М.І. Звєряков „ ” лютого 2013 р. Програма фахового вступного випробування зі спеціальності 03051003 „Експертиза товарів та послуг” icon

М.І. Звєряков „ ” лютого 2013 р. Програма фахового вступного випробування зі спеціальності 03051003 „Експертиза товарів та послуг”
Скачати 457.81 Kb.
НазваМ.І. Звєряков „ ” лютого 2013 р. Програма фахового вступного випробування зі спеціальності 03051003 „Експертиза товарів та послуг”
Дата28.05.2013
Розмір457.81 Kb.
ТипПрограма

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ


ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова приймальної комісії ОНЕУ

__________________ М.І. Звєряков

____” лютого 2013 р.


Програма фахового вступного випробування зі спеціальності

8.03051003 „Експертиза товарів та послуг” на освітньо – кваліфікаційний

рівень «магістр»


Голова фахової атестаційної комісії

кандидат хімічних наук,

____________ доцент Омаров В.О.


Одеса 2013 р.

ЗМІСТ

^ I. ПЕРЕДМОВА

II. Структура фахового вступного іспиту для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістра з базової освіти

ІІІ. Програма фахового вступного іспиту для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістра з базової освіти. Змістовні модулі дисциплін

ІV. Критерії оцінки фахового вступного іспиту для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістра з базової освіти


^ I. ПЕРЕДМОВА

Програму фахового вступного іспиту для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістра розроблено відповідно Освітньо-професійної програми підготовки магістрів напряму підготовки 030510 "Товарознавство і торговельне підприємництво" за спеціальністю 8.03051003 "Експертиза товарів та послуг", які затверджені наказами Міністерства освіти і науки України від 09 лютого 2009 р. № 80, 27 серпня 2010 р. № 943 та варіативною компонентою ОДЕУ для студентів денної форми навчання.

Фаховий вступний іспит для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістра дозволяє виявити рівень підготовки абітурієнтів, ступінь володіння професійними знаннями та уміннями для виконання робочих функцій, зазначених в освітньо-кваліфікаційній характеристиці.

Мета фахового вступного іспиту для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістра - оцінка рівня професійних знань, умінь та навичок вступників.

ІІ. Структура фахового вступного іспиту для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістра з базової освіти

Фаховий вступний іспит для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістра складається з двох етапів:

- Тестової перевірки знань та умінь, що формують основні компетенції вступника.

- Практичної частини, яка передбачає розв’язання ситуативного завдання.

2.1 Програма тестової перевірки знань фахового вступного іспиту для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістра складається з 4 - ох модулів - блоків дисциплін:

Модуль 1. Теоретичні основи товарознавства;

Модуль 2. Товарознавство продовольчих товарів (товарознавство продовольчих товарів рослинного походження, товарознавство продовольчих товарів тваринного походження);

Модуль3. Товарознавство непродовольчих товарів (товарознавство одягово-взуттєвих товарів, товарознавство господарчих, будівельних та товарів культурно-побутового призначення);

Модуль 4. Економіка торговельного підприємства


2.1.1. Банк кількості тестових завдань для діагностики знань абітурієнтів при проведені фахового вступного іспиту для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістра з базової освіти напряму 6.030510 "Товарознавство і торговельне підприємництво" спеціальності "Експертиза товарів та послуг".

1. Теоретичні основи товарознавства - 250

2. Товарознавство продовольчих товарів - 250

3. Товарознавство непродовольчих товарів - 250

4. Економіка торговельного підприємства - 250

Загальна кількість тестів - 1000

Тестові завдання сформовані у закритій формі з запропонованими відповідями, з яких вибирають правильні з множини (п’ять відповідей, тільки одна з яких є правильною).

Тестові завдання закритої форми складаються з трьох компонентів:

- інструкції щодо їх виконання;

- запитальної (змістовної) частини;

- відповідей.

2.2. Практична частина. Типовий екзаменаційний білет для складання фахового вступного іспиту наведений у додатку.


ІІІ. Програма фахового вступного іспиту для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістра з базової освіти. Змістовні модулі дисциплін

Розділи програми фахового вступного іспиту для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістра з базової освіти складені на основі програм дисциплін, що увійшли до складу державного іспиту. Під час підготовки до іспиту рекомендується коригування з літературою, список якої наведено наприкінці кожної програми.


^ Модуль 1. Теоретичні основи товарознавства.


Тема 1. Предмет, об’єкти, методологія товарознавства. Функції товарознавства – загальнопрофесійна, маркетингу, організаційно-комерційна, аналітична. Споживча вартість і споживча цінність як категорія і предмет товарознавства. Методологія товарознавства. Споживчі властивості товарів: соціального призначення, функціональні, експлуатаційні, ергономічні, естетичні, екологічні. Номенклатура споживчих показників.

^ Тема 2. Теоретичні основи формування потреб людини і споживання продовольчих та непродовольчих товарів. Потреби як необхідна властивість функціонування людини. Класифікація потреб. Ієрархічна структура потреб. Типи споживання – утилітарний, пасивний, престижний, перетворювальний, творчий. Типологія споживачів. Теорії харчування людини. Раціональні нормативи споживання непродовольчих товарів.

^ Тема 3. Хімічний склад як основа формування споживчих властивостей продовольчих товарів

Поживні властивості харчових продуктів та їх хімічний склад. Харчові продукти як хімічна і біологічна система. Харчова, енергетична, біологічна, фізіологічна цінність харчових продуктів. Засвоюваність харчових продуктів. Вплив неорганічних речовин харчових продуктів на формування їхніх споживчих властивостей. Вода, форми зв’язку води з сухими речовинами: фізико-механічні, фізико-хімічні та хімічні. Вільна вода і вода зв’язана, значення співвідношення вільної та зв’язаної води для прояву властивостей продукту. Вплив органічних речовин харчових продуктів на формування їхніх споживчих властивостей (вуглеводи, пектинові сполуки, ліпіди і ліпоїди, глікозіди, азотмісткі речовини, ферменти, фенольні сполуки, ароматичні речовини, вітаміни). Фізіологічна роль макро- і мікроелементів для організму людини.

^ Тема 4. Фізичні властивості та їх значення для оцінки якості товарів. Фізичні властивості та їх вплив на формування споживчих властивостей товарів. Густина і шпаруватість як показники якості товарів. Структурно-механічні властивості. Розподілення речовин за міцністю структури. Кристалічні структури. Коагуляційні структури. Показники структурно - механічних властивостей: пластичність, пружність, еластичність, в’язкість, адгезія. Оптичні властивості товарів, їх визначення за допомогою зорового відчуття. Оптична активність. Теплофізичні властивості товарів Врахування теплофізичних показників при зберіганні товарів. Сорбційні властивості продуктів та їх вплив на споживчу цінність товарів. Сорбційні процеси, що відбуваються в продуктах: адсорбція, абсорбція, хемосорбція, капілярна конденсація, десорбція. Вологообмін між продуктами і зовнішнім середовищем. Рівноважна вологість. Значення гігроскопічності при зберіганні товарів. Чинники, які впливають на гігроскопічність товарів.

^ Тема 5. Якість товарів. Методологічні основи оцінки якості товарів Якість продукції як сукупність властивостей і характеристик продукції. Зв'язок між якістю і конкурентоспроможністю товарів. Показники якості продукції – одиничні, комплексні, визначальні, інтегральні, базові. Значення показників якості – оптимальні, граничні, відносні. Рівень якості товару. Показники, що використовуються для визначення рівня якості товарів: показники призначення, довговічності та технологічності, ергономічні і естетичні, показники уніфікації, патентно-правові, економічні. Методологічні основи оцінки якості товарів. Кваліметрія, основні принципи кваліметрії. Особливості оцінювання якості продовольчих і непродовольчих товарів. Методи дослідження якості товарів: вимірювальний, реєстраційний, розрахунковий, органолептичний, експертний, соціологічний.

^ Тема 6. Асортимент, класифікація та кодування товарів Асортимент товарів. Визначення поняття «асортимент», «сортимент». Показники асортименту: структура, повнота, широта, взаємозамінність, стабільність, новизна. Групування товарів за ступенем новизни: нові товари вищого світового рівня, модернізовані, удосконалені, традиційного вжитку, морально застарілі. Груповий та розгорнутий асортимент. Якісний і кількісний аналіз структури асортименту. Формування торгового асортименту. Класифікація товарів для формування торгового асортименту за ознаками вимоги сфери споживання з урахуванням типології споживачів, умов життєдіяльності, видів діяльності.

Суть, мета і значення класифікації. Елементи класифікації: об’єкт, класифікаційна одиниця, класифікаційні основи, групування, глибина класифікації, масштаб класифікації, класифікатор. Визначення понять «вид», «підвид», «тип», «марка», «клас», «підклас» товару. Фасетний та ієрархічний методи класифікації, їхня сутність і правила побудови, класифікатор товарної продукції.

Ознаки спільності об’єктів класифікації. Групування ознак від загального через особливе до одиночного. Системи класифікації товарів: початкова, торгівельна, економіко-статистична, митна, товарів, що підлягають обов’язковій сертифікації, акцизному збору та ін.

Кодування товарів. Сутність і цілі кодування товарів. Основні терміни, поняття і визначення: алфавіт, розгляд коду, структура і довжина кодового позначення. Методи кодування товарів, суть реєстрового і класифікаційного методів, Артикуляція товарів, види і значення артикулів.

^ Тема 7. Основи збереження якості і маси товарів у процесі товароруху

Товарорух як система. Зовнішні та внутрішні чинники, які впливають на зміни споживчих властивостей товарів в процесі товароруху. Класифікація процесів, які відбуваються під час зберігання, транспортування товарів. Фізичні процеси та фактори, які впливають на якість товарів – температура, відносна вологість повітря, механічні сили. Хімічні процеси – меланоїдиноутворення, ферментативне потемніння, денатурація білків, карамелізація цукрів. Біохімічні процеси – дихання, гідроліз, автоліз. Мікробіологічні процеси – бродіння, гниття, пліснявіння. Класифікація продуктів за їх здатністю до тривалого зберігання. Оптимальні режими зберігання. Методи і способи досягнення запланованого режиму зберігання товарів.

Види втрат маси продуктів. Причини їх виникнення і заходи попередження

Пакування і його вплив на формування споживчих властивостей та конкурентоспроможність товарів. Пакування як важливий носій інформації про товар. Тара і пакувальні матеріали, їхні функціональні властивості. Вимоги до якості і безпеки засобів пакування. Критерії оцінки і дослідження якості упаковки.

^ Тема 8. Методи консервування харчових продуктів. Їх вплив на споживчі властивості товарів. Наукові принципи зберігання продовольчих і непродовольчих товарів. Консервування як засіб збільшення термінів зберігання без суттєвих змін їхньої якості. Принципи консервування: біоз, анабіоз, ценоанабіоз, абіоз.

Класифікація методів консервування харчових продуктів. Фізичні методи: консервування низькими (охолоджування і заморожування) і високими (пастеризація, стерилізація, тиндалізація) температурами, обробка іонізуючим випромінюванням, струменями ультрависокої (УВЧ) і надвисокої (НВЧ) частоти, ультразвуком, опромінюванням ультрафіолетовими променями (УФП). Фізико-хімічні методи: консервування висушуванням, кухонною сіллю, цукром, за допомогою в’ялення. Біохімічні методи: консервування квашенням (соління, замочування) плодів, овочів. Хімічні методи консервування: маринування, копчення, етиловим спиртом, використання антибіотиків, антисептиків. Консервуючі фактори, умови їхнього формування і вплив на якість і збереження товарів.

^ Тема 9. Види і засоби інформації про товар. Види інформації про товар та їхня характеристика. Інформація: маркувально-довідкова, маркувально-умовна, рекламно-довідкова, експлуатаційно-супровідна. Вимоги до змісту і форми інформації згідно з Законом України «Про захист прав споживачів» і нормативної документації. Характеристика маркування як основного засобу товарної інформації. Вимоги до маркування. Види носіїв і зміст виробничого товарного маркування. Інформаційні товарні знаки як вид і елемент маркування товару. Класифікація інформаційних знаків маркування товарів.

Вплив інформації на торгівельну діяльність, економічну ефективність торгівельної діяльності, раціональність і ефективність споживання. Значення і роль експлуатаційних документів у дотриманні правил безпеки споживання, оптимальних умов використання, споживчих властивостей товару, правил догляду у сферах обігу і споживання.


Рекомендована література

1. Алексеева Н.Ю. Состав и свойства молока как сырья для молочной промышленности. – М.: Агропромиздат, 1986. – 239 с.

2. Домарецький В.А., Остапчук М.В., Українець А.І. Технологія харчових продуктів. – К.: Вища школа, 2003. – 572 с.

3. Жук Ю.Т. Теоретичні основи товарознавства: Підручник/ За заг. ред. Ю.Т. Жука. – Львів: Компакт-ЛВ, 2009. – 480 с.

4. Жук В.А. Сенсорний аналіз: Навч. Посібник для ВНЗ. – Полтава: РВВ ПУСКУ, 2008. – 206 с.

5. Капрельянц Л.В., Іоргачова К.Г. Функціональні продукти. – Одеса: Друк, 2003. – 312 с.

6. Колесников А.А., Елизарова Л.Г. Теоретические основы товароведения продовольственных товаров. – М.: Экономика, 1985. – 376 с.

7. Кругляков Г.Н., Круглякова Г.В. Товароведение мясных и яичных товаров. Товароведение молочных товаров и пищевых концентратов: Учебник. – М.: Изд. Книготорг. центр «Маркетинг», 2001. – 488 с.

8. Микулович Л.С. Товароведение продовольственных товаров с основами микробиологии, санитарии и гигитены: Учеб. пособие. – Минск: Вышейшая школа, 2002. – 429 с.

9. Николаева М.А. Теоретические основы товароведения: Учеб. для вузов/ М.А. Николаева. – М.: Норма, 2007. – 448 с.

10. Основи фізіології харчування/ Н.В. Дуденко, Л.Ф. Павлоцька, В.С. Артеменко, М.В. Кривоносов, І.С. Кратенко: Підручник. – Х.: Торнадо, 2003. – 407 с.

11. Орлова Н.Я. Теоретичні основи товарознавства продовольчих товарів: Лабораторний практикум. – К.: Київ. держ. торг.-екон. ун-т, 1999. – 107 с.

12. Орлова Н.Я. Теоретичні основи товарознавства продовольчих товарів: Опорний конспект лекцій. – К.: Київ. держ. торг.-екон. ун-т, 1999. – 107 с.

13. Осика В.А. Тара і пакування товарів: Опорний конспект лекцій. – К.: Київ. держ. торг.-екон. ун-т, 2001. – 88 с.

14. Общая технология пищевых производств/ Под ред. Л.П. Ковальской. – М.: Колос, 1993. – 384 с.

15. Петрищев Ф.А. Теоретические основы товароведения и экспертизы непродовольственных товаров: Учебник. – М.: Дашков и К., 2006. – 510 с.

16. Полікарпов І.С., Шумський О.В. Товарна інформація: Підручник. – К.: ЦНЛ, 2006. – 616 с.

17. Попадич И.А., Траубенберг С.Е. Аналитическая химия. – М.: Химия, 1989. – 240 с.

18. Практикум по физико-химическим методам анализа/ Под ред. О.М. Петрухина. – М.: Химия, 1987. – 245 с.

19. Сирохман І.В., Завгородняя В.М. Товарознавство пакувальних матеріалів і тари: Підручник. – К.: ЦНЛ, 2005. – 614 с.

20. Скурихин И.М., Нечаев А.П. Все о пище с точки зрения химика. – М.: Высшая школа, 1991. – 288 с.

21. Смоляр В.И. Рациональное питание. – К.: Науковая думка, 1991.- 365 с.

22. Смоляр В.І. Фізіологія та гігієна харчування: Підручник. – К.: Здоровя, 2000. – 336 с.

23. Технологии пищевых производств/ А.П. Нечаев, И.С. Шуб, О.М. Аношина и др.; Под ред. А.П. Нечаева. – М.: КолосС, 2008. – 768 с.

24. Технология молока и молочных продуктов/ Под ред Г.В. Твердохлебова. – М.: Агрохимиздат, 1991. – 483 с.

25. Уголев А.М. Теория адекватного питания и трофология. – СПб.: Наука, 1991. – 271 с.

26. Фізико-хімічні і біологічні основи консервного виробництва/ Б.Л. Флауменбаум, А.Т. Безусов, В.М. Сторожук, Г.П. Хомич. – Одеса: Друк, 2006. – 400 с.

27. Яцула Г.С., Слободкин В.С., Береза В.Я. Санитарно-гигиенические методы исследования пищевых продуктов и воды. – К.: Вища школа, 1990.- 290 с.

28. ДСТУ 2925-94. Якість продукції. Оцінювання якості. Терміни та визначення.

29. ДСТУ 3021-95. Випробування і контроль якості продукції. Терміни та визначення.

30. ДСТУ 4518:2008. Продукти харчові. Маркування для споживачів. Загальні правила.

31. ДСТУ ISO 7002:2006. Продукти сільськогосподарчі харчові. Схема стандартного методу відбирання проб з партії.

32. ДСТУ 4619:2006. Вироби кондитерські. Правила приймання, методи відбору та підготовки проб.

33. ДСТУ ISO 5538:2004. Молоко та молочні продукти. Відбирання проб. Контроль за якісними ознаками

34. ДСТУ ISO 8197:2004. Молоко та молочні продукти. Відбирання проб. Контроль за кількісними ознаками.

35. ДСТУ 4834:2007. Молоко та молочні продукти. Правила приймання, відбирання та готування проб до контролювання.

36. ГОСТ 3624-92. Молоко и молочные продукты. Титриметрические методы определения кислотности.

37. ГОСТ 3625-84. Молко и молочные продукты. Методы определения плотности.

38. ДСТУ 4421:2005. Сири тверді (український ассортимент). Технічні умови.

39. ДСТУ 6003:2008. Сири тверді. Загальні технічні умови.


Модуль 2. Товарознавство продовольчих товарів


Частина 1. Товарознавство продовольчих товарів рослинного походження

Тема 1. Зерноборошняні товари: зернові культури; крупа і круп'яні концентрати; борошно; хліб і хлібобулочні вироби; сухарні вироби; бубличні вироби; макаронні вироби.

Тема 2. Плодоовочеві товари: свіжі плоди та свіжі овочі; продукти переробки плодів і овочів.

^ Тема 3. Крохмаль, цукор, кондитерські вироби: крохмаль і крохмале-продукти; цукор та його замінювачі; мед; кондитерські вироби - цукристі, борошняні; національні кондитерські вироби; кондитерські вироби спеціального призначення.

^ Тема 4. Смакові товари: чай і чайні напої; кава і кавові напої; прянощі та приправи; безалкогольні напої; слабоалкогольні напої; алкогольні напої; тютюнові вироби.


Частина 2. Товарознавство продовольчих товарів тваринного походження
Тема 1. Харчові жири:
склад і властивості сировини; речовини супутні гліцеридам; рослинні олії; тваринні топлені жири; гідрогенізовані та переетирифіковані жири; маргарин; жири для кулінарії, кондитерські, хлібопекарні; майонез.

^ Тема 2. Молоко і молочні товари: молоко та вершки; кисломолочні продукти; молочні консерви; морозиво; масло вершкове; сири.

Тема 3. Яйця та яєчні товари: пташині яйця; продукти переробки яєць.

Тема 4. М'ясо та м'ясні товари: характеристика забійних тварин; класифікація і маркування м'яса; морфологічний склад м'яса; після забійні зміни в м'ясі; холодильна обробка і розбирання м'ясних туш для роздрібної торгівлі; м'ясні субпродукти; м'ясо птиці; м'ясні копченості; ковбасні вироби; м'ясні консерви; фасоване м'ясо та м'ясні напівфабрикати; м'ясні кулінарні вироби.

^ Тема 5. Риба та рибні товари: жива товарна риба; водні нерибні об'єкти харчового використання; риба заморожена та морепродукти; солоні та мариновані гідробіонти; сушені, в'ялені та копчені гідро-біонти; консерви і пресерви з гібробіонтів; напівфабрикати і кулінарні вироби з гідробіонтів. Ікорні товари.

^ Тема 6. Харчові концентрати.


При підготовці до іспиту абітурієнт повинен знати:

- стан та перспективи розвитку окремих груп продовольчих
товарів, їх споживання, розвиток і торгівлю в Україні та
інших країнах світу;

- хімічний склад і значення у харчуванні;

- сировину, що використовується для виробництва продовольчих
товарів, її склад та властивості;

- основи виробництва продовольчих товарів, технологічні особливості
виробництва окремих груп товарів, закономірності формування їх
якості та споживних властивостей;

- класифікацію та асортимент товарів вітчизняного і зарубіжного
виробництва, принципи формування асортименту товарів;

- вимоги до якості продовольчих товарів;

- методи оцінки якості продовольчих товарів;

- нормативну документацію на асортимент продовольчих товарів,
оцінку якості та методи дослідження;

- умови зберігання і транспортування продовольчих товарів, фактори, що впливають на зміну їх якості під час зберігання, транспортування та реалізації.


Рекомендована література

1. Мадані М.М. Програма нормативної дисципліни "Товарознавство
продовольчих товарів". – Одеса ОДЕУ, 2010. - 14 с.

2. Сирохман І.В., Задорожний І.М.,Пономарьов П.Х. Товарознавство продовольчих товарів: Підручник. 4-е вид, переробл. і доп. - Київ: Лібра, 2007. - 600 с.

3. Сирохман І.В. Товарознавство крохмалю, цукру, меду
кондитерських виробів. Підручник. . - Київ: Лібра, 2009. - 390 с.

4. Задорожний І.М. Товарознавство зерно борошняних товарів:
Підручник. -К.: Вища шк., 1993. - 189 с.

5. Сирохман І.В., Лозова Т.М. Товарознавство м'яса та м'ясних
товарів. 2-е вид. перероб. та доп. Підручник. - К.: Центр учбової
літератури, 2009. — 378 с.

6. Орлова Н.Я., Пономарьов П.Х. Товарознавство продовольчих
товарів. "Фрукти, ягоди, овочі, гриби та продукти їхньої
переробки": Підручник. - К.: ВЦ КНТЕУ, 2002.

7. Рудавська Г.Б., Сирохман І.В. Товарознавство молочних і яєчних товарів: Підручник. - К.: ВЦ КНТЕУ, 2000.

8. Тищенко Є.В., Пономарьов П.Х. Товарознавство харчових жирів: Підручник. - К.: ВЦ КНТЕУ, 2000.

Модуль 3. Товарознавство непродовольчих товарів.


Частина 1. Товарознавство одягово-взуттєвих товарів

Тема 1. Текстильні, швейні та трикотажні товари. Волокна - натуральні, штучні, синтетичні нитки; ткацькі переплетення, тканини; швейні товари - побутові; спортивні; спеціальні; відомчий одяг;

Тема 2. Трикотажні переплетення, трикотажний одяг. Верхній, білизна; панчішно-шкарпеткові товари, рукавички; шарфи.

Тема 3. Взуттєві товари. Взуттєві матеріали: натуральні, штучні, синтетичні шкіри, текстильні матеріали.

Тема 4. Шкіряне взуття: види, деталі, методи кріплення, розмірно-повнотний асортимент, асортимент за призначенням - побутове, спортивне взуття. Гумове взуття.

^ Тема 5. Хутряні товари: Хутрова сировина, мінливість формування споживних властивостей напівфабрикату; асортимент напівфабрикату -зимові, весняні види хутра, хутряний свійський напівфабрикат, морський; вироби з хутра - верхній одяг, головні убори, хутряні убори, частина одягу з хутра.

^ Тема 6. Галантерейні товари: Текстильна галантерея; шкіряна галантерея; металева галантерея; галантерея з пластичних мас та виробних матеріалів, щіткові вироби, дзеркала.


Частина 2. Товарознавство господарчих, будівельних та товарів культурно-побутового призначення

Тема 1. Товари господарського призначення. Товари із пластмас, хімічні товари і- нафтопродукти, клеючі засоби, лакофарбові, фарби, мийні засоби, мінеральні добрива тощо.

Тема 2. Силікатні побутові товари. скляні, керамічні побутові товари — фарфор, фаянс, майоліка, гончарні..

^ Тема 3. Металогосподарські товари. Метали та сплави, металевий посуд, вироби для механічної обробки харчових продуктів, столові прибори, нагрівальні і освітлювальні прилади, приладдя для вікон і дверей, інструментальні товари, садово-городній інвентар.

^ Тема 4. Побутові електричні товари. Електроустановочні вироби, побутові світильники, люмінесцентні лампи, електроосвітлювальна арматура, прилади для нагрівання води, прилади для сушіння, опалювальні прилади, інструмент з електронагрівом, побутові електричні машини, адсорбційно-

дифузійні холодильники, термоелектричні холодильники, побутові пральні машини, машини для прасування, машини для прибирання приміщень - пилососи, підлогонатирачі, комбіновані машини для прибирання, побутові швейні машини, машини для механізації кухонних робіт, машини для підтримання мікроклімату в приміщенні, побутові кондиціонери, машини для механізації робіт на присадибній ділянці, сигнальні та контрольно-вимірювальні прилади, хімічні джерела світла, контрольно-вимірювальні прилади і зарядні пристрої тощо

^ Тема 5. Меблеві товари.

Тема 6. Будівельні товари. Мінеральні в'яжучі речовини, стінові, покрівельні та гідроізоляційні, теплоізоляційні, облицювальні, оздоблювальні, матеріали для підлоги, світлопропускальні, санітарно-технічні вироби і встановлювальна арматура.

^ Тема 7. Товари культурно-побутового призначення. Шкільно-письмові та канцелярські товари, канцелярські технічні засоби та мікрокалькулятори, фото-і кінотовари.

^ Тема 8. Побутові радіоелектронні товари. Радіоприймачі., тюнери, телевізори, магнітофони, лазерні програвачі, відеомагнітофони, відеокамери.

Музичні товари: струнні, смичкові, щипкові, клавішні, духові, ударні, електромузичні інструменти.

Тема 9. Іграшки і ялинкові прикраси.

Тема 10. Товари для спорту і туризму.

Тема 11. Товари для полювання і рибальства.

Тема 12. Транспортні засоби.

Тема 13. Ювелірні товари та побутові годинники.


Після вивчення відповідних розділів абітурієнт повинен знати:

- стан та перспективи розвитку окремих груп товарів, категорії,
поняття, терміни, визначення, класифікацію;

- фактори формування споживчих властивостей: сировину, технологію виробництва;

- оцінку якості, показники властивостей, методи випробувань;

- контроль якості, правила користування та умови зберігання товарів;

- асортимент товарів, види, різновиди, конструктивні особливості,
класифікаційні ознаки.


Рекомендована література

1. Товарознавство господарських товарів: Підруч. для студ. товарознав. спец. вищ. навч. закл. / Н.К. Кисляк, Т.М. Коломієць, В.М. Кравченко. -К.: КНИГА, 19-Т. 11. -2004. -448с.

2. Власова А.В. Основи товарознавства непродовольчих товарів. Навчальний посібник. - К.: Центр навчальної літератури, 2006. - 208 с.

2. Шепелев А.Ф., Печенежская И.А. Товароведение и экспертиза непродовольственных товаров: Учебное пособие. — Москва: ИКЦ „Март"; Ростов Н/Д, 2003. - 672 с.

3. Ходыкин А.П., Ляшко А.А., Волошко Н.И., Товароведение непродовольственных товаров: Учебник.- 2-е изд., испр. - М.: Издательско —торговая корпорация „Дашков и К", 2007. - 544 с.

4. Справочник товароведа: Непродовольственные товары: В 3-х т. Т. 2 / С.И. Баранов, Е.И. Веденеев, А.Я. Володенков и др. - 3-е изд., пере
раб. -М.: Зкономика, 1990.- 463 с.

5. Михайлов В.І. Товарознавство електропобутових товарів: Підручник. -К.: ВЦКДТЕУ, 1999.-232 с.

6. Ляшко А.А., Ходыкин А.П. Товароведение и експертиза культтоваров. Товары для эстетического и интеллектуального развития: Учебное пособие. - М: Издательско -торговая корпорация „Дашков и К", 2007. -298 с.

8. Шепелев А.Ф., Гутова И,А,, Шмелев А.В. Товароведение и экспертиза ювелирных товаров и часов: Учебное пособие. - Ростов н/Д:
издательский центр „МарТ", 2001. - 192 с.


Модуль 4. Економіка торговельного підприємства


Тема 1. Підприємство в системі ринкових відносин. Підприємство, як суб’єкт ринкових відносин, функціонально-правовий статус його діяльності. Організаційно-економічні особливості функціонування різних видів підприємств. Підприємство та зовнішнє середовище його функціонування. Державне регулювання діяльності торговельних підприємств. Стратегія діяльності торговельного підприємства та її обґрунтування.

Система стратегічних цілей діяльності торговельного підприємства та фактори, що її обумовлюють. Моніторинг та прогноз стану зовнішнього середовища торговельного підприємства. Конкурентоспроможність торговельного підприємства та методи її оцінки. Організація планування господарсько-фінансової діяльності торговельного підприємства.
^
Тема 2. Управління товарооборотом торговельного підприємства

Сутність товарообороту підприємства як економічної категорії та показника діяльності. Класифікація товарообороту підприємства та характеристика його окремих видів. Основні фактори, що визначають обсяг, структуру та перспективи розвитку товарообороту підприємства. Вихідні умови та порядок розробки стратегії управління товарооборотом підприємства. Економічні межі діяльності торговельного підприємства в умовах ринку. Аналіз обсягу та структури товарообороту підприємств. Обґрунтування обсягу товарообороту підприємства на плановий період

^ Тема 3. Управління товарними запасами та товарним забезпеченням обороту торговельного підприємства. Суть та склад товарних запасів торговельного підприємства. Показники, що характеризують стан товарних запасів торговельного підприємства. Фактори, що визначають розмір та швидкість обороту товарних запасів. Стратегія управління товарними запасами підприємства. Методики аналізу товарних запасів. Нормування та планування товарних запасів. Оперативне регулювання та контроль за утворенням товарних запасів.

Товарне забезпечення товарообороту в системі управління діяльністю торговельного підприємства. Форми та механізм формування товарного забезпечення обороту. Аналіз формування товарного забезпечення обороту торговельного підприємства. Оцінка ефективності комерційних угод із закупівлі товарів.

^ Тема 4. Управління трудовими ресурсами (персоналом) торговельного підприємства.

Характеристика трудових ресурсів (персоналу) торговельного підприємства. Вихідні передумови та завдання управління трудовими ресурсами (персоналом) торговельного підприємства. Аналіз формування та використання персоналу торговельного підприємства. План з праці торговельного підприємства та методики його розробки.
^ Тема 5. Управління поточними витратами торговельного підприємства. Економічна природа поточних витрат торговельного підприємства. Валові витрати торговельного підприємства, їх характеристика та регулювання. Витрати обігу торговельного підприємства та їх склад за різними кваліфікаційними ознаками. Показники, що характеризують витрати обігу торговельного підприємства. Фактори, що визначають розмір витрат потреби обігу торговельного підприємства. Стратегія управління поточними витратами торговельного підприємства. Вихідні передумови та методичний інструментарій аналізу витрат обігу торговельного підприємства. Методи обґрунтування плану витрат обігу в цілому по підприємству та по окремих статтях витрат.
Тема 6. Управління доходами та прибутком торговельного підприємства. Склад та джерела утворення доходів торговельного підприємства. Чинники, які визначають розмір доходів торговельного підприємства. Цінова політика торговельного підприємства та механізм її формування. Стратегія управління доходами торговельного підприємства. Вихідні умови та методичний інструментарій аналізу доходів торговельного підприємства. Методи обґрунтування плану-прогнозу доходів торговельного підприємства.

Економічна природа та джерела утворення прибутку торговельного підприємства. Рентабельність торговельного підприємства та показники, котрі ї характеризують. Фактори, що визначають прибуток та рентабельність торговельного підприємства. Стратегія управління прибутком торговельного підприємства. Вихідні передумови та методика аналізу прибутку підприємства. Методика обґрунтування (прогнозу) прибутку на майбутній період. Розподіл та використання прибутку підприємства.
^ Тема 7. Фінансові основи формування майна торговельного підприємства. Склад та особливості майна торговельного підприємства. Управління формуванням майна підприємства в процесі його створення. Джерела фінансових коштів, що використовуються для формування майна торговельного підприємства. Порядок формування та ви користування фінансових фондів торговельного підприємства. Аналіз майна торговельного підприємства та ефективності його використання. Вартість майна підприємства та методи її оцінки.

^ Тема 8. Основні фонди торговельного підприємства та підвищення ефективності їх використання

Поняття, оцінка та склад основних фондів торговельного підприємства. Оцінка та відтворення основних фондів торговельного підприємства. Аналіз стану та ефективності використання основних фондів торговельного підприємства. Завдання управління основними фондами підприємства та шляхи її вирішення.
^ Тема 9. Управління оборотними активами торговельного підприємства . Обігові активи торговельного підприємства, характеристика їх складу та особливостей кругообороту. Стратегія управління обіговими активами: вихідні умови та порядок її розробки. Аналіз обігових активів торговельного підприємства. Планування потреби підприємства в формуванні обігових активів. Управління дебіторською заборгованістю торговельного підприємства. Управління грошовими коштами торговельного підприємства.

^ Тема 10. Управління формуванням власних фінансових ресурсів торговельного підприємства та залученням позикових ресурсів. Поняття та склад власних фінансових ресурсів. Механізм формування окремих джерел внутрішніх власних фінансових ресурсів. Стратегія формування власних фінансових ресурсів: цілі, вихідні передумови та порядок розробки. Аналіз формування та використання власних фінансових ресурсів торговельного підприємства.

^ Тема 11. Позикові ресурси торговельного підприємства та форми їх залучення. Стратегія залучення позикових ресурсів на торговельне підприємство. Аналіз політики торговельного підприємства із залученням позикових ресурсів та оцінка її ефективності. Визначення потреби торговельного підприємства в банківських позиках та термінів їх використання. Вибір оптимальних умов залучення банківських позик. Оптимізація структури капіталу торговельного підприємства.


Після вивчення відповідних розділів абітурієнт повинен знати:


- питання економічного механізму, стратегії та тактики діяльності торговельних підприємств у сучасних умовах господарювання;

- методичний інструментарій розробки та реалізації завдань управління господарсько-фінансовою діяльністю торговельного підприємства;

- методичний інструментарій аналізу та планування окремих показників діяльності підприємства та його діяльності в цілому;

- діючий економічний механізм торговельного підприємства та методи розробки обґрунтованих пропозицій щодо його удосконалення;

- соціально - економічну ефективності та наслідки управлінських рішень, що приймаються.


Рекомендована література

 1. Господарський кодекс України.

 2. Цивільний кодекс України.

 3. Закон України “Про державну підтримку малого підприємництва” від 19.10.2000

 4. Закон України ”Про власність” // Голос України – 1991 – 7 лют.

 5. Закон України “Про захист прав споживачів” // Голос України – 1991 – 12 черв.

 6. Закон України “Про господарські товариства” // Нові закони України – К.,1993

 7. Закон України “Про оплату праці” // Підприємництво і ринок України. – 1995 - №3

 8. Закон України “Про акцизний збір” // Нові закони України – К.,1992

 9. Закон України “Про інвестиційну діяльність” // Голос України. – 1991. – 18 березн.

 10. Закон України “Про банки та банківську діяльність”. // Прада України. – 1991. 4 лип.

 11. Методичні рекомендації із формування складу витрат та порядку їх планування в торговельній діяльності, затверджених Наказом Міністра економіки та з Питань Європейської інтеграції України від 22.05.2002р. №145.

 12. Постанова НБУ “Про кредитування” № 246 від 28.09.95 зі змінами та доповненнями.

 13. Бланк И. А. “Управление торговым предприятием”. - М.: Ассоциация авторов и издателей. ТАНДЕМ. Издательство ЭКМОС, 1998 – 416с.

 14. Баканов М.И., Шеремет А.Д. Теория экономического анализа. – М.: Финансы и статистика, 1993.

 15. Дашков Л.П., Пахбучиянц В.К. Коммерция и технология торговли. - М.: Информационно-внедренческий центр “Маркетинг”, 1999 – 448с.

 16. Гриню Н.А, Унковська Т.Є.Політика залучення позикових коштів торговельним підприємством. Навчальний посібник. – К.:КДТЕУ, 1997

 17. Економіка підприємства. Підручник. (За заг.ред. С.Ф.Покропивного). К.:КНЕУ, 2000

 18. Комерційна діяльність на ринку товарів та послуг. Підручник. /За редакцією проф. Апопія В.В, проф.. Гончарука Я.А. - К.: НМЦ “Укоопосвіта”, 2002 – 458 с.

 19. Кравченко Н.И. Экономический анализ деятельности предприятий торговли и общественного питання. Мн.: Высшая школа, 1995

 20. Кравченко Н.И. Анализ хозяйственной деятельности в торговли. М.: Высшая школа, 1995

 21. Кучеренко В.Р., Доброва Н.В., Гордієнко О.М. Практичний курс підприємництва. (Практикум з економіки і організації підприємницької діяльності). Навчальний посібник – Одеса: “Аспект, 2003 р. – 130 с.

 22. Мазаракі А.А. та ін. Економіка торговельного підприємства. Підручник для вузів. (Під ред. проф. Н.М. Ушакової). - К.: “Хрещатик”, 1999

 23. Маркетинг: основи теорії та практики. Навчальний посібник. / За загальною редакцією В.В.Липчука. – Львів: «Новий Світ – 2000»; «Магнолія плюс». – 2003. - 288 с.

 24. Малий бізнес та підприємництво в ринкових умовах господарювання: Навч. посібник/ Л.І.Воротіна, В.Є.Воротін, Л.А.Мартинюк, Т.В.Черняк; За заг. ред. проф.. Л.І. Вороніної. – К.: Вид-во Європ. ун-ту, 2002. – 307 с.

 25. Осипова Л.В. “Основы коммерческой деятельности”. Учебник. – М: Банки и биржи “ЮНИТИ”, 1997 – 324 с.

 26. Организация, технология и проектирование торговых предприятий. М.: Информационно-внедренческий центр “Маркетинг”, 2001.

 27. Памбухчиянц О.В. Организация и технология коммерческой деятельности”. – М.: Информационно-внедренческий центр “Маркетинг”, 2001. – 450 с.

 28. Панкратов Ф. Г. “Коммерческая деятельность”. – М: Информационно-внедренческий центр “Маркетинг”, 2000. – 580 с.

 29. Панкратов Ф.Г. и др. Практикум по коммерческой деятельности: Учебное пособие. М.: Информационно-внедренческий центр “Маркетинг”, 1999.

 30. Родионов И.А. Планирование прибыли на торговом предприятии. – М., 1996

 31. Саниахметова Н.А. Юридический справочник предпринимателя. – Х.: 2001

 32. Селезнев В. Основы рыночной экономики Украины. / Учеб. пособие. – 2-е изд., доп. и перераб. – К.: А.С.К., 2002 – 656 с.

 33. Синецкий Б. И. “Основы коммерческой деятельности”. Учебник.- М.: Юристъ, 1998. – 254 с.

 34. Тарасюк Г.М., Шваб Л.І. Планування діяльності підприємства. Навч. посібник. – К.: “Каравела”, 2003 – 432 с.

 35. Торговое дело: экономика и организация. /Под ред. Л.А. Брагина. – М.: Инфро – М, 1999. – 256 с.ІV. Критерії оцінки фахового вступного іспиту для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістра з базової освіти

Оцінка знань вступників з комплексного фахового вступного екзамену здійснюється за 100 бальною системою за двома складовими:

 1. за результатами тестового контролю вступник отримує максимально 50 балів (1 бал х 50 тестів);

 2. за результатами розв’язання практичного завдання студент максимально отримує 50 балів (25 балів х 2 задачі).

Кожна задача оцінюється за такими критеріями:

25 балів – завдання виконано повністю, задача розв’язана цілком вірно з наведенням вірних формул та розрахунків, відповідним поясненням та обґрунтуванням отриманих відповідей, які свідчать про рівень навичок та вмінь, висновки аргументовані та оформлені належним чином;

21-24 балів – завдання виконано повністю, задача розв’язана вірно, але відсутні відповідні пояснення;

16-20 балів – завдання виконано не менш як на 70%, при вирішенні задачі зроблено арифметичні помилки, однак алгоритм розв’язання вірний;

11-15 балів – завдання виконано не менш як на 50%, припущені незначні помилки у розрахунках або оформленні;

1-10 балів – задача виконана менш як на 50 %, припущені принципові помилки в розрахунках і оформленні;

0 балів – задача розв’язана цілком невірно або взагалі не вирішена.

^ Підсумкова оцінка комплексного фахового вступного екзамену складається із загальної оцінки за всі завдання. Вступник може набрати від 0 до 100 балів включно.

Вступник, який набрав менше за 24 бали на фаховому випробуванні, не допускається до участі у конкурсі на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр».


Додаток

^ ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Фаховий вступний іспит для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістра

Освітній напрям: 0305 „Торгівля "

Спеціальність: 8.03051003 „Експертиза товарів та послуг "

Екзаменаційний білет № 1

І. Тестові завдання - 50 балів.(В кожному тесті одна правильна відповідь, яка оцінюється в 1 бал)

Модуль 1.

1. Що може бути предметом товарознавства на 1 та 2 рівнях пізнання?

1.Споживна вартість товару;

2. Властивості товарів;

3. Параметри товарів;

4. Показники якості.

5. Показники кількості.

2. Яка в середньому для людини добова потреба у воді?

1. 2,5 – 3,0л;

2. 4-4,0л;

3. 5,0л;

4. 1,0л;

5. 3,5-4,0л;

3. Визначте добову потребу у вуглеводах для організму людини:

1. 400-500г;

2. 50-100г;

3. 1000-1500г;

4. 10-50г.

5. 500-1000г;

4. Який біохімічний процес обумовлює життєдіяльність свіжих плодів і овочів під час їх зберігання?

1. Аеробне дихання;

2. Автоліз;

3. Гідроліз;

4. Карамелізація.

5. Анаеробне дихання

5. Які сполуки є продуктами проміжного гідролізу крохмалю?

1. Декстрини;

2. Глюкоза;

3. Фруктоза;

4. Мальтоза

5. Етанол

6. Який з процесів зумовлює до неферментативного потемніння харчових продуктів?

1. Гідроліз:

2. Утворення флобафенів;

3. Меланоїдиноутворення;

4. Дихання;

5. Бродіння;

7. Що називається позиціюванням товару на ринку?

1.Визначення місця на ринку та розробка комплексу заходів, що забезпечують товарові конкурентноздатність;

2.Сегментація ринку;

3. Типологія споживачів;

4. Визначення конкурентів.

5. Визначення постачальників;

8. Як називається метод консервування, що передбачає обробку продукту температурами вище 100° С?

1.Стерилізація;

2. Пастеризація;

3. ВЧ і НВЧ;

4. Бланшування

5. Коагуляція

9. Чим обумовлена біологічна безпечність харчових продуктів?

1. Вмістом білків, жирів, вуглеводів;

2. Вмістом вітамінів, мінеральних елементів;

3. Вмістом незамінних поживних речовин та біологічно активних сполук;

4. Відсутністю токсичного, канцерогенного, мутагенного впливу на організм людини.

5. Вмістом клітчатки;

10. Чим обумовлена фізіологічна цінність харчових продуктів?

1. Засвоюваністю поживних речовин;

2. Вмістом біологічно активних сполук;

3. Специфічною дією речовин на органи і системи людини;

4. Відповідністю показників якості продукту вимогам нормативної документації.

5. Вмістом мікроелементів;

11. Чим обумовлена енергетична цінність харчових продуктів?

1. Вмістом білків, жирів, вуглеводів;

2. Вмістом вітамінів, мінеральних елементів;

3. Засвоюваністю;

4. Доброякісністю.

5. Вмістом мікроелементів;

12. Визначте найслабкіший тип зв'язку води з сухими речовинами в харчових продуктах:

1. Фізико-механічний;

2. Фізико-хімічний;

3. Хімічний;

4. Адсорбційний.

5. Абсорбційний.

13. Назвіть кінцевий продукт гідролізу крохмалю:

1. Фруктоза;

2. Мальтоза;

3. Глюкоза;

4. Декстрини.

5. Етанол

Модуль 2.

14. Вкажіть розмір повітряної камери, для дієтичного яйця:

1.     не більше 4 мм;

2.     не більше 7 мм;

3.     не більше 11 мм.

4.     не більше 15 мм.

5.     не більше 17 мм.

15. Оптимальні умови зберігання крупів і борошна:

1.     відносна вологість повітря ( ВВП ) 90 – 95 %, температура 2 – 4 0С;

2.     ВВП 85 – 90 %, температура 5 – 15 0С;

3.     ВВП 60 - 70 %, температура 5 – 15 0С;

4.     ВВП 60 – 70 %, температура 5 – -10 0С;

5.     ВВП 85- 90 %, температура 10 – 20 о С.

16. Основна сировина у хлібопеченні:

1.     борошно, жири, цукор, вода;

2.     борошно, сіль, дріжджі, жири;

3.     борошно, сіль, дріжджі, вода;

4.     борошно, прянощі, молочні та яєчні продукти, сіль, дріжджі.

5.     борошно, прянощі, молочні та яєчні продукти, сіль.

17. Які терміни зберігання сушених абрикосів за температури від 0 до 20 0 С і відносної вологості повітря 70%, міс.:

1. 6;

2. 12;

3. 16;

4. 18.

5. 24.

18. На які товарні сорти поділяють банани за ГОСТ Р51603 – 2000:

1.     1 – й і 2 – й;

2.     не ділять;

3.     екстра, 1 – й і 2 – й;

4.     вищий і 1 – й.

5.     1-й, 2- й, 3-й.

19. Вироби з пружного й еластичного тіста, переважно з помірною кількістю цукру, мають шарувату структуру, досить світле забарвлення поверхні, проколи, зубчасті або тиснені краї ( по периметру )

1.     крекер;

2.     печиво цукрове;

3.     печиво затяжне;

4.     галети.

5.     хлібні палички.

20. Мінімальний ступінь дрібнення 96% нормується для шоколаду:

1.     звичайного з добавками;

2.     звичайного без добавок;

3.     десертного з добавками;

4.     десертного без добавок.

5.     звичайного з начинками.

21. Марочні вина з помірною солодкістю, м’яким смаком, специфічним карамельним тоном і ароматом належить до типу:

1.     хересу;

2.     марсали;

3.     портвейну;

4.     мадери.

5.     столових

22. Найбільш цінними складниками чаю вважають:

1.     дубильні речовини;

2.     вітаміни;

3.     кофеїн;

4.     амінокислоти.

5.     мінеральні елементи

23. До емульгаторів майонезу належать:

1.     аскорбат натрію, сорбіт калію, концентрат білків;

2.     полі фосфат, ортофосфатна кислота, сорбіт калію;

3.     продукт яєчний гранульований, концентрат сироватковий, поліфосфат;

4.     моногліцериди жирних кислот, ортофосфорна кислота, сорбіт калію.

5.     ортофосфорна кислота, сорбіт калію.

24. До згущувачів стабілізаторів для майонезу, що виготовляються з морських водоростей, належать:

1.     камедь гуарова, агар, карагенан;

2.     карбоксиметил-целюлоза, пектин, альгінова кислота;

3.     камедь ріжкового дерева, камедь гуарова, агар;

4.     альгінова кислота, альгінат натрію, карагенан, агар.

5.     альгінат натрію, карагенан, агар.

25. На спожиткову тару з молоком і вершками наносять:

1.     число кінцевого терміну реалізації;

2.     день кінцевого терміну реалізації;

3.     кінцевий термін придатності до споживання;

4.     кінцевий термін реалізації або кінцевий термін придатності до споживання.

5.     тільки дату вигготовлення.

26. Оптимальна температура для зберігання пастеризованого і пряженого молока та пастеризованих вершків:

1.     (6+-4)0С;

2.     (6+-3)0С;

3.     (2+-2)0С;

4.     (4+-2)0С .

5.     0 – 7 оС.


Модуль 3.

27. Вирівнювання ширини тканин до заданої форми здійснюють за допомогою способу:

1.       Спиртування;

2.       Друкування;

3.       Ширіння;

4.       Каландрування;

5. Колядування;

28. Обробка тканин при якій ворс на лицьовій поверхні тканин викладають у вигляді різних фігур – це:

1.       Мерсеризація;

2.       Ратинірування;

3.       Відбілювання;

4.       Карбонізація;

5. Нейтралізація;

29. Який процес відносять до заключної обробки тканин?

1.       Друкування;

2.       Промивання;

3.       Апретування;

4.       Мерсеризація;

5. Нейтралізація;

30. Місцевий дефект тканини у вигляді відсутності однієї або кількох ниток основи – це:

1.       Близна;

2.       Проліт;

3.       Залом;

4.       Складка.

5. Заліт

31. Дефект у вигляді двох або кількох ниток, зароблених замість однієї:

1.       Мушкуватість;

2.       Смуга;

3.       Двійник;

4.       Залом;

5.       Близна;

32. Дефект у вигляді чергування тонких і товстих ниток – це:

1.       Кручення;

2.       Ворсистість;

3.       Переслідження;

4.       Петля;

5. Здвієна петля;

33. Чистокрепова легка тканина (25 г/м2., з крепових ниток по основі та утку, полотняного переплетення - це:

1.       Креп-шифон;

2.       Креп-жоржет;

3.       Крепдешин;

4.       Креп-сатин;

5. Креп-атлас;

34. Бавовняні тканини, вироблені з суконної пряжі, двошаровим пере­плетенням, з застилом, з високими теплозахисними властивостями, гладкофарбовані, - це:

1.       Драпи;

2.       Сукна;

3.       Шевіоти;

4.       Трико;

5. Сатини;

35. Які матеріали використовують для виготовлення деталей бортової прикладки верхнього чоловічого одягу?

1.       Флізелін;

2.       Ватин;

3.       Синтапон;

4.       Прокламілін;

5. Лавсан.

36. Які дефекти у сортовій швейній продукції не допускаються:

1.       Опал;

2.       Ласи;

3.       Заломи;

4.       Несиметрічність кінців коміра - 0,3 см;

5. Несиметрічність кінців коміра - 0,1 см;

37. Який вид відносять до літніх бавовняних тканин:

1.       Ситець;

2.       Вуаль;

3.       Бумазея;

4.       Сатин;

5. Маркізет;

38. Який вид відносять до міжсезонних бавовняних тканин:

1.       Маркізет;

2.       Тафта;

3.       Батист;

4.       Оксамит;

5. Вуаль;


Модуль 4.

39. Що є результатом (ефектом) комерційної угоди?

1. Одержання валового доходу;

2. Одержання номінального або реального чистого прибутку;

3. Одержання балансового прибутку;

4. Зниження кредиторської заборгованості підприємства-покупця.

5. Зниження довгострокової заборгованості підприємця-покупця.

40. Чи розрізняються поняття "основні фонди торговельних підприємств" та "матеріально-технічна база торговельних підприємств"?

1.  Так, перше поняття входить до складу другого;

2.  Ні, дані поняття ідентичні;

3. Так, друге поняття входить до складу першого;

4.  Ні, дані поняття означають теж саме;

5. Жодна із зазначених відповідей не свідчить про це.

41. До складу матеріально-технічної бази підприємства крім власних основних фондів входять:

1.Мобілізаційні активи підприємства повним обсягом.

2.Фонди обертання;

3.Програмні продукти щодо технологічного наповнення процесу формування управлінських рішень;

4.Орендовані основні фонди та оборотні фонди, що використовуються у торговельно-виробничому процесі;

5. Обігові кошти.

42. Чи співпадають між собою величини основних фондів та основних засобів підприємства?

1.    Ні, не співпадають;

2.    Так, співпадають;

3.    Так, але тільки на момент введення основних фондів у дію;

4.    Економічно не пов'язані поняття;

5.    Інколи співпадають.

43. Що відбувається з натурально-речовою формою основних фондів у процесі їх експлуатації?

1. Вона споживається частково у міру участі в торговельно-виробничому процесі;

2.  Вона залишається незмінною на весь період експлуатації;

3. Переноситься на товар, що реалізується;

4. Повністю переноситься на товар, що реалізується;

5. Вона залишається незмінною на період гарантійного терміну.

44. Оцінка основних фондів за первісною вартістю має враховувати:

1. Вартість придбання, доставки, монтажу й наладки основних фондів;

2. Вартість придбання основних фондів;

3. Вартість придбання основних фондів та витрат на маркетингові дослідження щодо їх вибору.

4. Вартість придбання основних фондів та витрат на їх замовлення.

5. Вартість придбання основних фондів та витрат на переговори.

45. В яких одиницях виміру здійснюється облік, аналіз і планування основних фондів підприємства?

1.   Винятково у натуральних одиницях виміру;

2.   Винятково у вартісних одиницях виміру;

3.   Як у вартісних так і в натуральних одиницях виміру;

4. В умовних одиницях

5.  Винятково у вартісних одиницях виміру;

46. Яка складова основних фондів має визначальний вплив на рівень продуктивності праці робітників підприємства?

1.  Виробничі машини та обладнання;

2. Будівлі, споруди та передавальні пристрої;

3.  Нематеріальні активи;

4.  Транспортні засоби;

5. Рогатий скот.

47. Якою ознакою основні фонди підприємства торгівлі поділяються на активну та пасивну частини?

1. Характером участі у торговельно-технологічному процесі;

2. Рівнем доходності;

3. Цільовим призначенням;

4. Паспортною продуктивністю;

5. Призначенням.

48. Що характеризує коефіцієнт оновлення основних фондів?

1. Суму, на яку збільшилась вартість основних фондів, що використовуються на підприємстві;

2. Частку нововведених основних фондів у вартості основних фондів підприємства на кінець періоду;

3. Кількість введених у дію нових основних фондів на підприємстві;

4. Частку нововведених основних фондів у вартості основних фондів підприємства на початок періоду;

5. Суму, на яку зменшилась вартість основних фондів, що використовуються на підприємстві.

49. Коефіцієнт придатності основних фондів підприємства характеризує:

1.          Співвідношення фактичної та паспортної потужності основних фондів;

2.          Частку основних фондів, що не потребують ремонту;

3.          Частку незношеної частини основних фондів в їх першопочатковій вартості;

4.          Співвідношення технічного рівня основних фондів даного підприємства і підприємств-конкурентів;

5.          Частку основних фондів, що потребують ремонту.

50. Потребу підприємства у складській площі прямо визначає:

1.          Обсяг запасів товарів, що підлягають зберіганню на складах;

2.          Обсяг складського товарообороту підприємства;

3.          Коефіцієнт використання наявного складського обсягу.

4. Середня сума основних фондів, що припадає на одиницю доходів підприємства;

5. Обсяг прибутку на одиницю основних фондів.


Частина II

Ситуативне завдання - 50 балів (кожна задача по 25 балів)

1. Використовуючи ДСТУ 2661-94 розв'язати задачу.

Визначити якість молока пастеризованого жирністю 2,5%, якщо на титрування 10 мл молока пішло 2,3 мл лужного розчину.

2. Зробити висновок про правильність встановлення ґатунку верхніх трикотажних виробів

(светр чоловічий з вовняної пряжі з кулірним подвійним переплетенням), маркований першим ґатунком, якщо під час зовнішнього огляду виявленні такі відхилення:

- 2 затяжки розміром до 0,5 см розміщенні в розкид;

- смуга від виключеної голки - один петельний стовпчик;

- відхилення на 1 см строчки від конструктивної лінії при підшиванні верху та низу
виробу.

ГОСТ 1115-81 Изделия трикотажньїе верхние. Определение сортности.

Схожі:

М.І. Звєряков „ ” лютого 2013 р. Програма фахового вступного випробування зі спеціальності 03051003 „Експертиза товарів та послуг” iconМ.І. Звєряков лютого 201 4 р. Програма фахового вступного випробування зі спеціальності
Структура фахового вступного іспиту для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістра з базової освіти
М.І. Звєряков „ ” лютого 2013 р. Програма фахового вступного випробування зі спеціальності 03051003 „Експертиза товарів та послуг” iconМ.І. Звєряков лютого 201 4 р. Програма фахового вступного випробування
Структура фахового вступного іспиту для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавру з базової освіти
М.І. Звєряков „ ” лютого 2013 р. Програма фахового вступного випробування зі спеціальності 03051003 „Експертиза товарів та послуг” iconЗатверджую” Голова приймальної комісії онеу м.І. Звєряков
Товарознавство І торговельне підприємництво" за спеціальністю 030510. 03 "Експертиза товарів та послуг", які затверджені наказом...
М.І. Звєряков „ ” лютого 2013 р. Програма фахового вступного випробування зі спеціальності 03051003 „Експертиза товарів та послуг” iconВ. П. Кравець 2013 р. Програма фахового вступного випробування з туризмознавства
Програма фахового вступного випробування з туризмознавства для вступників за напрямом підготовки 140103 «Туризм», на базі освітньо-кваліфікаційного...
М.І. Звєряков „ ” лютого 2013 р. Програма фахового вступного випробування зі спеціальності 03051003 „Експертиза товарів та послуг” iconВ. П. Кравець 2013 р. Програма фахового вступного випробування з екології
Програма фахового вступного випробування з екології для вступників за напрямом підготовки 040106 «Екологія, охорона навколишнього...
М.І. Звєряков „ ” лютого 2013 р. Програма фахового вступного випробування зі спеціальності 03051003 „Експертиза товарів та послуг” iconВ. П. Кравець 2013 р. Програма фахового вступного випробування з туризмознавства
Програма фахового вступного випробування з туризмознавства для вступників за напрямами підготовки 14010301 «Туризмознавство», 04010401...
М.І. Звєряков „ ” лютого 2013 р. Програма фахового вступного випробування зі спеціальності 03051003 „Експертиза товарів та послуг” iconВ. П. Кравець 2013 р. Програма фахового вступного випробування з географії
Програма фахового вступного випробування з географії для вступників за напрямами підготовки 04010401 «Географія*», 04010401 «Географія*»...
М.І. Звєряков „ ” лютого 2013 р. Програма фахового вступного випробування зі спеціальності 03051003 „Експертиза товарів та послуг” iconПрограма вступного фахового випробування
Програма вступного фахового випробування зі спеціальності 03050301 „Міжнародна економіка” галузі знань 0305 „Економіка та підприємництво”...
М.І. Звєряков „ ” лютого 2013 р. Програма фахового вступного випробування зі спеціальності 03051003 „Експертиза товарів та послуг” iconПрограма фахового вступного випробування для зарахування на навчання за окр «спеціаліст» зі спеціальності 03060104
Гсво мон „ Освітньо-кваліфікаційна характеристика бакалавра з напряму „Менеджмент”, з використанням загальнодержавних методів комплексної...
М.І. Звєряков „ ” лютого 2013 р. Програма фахового вступного випробування зі спеціальності 03051003 „Експертиза товарів та послуг” iconПрограма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр»
Програма фахового вступного випробування на освітньо-кваліфікаційний рівень «магістр» спеціальності «Інтелектуальна власність» денної...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи