Диплом за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста. Цілі та задачі проведення вступного екзамену icon

Диплом за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста. Цілі та задачі проведення вступного екзамену
Скачати 145.27 Kb.
НазваДиплом за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста. Цілі та задачі проведення вступного екзамену
Дата28.05.2013
Розмір145.27 Kb.
ТипДиплом

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ


ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ


Затверджую

Голова приймальної комісії ОНЕУ

__________________ М.І.Звєряков

« _____» ________________ 2013 р.


ПРОГРАМА


вступного випробування за напрямом підготовки

6.030509 «Облік і аудит»

( шифр, назва напряму підготовки )


на освітньо - кваліфікаційний рівень

«бакалавр»


Голова фахової атестаційної комісії

к.е.н., доцент Артюх О.В.

(вказати посаду, прізвище, ім’я та по батькові)
Одеса 2013

ЗМІСТ


стор.

Вступ……………………………………………………………………………………..3

1. Зміст програми вступного екзамену ……………………………………..………...4

2. Приклад екзаменаційного завдання………………………………….……………..5

3. Критерії оцінювання відповідей ………………………………………..…............12

4. Рекомендована література ………………………………………………..………..13^ ВСТУП


Мета вступного екзамену – визначення рівня підготовленості абітурієнтів, які мають диплом за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста.


^ Цілі та задачі проведення вступного екзамену - виявлення реальних знань, умінь і навичок абітурієнтів як фахівців бакалаврського рівня


Характеристика змісту програми

Програму вступних іспитів скомпоновано за темами, які створені згідно з нормативними дисциплінами «Освітньо-професійної програми підготовки молодших спеціалістів» спеціальності, для дисципліни «Облік і аудит». Екзаменаційне завдання містить теоретичну частину, подану у формі тестування, і практичну частину, що надана двома практичними завданнями. Така структура екзаменаційного завдання дозволить перевірити знання абітурієнтів з дисципліни, їх уміння використовувати категорійний апарат, методи обґрунтувань і розрахунків.

Порядок проведення іспиту визначається Положенням про організацію навчального процесу ОНЕУ. Наведені в задачах цифрові дані – умовні.

^ Зміст програми вступного екзамену зі спеціальності «Облік і аудит»


Тема 1. Облік, як складова частина системи управління.

 1. Господарський облік його місце в суспільному виробництві. Місце бухгалтерського обліку в управлінні підприємством. Предмет бухгалтерського обліку. Система об’єктів обліку та їх класифікація. Типи господарських операцій, котрі викликають зміни в об’єктах бухгалтерського обліку.^ Тема 2. Система рахунків і подвійний запис.

Призначення та структура рахунків. Зміст та призначення подвійного запису. Синтетичні та аналітичні рахунки. Оборотні відомості по синтетичним та аналітичним рахункам.

^ Тема 3. Основи бухгалтерського обліку господарських процесів.

Синтетичний та аналітичний облік процесу постачання. Розрахунки з постачальниками. Облік процесу виробництва. Формування собівартості готової продукції. Склад витрат за нормами П(С)БО. Класифікація доходів. Синтетичний та аналітичний облік процесу реалізації. Розрахунки з покупцями. Порядок формування та облік фінансових результатів. Бухгалтерський облік податку на прибуток. Аудит господарських процесів.


^ Тема 4. Облік необоротних активів, малоцінних і швидкозношуваних предметів, запасів.

Поняття, оцінка, класифікація необоротних активів. Документування господарських операцій з основними засобами. Синтетичний та аналітичний облік основних засобів та нематеріальних активів. Сутність і облік амортизації та зносу необоротних активів. Поняття, класифікація, оцінка малоцінних та швидкозношуваних предметів, запасів. Документальне оформлення операцій руху запасів. Оцінка запасів при їх вибутті. Синтетичний та аналітичний облік запасів. Облік розподілу виробничих запасів по напрямку витрат. Аудит обліку необоротних активів, малоцінних і швидкозношуваних предметів, запасів.


^ Тема 5. Облік праці та її оплати.

Види та форми оплати праці. Склад фонду оплати праці. Синтетичний та аналітичний облік розрахунків з оплати праці. Облік розрахунку за страхуванням. Облік утримання із заробітної плати. Аудит обліку праці та її оплати.


^ Тема 6. Облік грошових коштів та кредитів банку в національній валюті.

Синтетичний та аналітичний облік касових операцій та операцій на поточному рахунку та інших банківських рахунках. Облік розрахунків з підзвітними особами.

Облік короткострокових та довгострокових кредитів банків. Аудит обліку грошових коштів та кредитів банку в національній валюті


Приклад екзаменаційного завдання

^ ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ВСТУПНИЙ ЕКЗАМЕН

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ

1. Теоретична частина ______50 балів

(по 2 бали за кожну правильну відповідь на тест)


Тестове завдання 1.

Які з перелічених об’єктів обліку відносяться до активу підприємства?

1. Основні засоби.

2. Виробничі запаси.

3. Дебіторська заборгованість.

4. Грошові кошти

5. Усі перелічені.


Тестове завдання 2.

Яка заборгованість відноситься до дебіторської?

1. Заборгованість постачальникам.

2. Заборгованість з оплати праці.

3. Заборгованість покупців.

4. Заборгованість до бюджету.

5. Короткострокові кредити банків


Тестове завдання 3.

У чому полягає сутність основного бухгалтерського рівняння?

1. Активи дорівнюють власному капіталу плюс зобов’язання.

2. Пасиви дорівнюють власному капіталу плюс зобов’язання.

3. Активи дорівнюють пасивам плюс зобов’язання.

4. Активи дорівнюють пасивам мінус зобов’язання.

5. Пасиви дорівнюють активи плюс власний капітал


Тестове завдання 4.

До якої групи об’єктів обліку відноситься Уставний капітал?

1. Оборотні активи.

2. Необоротні активи.

3. Власний капітал.

4. Позиковий капітал.

5. Грошові кошти


Тестове завдання 5.

Що таке бухгалтерська проводка?

1. Запис за кредитом рахунка.

2. Взаємозв’язок між рахунками.

3. Бухгалтерський запис за дебетом рахунка.

4. Бухгалтерський запис за дебетом та кредитом рахунків, та сумою операції.

5. Запис за дебетом рахунка.


Тестове завдання 6.

Як зміниться валюта балансу, якщо з каси видані підзвіт 100 грн.?

1. Збільшиться на 100 грн.

2. Зменшиться на 100 грн.

3. Залишиться без змін.

4. Одна стаття 1 розділу активу збільшиться, а одна стаття 2 розділу активу зменшиться.

5. Одна стаття 1 розділу активу збільшиться, а одна стаття 2 розділу пасиву зменшиться.


Тестове завдання 7.

Яку господарську операцію записали бухгалтерською проводкою: Дт 46 “ Неоплачений капітал ” Кт 40 “ Статутний капітал ”

1. Зараховані до статутного капіталу виробничі запаси.

2. Засновником внесені кошти до каси підприємства.

3. Нарахована заборгованість засновнику до статутного капіталу.

4. Прийнято майно до складу підприємства.

5. Зарахована дебіторська заборгованість засновника.


Тестове завдання 8.

Що таке стаття балансу?

1. Підсумковий рядок балансу.

2. Рядок балансу.

3. Назва об’єкта обліку.

4. Вартість усіх господарських засобів.

5. Необоротні активі.


Тестове завдання 9.

Який регістр застосовується для аналітичного обліку основних засобів?

1. Картки складського обліку.

2. Інвентарні картки.

3. Лімітно-забірні картки.

4. Акт приймання-здачі основних засобів.

5. Накладна.


Тестове завдання 10.

Яку проводку слід скласти на суму ремонту виробничого обладнання підрядним способом ?

1. Дт 91 « Загальновиробничі витрати ” Кт 63 “ Розрахунки з постачальниками та підрядниками ”.

2. Дт 23 “ Виробництво ” Кт 63 “ Розрахунки з постачальниками та підрядниками ”.

3. Дт 10 “ Основні засоби ” Кт 23 “ Виробництво ”.

4. Дт 91 “ Загальновиробничі витрати ” К20 “ Виробничі запаси ”.

5. Д т 15 “ Капітальні інвестиції ” Кт 63 “ Розрахунки з постачальниками ”


Тестове завдання 11.

Що таке амортизаційна вартість основних засобів?

1. Первинна вартість мінус ліквідаційна вартість.

2. Первинна вартість.

3. Первинна вартість плюс ліквідаційна вартість.

4. Первинна вартість мінус знос.

5. Ліквідаційна вартість плюс знос.


Тестове завдання 12.

Скласти бухгалтерське проведення з такої господарської операції: “ Надійшов на підприємство комп’ютер. Вартість за документами постачальника – 2400 грн., у т.ч. ПДВ – 400 грн.

1. Дт 92 “ Адміністративні витрати ” Кт 63 “ Розрахунки з постачальниками ” – 2000.

2. Дт 15 “ Капітальні інвестиції ” Кт 36 “ Розрахунки з покупцями та замовниками ” – 2000.

3. Дт 15 “ Капітальні інвестиції ” Кт 63 “ Розрахунки з постачальниками ” – 2000.

4. Дт 15 “ Капітальні інвестиції ” Кт 63 “ Розрахунки з постачальниками ” – 2400.

5. Дт 10 “ Основні засоби ”. Кт 63 “ Розрахунки з постачальниками ” – 2400.


Тестове завдання 13.

Якими документами оформлюються придбання основних засобів?

1. Актом реалізації.

2. Актом прийомки-здачі основних засобів.

3. Накладною.

4. Прибутковим ордером.

5. Акт здачі необоротних активів.


Тестове завдання 14.

Яку проводку необхідно скласти під час отримання нематеріальних активів до статутного капіталу від учасників?

1. Д 46 «Несплачений капітал» К 40 «Статутний капітал».

2. Д 12 «Нематеріальні активи» К 23 «Виробництво».

3. Д-т 12 «Нематеріальні активи». К 46 «Несплачений капітал».

4. Д 13 «Знос необоротних активів» К 12 «Нематеріальні активи».

5. Д 40 «Статутний капітал К 46 «Несплачений капітал»


Тестове завдання 15.

У яких наведених нижче з перелічених документах забороняється виправлення помилок?

1. Прибутковий ордер.

2. Акт прийому – передачі.

3. Прибутковий касовий ордер.

4. Вимога.

5. Лимітно - заборна карта.


Тестове завдання 16.

На підставі якого документа приймаються гроші у касу?

1. Прибутковий касовий ордер.

2. Платіжне доручення.

3. Прибутковий ордер.

4. Видатковий касовий ордер.

5. Чек.


Тестове завдання 17.

На якому рахунку ведеться облік розрахунків з депонентами?

1. 66 “ Розрахунки з оплати праці ”.

2. 64 “ Розрахунки за податками й платежами ”.

3. 37 “ Розрахунки з різними дебіторами ”.

4. 49 “ Страхові резерви ”.

5. 47 «Забезпечення майбутніх витрат».


Тестове завдання 18.

Як на рахунках бухгалтерського обліку буде відображено утримання податку з доходу заробітної плати бухгалтера підприємства?

1. Дт 641 “ Розрахунки за податками і платежами ” Кт 661 “ Розрахунки з оплати праці ”.

2. Дт 661 “ Розрахунки з оплати праці ” Кт 641 “ Розрахунки за податками і платежами ”.

3. Дт 641 “ Розрахунки за податками і платежами ” Кт 92 “ Адміністративні витрати ”.

4. Дт 92 “ Адміністративні витрати ” Кт 641 “ Розрахунки за податками і платежами ”.

5. Дт 30 “ Каса ” Кт 641 “ Розрахунки за податками і платежами ”.


Тестове завдання 19.

Розрахуйте суму заборгованості підприємства із заробітної плати на кінець місяця (сальдо на рахунку 66), якщо відомо, що заборгованість на початок місяця складала 2300 грн., за місяць нараховано 19100 грн., утримано з заробітної плати 1700 грн., виплачено заробітну плату 13800 грн.

1. Дебетове сальдо – 5900 грн.

2. Кредитове сальдо – 3600 грн.

3. Кредитове сальдо – 760 грн.

4. Кредитове сальдо – 5900 грн.

5. Дебетове сальдо - 760 грн.


Тестове завдання 20.

Яку проводку необхідно скласти під час списання собівартості реалізованої продукції ?

1. Дт 90 “ Собівартість реалізації ” Кт 26 “ Готова продукція ”.

2. Дт 79 “ Фінансові результати ” Кт 90 “ Собівартість реалізації ”.

3. Дт 79 “ Фінансові результати ” Кт 91 “ Загальновиробничі витрати ”.

4. Дт 79 “ Фінансові результати ” Кт 93 “ Витрати на збут ”.

5. Дт 90 “ Собівартість реалізації ” Кт 79 “ Фінансові результати ”.


Тестове завдання 21.

Які з перелічених нижче витрат входять до складу інших витрат операційної діяльності?

1. Собівартість реалізованих товарів.

2. Собівартість реалізованих робіт, послуг.

3. Собівартість реалізованих основних засобів.

4. Собівартість реалізованої іноземної валюти.

5. Собівартість реалізованої готової продукції.


Тестове завдання 22.

Яку проводку необхідно скласти під час нарахування амортизації основних засобів використаних для збуту продукції?

1. Дт 92 “ Адміністративні витрати ” Кт 131 “ Знос основних засобів ”.

2. Дт 131 “ Знос основних засобів ” Кт 91 “ Загальновиробничі витрати ”.

3. Дт 93 “ Витрати на збут ” Кт 131 “ Знос основних засобів ”.

4. Дт 23 “ Виробництво ” Кт 131 “ Знос основних засобів ”.

5. Дт 131 “ Знос основних засобів ” Кт 93 “ Витрати на збут ”.


Тестове завдання 23.

Визначити виробничу собівартість готової продукції, якщо:

залишок незавершеного виробництва на початок місяця - 2000;

залишок незавершеного виробництва на кінець місяця - 1500;

прямі витрати - 9000;

1. 7000;

2. 7500;

3. 11000;

4. 9500;

5. 10000.


Тестове завдання 24.

Що є кредиторською заборгованістю?

1. Заборгованість засновників за внесками в статутний капітал.

2. Заборгованість покупців за готову продукцію, товари, роботи, послуги.

3. Заборгованість постачальникам за товари, роботи, послуги.

4. Заборгованість підзвітних осіб за сумами авансів, що видані під звіт.

5. Заборгованість органів соціального страхування по нарахованим лікарняним.


Тестове завдання 25.

Який з перелічених засобів не відноситься до елементів методу бухгалтерського обліку?

1. Інвентаризація.

2. Калькулювання.

3. Порівняння.

4. Документування.

5. Рахунки.


2. Практична частина - 50 балів


2.1. Задача - 25 балів


Списати у виробництво матеріали методом ФІФО на підставі наведених нижче даних:


№ п/п

Операції

Одиниця виміру

Кількість

Ціна за одиницю

Сума

1.

Залишок матеріалів на початок місяця

тон

50

500

?

2.

Сума транспортно-заготівельних витрат на початок місяця


1200

3

Надійшло від постачальників

тон

30

600

?

4

Надійшло від постачальників

тон

40

800

?

5

Разом
?6

Сума транспортно-заготівельних витрат за місяць


1900

7

Відвантажено у виробництво

тон

100
?

8

Залишок на кінець місяця

тон

?
?


25 балів задачі поділяються на:

1. Правильний розрахунок вартості матеріалів методом ФІФО – 5 балів

2. Правильний розрахунок середнього відсотку ТЗР – 5 балів.

3. Правильний розрахунок суми ТЗР, які відносяться до витрачених матеріалів – 5 балів.

4. Правильне складання проводки зі списання матеріалів та визначення суми – 10 балів


2.2. Задача - 25 балів


На підставі наведених нижче вихідних даних складіть бухгалтерські проводки, визначте первинні документи, які підтверджують проведені господарські операції.


Господарські операції олійно-жирового комбінату за січень.

№ п/п

Зміст операцій

Первинні документи

Сума, грн.

1


2

3


4


5


6


7


8

9

10

Виплачена заробітна плата робітникам та службовцям за попередній місяць

Відпущені зі складу матеріали в цех на виробництво продукції

Випущена з виробництва та оприбуткована на склад готова продукція

Надійшла на поточний рахунок передплата за продукцію від покупця

Нараховано ПДВ на суму отриманої передплати (суму визначити)

Отриманий рахунок постачальника за матеріали, що надійшли до складу, у тому числі ПДВ - 5400 грн.

Відвантажено продукцію покупцю за договірними цінами з ПДВ

Нараховане ПДВ від вартості відвантаженої продукції

Списана собівартість реалізованої продукції

В кінці звітного періоду визначається і списується фінансовий результат на нерозподілений прибуток (збиток)

14500

2200

3300


6000


?


32400


9000


?

2900

?25 балів у задачі поділяються на:

1. Правильне складення бухгалтерських проводок - 20 балів.

2. Правильне визначення первинних документів, які підтверджують проведені господарські операції - 5 балів.


^ КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ


Письмові відповіді зі вступного випробування оцінюються за такими критеріями:

90-100 балів – абітурієнт дав правильну й вичерпну відповідь на поставлені запитання, продемонстрував глибокі знання понятійного апарату і літературних джерел, уміння аргументувати своє ставлення до відповідних категорій, залежностей та явищ, вірно розв’язав задачі.

80-89 балів – абітурієнт загалом відповідав на поставлене запитання, але не спромігся переконливо аргументувати свою відповідь, помилився у використанні понятійного апарату, показав задовільні знання літературних джерел. Припустився несуттєвої помилки у розв’язанні задачі.

70-79 балів – абітурієнт надав нечітку відповідь на поставлені запитання, не розкрив сутність питання, не навів приклади відображення об’єкту в обліку, показав задовільне знання літературних та нормативних джерел. Припустився суттєвої помилки у розв’язанні задачі.

24-69 балів – абітурієнт надав правильну відповідь на половину поставлених запитань та лише склав бухгалтерські проводки при розв’язанні задачі.

0-23 балів – абітурієнт дав неправильну або неповну відповідь на запитання, ухилився від аргументації, показав незадовільні знання понятійного апарату і спеціальної літератури чи взагалі нічого не відповів. Не розв’язав задачу.


Увага! У разі використання заборонених джерел абітурієнт на вимогу викладача залишає аудиторію та одержує загальну нульову оцінку.


За підсумками вступного фахового вступного випробування вступник може набрати від 0 до 100 балів включно.

Оцінювання за 100-бальною шкалою

90-100

80-89

70-79

24-69

0-23

Вступник, який набрав менше за 24 бала на фаховому випробуванні, не допускається до участі у конкурсі для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр».

^ РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА


 1. Закон України „ Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні ” від 16.07.1999 р. № 996 – ХІV (зі змінами і доповненнями).

 2. Інструкція по застосуванню Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій. Затверджена наказом Міністерства фінансів України від 30.11.1999 р. № 291.

 3. Податковий кодекс України.

 4. План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій. Затверджений наказом МФУ від 30.11.1999 р. № 291.

 5. Положення (стандарти) бухгалтерського обліку.

 6. Атамас П.Й. Бухгалтерський облік в галузях економіки 2-ге видання, перероблене та доповнене, навчальний посібник, - К: ЦУЛ 2010- 392 с.

 7. Аудит (Основи державного, незалежного професійного та внутрішнього аудиту)./За ред. проф. Немченко В.В., Редько О.Ю. Підручник.- К.:Центр учбової літератури, 2012.- 540с.

 8. Максімова В.Ф. Контроль в управлінні економічними процесами на підприємстві: лекційний матеріал, теоретичний тренінг. Навч. посіб. – Суми: Університетська книга, 2008. – 136 с.

 9. Орлова В.К., Орлів М.С.,Хома С.В. Фінансовий облік, навч. посібник. –К: ЦУЛ, 2010.- 510 с.

 10. Пушкар М.С..Фінансовий облік . Підручник. – Тернопіль: Карт - бланш, 2008. – 628с.Схожі:

Диплом за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста. Цілі та задачі проведення вступного екзамену iconДиплом за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста. Цілі та задачі проведення вступного екзамену
Мета вступного екзамену визначення рівня підготовленості студентів, які мають диплом за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого...
Диплом за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста. Цілі та задачі проведення вступного екзамену iconДиплом за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста. Цілі та задачі проведення вступного екзамену
Мета вступного екзамену – визначення рівня підготовленості абітурієнтів, які мають диплом за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого...
Диплом за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста. Цілі та задачі проведення вступного екзамену iconДиплом за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста. Цілі та задачі проведення вступного екзамену

Диплом за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста. Цілі та задачі проведення вступного екзамену iconДиплом за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста, бакалавра (спеціаліста) за іншим напрямом підготовки
...
Диплом за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста. Цілі та задачі проведення вступного екзамену iconДиплом за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста, бакалаврів та спеціалістів за іншими видами спеціальності
Мета вступного екзамену визначення рівня підготовленості студентів, які мають диплом за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого...
Диплом за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста. Цілі та задачі проведення вступного екзамену iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни
Мета вступного екзамену – визначення рівня підготовленості абітурієнтів, які мають диплом за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого...
Диплом за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста. Цілі та задачі проведення вступного екзамену iconДиплом за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста, бакалавра ( за іншим напрямом підготовки, спеціаліста ( за іншою спеціальністю)

Диплом за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста. Цілі та задачі проведення вступного екзамену iconДиплом за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста Голова фахової атестаційної комісії
move to 0-9283209
Диплом за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста. Цілі та задачі проведення вступного екзамену iconДиплом за освітньо-кваліфікаційним рівнем (молодшого спеціаліста) ухвалено на засіданні кафедри
Типи господарських операцій, котрі викликають зміни в об’єктах бухгалтерського обліку
Диплом за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста. Цілі та задачі проведення вступного екзамену iconТаблиця відповідності спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста напрямам підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра
...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи