. Тому всяка система прагне свою енергію зменшити.

Для великої кількості реакцій тепловий ефект дорівнює зміні ентальпії ΔН і називається ентальпією хімічної реакції. Ентальпія екзотермічних реакцій негативна (∆H<0), ентальпія ендотермічних реакцій позитивна (∆H>0). (рис. 1)Екзотермічна реакція
Ендотермічна реакція


Рисунок 1 - Екзотермічні та ендотермічні реакції


^ Термохімічним рівнянням хімічної реакції називають рівняння хімічної реакції, в якому наводяться її тепловий ефект і агрегатні стани всіх речовин. Агрегатний стан речовини може бути: твердим (т), рідким (р), газоподібним (г).

С3Н6О(г)+4О2(г)=3СО2(г)+3Н2О(р), ∆H=-1817,0 КДж/моль.


Це термохімічне рівняння треба читати так: 1 моль газоподібного ацетону (С3Н6О) реагує з 4 моль газоподібного кисню (О2) і утворюється 3 моль газоподібного вуглекислого газу (СО2) і 3 моль рідкої води (Н2О) та виділяється 1817,0 КДж теплоти.

Термохімічні рівняння можна додавати (віднімати) одне до одного разом з їх тепловими ефектами як алгебраїчні рівняння.

Приклад.

Дано теплові ефекти двох реакцій:

1)

2)

Додамо до рівняння 1 рівняння 2.Після скорочення залишається:Тепловий ефект цієї реакції дорівнює:

.

Теплові ефекти хімічних реакцій можна виміряти експериментально, а можна обчислити. Обчислення значно легше, ніж експеримент, тому теплові ефекти реакцій найчастіше обчисляють за значенням ∆Н інших реакцій.

Оскільки теплові ефекти реакцій залежать від умов їх протікання, то для проведення термохімічних розрахунків потрібні термохімічні величини, віднесені до якихось однакових умов. За такі умови беруться стандартні умови (нормальні умови). Якщо речовина знаходиться за стандартних умов, її стан називають стандартним станом. За стандартний стан беруть стійкий стан речовини за Т=298 К (250С) і Р=101325 Па. Тепловий ефект реакції за стандартних умов позначають ∆H298.


Ключові слова і терміни

Українські

Російські

Англійські

Французькі

Арабські

Ентальпія

Энтальпия

enthalpy

enthalphie

اسر , صيغة هيبس الحرارية

Нормальні умови

Нормальные условия

normale condition

congitions normals

ظروف طبيعية

Стандартні умови

Стандартные условия

standard condition

congitions standarts

ظروف معيارية ( قياسية )

Термохімічне

рівняння

Термохимическое уравнение

thermochemical equation

thermochemical equation

المعادلة الحرارية

Термохімія

Термохимия

thermochemistry

thermochimie

الكيمياء الحرارية


Контрольні запитання

 1. Що вивчає термохімія?

 2. Які реакції називають:

а) екзотермічними, б) ендотермічними?

 1. Про що говорить принцип найменших енергій.

 2. Що таке термохімічне рівняння?


1   2   3   4   5

Схожі:

Міністерство освіти І науки України iconПоложення про нагородження нагрудним знаком "А. С. Макаренко" Міністерства освіти І науки України
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки України iconПоложення про нагородження нагрудним знаком "Василь Сухомлинський" Міністерства освіти І науки України
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки України iconПоложення про нагородження нагрудним знаком "Софія Русова" Міністерства освіти І науки України
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки України iconРішення про нагородження Нагрудним знаком ухвалюється Колегією Міністерства освіти І науки України, затверджується наказом Міністра І публікується в газеті "Освіта України"
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки України iconРішення про нагородження Нагрудним знаком ухвалюється Колегією Міністерства освіти І науки України, затверджується наказом Міністра І публікується в газеті "Освіта України"
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки України iconРішення про нагородження Нагрудним знаком ухвалюється Колегією Міністерства освіти І науки України, затверджується наказом Міністра І публікується в газеті "Освіта України"
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки України iconМіністерство освіти І науки україни 01135, м. Київ, проспект Перемоги
Міністерства освіти і науки України від 17. 04. 2009 року №341 «Про затвердження Плану дій щодо вдосконалення викладання дисципліни...
Міністерство освіти І науки України iconПоложення про нагородження нагрудним знаком "Петро Могила" Міністерства освіти І науки України
Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської І севастопольської міських...
Міністерство освіти І науки України iconМіністерство освіти І науки україни пр. Перемоги
Міністерство освіти і науки Автономної Республіки Крим, управління (департаменти) освіти і науки обласних, Київської і Севастопольської...
Міністерство освіти І науки України iconМіністерство освіти І науки україни пр. Перемоги
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління (департаменти) освіти і науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки України iconМіністерство освіти І науки україни пр. Перемоги
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління (департаменти) освіти і науки обласних, Київської...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи