Інформаційні системи І технології в обліку та аудиті бєлокоз О.І., аспірант Науковий керівник: Мних Є. В., д е. н., професор icon

Інформаційні системи І технології в обліку та аудиті бєлокоз О.І., аспірант Науковий керівник: Мних Є. В., д е. н., професор
Скачати 435.72 Kb.
НазваІнформаційні системи І технології в обліку та аудиті бєлокоз О.І., аспірант Науковий керівник: Мних Є. В., д е. н., професор
Сторінка1/3
Дата14.09.2012
Розмір435.72 Kb.
ТипДокументи
  1   2   3

ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ І ТЕХНОЛОГІЇ В ОБЛІКУ ТА АУДИТІ
Бєлокоз О.І., аспірант

Науковий керівник: Мних Є.В., д.е.н., професор


Київський національнийторговельно-економічний університет


ВПЛИВ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА АУДИТ ДЕБІТОРІВ І КРЕДИТОРІВ


В сучасному світі інформаційних технологій неможливо уявити якісного проведення аудиту без використання передових технологій. Зокрема, для здійснення ефективного аудиту дебіторської та кредиторської заборгованостей необхідно застосовувати автоматизовані бухгалтерські системі. Проте існують деякі проблеми щодо їх запровадження на підприємстві, які викликані невідповідною матеріально-технічною базою або низьким рівнем її організації. Також все більш актуальним постає питання комп’ютеризації аудиту, адже неможливо уявити собі галузь діяльності людини, пов’язану з обробкою інформації, без використання обчислювальної техніки.

Одним із критеріїв якості при проведенні аудиту - є виконання аудиторами вимог Міжнародних стандартів аудиту, що значно ускладнює аудит. Перед аудитором постає необхідність у зборі, обробці та документуванні додаткової інформації.

Підвищення ефективності аудиторської роботи можливо за рахунок використання комп'ютерних технологій. Так, при здійснення аудиту дебіторів та кредиторів, особливо на середніх та великих підприємствах, де кількість контрагентів може бути дуже значною, в даному випадку бажано використовувати всі передові інформаційні технології протягом всього процесу аудиту даної частини обліку, зокрема: на етапах планування, контролю та складання аудиторського висновку. В Україні ринок аудиторського програмного забезпечення на сьогодні тільки починає розвиватися. Серед спеціалізованого аудиторського програмного забезпечення, яке представляє собою завершенні програмні продукти для продажу, можна назвати лише п’ять таких продуктів, а саме: програмний продукт „Асистент Аудитора” (розробник фірма „Сервіс-аудит”), програмний продукт „Помощник аудитора” (фірма „Гольдберг-аудит”), програмний продукт „Abacus Professional”, програмний комплекс „ЭкспрессАудит: ПРОФ” та програмний продукт „IT Audit: Аудитор” (КСБ „Мастер-Софт”).

Для посилення якості аудиторських послуг при аудиті дебіторів і кредиторів необхідно організувати підвищення кваліфікації аудиторів у сфері аудита інформаційних технологій (поза програмою обов'язкової сертифікації).

Проте враховуючи тенденції розвитку застосування інформаційних технологій при проведення аудиті дебіторів та кредиторів на практиці виникають наступні проблеми:

 • специфіка аудиторської діяльності (щодо неможливості повністю формалізувати процес аудиту, щодо формування професійного висновку);

 • застосування підприємством, на якому проводиться аудит, різноманітного програмного забезпечення та із використанням численних своїх внутрішніх аналітичних реєстрів накопичення інформації про наявність, склад та розміри дебіторської і кредиторської заборгованостей конкретного підприємства;

 • аудитори змушені виїжджати на підприємства для проведення аудиту;

 • різноманітна галузева спеціалізація клієнтів аудиторських фірм (з урахуванням таких динамічних змін, які спостерігаються зараз в Україні, звісно створюються негативні передумови щодо детального налагодження спеціалізованих систем на усі можливі випадки, їх необхідно постійно коригувати на програмному рівні, що призводить до збільшення капіталовкладення в ці спеціалізовані аудиторські програми).

Таким чином, можна зробити висновок, що не зважаючи на проблематику застосування інформаційних технологій під час проведення аудиту - використання інформаційних систем є не тільки актуальним завданням і найважливішим фактором успішної роботи аудитора, а й необхідною умовою її виконання для якісного аудиту наявності та відповідності існуючих обсягів дебіторської і кредиторської заборгованостей. Українські фірми повинні усвідомити, що тільки якнайшвидше освоєння інформаційних технологій дозволить їм одержати необхідні конкурентні переваги в боротьбі на вітчизняних і закордонних ринках.

Література:

 1. Міжнародні стандарти аудиту, надання впевненості та етики: Видання 2009 року. – К.: ТОВ „ІАМЦ АУ „СТАТУС”, 2006. – 1152 с.

 2. Івахненков С.В. Комп’ютерний аудит: контрольні методики і технології. – К.:Знання, 2005. – 286 с.

 3. Івахненков С.В. Інформаційні технологи в організації бухгалтерського обліку та аудиту. – К: Знання-прес, 2003 р. – 349 с.

 4. Інформаційні технології в обліку та аудиті. Аудит інформаційних технологій //Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 24-25 листопада 2006 р. – Харків, 2006. – 213 с.


Курбетдінова Л.Ю.


РВНЗ «Кримський інженерно-педагогічний університет»


^ МЕТОДИКА ОПЕРАТИВНОГО ОБЛІКУ ЕФЕКТИВНОСТІ РЕЗУЛЬТАТІВ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ


В умовах трансформації національної економіки ефективність результатів інноваційної діяльності необхідно розглядати у вигляді: економічного ефекту, соціальний ефекту і техніко-технологічного ефекту.

Техніко-технологічний ефект – це зміни в техніко-технологічному і організаційному рівні підприємства, що потребують свого відображення в оперативному обліку. Мова йде про методику оперативного обліку рівня механізації (автоматизації) виробничих процесів та енергоозброєності праці; технічного рівня підприємства; рівня конструювання; технологічного рівня виготовленої продукції. Цьому питанню приділялася увага теоретиками оперативного обліку: Індукеєва О.П., Каракоза І.І., Савічева П.І.1,2,3.

Запропонована ними у 80-х роках минулого століття зазначена вище методика використовується і сьогодні для оцінки технічного й організаційного рівня підприємства інновацій (нововведень), а тому розглядається автором з метою її поліпшення.

Оперативний облік конструювання по підприємству полягає у відокремленому відображенні найменувань уніфікованих деталей й типорозмірів нормалізованих деталей поряд із загальною кількістю деталей в кожному виробі; спеціальних інструментів й пристосувань поряд із їх загальною кількістю або кількістю оригінальних деталей у виробі.

Оперативний облік рівня механізації (автоматизації) виробничих процесів та енергоозброєності праці проводиться на підставі відображення певного обсягу робіт проведених механізованим (автоматизованим) способом у загальному їх обсязі, а також кількості спожитої енергії.

Реалізація інноваційної діяльності, вимагає її реалізації у відповідних цехах і на виробничих ділянках у встановлений термін, що повинно дати визначену економічну ефективність (розширення підприємства, прискорення циклу підприємства, зниження трудомісткості робіт, економію матеріалів, зниження собівартості продукції, поліпшення її якості і т.д.), що викликає зміни норм витрат ресурсів.

Діючі норми змінюються в міру освоєння нового підприємства, впровадження нової техніки і технології, удосконалювання організації підприємства і праці, механізації й автоматизації виробничих процесів і т.д.

Зміни норм виникають не тільки в результаті впровадження інноваційних проектів (заходів) щодо зниження витрат праці і матеріалів, але і при заміні маршруту обробки виробів. Такі заміни можуть бути постійними або тимчасовими, вони змінюють величину витрат цехів у виготовленні виробів. Тому потрібно враховувати і такі зміни для точного визначення витрат праці й обсягу продукції за кожним цехом і ділянкою.

Застосування нових норм вимагає обліку змін для перерахування нормативних витрат та вирахування економічної ефективності (економії виробничих ресурсів) від впровадження інноваційних проектів і заходів.

З метою встановлення правильного порядку оформлення змін з впровадження нових норм (зміни діючих норм), своєчасного доведення цих змін до цехів і відділів підприємства, автором пропонується застосування наступного порядку зміни встановлених (діючих) норм.

При змінах з впровадження нових норм спеціалісти з нормування (служба технологів підприємства) виписують повідомлення про зміни діючих норм і передає їх цехам і відділам.

Таким чином, оперативному управлінню процесом впровадження у підприємство інноваційної продукції буде сприяти розроблена автором комплексна методика застосування низки приймів оперативного обліку в залежності від характеру здійснення інноваційних витрат і методу їх вартісної оцінки за подіями на відповідних стадіях процесу.

Удосконалена автором класифікація об’єктів права інтелектуальної власності у складі нематеріальних активів за інноваційною ознакою сприяє чіткому групуванню зазначених активів у якості об’єктів оперативного обліку та аналізу.

Література:

 1. Индукаев О.П. Организация оперативного учета и контроля издержек производства. – М.: Финансы и статистика, 1986. – 142 с.

 2. Каракоз И.И. Вопросы теории оперативного учета. – К.: КИНХ, 1965. – 72 с.

 3. Каракоз И.И., Савичев П.И. Вопросы теории и практики оперативного учета. М.: Финансы, 1972.  208 с.


Бевза Н.С.

Науковий керівник: Войтюшенко Н.М., к.е.н., доцент


Донецький національний університет економіки і торгівлі

імені Михайла Туган-Барановського


^ ОБЛІК АМОРТИЗАЦІЇ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ В УМОВАХ АВТОМАТИЗАЦІЇ


Сучасний бухгалтерський облік - це переважно комп'ютерний облік, який реалізується за допомогою сучасних засобів обчислювальної техніки і бухгалтерських програмних продуктів.

Основні засоби підприємства це сукупність матеріально-речових цінностей, що діють у натуральній формі протягом тривалого часу як у сфері матеріального виробництва, так і в невиробничій сфері, і вартість яких поступово зменшується у зв'язку з фізичним та моральним зносом. Амортизація – це систематичний розподіл амортизуємої вартості незворотних активів протягом строку їх корисного використання (експлуатації).

Основними завданнями бухгалтерського обліку нарахування амортизації основних засобів є:

 • правильне нарахування амортизації основних засобів;

 • правильне документальне оформлення та своєчасне відображення в обліку сум нарахованої амортизації;

 • почне визначення результатів від нарахування амортизації основних засобів[1].

Завдання автоматизації обліку амортизації основних засобів може бути реалізовано за допомогою бухгалтерських прикладних пакетів, як «Акцент», «Парус», «1С: підприємство» та інших [2]. Рішення задачі, що розглядається, досить розроблено й автоматизовано. Але є особливості, які потрібно відслідковувати й удосконалювати.

Особливістю обліку амортизації основних засобів є те, що амортизаційні нарахування розраховуються як для бухгалтерського обліку, так і для податкового й до 01.04.2011р. вони мали суттєві розбіжності. Така різниця значно підвищувала трудоємність роботи, вимагала подвійних розрахунків. Новий порядок податкового обліку основних засобів (саме засобів, а не фондів), установлений ст. 144 — 146 НКУ з 01.04.2011р, досить серьозно відрізняється від звичного. Його можна охарактеризувати як намагання максимально наблизити податковий облік до бухгалтерському обліку основних засобів, про що навіть свідчить уніфікація термінів. Пунктом 145.1 НКУ передбачено розділення основних засобів та інших незворотних матеріальних активів, як і у бухгалтерському обліку, на 16 груп замість 4, які були раніше. При цьому замість щоквартальних норм амортизації основних фондів установлені мінімально допустимі терміни корисного використання основних засобів у розрізі кожної з груп.

Облік вартості об’єкта, що амортизується, ведеться по кажному об’єкту, який належить до окремої групи основних засобів, в тому числі вартість ремонту, покращення таких засобівв, одержаних безкоштовно або наданих у оперативний лізінг (оренду), як окремий об’єкт амортизації (п. 146.1 НКУ). Амортизацію аналогічно бухгалтерським правилам слід нараховувати щомісячно на кожний об’єкт основних засобів окремо на протязі терміну його корисного використання (встановленного підприємством) до досягнення ліквідаційної вартості такого об’єкта (п. 146.2, п.п. 145.1.4 цього Кодексу).

Нажаль, полної гармонізації бухгалтерського та податкового обліку в частині, що стосується основних засобів, не відбулося. Зокрема, зберіглося, як і раніше, розділення основних засобів у податковому обліку на виробничі та невиробничі (останніми в НКУ вважаються незворотні матеріальні активи, що не використовуються в господарській діяльності платника податку; см п. 144.3).

Таким чином, до прикладних пакетів програм, що використовуються на підприємствах, необхідно внести відповідні коригування з податкового обліку. Крім того, з внесенням корегувань з’являється можливість автоматичних паралельних розрахунків амортизації основних засобів у бухгалтерському й податковому обліку, що значно полегшить ведення обліку за рахунок зменьшення трудоємності,.

Література:

 1. Круш П.В., Клименко О.В. Капітал, основні та оборотні засоби підприємства: Навч. посібник. – К.: Центр учбової літератури, 2008. – 328 с.

 2. Войтюшенко Н.М., Інформаційні системи і технології в обліку [Текст] : навч.посіб. - Донецьк: ДонНУЕТ, 2009 – 340с.

 3. Володина Е.В., Севостьянов А.Д. 1С: Бухгалтерия 8.0: Практика применения. – Автоматизированный учебный центр фирмы «1С», - 202 с.

 4. Хмелевский И. Основные средства: переходные моменты. [Електронний ресурс] : Режим доступу http://www.nibu.factor.ua/golden/doc.html?id=18085


^ Вітковська О.Є., Коваленко Т.С.

Науковий керівник: Оліфіров О.В., д.е.н., професор


Донецький національний університет економіки і торгівлі

імені Михайла Туган-Барановського


^ КОМП’ЮТЕРНИЙ АУДИТ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ


Комп’ютеризація інформаційних систем як внутрішнього, так і зовнішнього аудиту є гарантом розвитку та підвищення ефективності управління підприємством. Сьогодні актуальним є пошук шляхів зниження витрат робочого часу аудитора та його оптимізація, що може задовольнити високоякісне комп’ютерне забезпечення. Крім того, майбутнє комп’ютеризації аудиту визначає його здатність орієнтуватися на інвесторів, власників, акціонерів, а отже, задовольняти інформаційні вимоги різних напрямків аудиту. Зазначимо, що проблемою залишається оптимальний вибір відповідного забезпечення для аудиту та безпосередньо застосування відповідного продукту.

Теоретичні аспекти проблем комп’ютеризації аудиту досліджували такі вітчизняні та зарубіжні науковці, як М.Т. Білуха, Ф.Ф. Бутинець, В.П. Завгородній, О.В. Оліфіров, С.В. Івахненков, Б.Е. Одінцов, В.І. Подольський, А.Н. Романов, Г.В. Федорова, Е.Л. Шуремов та ін. Вони визначили теоретико-методичні підходи, що застосовують аудитори під час комп’ютеризації, сформували основні вимоги щодо автоматизації аудиту на основі вітчизняних, а також міжнародних стандартів.

Зміцнення позицій аудиту в Україні, його наближення до міжнародних традицій аудиту та принципів вимагає актуалізації здатності та ефективності використання новітніх технологій організації аудиту на основі використання персональних комп’ютерів. Отже, важливі зміни в аудиті повинні торкнутися технології ведення аудиторських перевірок, насамперед на основі застосування комп’ютерних програм аудиту [2].

Таблиця 1. Характеристика функціональних можливостей програм аудита на підприємстві

^ Функціональні можливості програм

IT Audit: Аудитор

Audit Expert

Audit System

- автоматичне заповнення робочих документів даними бухгалтерського обліку

+

+

+

- виконання стандартів аудиторської діяльності

+

+

+

- систематизацію методологічної роботи

+

+

+

- організація ефективного і раціонального планування аудита за допомогою убудованих у програму коштів

+- підвищення оперативного й наступного контролю за ходом проведення аудита

+

+

+

- зниження трудомісткості проведення аудита

+

+

+

- можливості імпорту в програму даних бухгалтерського обліку

+- можливість формування аналітичних форм звітності на підставі даних бухгалтерських звітів
+
- підвищення якості проведення аудита

+

+

+

- систематизацію і архівування інформації

+

+

+

- поєднує можливості текстового і табличного редакторів і програми для складання оборотно-сальдової відомості+


На шляху впровадження використання комп'ютерної техніки і технології в аудиті існує певне коло проблем: низький рівень розвитку аудиторського ринку, викликаний незначним періодом його становлення; бездумна комп'ютеризація аудиту може призвести до такої його автоматизації, яка потягне за собою ряд помилок при проведенні аудиту; різна галузева спеціалізація клієнтів аудиторських фірм, що при динамічно мінливому законодавстві заважає детально налагодити спеціалізовані системи на усі можливі випадки; необхідність розроблення методичних підходів реалізації трансформаційних процедур перетворення фінансових звітів по заданих форматах, не розголошуючи при цьому комерційну таємницю аудиторів; низький рівень комп'ютерної грамотності користувачів [3,4].

Окрім того, розробка аудиторського програмного забезпечення є досить важким процесом, який потребує значних фінансових витрат.

На сьогодні аудиторські фірми розробили і використовують спеціальні інформаційні системи, орієнтовані на внутрішню регламентацію аудиторської діяльності із застосуванням внутрішньо-фірмових і Міжнародних стандартів [1]. Однак, ринок аудиторського програмного забезпечення в Україні тільки починає розвиватися. Тож нині одними з головних інструментів аудитора, як і раніше, залишаються Word та Excel. Проте, конкуренція, що посилюється в аудиторсько-консалтинговому бізнесі, вже змушує компанії знаходити нові шляхи підвищення ефективності організації та рентабельності діяльності. Неабияку роль у цьому буде відведено й пошуку шляхів рішення підвищення ефективності діяльності, якості надаваних послуг за допомогою застосування спеціалізованих програмних засобів.

Таким чином, можна зробити висновок, що використання інформаційних технологій є не тільки актуальним завданням і найважливішим фактором успішної роботи аудитора, а й необхідною умовою її виконання. Українські фірми повинні усвідомити, що тільки якнайшвидше освоєння інформаційних технологій дозволить їм одержати необхідні конкурентні переваги в боротьбі на вітчизняних і закордонних ринках.

Література:

1. Міжнародний стандарт аудиту 401. Аудит середовищ комп’ютерних інформаційних систем. – К.:, 2008. – 68 с.

2. Завгородний В.П. Автоматизация бухгалтерского учета, контроля, анализа и аудита. – К.: А.С.К., 1998. – 768 с.

3. Івахненков С.В. Автоматизація аудиту в Україні та світі: підходи і програмне забезпечення // Аудитор України. – 2007. – №3. – С.19–24.

4. Оліфіров О.В. Управлінські інформаційні системи в аналізі і аудиті. – Донецьк, 2011. – с.51-84.


Войтенко В.С.

Науковий керівник: Войтюшенко Н.М., к.е.н., доцент


Донецький національний університет економіки і торгівлі

імені Михайла Туган-Барановського


^ АВТОМАТИЗАЦІЯ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ


Персонал – це найбільш цінний ресурс будь-якої компанії, який як і інші ресурси потребує обліку та ефективного управління. Від того, як побудовано управління персоналом, у багатьох випадках залежить ефективність роботи підприємства в цілому. Тому питання обліку заробітної плати завжди знаходяться у центрі уваги керівництва.

Підприємство самостійно, але відповідно до законодавства, установлює штатний розклад, форми і системи оплати праці, преміювання. Урахування праці і заробітної плати - один із найважливіших і складних ділянок роботи, що потребують точних і оперативних даних, у яких відбивається зміна чисельності робітників, витрати робочого часу, категорії робітників, виробничих витрат [3].

Облік заробітної плати завжди відрізнявся від інших ділянок обліку великими обсягами даних, різноманітністтю розрахунків, короткими термінами їх виконання, необхідністтю звертання до данних попередніх періодів на досить значної відстанні. Зміни законодавства, розвиток систем оплати праці, методів аналізу роботи з персоналом обумовлюють постійну динаміку на цій ділянці обліку й потребують постійної уваги до відповідних засобів та способів роботи. Використання автоматизації на даній ділянці обліку дає компанії можливість скоротити затрати часу на обробку великої кількості інформації та аналіз даних, дозволяє керівництву ефективно планувати й єдійснювати кадрову політику.

Для автоматизації обліку нарахування заробітної плати розроблена досить значна кількість спеціалізованих модулів у рамках прикладних бухгалтерських пакетів (наприклад, «Акцент», «Парус» та «1С: підприємство») [1].

Аналіз відповідного програмного забезпечення показав, що весь процес нарахування зарплати можна розбити на три основних етапи: введення даних про нарахування (утримання), розрахунок зарплати й основних утримань, розрахунок податків на фонд зарплати. Такий розподіл дозволяє бухгалтеру послідовно виконувати контроль й оцінювати результати роботи кожного етапу без перевантаження системи зайвими проміжними розрахунками та з экономією свого часу.

Треба відзначити, що все вище сказане стосується спеціалізованих компонент із заробітної плати. У самих же модулях з бухгалтерського обліку розрахунки заробітної плати запрограмовані на примітивному рівні – почасова зарплата без будь-яких додаткових розрахунків. Всі інші розрахунки бухгалтер повинен виконувати вручну. Навіть для малих підприємств це не дуже зручний спосіб. Є сенс для підприємств до 20 співробітників виконувати відповідні розрахунки у Excel, а потім вказувати проводку у програмі. Були намагання виправити сітуацію й розроблена програма «ИН-АГРО: Расчет зарплаты для компоненты «1С:Бухгалтерия 7.7». У програмі передбачено формування проводок, які може переглянути та скоригувати бухгалтер, інтерактивне налагодження та створення видів і груп розрахунків, використання календаря, автоматизовані розрахунки лікарнянних, відпускних, доплат за вислугу років та ін.

Що стосується найбільш нових програмних засобів для автоматизації обліку заробітної плати, то слід відмітити сучасний інструмент автоматизації задач управління персоналом, ведення кадрового обліку та розрахунків у відповідності з вимогами законодавства для комерційних підприємств різного масштабу – «1С:Підприємство 8 Зарплата і управління персоналом для України». Відповідно до потреб підприємств різного рівня фірма "1С" пропонує три програмних продукта з різлним функціональним наповненням та складністтю:

^ 1С:Зарплата та управління персоналом 8. Базова версія – продукт для невеликих організацій, який дозволяє в повному обсязі автоматизувати ведення кадрового обліку, розрахунків заробітної плати та нарахування необхідних податків і внесків у відповідності до вимог законодавства.

^ 1С:Зарплата та управлыння персоналом 8 ПРОФ дозволяэ не тыльки вести кадровий облык і розрахунки заробітної плати в компаніях, які мають складну юридичную структуру, але й автоматизувати базові функції управління персоналом (подбор, навчання, мотивація).

^ 1С:Зарплата та управління персоналом 8 КОРП – комплексне рішення для автоматизації всіх задач управління персоналом на середніх й великих підприємствах, для яких ефективне управління людськими ресурсами є необхідною умовою успішної роботи на ринку. Продукт дозволяє розв’язувати задачі реалізації кадрової політики підприємства і всебічної оцінки персонала на сучасному рівні, правильно й швидко обробляти інформацію про стан персоналу підприємства та давати на її основі якісні та змістовні заключення про здібності робітників, планувати навчання, розвиток і кар’єру, приймати обгрунтовані управлінські рішення.

Таким чином, підводячи підсумок до вище викладеного матеріалу, слід зазначити, що для повного, ефективного та систематичного обліку нарахування заробітної плати на підприємстві є досить значна кількість спеціалізованих програмних продуктів, які постійно поповнюються та розвиваються. Останні програмні продукти відомих розробників мають більше засобів налагодження на потреби підприємств різного рівня.

Але використання будь-яких програмних засобів вимагає від бухгалтера підвищення кваліфікації та інформаційної компетенції.

Література:

 1. Войтюшенко Н.М., Інформаційні системи і технології в обліку [Текст] : навч.посіб. - Донецьк: ДонНУЕТ, 2009 – 340с.

 2. Тарахтий О.П. «1С:Бухгалтерия 7.7 для Украины. Теория и практика. – Шепетовка: «Аспект», 2006.-100с.

 3. Чацкіс Ю.Д., Гейєр Е.С., Власова І.О., Наумчук О.А. Організація бухгалтерського обліку: Навч. посібник. – Донецьк: ДонДУЕТ, 2005. – 411 с.


Звягіна Ю.С.

Науковий керівник: Пророчук Ж.О.


Донецький національний університет економіки і торгівлі

імені Михайла Туган-Барановського


^ РОЛЬ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ І ТЕХНОЛОГІЙ В БУХГАЛТЕРСЬКОМУ ОБЛІКУ


Організація управління й обліку на підприємстві сьогодні неможливі без застосування інформаційних технологій і ефективного їх використання.

Метою моєї роботи є показати сутність та необхідність використання інформаційних систем і технологій в бухгалтерському обліку.

Поширення інформаційних технологій (ІТ) в економіці та, зокрема, у бухгалтерському обліку, принесло із собою масштабні революційні зміни. Інформаційні системи (ІС) почали змінювати звичну структуру управління. В умовах ринкової економіки саме бухгалтерія є основним органом формування масивів управлінської інформації, а облікова бухгалтерська система охоплює практично весь процес формування, опрацювання й передавання для потреб управління техніко – економічної інформації [1, c. 80].

Дослідження інформаційних систем у бухгалтерського обліку сьогодні здійснюють такі українські вчені С. Івахненков, С. Кузнецова, Ю. Кузьмінський, І. Матвієнко–Зубенко, М. Пушкар, Л. Терещенко та ін.

Автоматизація і введення ІС бухгалтерського обліку на підприємстві і підготовка фінансової звітності в податкові органи в умовах перехідної економіки України є однією з найбільш важливих задач. Ситуація така, що сам по собі бухгалтерський облік на підприємстві може розглядатися як внутрішня справа підприємства, а основою для оцінки фінансово-господарської діяльності підприємства з боку держави служить звітність (бухгалтерський баланс і численні інші звітні форми), що повинна щокварталу надаватися в податкову інспекцію по місцю реєстрації підприємства. Крім того, існують планові і позапланові податкові перевірки, при проведенні яких можуть знадобитися всі бухгалтерські документи, включаючи первинні. Впровадження бухгалтерських пакетів і аналітичних програм дозволяє автоматизувати не тільки бухгалтерський облік, а й навести порядок у складському обліку, в постачанні та реалізації продукції, товарів, відстежувати договори, швидше розраховувати заробітну плату, своєчасно здавати звітність. Призначення бухгалтерської програми - максимально полегшити працю бухгалтера, позбавивши його від одноманітної роботи і звести ймовірність помилок до мінімуму. Найбільш відомі бухгалтерські програми: «1С Підприємство», «Парус», «Акцент».

Бухгалтерська ІС, як і будь – яка інша, має свій власний життєвий цикл – сукупність стадій та етапів, які вона проходить у своєму розвитку від моменту прийняття рішення про її обробку чи вдосконалення до моменту припинення її функціонування. ІС обліку, контролю та аналізу має органічно вливатися в загальну систему управління підприємством, характеризуватися взаємоузгодженістю між комплексами задач і задачами та іншими ІС підприємства, включати в себе задачі обліку, контролю, аналізу і внутрішнього аудиту. Кожна задача характеризується функцією управління, в рамках якої вона вирішується; ресурсом, який вона відображає, та його станом; підрозділом, до якого належить ресурс; періодом часу, за який відображається рух ресурсу. Бухгалтерські ІТ повинні представляти бухгалтерську інформацію, що відображає повну картину виробничо-господарської діяльності підприємства. Зараз бухгалтерська інформація є основою для прийняття управлінських рішень як всередині підприємства, так і поза ним. Перш за все вона являє собою якісні дані, необхідні для таких функцій управління виробничою і комерційною діяльністю підприємства, як планування, контроль і аналіз. Головними користувачами цієї інформації є керівництво підприємства. На основі цієї інформації визначаються чистий прибуток підприємства за останній звітний період, наявність грошових ресурсів, співвідношення чистих активів і статутного капіталу, найбільш прибуткові напрямки діяльності, собівартість виробленої продукції [2, c. 36].

Для бухгалтерської ІС характерні специфічні риси. Так, у ній здійснюється інтеграція різних видів обліку, тобто оперативного, бухгалтерського і статистичного. При цьому злиття цих видів обліку не відбувається, тому що кожний з них виконує свої функції і вирішує свої завдання.

Принцип зворотного зв'язку є одним з основних принципів будь-якої системи управління. Однак, тільки вирішивши завдання бухгалтерського обліку, можна здійснити зворотний зв'язок. Крім того, бухгалтерська ІС повинна забезпечувати можливість автоматизації обробки облікової інформації на всіх ділянках обліку, починаючи з процесу збору, реєстрації інформації, тобто автоматизації первинного обліку. При цьому бухгалтерські ІС повинні використовувати крім традиційних форм обліку і нову автоматизовану форму обліку, яка повністю відповідає основним вимогам застосування обчислювальної техніки і принципам бухгалтерського обліку та звітності.

Неодмінною умовою підвищення ефективності управлінської праці є оптимальна ІТ, що володіє гнучкістю і адаптивністю до зовнішніх впливів. Сучасні ІС організаційного управління призначені надавати допомогу спеціалістам, керівникам, які приймають рішення, в отриманні ними своєчасної, достовірної інформації, створення умов для організації автоматизованих офісів, проведенні із застосуванням комп'ютерів і засобів зв'язку оперативних нарад. Досягається це переходом на нову ІТ. [3, c. 11]

Обчислювальна техніка суттєво підвищує якість обробки облікової інформації. При цьому застосування комп'ютерів змінює зміст та організацію праці облікового персоналу: зменшується кількість ручних операцій з обробки первинних документів, систематизації облікових показників, заповнення регістрів та звітних форм. Облікова праця стає більш творчою, спрямованою на організацію й удосконалення обліку. Розвиток інформаційних технологій бухгалтерського обліку за останні роки йде все більш зростаючими темпами.

Таким чином, ефективність бухгалтерського обліку вища при застосуванні сучасних інформаційних систем і технологій.

Література:

 1. Івахненков С. В. Інформаційні технології в організації бухгалтерського обліку та аудиту. – К., 2003. – 349 с.

 2. Мачуга Р. Організаційні передумови проектування інформаційної системи бухгалтерського обліку на підприємстві // Бухгалтерський облік і аудит – 2007, - №12. – с. 35.

 3. Широков Л. А. Бухгалтерские информационные системы: Учебное пособие. – М.: МГИУ, 2002. – 248 с.


Іщенко А.В.

Науковий керівник: Спіцина Н.М., к.е.н., доцент


Донецький національний університет економіки і торгівлі

імені Михайла Туган-Барановського


^ АНАЛІЗ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗОВНІШНЬОГО АУДИТУ В СУЧАСНИХ УМОВАХ


Сьогодні комп’ютерні програми є надійними помічниками у всіх сферах діяльності людини. Не є виключенням і сфера аудиторських перевірок - значний прогрес в аудиторській роботі може бути досягнутий за рахунок використання комп'ютерної техніки. Саме тому дана тема є досить актуальною на сьогоднішній день.

Використання комп’ютерних програм у ході аудиторської перевірки відображено в спеціальній нормативній документації. У Національному нормативі № 30 "Використання комп'ютерів в аудиті" вказується, що мета і сфера діяльності аудитора не змінюються, коли йдеться про перевірку середовища електронної обробки даних (ЕОД). Цим же нормативом регулюються й інші питання використання комп'ютерів в аудиті. Різні варіанти використання комп'ютера відомі як "Методи аудиту за сприяння комп'ютера (МАСК)". Їх можна використовувати із залученням усіх відомих типів і конфігурацій комп'ютерів.

Відповідно до національних стандартів у сфері автоматизації процесів управління будь-яка комп’ютерна система складається із компонент (підсистем) або комплексів задач, які виокремлюються за певними ознаками.

У комп’ютерній системі зовнішнього аудиту такі ознаки можна розглядати як її функції (контрольно-ревізійна, оціночно-консультаційна, консультативно-прогнозна і т. ін.) та дільниці (обліковий персонал, система обліку, дільниця обліку, звітна документація, керівництво тощо). Зокрема у комп’ютерних системах зовнішнього аудиту мають бути розв’язані такі комплекси задач:

 1. «Адміністрація»;

 2. «Персонал»;

 3. «Звітність (Звіти)»;

 4. «Консультації».

Комплекс «Адміністрація» призначено для автоматизації функцій оцінювання ефективності дій керівництва при визначенні стратегії фінансово-господарської діяльності та управлінських рішень у звітному періоді.

Комплекс «Персонал» виконує функцію оцінювання існуючої на об’єкті системи обліку фінансово-господарських операцій, а також виявлення навмисних чи випадкових помилок обліковців, тобто для незалежної перевірки правильності використання плану бухгалтерських рахунків, своєчасності та правильності ведення облікових регістрів, відповідності даних синтетичного та аналітичного обліку даним фінансового звіту та іншим формам звітності.

Комплекс «Звітність» включає задачі, які перевіряють правильність формування та вірогідність звітності підприємства. До них належать:

 • контроль узгодженості показників звітності;

 • контроль правильності розрахунків.

Комплекс «Консультування» призначено для визначення та обґрунтування дій адміністрації з подальшого вдосконалення системи управління.

Усі задачі комплексу розв’язуються за одним правилом — спочатку треба розв’язати відповідну задачу в комплексі «Адміністрація». Далі в комплексі «Консультування» визначається оптимальне значення показника, яким цікавиться замовник, і за допомогою методу багатофакторного аналізу розраховуються показники, які впливають на основний. Проаналізувавши результати, аудитор формує висновок щодо подальших дій керівництва у напрямі поліпшення стану підприємства.

Структуру комп’ютерної системи, призначеної для розв’язування розглянутих вище комплексів задач, наведено на рис. 1. Вона складається з восьми блоків. Напрями інформаційних потоків позначено стрілками.

Рисунок 1 - Структура комп’ютерної системи


Використовуючи МАСК, аудитор може визнати необхідним залучення співробітника клієнта, який працює за комп'ютерним фахом. У такому разі аудитор мусить впевнитися в тому, що не існує можливості втручання в роботу програмного забезпечення з боку співробітника клієнта і, як наслідок, не буде впливу на результати тестування.

Отже, підсумовуючи усе вище сказане, можна зробити висновок, що процес аудиту має бути у повній мірі забезпечений надійними та сучасними комп’ютерними програмами. Для того, щоб процес аудиту був ефективним в аудиторській фірми мають бути створені певні підрозділи, головне призначення яких – забезпечення ефективного функціонування комп’ютерного оснащення, а також допомога персоналу фірми у роботі з комп’ютерними системами. Тільки таким чином аудиторська перевірка буде швидкою та достовірною, а робота аудитора буде набагато легшою та продуктивнішою.
  1   2   3

Схожі:

Інформаційні системи І технології в обліку та аудиті бєлокоз О.І., аспірант Науковий керівник: Мних Є. В., д е. н., професор iconМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства інформаційні системи І технології в обліку навчальний посібник
Місюров А. В.:Інформаційні системи І технології в обліку (для студентів 4-5 курсів денної І заочної форм навчання спеціальності 050106...
Інформаційні системи І технології в обліку та аудиті бєлокоз О.І., аспірант Науковий керівник: Мних Є. В., д е. н., професор iconПрограма І робоча програма навчальної дисципліни «Інформаційні системи І технології в обліку (англійською мовою)»
«Інформаційні системи І технології в обліку (англійською мовою)» для студентів 3 курсу денної форми навчання напряму підготовки 030509...
Інформаційні системи І технології в обліку та аудиті бєлокоз О.І., аспірант Науковий керівник: Мних Є. В., д е. н., професор iconС. М. Мордовцев методичні вказівки до самостійного вивчення курсу «Інформаційні системИ І технології в обліку»
Методичні вказівки до самостійного вивчення курсу «Інформаційні системи І технології в обліку» (для студентів заочної форми навчання...
Інформаційні системи І технології в обліку та аудиті бєлокоз О.І., аспірант Науковий керівник: Мних Є. В., д е. н., професор iconПрограма І робоча програма навчальної дисципліни «Інформаційні системи І технології в обліку»
Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Інформаційні системи І технології в обліку» для студентів...
Інформаційні системи І технології в обліку та аудиті бєлокоз О.І., аспірант Науковий керівник: Мних Є. В., д е. н., професор iconВ. Б. Уфимцева методичні вказівки до розрахунково-графічної роботи
«Інформаційні системи в менеджменті», «Управлінські інформаційні системи в аналізі І аудиті»
Інформаційні системи І технології в обліку та аудиті бєлокоз О.І., аспірант Науковий керівник: Мних Є. В., д е. н., професор iconМ. Ю. Карпенко програма І робоча програма навчальної дисципліни «управлінські інформаційні системи в аналізі І аудиті»
«Управлінські інформаційні системи в аналізі І аудиті» для студентів 5 курсу денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня...
Інформаційні системи І технології в обліку та аудиті бєлокоз О.І., аспірант Науковий керівник: Мних Є. В., д е. н., професор iconПитання, що виносяться на залік з курсу “інформаційні системи І технології обліку І аудиту”
Задачі обліку, що розв`язуються на армб з обліку, контролю, аналізу та аудиту фінансово-розрахункових операцій
Інформаційні системи І технології в обліку та аудиті бєлокоз О.І., аспірант Науковий керівник: Мних Є. В., д е. н., професор iconМетодичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Інформаційні системи І технології в обліку» для студентів напряму
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Інформаційні системи І технології в обліку»...
Інформаційні системи І технології в обліку та аудиті бєлокоз О.І., аспірант Науковий керівник: Мних Є. В., д е. н., професор iconЛ. О. Терещенко, І.І. Матієнко-Зубенко інформаційні системи І технології в обліку
У посібнику викладено теоретичні засади І технологічні засоби створення та функціонування інформаційних систем обліку, описано структуру...
Інформаційні системи І технології в обліку та аудиті бєлокоз О.І., аспірант Науковий керівник: Мних Є. В., д е. н., професор iconПрограма І робоча програма навчальної дисципліни «управлінські інформаційні системи в аналізі І аудиті» для студентів 5 курсу денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня
«Управлінські інформаційні системи в аналізі І аудиті» для студентів 5 курсу денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи