Розпутнього Михайла Володимировича доцента кафедри загальної екології та безпеки життедіяльності Підручники, посібники, методичні рекомендації icon

Розпутнього Михайла Володимировича доцента кафедри загальної екології та безпеки життедіяльності Підручники, посібники, методичні рекомендації
Скачати 48.08 Kb.
НазваРозпутнього Михайла Володимировича доцента кафедри загальної екології та безпеки життедіяльності Підручники, посібники, методичні рекомендації
Дата07.08.2012
Розмір48.08 Kb.
ТипМетодичні рекомендації


СПИСОК

наукових та навчально-методичних праць

Розпутнього Михайла Володимировича

доцента кафедри загальної екології та безпеки життедіяльності


Підручники, посібники, методичні рекомендації

1.Распутний М.В. Изменение плодородия лугово-черноземной почвы, урожая и качества зерна озимой пшеницы при применении комплексних удобрений в севообороте Лесостепи Украины//Автореферат диссертации на соискание ученой степени к.с.-х. н., К., 1989. – 24 с.

2.Городній М.М., Розпутній М.В. та ін.. Агрохімія. К.:Вища школа, 1995. – с. 427-441.

3.Городній М.М., Розпутній М.В. та ін. Агрохімічний аналіз/Практикум. К.:Вища школа, 1995. – с.228-241.

4.Рідей Н.М., Розпутній М.В. та ін. Основи сільськогосподарської екології //Програма навчальної дисципліни для підготовки фахівців в вищих аграрних закладах II-IV рівнів акредитації з напряму 0708 - „Екологія”. Київ. Аграрна освіта. 2003. – 14 с.

5.Роїк М.М., Лісовенко М.М., Розпутній М.В. та ін. Концепції екологічного нормування допустимого антропогенного навантаження на грунтовий покрив //Міністерство АПК. 2004. – 16 с.

6.Боголюбов В.М., Соломенко Л.І., Князькова Т.В., Розпутній М.В. Екологія:Навчально-методичний посібник /За ред. В.М.Боголюбова. К.: НАУ. 2005. – 156 с.

7.Боголюбов В.М., Соломенко Л.І., Князькова Т.В., Розпутній М.В. Екологія:Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни. 2 вид./За ред. В.М.Боголюбова. К.: НАУ. 2006. – 157 с.

8.Прилипко В.А., Соломенко Л.І., Розпутній М.В. та ін. Методичні рекомендації до написання та захисту магістерських робіт за дослідницьким спрямуванням для студентів напряму 040106 - екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування / Спеціалізація: соціоекологічна експертиза та сталий розвиток с.-г. територій. Аспект: соціально-екологічний розвиток сільсьських територій та сільських населених пунктів. К.: ТОВ "ДІА", 2009. – 66с.

9.Прилипко В.А., Розпутній М.В. та ін. Рекомендації для прийняття управлінських рішень з оптимізації соціально-екологічної ситуації в окремих населених пунктах та радіоактивно забруднених територіях. К. – 2009. – 22 с.

10.Фотіна Т.І., Березовський А.В., Розпутній М.В. Загальна та ветеринарна екологія. Навчальний посібник.-К.:ТОВ "ДІА", 2010. – 504 с.


Наукові статті

1.Розпутній М.В. Вирощування високоякісного зерна озимої пшениці та аспекти використання раннього прогнозування білковості//Науковий вісник НАУ, випуск 5. 1998. – с.265-269.

2.Розпутній М.В. Агрохімічне забезпечення та агроекологічне обґрунтування технології вирощування озимої пшениці//Вісник АПК, 2002. №5. – с.35-44.

3.Розпутній М.В. Використання показника грунтово-екологічного індексу для оцінки якості грунтів України//Вісник АПК. 2002. №3. – с.40-44.

4.Розпутній М.В. Використання екологічного фактору ЧВВВ в землеробстві //Вісник АПК. 2003. №11. – с.28-33.

5.Розпутній М.В. Агроекологічне обґрунтування вирощування озимої пшениці на Україні Журнал//Хліб України. 2004. №4.- с.34-40.

6.Розпутній М.В. Прогнозування та управління якістю зерна озимої пшениці//Хліб України. 2004. №8.- с.32-39.

7.Прилипко В.А., Озерова Ю.Ю., Распутний М.В. Экологические и социально-экономические факторы в формировании здоровья населения //Экологическая антропология. Ежегодник.Минск.- Белорусский комитет "Дзецi Чарнобыля", 2006. – с. 25-40.

8.Прилипко В.А., Розпутній М.В., Соломенко Л.І., Пустовіт І.М. Особливості господарської діяльності та стан біологічної системи досліджуваних сільських населених пунктів радіоактивно забруднених територій// Чорнобиль і соціум.-Вип.12: Суспільство ризику: Чорнобильська детермінанта / Центр соціальних експертиз Ін-ту соціології НАНУ;- К.: ПЦ „Фоліант”, 2006.- 160-180 с.

9.Розпутній М.В. Прогнозування та управління якістю зерна озимої пшениці//Науковий вісник НАУ, №95, 2006. - с.127-130.

10.Розпутній М.В. Питання агроекологічного застосування азоту при вирощуванні озимої пшениці в Україні//Науковий вісник НАУ, №107, 2007.- с.167-171.

11.Розпутній М.В., Прилипко В.А. Пустовіт І.М. Еколого-соціальна складова в формуванні сучасного стану землекористування на територіях, що постраждали внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС// Збірник НАУ. Випуск 104, 2006. - с.132-136.

12.Розпутній М.В., Моісеєва О.Ю. Вплив екологічного фактора часу відновлення весняної вегетації на продуктивність озимої пшенииці//Вісник аграрної науки Причорномор"я. вип.3 (46).том 2. Миколаїв, 2008.- с.208-214.

13.Розпутній М.В.Використання рідинного хроматографа типу "Varian" для дослідження α-циперметрину в продуктах тваринництва//Вісник Львівського КНДІ ветпрепаратів та мікродобавок №45. 2008.- с.45-50.

14.Розпутній М.В. До питання виведення препарату "Ектосан" з продуктів харчування//Вісник Львівського КНДІ №45. 2008.- с.116-119.

15.Розпутній М.В. Управління застосування азоту в технологіях вирощування озимої пшениці в Лісостепу України//Агроекологічний журнал, червень 2009.- с. 284-287.

16.Розпутній М.В., Тимошенко Н.В. Методика визначення альфаметрину в продукції тваринництва з використанням ВЕРХ//Науково-технічний бюлетень ДКНДКІ ветпрепаратів та кормових добавок, випуск 10, №3. Львів, 2009. - с.175-179 .

17.Розпутній М.В. Прогнозування і управління якістю зерна озимої пшениці шляхом екологічно безпечного використання азоту//Науковий вісник НУБіП №134, частина 3. 2009. - с.76-81.

18.Гузь Ю.В., Распутний М.В. Особенности контроля тяжелых металлов в процессе производства препарата Кормосан//Международная НПК "Инновационное развитие аграрного сектора:взгдяд молодых учёных. Курск. 2010.- с.216-221.

19.Розпутній М.В., Розпутня О.А. Методика визначення вмісту дріжжів в складі кормової добавки "Кормосан"//Вісник Сумського НАУ, вип. 8 (27).- 2010.- с.111-114.


Тези доповідей

1.Городний М.М., Распутний М.В., Сердюк А.Г. Новые приемы получения высококачественного зерна при интенсивной технологи выращивания озимой пшеницы в Лесостепи Украины//Республиканская конференція «Экологические проблемы земледелия», Каменец-Подольский, 1990. – с.91-93.

2.Распутний М.В. Почвенно-экологический индекс и пути его агрохимического улучшения//Республиканская конференція «Экологические проблемы земледелия», Каменец-Подольский, 1990. – с.85-87.

3.Распутний М.В. Изменение содержания и качества гумуса при интенсивном земледелии//I Международный конгресс «Биоконверсия органических отходов для получения биогумуса, биогаза, белковых веществ и охрана окружающей среды», Ивано-Франковск, 1991.- с.125-128.

4.Распутний М.В., Москалёв Л.М. Гумус и азотный фонд почвы//I Международный конгресс «Биоконверсия органических отходов для получения биогумуса, биогаза, белковых веществ и охрана окружающей среды, Ивано-Франковск, 1991.- с.132-133.

5.Кохан С.С., Розпутній М.В. Проблеми раннього прогнозування вмісту білку в зерні озимої пшениці//II з’їзд українського товариства фізіологів рослин. т.1. 1993. – 113 с.

6.Надточій П.П., Городній М.М., Розпутній М.В. Оцінка еколого-агрохімічного стану лучно-чорноземних грунтів Лісостепу України//Міжнародна нарада «Актуальні питання фізіології рослин в аспекті екологічних проблем України», Чернівці, 1995. – 41 с.

7.Розпутній М.В., Городній М.М. Агроекологічні аспекти виробництва зерна озимої пшениці на Україні//Міжнародна нарада «Актуальні питання фізіології рослин в аспекті екологічних проблем України», Чернівці, 1995. – с.46-48.

8.Розпутній М.В. Екологічна оцінка застосування агрохімікатів при вирощуванні озимої пшениці на Україні// Тези доповідей НВК Білоцерківського ДАУ. 2003. - с.50-51.

М.Розпутній


Список завіряю:


Завідувач кафедри загальної екології

та безпеки життєдіяльності, професор В.Гайченко

Схожі:

Розпутнього Михайла Володимировича доцента кафедри загальної екології та безпеки життедіяльності Підручники, посібники, методичні рекомендації iconДодаток до наказу №529 від 24. 10. 2011р. Положення про підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники та допоміжну навчальну літературу
Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники (далі посібники)
Розпутнього Михайла Володимировича доцента кафедри загальної екології та безпеки життедіяльності Підручники, посібники, методичні рекомендації iconПоложення про підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники та допоміжну навчальну літературу (Затверджено наказом ректора №529 від 24 жовтня 2011 року) І. Види навчально-методичної літератури
Підручники та навчальні посібники – основні книги для навчальної діяльності студентів
Розпутнього Михайла Володимировича доцента кафедри загальної екології та безпеки життедіяльності Підручники, посібники, методичні рекомендації iconСписок друкованих праць співробітників кафедри загальної, вікової та педагогічної психології за 2008р. Розділ Монографії, підручники. Навчально-методичні посібники
Сергєєнкова О. П., Паладій М. В., Побірченко Н. А. та ін./ За ред. М. В. Паладія, Н. А. Побірченко – К.: Прок-бізнес, 2008. 208 с.:...
Розпутнього Михайла Володимировича доцента кафедри загальної екології та безпеки життедіяльності Підручники, посібники, методичні рекомендації iconНауково-методичний семінар кафедри бібліотекознавства і бібліографії: Вересень: доцент Крохмальний Р. О. виступив із доповіддю «Про методичні посібники і підручники»
move to 0-15346537
Розпутнього Михайла Володимировича доцента кафедри загальної екології та безпеки життедіяльності Підручники, посібники, методичні рекомендації iconС. П. Основи сільськогосподарської екології. Методичні рекомендації
Рідей Н. М., Наумовська О.І., Бережняк Є. М., Паламарчук С. П. Основи сільськогосподарської екології. Методичні рекомендації для...
Розпутнього Михайла Володимировича доцента кафедри загальної екології та безпеки життедіяльності Підручники, посібники, методичні рекомендації iconС. П. Основи сільськогосподарської екології. Методичні рекомендації
Рідей Н. М., Наумовська О.І., Бережняк Є. М., Паламарчук С. П. Основи сільськогосподарської екології. Методичні рекомендації для...
Розпутнього Михайла Володимировича доцента кафедри загальної екології та безпеки життедіяльності Підручники, посібники, методичні рекомендації iconІнститут психології та соціальної педагогіки кафедра загальної, вікової та педагогічної психології Бібліографічний опис джерел за 2011 рр. Розділ Монографії. Підручники. Навчально-методичні посібники
Сергєєнкова О. П. Самопізнання: навч посіб. / Сергєєнкова О. П. Ч.: Видавець Чабаненко Ю. А. 2011. 334 с
Розпутнього Михайла Володимировича доцента кафедри загальної екології та безпеки життедіяльності Підручники, посібники, методичні рекомендації iconМетодичні Вказівки Конспекти Підручники Навчальні посібники Монографии+ Общий План 2012

Розпутнього Михайла Володимировича доцента кафедри загальної екології та безпеки життедіяльності Підручники, посібники, методичні рекомендації iconМетодичні Вказівки Конспекти Підручники Навчальні посібники Монографии Общий План 2012

Розпутнього Михайла Володимировича доцента кафедри загальної екології та безпеки життедіяльності Підручники, посібники, методичні рекомендації iconМетодичні Вказівки Конспекти Підручники Навчальні посібники Монографии+ Общий План 2012

Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи