Секція проблеми банківського та фінансового менеджменту І оподаткування діяльності фінансових установ І суб’єктів господарювання в умовах світового ринку Баєрбаш Н. icon

Секція проблеми банківського та фінансового менеджменту І оподаткування діяльності фінансових установ І суб’єктів господарювання в умовах світового ринку Баєрбаш Н.
НазваСекція проблеми банківського та фінансового менеджменту І оподаткування діяльності фінансових установ І суб’єктів господарювання в умовах світового ринку Баєрбаш Н.
Сторінка1/7
Дата14.09.2012
Розмір1.44 Mb.
ТипДокументи
  1   2   3   4   5   6   7


сЕКЦІЯ 4.

Проблеми банківського та фінансового менеджменту і оподаткування діяльності фінансових установ і суб’єктів господарювання в умовах світового ринку
Баєрбаш Н.О.

Керівник: ст. викладач Бєляєва К.В.

Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського


ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СИСТЕМИ ФІНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ НА ПІДПРИЄМСТВІ


Функціонування підприємства супроводжується безперервним кругообігом коштів, який здійснюється у вигляді витрат ресурсів і одержання доходів, їх розподілу й використання. При цьому визначаються джерела коштів, напрямки та форми фінансування, оптимізується структура капіталу, проводяться розрахунки з постачальниками матеріально-технічних ресурсів, покупцями продукції, державними органами (сплата податків), персоналом підприємства тощо. Усі вище вказані грошові відносини становлять зміст фінансового менеджменту підприємства.

Актуальність теми полягає в тому, що принципи функціонування фінансів підприємств єдині для всіх видів і форм підприємницьких структур. Проте в організації забезпечення фінансового менеджменту, структурі джерел фінансових ресурсів, розподілі й використанні одержаного прибутку, взаєморозрахунків із бюджетом є певні відмінності. Ці відмінності пов'язані з формою власності, видом діяльності, технологічними особливостями процесу виробництва товарів, виконання робіт та надання послуг.

У вітчизняній економічній науці дослідженню проблем фінансової діяльності присвячені праці сучасних вчених-економістів, які зробили вагомий внесок у розвиток теорії та практики фінансового менеджменту, серед яких відзначимо Басовського Л.Е., Омелянович Л.О., Поддєрьогіна А.М., Терещенко О.О., Плису В.Й. та інших.

Аналіз наукової літератури засвідчив необхідність пошуку напрямів удосконалення організаційного забезпечення фінансового менеджменту сучасних підприємств у зв’язку з постійною мінливістю зовнішнього середовища. Тому метою статті є аналіз особливостей організаційного забезпечення фінансового менеджменту на підприємстві та розробка практичних рекомендацій щодо її поліпшення.

Суттєвою причиною кризового стану багатьох вітчизняних підприємств є відсутність організаційного забезпечення фінансового менеджменту,неналежне виконання фінансовими службами покладених на них функцій і завдань, зокрема відсутність фінансового планування (бюджетування) та аналізу, управління ризиками, роботи щодо оптимізації структури активів та пасивів тощо.

Організаційна структура фінансових служб та їх місце в ієрархії підприємства значною мірою залежать від форми організації бізнесу, галузі та обсягів діяльності господарювання.

Так, крокуючи назустріч технологічних нововведень і успішно їх впроваджуючи, ПАТ «ДЕТЗ» має компетентний інженерно-технічний колектив, здатний грамотно вирішити поставлене нове завдання - як в плані модернізації, так і по розробці нового електроустаткування. Але, на дiяльнiсть товариства впливає цiла низка факторiв, вiд яких в цiлому залежить дiяльнiстьпiдприємства. Одним з суттєвих факторiв, який вплинув на дiяльнiсть товариства в 2010 роцi є загальнiкризовi явища в економiцi України та свiту.

Так, більш ніж в два рази збільшилась собівартість реалізованої продукції, темп росту якої склав 210,89%, або 18512 тис.грн. Фінансовий результат від звичайної діяльності в 2010 році також збільшився на 4807 тис.грн. Таким чином чистий прибуток виріс у 2010 році втричі на 230,88%, що складає 4493 тис.грн.

Провівши аналіз пасиву балансу можна зробити висновок про те, що зобов’язання підприємства збільшились на 38,62% (15235 тис.грн.).

Баланс майже абсолютно ліквідний, проте підприємство не в змозі погасити поточну заборгованість за рахунок грошових коштів та їх еквівалентів, але в змозі покрити свої зобов’язання за рахунок власних коштів. Можливi шляхи покращення лiквiдностi товариства - збiльшенняобсягiв виробництва i вiдповiднообсягiвреалiзацiї готової продукцiї та послуг, обгрунтованiсть витрат товариства, впровадження режиму економiї, скорочення поточних зобов'язань товариства.

Особливого значення набуває своєчасна та об’єктивна оцiнкафiнансового стану пiдпpиємств за виникнення piзноманітнихфоpмвласностi, оскiльки жодний власник не повинен нехтувати потенцiйними можливостями збільшення пpибутку (доходу) фipми, якi можна виявити тiльки на підставі своєчасного й об’єктивного аналiзуфiнансового стану підприємств [3].

Стійка діяльність підприємства залежить як від обґрунтованості стратегії розвитку, маркетингової політики, від ефективного використання всіх існуючих в його розпорядженні ресурсів, так і від зовнішніх умов, до числа яких відносять податкову, кредитну, цінову політики держави та ринкову кон'юнктуру. Через це в якості інформаційної бази аналізу фінансового стану повинні виступати звітні дані підприємства, деякі задані економічні параметри і варіанти, при яких змінюються зовнішні умови його діяльності, які потрібно враховувати при аналітичних оцінках та прийнятті управлінських рішень.

Саме для того, щоб завчасно виявити та виправити можливі негативні тенденції у фінансовому стані підприємства, провадиться фінансовий аналіз його діяльності. Інформаційною базою є, в першу чергу, фінансова звітність. У разі необхідності можливе залучення додаткових даних з найрізноманітніших джерел. Використовуючи розроблені та широко розповсюджені методи проведення аналізу, фінансовий аналітик може дати всебічну оцінку стану ліквідності та платоспроможності підприємства. При цьому, варто пам’ятати, що конкретні умови вимагають врахування специфіки кожного випадку та застосування нетрадиційних підходів і навіть власних розробок.

Так само, як аналіз фінансової підсистеми підприємства припускає комплексну оцінку діяльності всіх аспектів його діяльності, заходи щодо поліпшення фінансового стану припускають вироблення рекомендацій, що стосуються всіх сторін виробничо-господарської діяльності підприємства, включаючи виробничу, маркетингову, і власне фінансову підсистему.

Як показують теоретичні дослідження й дані практики, об'єктивна необхідність врахування дійсного фінансового стану при прийнятті перспективних управлінських рішень дозволяє досягти:

·        забезпечення сумісності стратегії з можливостями підприємства;

·        оптимального співвідношення ресурсів;

·        виявлення ступеня ризику [4].

Далі можна запропонувати конкретні дії, які вплинуть на подальшу діяльність підприємства (рис. 1.).
Рисунок1-Основні напрямки покращення фінансової діяльності

^ ПАТ «ДЕТЗ»

В стратегічному плануванні виділяються такі основні напрямки подальшого розвитку підприємства:

1) розроблення (створення) нових видів продукції, тобто розробка, виробництво і продаж нових товарів на вже існуючих для підприємства ринках;

2) розширення ринків збуту, тобто продаж виготовлених товарів на нових ринках;

3) диверсифікація виробничо-збутової діяльності, тобто розробка і виробництво нових товарів з послідуючим продажем їх на нових ринках;

4) проведення капітального ремонту виробничого обладнання;

5) придбання нового обладнання;

6) вдосконалення технології виробництва [2].

В залежності від змісту запропонованих заходів, спрямованихнаполіпшення фінансово-господарської діяльності підприємства, можливі різні кінцеві результати від їх впровадження:

- зростання продуктивності праці, обсягів виробництва і прибутку внаслідок повнішого завантаження виробничих потужностей;

- збільшення обсягів реалізації і прибутку внаслідок прискоренні обертання оборотних коштів, кращого їх використання;

- збільшення випуску традиційної продукції і прибутку внаслідок розширення виробничих потужностей, додаткових капітальних вкладень, залучення позикових коштів [1].

Перелік заходів з покращення фінансового становища є індивідуальним для кожного з підприємств та залежить від сфери в якій ведеться бізнес, груп продукції, кон’юнктури ринку, регіональної інфраструктури, системи управління підприємством, структури витрат на виробництво і управління, техніко-технологічних особливостей та інших факторів. Таким чином, пошук ефективних механізмів управління фінансовими ресурсами та забезпечення їх реальної інтеграції в систему ринкових відносин зумовлює необхідність розробки певної фінансової стратегії на даному етапі розвитку підприємства.


Література:

 1. Басовський Л.Е. Финансовый менеджмент: Учебник - М.: ИНФРА-М, 2010. - 240 с.

 2. Плиса В.Й. Стратегія управління фінансовою стійкістю підприємства // Фінанси України.- 2009.- № 11.- C.36-42.

 3. Поддєрьогін А.М. Фінансовий менеджмент [Текст] / А.М.Поддєрьогін, Л.Д.Буряк, Н.Ю.Калач та ін. – К.: КНЕУ, 2009. – 294 с.

 4. Фінансова діяльність суб’єктів господарювання: Навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисц. / О.О. Терещенко, Я.І. Невмержицький, А.П. Куліш та ін.; За заг. ред. О О. Терещенка. — К.: КНЕУ, 2008. — 312 с.^ Беседина А.В.

Руководитель: к.э.н., доцент Долматова Г.Є.

Донецкий национальный университет экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского


^ СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ОРИЕНТИРЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ФИНАНСОВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ


В условиях кризисных ситуаций во внешней среде предприятий Украины особо остро стоят вопросы обеспечения защиты их деятельности. При этом на первый план выходят проблемы обеспечения финансовой безопасности в текущем периоде и на перспективу с учетом состояния развития рыночных отношений в Украине. Таким образом, необходимость стратегической направленности процесса обеспечения финансовой безопасности субъектов предпринимательства – это актуальное и важное научное исследование.

Основы обеспечения финансовой безопасности предприятий рассматриваются в разных аспектах такими отечественными учеными: Бланк И.А., Омельянович Л.А.,Шемаева Л.М., Шляхетко В.В. и др. В то же время, недостаточно разработанными остаются проблемы необходимости стратегической направленности обеспечения финансовой безопасности субъектов предпринимательства, что подтверждает целесообразность и важность научных разработок в данном направлении.

Цель исследования, состоит в обосновании стратегических ориентиров обеспечения финансовой безопасности предприятия на основе комплексного оценивания финансово-экономических параметров предприятий Украины.

Стратегическое обеспечение финансовой безопасности предприятия – процесс непрерывный. Каждый субъект предпринимательской деятельности при действующей системе хозяйствования рассматривается как самостоятельная единица, способная принимать управленческие решенияв соответствии с видом деятельности иорганизацией производства для достижения главной цели – увеличения рыночной стоимости фирмы и повышения благосостояния ее собственников [1, c. 9].

Ключевым при формировании стратегических ориентиров обеспечения финансовой безопасности предприятий является целепологание. Можно сказать, что стратегической целью обеспечения финансовой безопасности предприятия должно являться рациональное использование финансовых ресурсов.

Можно сформулировать следующие стратегические ориентиры обеспечения финансовой безопасности предприятий:

 • снижение себестоимости продукции;

 • достижение эффективности производства при наименьших затратах;

 • обеспечение достаточного уровня рентабельности.

Обязательным условием достижения финансовой безопасности субъектом предпринимательства в долгосрочной перспективе является проведение полной и всесторонней оценки уровня финансовой безопасности.

Дляопределение уровня финансовой безопасности предприятий в современных условиях и формирования стратегии финансовой безопасности необходимо проанализировать внешние и внутренние факторы, которые влияют на данное предприятие. К числу показателей, которые характеризуют динамику факторов влиянию внешней среды для отечественных предприятий, в работе предлагается отнести следующие: ВВП, сальдо экспортно-импортных операций поскольку данный показатель характеризует зависимость отечественной экономики от иностранных субъектов хозяйствования; показатели сводного бюджета Украиныи др. Динамика основных показателей функционирования экономики Украины на основе анализа статистических данных [4] приведена в табл. 1.


Таблица 1

Показатели функционирования экономики Украины


Показатель

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Валовой выпуск продукции

предприятий Украины (в

реальных ценах), млн. гр.

214853

247541

299838

354580

474001

587393

735758

Темпы прироста ВВП (% к

предыд. периоду)

110,59

118,39

129,09

127,92

123,26

132,45

131,79

Индекс цен производителей

продукции (%

к предыд. периоду)

105,70

111,15

124,15

109,55

114,15

123,35

123,05

Индекс потребительских цен (% к предыд. периоду)

99,40

108,25

112,35

110,35

111,65

116,65

122,35

Сальдо экспорта/импорта

млн.дол. США

1039,8

335,11

3412,4

-1340,2

-1467,7

-1534,3

-1771,9


Приведенные данные свидетельствуют о стабильномувеличении ВВП Украины за 2003 –2009 гг., в абсолютном измерении при сопоставлении видны колебания в темпах изменения. Так, наибольший прирост ВВП был за период 2004 – 2005 гг. (более 10%), наибольшее его уменьшение – за 2006 – 2007 гг. (более 4%).Приведенное замедление происходит на фоне роста темпов инфляционных процессов, которые характеризуются приростом индексов потребительских цен и цен производителей.

Кроме того, изучение основных социально-экономических показателей подтверждает общее ухудшение состояния финансовойбезопасности предприятий Украины в течение 2002 – 2009 годов. Наблюдаются следующие тенденции:

- динамика показателей, которые характеризуют изменения внешней для предприятий среды, отображают снижение общего экономического роста Украины, роста темпов инфляционных процессов, превышение государственных расходов над доходами государства, ухудшения инвестиционного климата;

- динамика показателей, которые характеризуют внутреннюю среду предприятий Украины, отражает снижение рентабельности их деятельности в течение анализируемого периода.

Бланк И.О. в процессе формирования стратегии финансовой безопасности предприятия выделяет семь доминантны сфер: стратегия обеспечения роста доходности собственного капитала; стратегия формирования финансовых ресурсов у предприятия; стратегия обеспечение финансовой стабильности предприятия; инвестиционная стратегия предприятия; стратегия нейтрализации финансовых рисков предприятия; инновационная финансовая стратегия предприятия; антикризисная финансовая стратегия предприятия [2, с. 190].

Данная разбивка является целесообразной, поскольку сужает проблему поиска слабых мест в финансовой сфере предприятия, позволяет четко выделять сферы влияния тех или иных факторов внешней среды на предприятия.Нужно отметить, что разбивка, предложенная И.О. Бланком слишком широкой для формирования стратегии, поскольку является тяжелой для обработки и анализа. Поэтому можно предложить принять за основу данную разбивку, но, при этом стратегию нейтрализации финансовых рисков можно принять как составную часть стратегии обеспечения финансовой стабильности предприятия, поскольку стабильное функционирование возможно лишь при условии нивелирования рисков, что указывает на подчиненность одной из составляющих другой.

Таким образом, финансовая безопасность предприятия – связующий элемент системы финансового оборота предприятий, реализуется в содействии с финансовой политикой и ведет к достижению текущих и перспективных целей. Однако, субъекты хозяйствования при современных рыночных условиях, где господствуют конкуренция, альтернативность, свобода выбора, являются нестабильными; их финансовый результат способен быть нивелирован финансовым риском. Следовательно, взвешенное позиционирование на рынке и выполнение поставленных целей возможнолишь при соблюдении стратегического управления финансовой безопасностью предприятия.


Литература:

 1. Шемаева Л.М., Шляхетко В.В. Стратегическое управление экономической безопасностью предприятия / Проблемы науки. – 2010. – №10. – С. 29 – 34.

 2. Бланк И.А. Управление финансовой безопасностью предприятия / И.А. Бланк. – 2-е изд., стер. – К.: Эльга, 2009. – 776 с.

 3. Омелянович Л.О., Долматова Г.Є. Економічнабезпекаторгівельногопідприємства: Монографія / Л.О Омелянович., Г.Є. Долматова – Донецьк: ДонНУЕТ, 2005. – 195 с.

 4. Державнийкомітет статистики України – [Електронний ресурс] –www.ukrstat.gov.ua.


Боронило Д. Ю., Портна К. Л.

Обласний комунальний вищий навчальний заклад Інститут підприємництва

«Стратегія» м. Жовті Води

  1   2   3   4   5   6   7

Схожі:

Секція проблеми банківського та фінансового менеджменту І оподаткування діяльності фінансових установ І суб’єктів господарювання в умовах світового ринку Баєрбаш Н. iconКласичний приватний університет
Стан та перспективи маркетингової діяльності суб’єктів господарювання в умовах ринку
Секція проблеми банківського та фінансового менеджменту І оподаткування діяльності фінансових установ І суб’єктів господарювання в умовах світового ринку Баєрбаш Н. iconКласичний приватний університет
Стан та перспективи маркетингової діяльності суб’єктів господарювання в умовах ринку
Секція проблеми банківського та фінансового менеджменту І оподаткування діяльності фінансових установ І суб’єктів господарювання в умовах світового ринку Баєрбаш Н. iconКласичний приватний університет
Стан та перспективи маркетингової діяльності суб’єктів господарювання в умовах ринку
Секція проблеми банківського та фінансового менеджменту І оподаткування діяльності фінансових установ І суб’єктів господарювання в умовах світового ринку Баєрбаш Н. iconКласичний приватний університет
Стан та перспективи маркетингової діяльності суб’єктів господарювання в умовах ринку
Секція проблеми банківського та фінансового менеджменту І оподаткування діяльності фінансових установ І суб’єктів господарювання в умовах світового ринку Баєрбаш Н. iconМетодичні вказівки
Особливо це стосується фахівців чия майбутня діяльність буде пов’язана з правовим обслуговуванням суб’єктів підприємницької діяльності,...
Секція проблеми банківського та фінансового менеджменту І оподаткування діяльності фінансових установ І суб’єктів господарювання в умовах світового ринку Баєрбаш Н. iconДовідник з дисципліни Дисципліна «фінансова діяльність суб'єктів господарювання»
Предметом даної дисципліни є система фінансово-економічних відносин, які виникають у процесі мобілізації ресурсів для фінансування...
Секція проблеми банківського та фінансового менеджменту І оподаткування діяльності фінансових установ І суб’єктів господарювання в умовах світового ринку Баєрбаш Н. iconТема 1: Основи фінансової діяльності суб’єктів господарювання
Скласти логіко-структурну схему, яка характеризує структуру фінансового забезпечення підприємств
Секція проблеми банківського та фінансового менеджменту І оподаткування діяльності фінансових установ І суб’єктів господарювання в умовах світового ринку Баєрбаш Н. icon1. Перелік питань, що охоплюють зміст робочої програми дисципліни “Облік І звітність суб’єктів малого підприємництва” Тема Нормативно-правове регулювання діяльності суб’єктів малого підприємництва та системи оподаткування І обліку в них
Тема Нормативно-правове регулювання діяльності суб’єктів малого підприємництва та системи оподаткування І обліку в них
Секція проблеми банківського та фінансового менеджменту І оподаткування діяльності фінансових установ І суб’єктів господарювання в умовах світового ринку Баєрбаш Н. iconТема Теоретичні та організаційні основи фінансового менеджменту. Питання. Що таке фінансовий менеджмент?
Питання Матеріальна основа фінансового менеджменту, об’єкт та суб’єкт фінансового менеджменту. Функції фінансового менеджменту як...
Секція проблеми банківського та фінансового менеджменту І оподаткування діяльності фінансових установ І суб’єктів господарювання в умовах світового ринку Баєрбаш Н. icon«Українська академія банківської справи Національного банку України»
На тему «Формування фінансових результатів суб′єктів господарювання та напрямки їх використання»
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи