Параграф 12-17. 13 (питання після параграфу 3, 4, 5 письмово) icon

Параграф 12-17. 13 (питання після параграфу 3, 4, 5 письмово)
Скачати 77.54 Kb.
НазваПараграф 12-17. 13 (питання після параграфу 3, 4, 5 письмово)
Дата02.08.2012
Розмір77.54 Kb.
ТипДокументи


Параграф 12-17.

1.13 (питання після параграфу 3, 4, 5 письмово)

2. 14. (питання після параграфу 4, письмово)

3. 15 (питання після параграфу 3,4,5 письмово)

4. 16 (питання після параграфу 2,3,4,5 письмово)

5. 17. (питання після параграфу 2,3,4,5 письмово)


Українська революція (1917 - початок 1918 р.)

1. У березні 1917 р. в Україні розпочалася революція. Один з її лідерів М. С. Грушевський бачив такі задачі, що стояли перед українською революцією:

Треба було забезпечити волю України, відновити її стале народовладдя, право народу самим правити всіма справами. Діло велике, час такий, якого не було від часів Хмельниччини... Треба було відложити все інше, а взятися до сього діла — до забезпечення політичних прав українського народу й інтересів його трудящого люду.

Визначте основні задачі, що стояли перед українською революцією.

Чи правомірним, з вашої точки зору, є порівняння подій березня 1917 р. в Україні з добою Хмельниччини? Свою відповідь обґрунтуйте.


2. 3-4 березня 1917 р. у Києві було створено Українську Центральну Раду. Один з лідерів української революції В. Винниченко дав таку оцінку цій події:

Це був вислів усієї нації. Це було не тільки координоване, сполучене співробітництво всіх українських партій і впливових організацій, а виразний, необхідний прояв української нації... Це був центр, до якого радіусом стікались усі хилитання пробудженої національної енергії; з усіх ку­точків, з усіх великих і малих пунктів животворіння національного організму простягались до цен­тру нерви нації.

Дайте визначення поняттю:
^ Центральна Рада

Прокоментуйте наведену думку. Дайте власну оцінку цій події.


3. Голова УЦР М. С. Грушевський згадував, що в червні 1917 р. до складу Централь­ної Ради входило 586 делегатів, з них 212 — представників селянства, 132 — солдатів і 100 — робітників.

Як наведені цифри характеризують соціальний склад Центральної Ради? Про що
це свідчить?


 1. Дайте визначення терміну:
  Автономія

Поміркуйте, чому на першому етапі діяльності УЦР в українському суспільстві та серед українських політиків переважала автономістська ідея


6. 6-8 квітня 1917 р. у Києві відбувся Український Національний конгрес. В. Винниченко дав таку оцінку цій події:

Дійсно, Конгрес був першим кроком відродження нації по шляху державності. Будучи одночас­но сильним організуючим і агітаційним засобом, він став першим підготовчим етапом у творенні як ідеї української держави, так і частковому переведенню її в життя.

і Які основні питання були розглянуті на конгресі? Які шляхи їх вирішення були
запропоновані?


7. 5-8 травня 1917 р. відбувся І Всеукраїнський військовий з'їзд. На закритому засі­данні його делегати ухвалили запропоновану С. Петлюрою резолюцію про «націоналіза­цію армії».

Охарактеризуйте процес формування української армії. Дайте власну оцінку цьо­
му явищу.


8. 16 травня 1917 р. УЦР відрядила до Петрограда делегацію на чолі з В. Винничен-ком.

Уявіть себе членом цієї делегації. Напишіть звіт про цю подію.


^ Передумови переговорів:_

Мета українськоїі російської сторін


Причини невдачі переговорів:.

Вплив переговорів на подальші події в Росії та Україні:

9. У червні 1917 р. Центральна Рада проголосила свій І Універсал. Дослідники В. Верстюк та Т. Осташко зазначали, що ця подія «спричинила високе піднесення духу нації, ще міцніше об'єднала її».

Дайте визначення поняттю:

Універсал

З'ясуйте історичне значення І Універсалу.

11. У липні 1917 р. Центральна Рада проголосила свій II Універсал, у якому було досягнуто компроміс між Тимчасовим урядом та Центральною Радою. В історичній лі­тературі часто можна зустріти думку, що II Універсал був кроком назад порівняно з І Універсалом.

Підтвердіть або спростуйте це твердження


Чи міг компроміс, досягнутий у II Універсалі, бути довготривалим? Свою відповідь
обґрунтуйте


12. У своєму листі до Є.Чикаленка влітку 1917 р. В. Винниченко писав:

Справи у нас, як Вам відомо із газет, стоять добре. І добре, і погано. Добре, що вистачило сил, уміння, такту й іншого досягти того, що досягено. Але погано, що, здається, не вдержимо. А не вдержимо через те, що наша чорна сотня, міхновщина, вибиває нам з рук досягнене. Ви, ма­буть, уже читали про виступ юрби, що зве себе полком ім. Гетьмана Полуботка.

/ і Визначте, про яку подію писав в своєму листі В. Винниченко. Проаналізуйте причини, ■ перебіг та наслідки цієї події, заповнивши таблицю. Доберіть до таблиці заголовок.Причини
^ Перебіг подій

-

Наслідки
13. Ознайомтеся з текстом наведених нижче документів. Дайте відповіді на запитання до них.

Зі статуту Генерального Секретаріату (16 липня 1917 р.)

Діяльність Генерального Секретаріату зазначається тимчасово такими головними пунктами:

 1. Найвищим краєвим органом управи на Україні є Генеральний Секретаріат Української Цент­ральної Ради, який формується Центральною Радою, відповідає перед нею і затверджується Тимча­совим урядом.

 2. Центральна Рада затверджує Генеральний Секретаріат у цілості, висловлює йому довіру.

 3. У склад Генерального Секретаріату входить 14 генеральних секретарів, а саме секретарі: у спра­вах внутрішніх, фінансових, військових, харчових, земельних, юстиції, освіти, національних, тор­гу, промисловості, почти й телеграфу, праці, доріг, генеральний контролер і генеральний писар...

 4. Усі урядові органи в Україні підлягають владі Генерального Секретаріату...

З інструкції Тимчасового уряду для Генерального Секретаріату України (4 серпня 1917 р.)

 1. На час вирішення справи про місцеве самоврядування Установчими зборами... вищим орга­ном тимчасового уряду є Генеральний Секретаріат, котрого призначає Тимчасовий уряд по пропо­зиціям Центральної Ради.

 2. Уповноваження Генерального Секретаріату поширюються на губернії: Київську, Волинську, Подільську, Полтавську і Чернігівську...

 3. Генеральний Секретаріат складається з генеральних секретарів по відомствах: а) внутрішніх справ, б) фінансів, в) хліборобства, г) освіти, д) торгу і промисловості, є) праці, а також секретаря по національних справах і генерального писаря... З числа секретарів не менше чотирьох повинні бути заміщені з осіб, які не належать до української національності.

 4. Генеральний Секретаріат розглядає, розробляє й подає на затвердження Тимчасового уряду проекти, що торкаються життя краю і його врядування.

І Порівняйте тексти наведених джерел. Зробіть висновки щодо повноважень Гене­рального Секретаріату, що визначені цими документами. Чим ви можете пояснити різницю в наданні різних обсягів повноважень?

Якою, з вашої точки зору, мала бути реакція Центральної Ради на інструкцію Тимчасового уряду? Свою відповідь обґрунтуйте.

14. 8 вересня 1917 р. з ініціативи ЦР було скликано З'їзд народів у Києві. У його ро­боті брали участь представники національних організацій, які визнавали федератив­ний принцип організації Росії й виборювали собі автономію в її складі. На З'їзд прибуло 85 делегатів — українці, литовці, латиші, євреї, грузини, естонці, білоруси, поляки та ін. Ними було ухвалено резолюцію «Про федеративний устрій Російської республіки», у якій знайшла втілення федеративна теорія українських мислителів — М. Грушевсько-го, І. Франка та ін


Поясніть значення терміну:

Федерація

Проаналізуйте склад учасників З'їзду, зробіть висновок

Проаналізуйте склад учасників З'їзду, зробіть висновок.Чому пізніше М. Грушевський назвав цю подію золотими снами народів?Якою була реакція Тимчасового уряду на цю подію?

15. Ознайомтеся з текстом наведеного нижче документа, дайте відповіді на запитання до нього.

Із відозви Генерального Секретаріату УНР «До всіх громадян України»

У Петрограді відбулися криваві події, що загрожують загибеллю завоюванням революції. Час­тина населення Петрограда на чолі з більшовиками піднялася зі зброєю в руках проти Тимчасово­го уряду та хоче нав'язати свою волю Російській Республіці. Генеральний Секретаріат України як найвища крайова влада, що створена Українською Центральною Радою і схвалена Тимчасовим уря­дом, закликає населення України зберігати спокій. Разом з усіма революційними силами України Генеральний Секретаріат рішуче боротиметься з будь-якими спробами підтримати Петроградське повстання.

Про яку подію йдеться у «Відозві»?

Як Центральна Рада поставилася до цієї події? Чому, з вашої точки зору, реакція ЦР була саме такою?

16. У листопаді 1917 р. Центральна Рада проголосила III Універсал. Історик О. Бой­ко зазначав, що «на жаль, III Універсал мав суттєву суперечність — широко окресливши Україну як незалежну державу, він все ж залишив федеративний зв'язок з Росією, що як держава вже не існувала».

Прокоментуйте думку дослідника. Дайте власну оцінку III Універсалу.


Дата

Причини проголошення

^ Основні положення

Наслідки

І Універсал-
II Універсал

III Універсал

IV Універсал

24. Уважно розгляньте ілюстрації, зробіть підписи під портретами лідерів Українсь­кої революції. Складіть історичний портрет одного з них.
Схожі:

Параграф 12-17. 13 (питання після параграфу 3, 4, 5 письмово) iconПараграф 12-17. 13 (питання після параграфу 3, 4, 5 письмово)
У березні 1917 р в Україні розпочалася революція. Один з її лідерів М. С. Грушевський бачив такі задачі, що стояли перед українською...
Параграф 12-17. 13 (питання після параграфу 3, 4, 5 письмово) iconПараграф 12-17. 13 (питання після параграфу 3, 4, 5 письмово)
У березні 1917 р в Україні розпочалася революція. Один з її лідерів М. С. Грушевський бачив такі задачі, що стояли перед українською...
Параграф 12-17. 13 (питання після параграфу 3, 4, 5 письмово) iconТема. Паризька мирна конференція 1919 року. (параграф 4-5)
Цілі держав-переможниць на Паризькій мирній конференції. Самостійна робота з підручником
Параграф 12-17. 13 (питання після параграфу 3, 4, 5 письмово) iconТема. Паризька мирна конференція 1919 року. (параграф 4-5)
Цілі держав-переможниць на Паризькій мирній конференції. Самостійна робота з підручником
Параграф 12-17. 13 (питання після параграфу 3, 4, 5 письмово) iconІіі: Аналітична геометрія
Тепер, після введення прямокутної декартової системи координат в просторі, розглянемо це питання з більш загальних позицій
Параграф 12-17. 13 (питання після параграфу 3, 4, 5 письмово) iconПолітичні та правові погляди бенжамена констана
Про стародавню свободу порівняно зі свободою сучасною" та "Курс конституційної політики", який побачив світ уже після смерті автора...
Параграф 12-17. 13 (питання після параграфу 3, 4, 5 письмово) iconІіі: Аналітична геометрія §1 Відповідність між геометричними образами та рівняннями
Тепер, після введення прямокутної декартової системи координат в просторі, розглянемо це питання з більш загальних позицій
Параграф 12-17. 13 (питання після параграфу 3, 4, 5 письмово) iconУ комплексному лікуванні використовують родонові ванни, постійне
Протирецедивне лікування проводиться після аборту І діатермохірургічних маніпуляцій 6-9 місяців, після нерадикальних операцій від...
Параграф 12-17. 13 (питання після параграфу 3, 4, 5 письмово) iconПравила заповнення анкети
Учасник опитування після обрання того чи іншого варіанту відповіді на питання робить позначку навпроти нього, натиснувши на квадрат...
Параграф 12-17. 13 (питання після параграфу 3, 4, 5 письмово) iconПитання, відповіді, пояснення
Після їжі біль стихає, але поновлюється через 1,5 2,0 години. Об-но: зниженої ваги, пульс 70 уд/ хвилину, А/т 120/ 70 мм рт ст Язик...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи